Ἄνα Μαρία Σούα (Ana Maria Shua): Τὸ ναυάγιο

.

Shua,AnaMaria-ToNayagio-Eikona-01

.

Ἄ­να Μα­ρί­α Σού­α (Ana Maria Shua)

 .

Τὸ ναυάγιο

(El Naufragio)

 .

14-Mi-Century_Mag_Illuminated_M_Field_NotesΑΪΝΑ τὸ φλό­κο!» δι­α­τά­ζει ὁ κα­πε­τά­νιος. «Μά­ι­να τὸ φλό­κο!» ἐ­πα­να­λαμ­βά­νει ὁ δεύ­τε­ρος. «Ὄρ­τσα δε­ξή­νε­μα!» κραυ­γά­ζει ὁ κα­πε­τά­νιος. «Ὄρ­τσα δε­ξή­νε­μα!» ἐ­πα­να­λαμ­βά­νει ὁ δεύ­τε­ρος. «Προ­σο­χὴ τὸ μπομ­πρέ­σο!» κραυ­γά­ζει ὁ κα­πε­τά­νιος. «Τὸ μπομ­πρέ­σο!» ἐ­πα­να­λαμ­βά­νει ὁ δεύ­τε­ρος. «Ρί­ξε τὴ με­τζά­να!» κραυ­γά­ζει ὁ κα­πε­τά­νιος. «Τὴ με­τζά­να!» ἐ­πα­να­λαμ­βά­νει ὁ δεύ­τε­ρος. Ἐν­τω­με­τα­ξὺ ἡ θύ­ελ­λα δυ­να­μώ­νει καὶ οἱ ναῦ­τες τρέ­χου­με ἀλ­λό­φρο­νες ἀ­πὸ τὴ μιὰ με­ριὰ τοῦ κα­τα­στρώ­μα­τος στὴν ἄλ­λη. Ἂν δὲν βροῦ­με γρή­γο­ρα ἕ­να λε­ξι­κό, θὰ βου­λι­ά­ξου­με τὸ δί­χως ἄλ­λο.

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πη­γή: Mini71cuentos, Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νό­φω­νου δι­η­γή­μα­τος, Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, Ἐ­πι­λο­γὴ – Εἰ­σα­γω­γὴ – Με­τα­φρα­στικὴ ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη, Ἀ­θή­να 2012.

Ἄ­να Μα­ρί­α Σού­α (Ana Maria Shua) (Μπου­έ­νος Ἄ­ι­ρες τῆς Ἀργεντινῆς, 1951). Ἔ­χει κα­τα­πια­στεῖ μὲ ὅ­λα τὰ λο­γο­τε­χνι­κὰ εἴ­δη: μυ­θι­στό­ρη­μα, δι­ή­γη­μα, ποί­η­ση, θέ­α­τρο, παι­δι­κὴ λο­γο­τε­χνί­α. Πιὸ πρό­σφα­το βι­βλί­ο της ἡ συλ­λο­γὴ μι­κρο­δι­η­γη­μά­των Fenómenos de circo (2011). Tὸ «El naufragio» πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στὴ συλ­λο­γὴ La sueñera, Μπου­έ­νος Ἄ­ι­ρες, Alfaguara, 1996.

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κά:

Ἐρ­γα­στή­ριο Με­τά­φρα­σης Μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὑ­πὸ τὴν ἐ­πί­βλε­ψη τοῦ Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου. Πε­ρισ­σό­τε­ρα βλ. «Ἡ­με­ρο­λό­γιο Κα­τα­στρώ­μα­τος» (Ἡ­με­ρο­μη­νί­α: 16-07-2013).

.