Ἀντώνης Σουρούνης: Λόλα

.

20-DiigimataMe300Lekseis-AntonisSourounis-Eikona-01

.

Ἀν­τώ­νης Σου­ρού­νης

 .

Λό­λα

 .

Y-[Ypsilon]-SomataΠΕΓΡΑΦΑ σ’ ἕ­να βι­βλι­ο­πω­λεῖ­ο στὴ Θεσ­σα­λο­νί­κη τὸ τε­λευ­ταῖ­ο μου βι­βλί­ο καὶ μὲ τὴν ἄ­κρη τοῦ μα­τιοῦ μου τὴν εἶ­δα νὰ στέ­κει πα­ρά­με­ρα καὶ νὰ πε­ρι­μέ­νει μὲ τὸ βι­βλί­ο στὰ χέ­ρια. Δὲν ἔ­μοια­ζε μὲ φα­να­τι­κὴ ἀ­να­γνώ­στρια καὶ ὑ­πέ­θε­σα πὼς θὰ ἦ­ταν κά­ποι­α φα­να­τι­κὴ παί­χτρα, ἀ­π’ αὐ­τὲς ποὺ χά­νουν νιά­τα καὶ πε­ρι­ου­σί­α στὴ ρου­λέ­τα καὶ βρῆ­κε τὸν ἑ­αυ­τό της στὸ μυ­θι­στό­ρη­μά μου.

       — Δὲν μὲ θυ­μᾶ­σαι; ρώ­τη­σε φθά­νον­τας μπρο­στά μου.

       Τὸ βλέμ­μα της ἦ­ταν ὑ­γρὸ καὶ τὸ χα­μό­γε­λό της λυ­πη­μέ­νο. Μὲ κοι­τοῦ­σε, ὅ­πως κοι­τοῦ­σε ἕ­να δέν­τρο, ποὺ στὸν κορ­μό του κά­πο­τε στη­ρι­χτή­κα­με γιὰ νὰ φι­λη­θοῦ­με.

       — Ὥ­στε δὲν μὲ θυ­μᾶ­στε… ψι­θύ­ρι­σε.

       Ἔ­βγα­λε ἀ­πὸ τὴν τσάν­τα της ἕ­να δι­πλω­μέ­νο φά­κε­λο καὶ μοῦ τὸ ἔ­δω­σε. Δὲν εἶ­χε γραμ­μα­τό­ση­μο, ἀ­να­γνώ­ρι­σα ὅ­μως τὰ γράμ­μα­τά μου. Ἀ­πό­ρη­σα μὲ τὸ πό­σο δι­α­φο­ρε­τι­κὴ ἦ­ταν ἡ γρα­φή μου τό­τε. «Λο­χί­ας Ἀν­τώ­νης Σου­ρού­νης», ἔ­γρα­φε πά­νω-κά­τω. Τὸ γυ­ναι­κεῖ­ο ὄ­νο­μα τῆς πα­ρα­λή­πτριας δὲν μοῦ ἔ­λε­γε τί­πο­τα.

       — Συ­γνώ­μη… εἶ­πα μὲ ἀρ­κε­τὴ ντρο­πή. Μὲ βο­η­θᾶ­τε λί­γο;

       — Εἶ­μαι ἡ Λό­λα, εἶ­πε μὲ πε­ρισ­σό­τε­ρη ντρο­πὴ ἀ­πὸ μέ­να.

       Εἶ­χαν πε­ρά­σει τριά­ντα χρό­νια, ὅ­μως θά ‘­πρε­πε νὰ τὴ θυ­μᾶ­μαι. Για­τὶ ἦ­ταν ἡ Λό­λα ποὺ ἕ­να πρω­ὶ πέ­τα­ξε στὰ σκου­πί­δια τὸ σλὶπ ποὺ φο­ροῦ­σα καὶ πέ­τα­ξε στὰ χέ­ρια μου ἕ­να πα­κέ­το ἀ­με­ρι­κά­νι­κα σώ­βρα­κα.

       — Αὐ­τὰ πρέ­πει νὰ φο­ρᾶς ἐ­σὺ κι ὄ­χι ἐ­κεῖ­να τὰ βρα­κιά!

       Ἦ­ταν κα­μιὰ δε­κα­ριὰ χρό­νια με­γα­λύ­τε­ρη ἀ­πὸ μέ­να καὶ σκέ­φτη­κα, ἀ­φοῦ ἤ­ξε­ρα τί πρέ­πει νὰ μὴ φο­ρά­ω, θά ‘­ξε­ρε καὶ τί πρέ­πει νὰ φο­ρᾶ. Κα­νο­νι­κὰ θά ‘­πρε­πε νὰ τὴ θυ­μᾶ­μαι καὶ δυ­ὸ καὶ πέν­τε φο­ρὲς τὴ μέ­ρα. Ὅ­πως θυ­μᾶ­μαι, ὅ­ταν φο­ρά­ω γρα­βά­τα, ἐ­κεί­νη ποὺ μοῦ τὴν ἔ­λυ­σε. Ἦ­ταν τοῦ πα­τέ­ρα μου καὶ τὴν εἶ­χα φο­ρέ­σει γιὰ νὰ δεί­χνω συ­νο­μή­λι­κός της καὶ ὄ­χι γυ­μνα­σι­ό­παι­δο. Τὴν ἔ­βγα­λα μὲ προ­σο­χὴ γιὰ νὰ μὴ χα­λά­σω τὸν κόμ­πο καὶ ἀ­μέ­σως μοῦ τὴν ἅρ­πα­ξε ἀ­πὸ τὰ χέ­ρια καὶ τὴν δι­έ­λυ­σε.

       — Τί κά­νεις ἐ­κεῖ; ρώ­τη­σα τρο­μαγ­μέ­νος. Πῶς θὰ τὴ δέ­σω τώ­ρα;

       — Θὰ μά­θεις!… εἶ­πε ἥ­συ­χα, κα­θὼς ξεν­τυ­νό­ταν. Ἔ­χεις ὅ­λα τὰ χρό­νια μπρο­στά σου, νὰ μά­θεις.

 .

 Bonsai-03c-GiaIstologio-04.

Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση: ἐφ. Τὰ Νέ­α, Σάβ­βα­το 27 Αὐ­γού­στου 1994, «Δι­η­γή­μα­τα μὲ 300 λέ­ξεις», ἐ­πι­μέ­λεια: Μι­κέ­λα Χαρ­του­λά­ρη. Γιὰ τὸ πα­ρὸν ἀ­φι­έ­ρω­μα «1994: Δι­η­γή­μα­τα μὲ 300 λέ­ξεις!» βλ. ἐ­δῶ τὴν εἰ­σα­γω­γή: Γιάν­νης Πα­τί­λης: «1994: Δι­η­γή­μα­τα μὲ 300 λέ­ξεις! Ἕ­να πρό­δρο­μο ἐγ­χεί­ρη­μα στὸν χῶ­ρο τοῦ μι­κροῦ δι­η­γή­μα­τος».

Ἀν­τώ­νης Σου­ρού­νης (Θεσ­σα­λο­νί­κη, 1942). Πε­ζο­γρά­φος. Με­τὰ τὸ Γυ­μνά­σιο ἔ­φυ­γε στὴ Γερ­μα­νί­α ὅ­που, ὕστερα ἀ­πὸ με­ρι­κὰ ἑ­ξά­μη­να σὲ γερ­μα­νι­κὰ καὶ αὐ­στρια­κὰ πα­νε­πι­στή­μια, ἀ­σχο­λή­θη­κε μὲ δι­ά­φο­ρα πε­ρι­στα­σια­κὰ ἐ­παγ­γέλ­μα­τα. Πρῶ­το του βι­βλί­ο τὸ μυ­θι­στό­ρη­μα Οἱ συμ­παῖ­χτες (1977). Ἀ­κο­λού­θη­σαν ἀρ­κε­τὰ ἀ­κό­μη μὲ δι­η­γή­μα­τα καὶ μυ­θι­στο­ρή­μα­τα. Τε­λευ­ταῖ­ο του ἡ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των Νύ­χτες μὲ οὐ­ρά (Κα­στα­νι­ώ­της, 2010).

 .

Ἠλίας Κουτσοῦκος: Ὑπὲρ πατρίδος

.

19-DiigimataMe300Lekseis-IliasKoutsoukos-Eikona-01

.

Ἠλίας Κουτσοῦκος

 .

Ὑπὲρ πατρίδος

 .

04-Sigma-Chronica_Polonorum_SΤΟ ΛΥ­ΚΕΙ­Ο Ο­ΡΟΣ. Κον­τὰ στὸ να­ὸ τοῦ Ἐ­πι­κού­ρει­ου Ἀ­πόλ­λω­να. Ἐ­κεῖ εἶ­ναι τὸ χω­ριὸ τοῦ πα­τέ­ρα μου. Καρ­φω­μέ­νο στὴν πλα­γιὰ πά­νω σ’ αὐ­τὸ τὸ το­πί­ο ποὺ δέ­νει τὸ πρά­σι­νο μὲ τὸ γκρὶ τῆς πέ­τρας, τὸ γκρὶ καὶ τὸ πρά­σι­νο ποὺ μπλέ­κον­ται μὲ τὸ χα­μη­λὸ βα­ρο­με­τρι­κό, σύν­νε­φα ποὺ πη­γαι­νο­έρ­χον­ται βι­α­στι­κὰ με­τα­φέ­ρον­τας σὰν τὸν Ἑρ­μῆ μη­νύ­μα­τα στοὺς θε­ούς.

       Ἀ­νη­φο­ρί­ζω μὲ τὸ πα­λιὸ Ζά­στα­βα ποὺ μουγ­κρί­ζει σὲ χί­λια ἑ­κα­τὸ ὑ­ψό­με­τρο. Περ­νῶ ἀ­π’ τὴν Κα­ρύ­ται­να. Πά­νω στὸ ψη­λὸ κά­στρο, δε­μέ­νο σὰν κα­σκὸλ στὴν κο­ρυ­φὴ τοῦ βου­νοῦ, ὁ στρα­τη­γὸς Κο­λο­κο­τρώ­νης συγ­κέν­τρω­νε τοὺς ἄλ­λους κα­πε­τά­νιους τοῦ ἀ­γώ­να. Ἄ­γριος, μὲ τὰ μαλ­λιὰ νὰ ἀ­νε­μί­ζουν, φώ­να­ζε: «Μέ­χρι τοὺς Μύ­λους! Τὸ πο­λὺ μέ­χρι ἐ­κεῖ νὰ φτά­σει ὁ Ἰμ­πρα­ήμ, οὔ­τε ἕ­να βῆ­μα πα­ρα­πέ­ρα!»

       Θυ­μᾶ­μαι τὴ για­γιά μου, βά­ζον­τας πρώ­τη στὴν ἀ­πό­το­μη στρο­φή. Μ’ ἔ­βγα­ζε στὴ βε­ράν­τα —δέ­κα χρο­νῶν θὰ ἤ­μουν— καὶ μοῦ ‘­δει­χνε στὸ βά­θος τὸ πο­τά­μι, Νέ­δα τὸν λέ­νε, πνιγ­μέ­νο στὰ πλα­τά­νια. «Παι­δά­κι μου, ἐ­κεῖ στα­μά­τη­σε ὅ­λη ἡ Κα­βα­λα­ρί­α τοῦ πα­σᾶ. Μὲ πέ­τρες τοὺς τσά­κι­σαν οἱ παπ­ποῦ­δες μας.»

       Τώ­ρα στὴν ἴ­δια βε­ράν­τα κά­θε­ται ὁ πα­τέ­ρας μου ὅ­λα τὰ ἀ­πο­γεύ­μα­τα. Πί­νει κρα­σί ἀ­π’ τὶς πλα­γι­ὲς τοῦ Λύ­κει­ου καὶ ποῦ καὶ ποῦ σφυ­ρί­ζει ρυθ­μι­κά. Τοῦ ἀ­παν­τά­ει ἕ­να ἀ­η­δό­νι ἀ­π’ τὸ δέν­τρο ἀ­πέ­ναν­τι.

       «Μι­λά­ω μὲ τ’ ἀ­η­δό­νια πάν­τα τέ­τοι­α ὥ­ρα», μοῦ λέ­ει κα­θὼς μὲ βλέ­πει ἔκ­πλη­κτος νὰ τὸν κοι­τῶ.

       Βλέ­πω τὴ μά­να μου ὄρ­θια ξαφ­νι­κὰ νὰ τρέ­χει ἔ­ξω ἀ­π’ τὴν αὐ­λὴ καὶ νὰ φω­νά­ζει σ’ ἕ­ναν ψη­λὸ του­ρί­στα ποὺ τρα­βά­ει γιὰ τὸ να­ό: «Κό­φι -κό­φι»

       Ἡ μά­να μου κερ­νά­ει ὅ­λους τοὺς ξέ­νους ποὺ περ­νοῦν στὴν πά­νω Μά­νη γιὰ νὰ θαυ­μά­σουν τὰ μάρ­μα­ρα ποὺ σμί­λε­ψε ὁ Ἰ­κτί­νος πά­νω στὸ βου­νό. «Παι­δά­κι μου», μοῦ λέ­ει, «ἄ­φη­σαν τὶς πα­τρί­δες τους γιὰ νά ‘ρ­θου­νε στὸν τό­πο μας. Ἕ­ναν κα­φὲ νὰ μὴν τοὺς δώ­σου­με;»

       Ὁ πα­τέ­ρας μου κου­νά­ει τὸ κε­φά­λι του, κοι­τών­τας ἤ­ρε­μος στὸ βά­θος τὸν κάμ­πο τῆς Κυ­πα­ρισ­σί­ας καὶ ψι­θυ­ρί­ζει: «Γι­ές, κό­φι – κό­φι!»

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση: ἐφ. Τὰ Νέ­α, Σάβ­βα­το 27 Αὐ­γού­στου 1994, «Δι­η­γή­μα­τα μὲ 300 λέ­ξεις», ἐ­πι­μέ­λεια: Μι­κέ­λα Χαρ­του­λά­ρη. Γιὰ τὸ πα­ρὸν ἀ­φι­έ­ρω­μα «1994: Δι­η­γή­μα­τα μὲ 300 λέ­ξεις!» βλ. ἐ­δῶ τὴν εἰ­σα­γω­γή: Γιάν­νης Πα­τί­λης: «1994: Δι­η­γή­μα­τα μὲ 300 λέ­ξεις! Ἕ­να πρό­δρο­μο ἐγ­χεί­ρη­μα στὸν χῶ­ρο τοῦ μι­κροῦ δι­η­γή­μα­τος».

Ἠ­λί­ας Κου­τσοῦ­κος (Ἀ­θή­να, 1950). Πε­ζο­γρά­φος. Ἀ­πὸ τὸ 1967 ζεῖ μό­νι­μα στὴ Θεσ­σα­λο­νί­κη. Σπού­δα­σε Δη­μο­σι­ο­γρα­φί­α. Ἀ­πὸ τὸ 1977 ἕ­ως τὸ 1985 ὑ­πῆρ­ξε μό­νι­μος συ­νερ­γά­της τῆς ἐ­φη­με­ρί­δας Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ἱ­δρυ­τι­κὸ στέ­λε­χος τῆς ΕΡΤ3 καὶ δι­ευ­θυν­τής της. Στὰ γράμ­μα­τα ἐμ­φα­νί­στη­κε μὲ ποι­ή­μα­τα ἀ­πὸ τὸ πε­ρι­ο­δι­κό Πα­ραλ­λάξ (1978). Πρῶ­το του βι­βλί­ο: Βόλ­τες μὲ πι­τζά­μες (ἀ­φη­γή­μα­τα, 1985). Ἄλ­λα: Ὀ­νει­ρι­κὸς τρο­μο­κρά­της (μι­κρὰ πε­ζά, 1987), Κα­λύ­τε­ρα νὰ νι­κοῦ­σαν οἱ κόκ­κι­νοι (δι­η­γή­μα­τα, 1991) κ.ἄ.

.

 

Θεόδωρος Γρηγοριάδης: Τὸ χαμομήλι τῶν Ἀβδήρων

.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

.

Θεόδωρος Γρηγοριάδης

 .

Τὸ χαμομήλι τῶν Ἀβδήρων

 .

16-Mi-Magnus_Berrfoetts_saga-Initial-G_MuntheΗΝ ΜΠΕΙ­ΤΕ στὸ θέ­α­τρο, ἔ­χει ὀ­χι­ές», εἶ­πε ὁ βο­σκός. Σή­κω­σε τὴν γκλί­τσα ἀ­πει­λη­τι­κά.

«“Σέρ­νουν”* αὐ­τὴ τὴν ἐ­πο­χή. Ἅ­μα σὲ τυ­λί­ξουν δὲν ξε­φεύ­γεις.»

       Οἱ δύ­ο ἄν­τρες μὲ τοὺς ὁ­ποί­ους συ­νο­μι­λοῦ­σε, χα­μο­γέ­λα­σαν. Εἶ­χαν πε­ρά­σει τὰ τριά­ντα, ἀλ­λὰ δὲν τοὺς ἔ­λει­πε τὸ κέ­φι. Τὸ αὐ­το­κί­νη­το ἀγ­κο­μα­χοῦ­σε στὸν ἀ­νή­φο­ρο τῆς ἀρ­χαί­ας πό­λης. Τὰ χα­λά­σμα­τα ἦ­ταν σκε­πα­σμέ­να ἀ­πὸ κά­θε λο­γῆς χορ­τά­ρια καὶ ἡ εἴ­σο­δος ποὺ ὁ­δη­γοῦ­σε στὸ ἀρ­χαῖ­ο θέ­α­τρο ἦ­ταν πε­σμέ­νη. Μο­σχο­μύ­ρι­ζε ρί­γα­νη καὶ θυ­μά­ρι. Οἱ δυ­ὸ φί­λοι κα­τέ­βη­καν ἀ­πὸ τὸ αὐ­το­κί­νη­το ἀ­να­σαί­νον­τας βα­θιά. Εἶ­χαν και­ρὸ νὰ βρε­θοῦν καὶ ὁ γά­μος τοῦ Ἀ­νέ­στη, κοι­νοῦ τους φί­λου ἀ­πὸ τὸ πα­νε­πι­στή­μιο τοὺς ἔ­σμι­ξε ἀ­νοι­ξι­ά­τι­κα. Κα­τα­πι­έ­στη­καν ἀρ­κε­τὰ στὴν ἐκ­κλη­σί­α ἀ­κού­γον­τας εὐ­χὲς γιὰ τὴν δι­κή τους τύ­χη. Ἀ­πο­χαι­ρέ­τη­σαν τοὺς νι­ό­παν­τρους κι ἔ­τρε­ξαν στὸ ξε­νο­δο­χεὶ­ο νὰ ἀλ­λά­ξουν.

       Ἡ πραγ­μα­τι­κὴ ἐκ­δρο­μὴ ἄρ­χι­ζε με­τὰ τὰ στε­φα­νώ­μα­τα καὶ τὰ κου­φέ­τα. Ἐ­κεῖ πέ­ρα στὴν πα­ρα­λί­α, μὲ τὰ πεῦ­κα καὶ τὰ κυ­πα­ρίσ­σια.

      «Ὄ­μορ­φα ποὺ εἶ­ναι ἐ­δῶ», εἶ­πε ὁ Τά­κης. «Λέ­ω νὰ μα­ζέ­ψω χα­μο­μή­λι γιὰ τὴ μά­να μου. Θὰ χα­ρεῖ πο­λύ».

       Ὁ Θω­μᾶς προ­χώ­ρη­σε ἀ­νά­με­σα στὶς ξε­ρο­λι­θι­ές.

       «Ἐ­γὼ θὰ ξα­πλώ­σω. Μὲ κού­ρα­σε ἡ τε­λε­τή.»

       «Δὲν φο­βᾶ­σαι τὰ φί­δια; Ἄ­κου­σες τὸ βο­σκό;» εἶ­πε ὁ Τά­κης.

       Ὁ Θω­μᾶς γέ­λα­σε καὶ σχο­λί­α­σε:

       «Κα­λὰ ποὺ εἶ­ναι κι αὐ­τὸς νὰ φο­βί­ζει τοὺς ἀρ­χαι­ο­κά­πη­λους.»

      Ἔ­βα­λε τὰ χέ­ρια του πί­σω ἀ­πὸ τὸ σβέρ­κο ἀ­γναν­τεύ­ον­τας στὴν κα­τη­φο­ριὰ τὸ μό­λο. Ὕ­στε­ρα το ἥ­συ­χα θρα­κι­κὸ πέ­λα­γος. Γα­λή­νη. Ὁ Τά­κης εἶ­χε ἁ­πλώ­σει τὸ μπου­φάν κι ἔ­ρι­χνε πά­νω ἀγ­κα­λι­ὲς χα­μο­μή­λι. Κι­τρί­νι­σε ὁ τό­πος καὶ μο­σχο­βό­λη­σε.

       Μιὰ ὥ­ρα ἀρ­γό­τε­ρα ση­κώ­θη­καν νὰ φύ­γουν. Ὁ Τά­κης κρα­τοῦ­σε τὸν μπό­γο μὲ τὸ χα­μο­μή­λι στὴν ἀγ­κα­λιά του σὰν μω­ρό. Τὸ αὐ­το­κί­νη­το ἔ­και­γε. Ἔ­ρι­ξαν στὸ πί­σω κά­θι­σμα τὸ μπου­φὰν καὶ ξε­κί­νη­σαν. Μιὰ τε­λευ­ταί­α μα­τιὰ στὰ ἐ­ρεί­πια καὶ πά­λι ὁ χω­μά­τι­νος δρό­μος. Ἄν­θρω­πος που­θε­νά.

       Μό­νο ποὺ κά­τι ἄρ­χι­σε νὰ κι­νεῖ­ται ἐ­κεῖ πί­σω ἀ­νά­με­σα στὰ χα­μό­μη­λα. Ἕ­να φί­δι δρα­πέ­τευ­ε ἀ­πὸ τὸ μα­νί­κι τοῦ μπου­φὰν ἀ­να­ζη­τών­τας τὸ δρό­μο τῆς ἐ­πι­στρο­φῆς στὸν ἀρ­χαῖ­ο τό­πο του.

* Σέρ­νουν· βο­ρει­ο­ελ­λα­δύ­τι­κη ἔκ­φρα­ση γιὰ τὸ “ζευ­γα­ρώ­νουν”.

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση: ἐφ. Τὰ Νέ­α, Σάβ­βα­το 20 Αὐ­γού­στου 1994, «Δι­η­γή­μα­τα μὲ 300 λέ­ξεις», ἐ­πι­μέ­λεια: Μι­κέ­λα Χαρ­του­λά­ρη. Γιὰ τὸ πα­ρὸν ἀ­φι­έ­ρω­μα «1994: Δι­η­γή­μα­τα μὲ 300 λέ­ξεις!» βλ. ἐ­δῶ τὴν εἰ­σα­γω­γή: Γιάν­νης Πα­τί­λης: «1994: Δι­η­γή­μα­τα μὲ 300 λέ­ξεις! Ἕ­να πρό­δρο­μο ἐγ­χεί­ρη­μα στὸν χῶ­ρο τοῦ μι­κροῦ δι­η­γή­μα­τος».

Θεό­δω­ρος Γρη­γο­ριά­δης (Πα­λαι­ο­χώ­ρι Παγ­γαί­ου, 1956). Πε­ζο­γρά­φος. Ἐμ­φα­νί­στη­κε μὲ τὸ μυ­θι­στό­ρη­μα Κρυμ­μέ­νοι ἄν­θρω­ποι (1990). Ἄλ­λα ἔρ­γα: Ὁ ναύ­της (μυ­θι­στό­ρη­μα, 1993), Τὰ νε­ρὰ τῆς Χερ­σο­νή­σου (μυ­θι­στό­ρη­μα, 1998), Τὸ παρ­τά­λι (μυ­θι­στό­ρη­μα, 2001), Χάρ­τες (δι­η­γή­μα­τα, 2007) κ.ἄ.

.

Πέτρος Τατσόπουλος: Τὸ πεῖσμα

.

09-DiigimataMe300Lekseis-PetrosTatsopoulos-Eikona-01

.

Πέ­τρος Τα­τσό­που­λος

 .

Τὸ πεῖ­σμα

 .

D-Delta-SomataΕΝ ΘΥ­ΜΑ­ΜΑΙ τὴν τε­λευ­ταί­α μου δή­λω­ση. Ὑ­πο­θέ­τω πὼς δὲν ξέ­φευ­γε ἀ­πὸ τὰ πε­πα­τη­μέ­να. Δὲν ἔ­πε­φτε μὲ τὸ γδοῦ­πο μιᾶς τα­φό­πλα­κας ἢ μὲ τὴν ὀρ­γὴ μιᾶς θε­ο­μη­νί­ας. Ἴ­σως νὰ ἦ­ταν κά­πως ὀ­ξύ­τε­ρη ἀ­π’ ὅ­σο συ­νή­θως – μὰ καὶ πά­λι, ἴ­σως ὄ­χι, δὲν θυ­μᾶ­μαι.

       Ἐ­κεῖ­νο ποὺ θυ­μᾶ­μαι κα­θα­ρά, λὲς καὶ τὸ βλέ­πω τώ­ρα, ἦ­ταν πὼς ση­κώ­θη­κα ἀ­πὸ τὴν πο­λυ­θρό­να μου, ἐ­νό­σω ἀ­κό­μη μι­λοῦ­σα, καὶ κα­τευ­θύν­θη­κα πρὸς τὴν κρε­βα­το­κά­μα­ρα. Δὲν φαν­τα­ζό­μουν πὼς μὲ τὴν ἁ­πλὴ αὐ­τή κί­νη­ση —ἐν μέ­ρει ἀυ­θόρ­μη­τη, ἐν μέ­ρει προ­σποι­η­τή— θὰ ἔμ­πη­γα ἕ­ναν πάσ­σα­λο ἀ­νά­με­σά μας. Πε­ρί­με­να νὰ κυ­λή­σουν λί­γα λε­πτὰ κι ἔ­πει­τα ν’ ἀ­κού­σω τὰ βή­μα­τά της. Νὰ τὴν ἀ­κού­σω καὶ —προ­τοῦ προ­λά­βω νὰ τρα­βη­χτῶ— νὰ πέ­σει στὴν ἀγ­κα­λιά μου. Τό­τε ὁ με­τρη­τὴς θὰ μη­δέ­νι­ζε ὅ­λη τὴν ἔν­τα­ση. Τὰ σκλη­ρά μας λό­για θὰ ἔ­τρε­χαν νὰ συ­ναν­τή­σουν ὅ­σα πα­ρό­μοι­α ἀν­ταλ­λά­ξα­με στὸ πα­ρελ­θόν. Νὰ ἀρ­χει­ο­θε­τη­θοῦν καὶ νὰ λη­σμο­νη­θοῦν. Ν’ ἀ­φή­σουν μο­νά­χα μιὰ μι­κρὴ οὐ­λή, δί­πλα στὶς τό­σες ἄλ­λες. Ἄ­κου­σα τὰ βή­μα­τά της, πράγ­μα­τι, ἀλ­λὰ δὲν τ’ ἄ­κου­σα νὰ πλη­σιά­ζουν. Τὰ ἄ­κου­σα νὰ ξε­μα­κραί­νουν. Βρόν­τη­ξε τὴν πόρ­τα πί­σω της. Κι ἐν­τού­τοις δὲν κου­νή­θη­κα.

       Ὑ­πο­λό­γι­σα πὼς εἶ­χε με­ρι­κὰ ἀ­κό­μη δευ­τε­ρό­λε­πτα στὴ δι­ά­θε­σή της ἕ­ως ὅ­του κα­λέ­σει τὸ ἀ­σαν­σέρ, ἕ­ως ὅ­του τὸ ἀ­σαν­σὲρ ἀ­νέ­βει στὸν ἕ­κτο ὄ­ρο­φο. Θὰ μπο­ροῦ­σε νὰ μοῦ χτυ­πή­σει ξα­νὰ τὸ κου­δού­νι. Τό­τε θὰ πε­τα­γό­μουν ἀ­πὸ τὸ κρε­βά­τι μου. Πά­λι ὁ με­τρη­τὴς θὰ μη­δέ­νι­ζε. Ἴ­σως καὶ ἡ οὐ­λὴ —οὔ­τε κἂν ἡ οὐ­λή— δὲν θὰ ἔ­με­νε. Θὰ τὴν σκέ­πα­ζε ἡ λή­θη.

       Πα­ρ’ ὅ­λο ποὺ ἔ­χουν πε­ρά­σει ὁ­λό­κλη­ρα χρό­νια ἀ­πὸ τὴν ἡ­μέ­ρα ποὺ ἔ­φυ­γε, δὲν ἔ­χω πά­ψει ν’ ἀ­να­ρω­τι­έ­μαι μή­πως κι ἐ­κεί­νη πε­ρί­με­νε πό­τε θὰ ἐ­πι­στρέ­ψω στὸ σα­λό­νι, πό­τε θὰ πέ­σω στὴν ἀγ­κα­λιά της.

       Μή­πως κι ἐ­κεί­νη ἦ­ταν βέ­βαι­η —ὅ­σο τὸ ἀ­σαν­σὲρ πλη­σί­α­ζε— πὼς θ’ ἀ­νοί­ξω τὴν πόρ­τα μου καὶ θὰ τὴν τρα­βή­ξω ξα­νὰ κον­τά μου. Μή­πως οἱ δρό­μοι μας χώ­ρι­σαν ἐ­πει­δή —μό­νο καὶ μό­νο— ἡ σκέ­ψη μας ἀ­κο­λού­θη­σε τὴν ἴ­δια δι­α­δρο­μή.

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση: ἐφ. Τὰ Νέ­α, Σάβ­βα­το 13 Αὐ­γού­στου 1994, «Δι­η­γή­μα­τα μὲ 300 λέ­ξεις», ἐ­πι­μέ­λεια: Μι­κέ­λα Χαρ­του­λά­ρη. Γιὰ τὸ πα­ρὸν ἀ­φι­έ­ρω­μα «1994: Δι­η­γή­μα­τα μὲ 300 λέ­ξεις!» βλ. ἐ­δῶ τὴν εἰ­σα­γω­γή: Γιάν­νης Πα­τί­λης: «1994: Δι­η­γή­μα­τα μὲ 300 λέ­ξεις! Ἕ­να πρό­δρο­μο ἐγ­χεί­ρη­μα στὸν χῶ­ρο τοῦ μι­κροῦ δι­η­γή­μα­τος».

Πέ­τρος Τα­τσό­που­λος (Ρέ­θυ­μνο, 1959). Πε­ζο­γρά­φος. Ἐμ­φα­νί­στη­κε μὲ τὸ μυ­θι­στό­ρη­μα Οἱ ἀ­νή­λι­κοι (1980). Ἄλ­λα ἔρ­γα: Κι­νού­με­να σχέ­δια (δι­η­γή­μα­τα, 1984), Ἡ καρ­διὰ τοῦ κτή­νους (μυ­θι­στό­ρη­μα, 1987), Ἡ κα­λο­σύ­νη τῶν ξέ­νων (αὐ­το­βι­ο­γρα­φι­κὸ ἀ­φή­γη­μα, 2006), Τὸ βι­βλί­ο γιὰ τὰ βι­βλί­α. Ἡ ἀ­να­γνω­ση ὡς ἀ­πό­λαυ­ση (2010) κ.ἄ.

 

Εἰκόνα: Edvard Munk, Separation, 1900, Λάδι σὲ μουσαμά, 125.5 x 190.5 cm.

 .

Ἰάκωβος Καμπανέλλης: Σχεδὸν τέλειο

.

04-DiigimataMe300Lekseis-IakobosKampanelisEikona-01

.

Ἰ­ά­κω­βος Καμ­πα­νέλ­λης

 .

Σχε­δὸν τέ­λει­ο

 .

01-HttaΞΑ­ΠΛΑ ποὺ προ­τι­μοῦ­σε ἦ­ταν στὸν κα­να­πὲ ἀν­τί­κρυ στὸ πα­ρά­θυ­ρο. Κοι­τά­ζον­τας τὸ ἡ­λι­ο­βα­σί­λε­μα ὁ νοῦς του ἀν­θοῦ­σε. Ἦ­ταν ὁ τό­πος καὶ ὁ χρό­νος τῶν πιὸ πα­ρα­γω­γι­κῶν του σκέ­ψε­ων. Τὸ συγ­κλο­νι­στι­κό του μυ­θι­στό­ρη­μα-πο­τα­μός, τὸ σχε­δὸν ἕ­τοι­μο, αὐ­τῆς τῆς ξά­πλας ἦ­ταν καρ­πός. Δὲν ἀ­πό­μει­νε πα­ρά, νὰ στρω­θεῖ νὰ τὸ γρά­ψει

       Νὰ βου­λώ­σει τὶς κα­κὲς γλῶσ­σες στὴ «Λυ­κό­βρυ­ση» ποὺ τὸν θε­ω­ροῦν «κλα­σι­κή τεμ­πέ­λα». Καὶ νὰ μά­θουν καὶ τί ἐ­στὶ ἕ­νας σύγ­χρο­νος Μαρ­σὲλ Πρού­στ.

      Πάν­τως, πρέ­πει ν’ ἀρ­χί­σει νὰ τὸ γρά­φει. Ἔ­χει βα­ρε­θεῖ καὶ ὁ ἴ­διος τὰ «τε­λει­ώ­νει πιά, τε­λει­ώ­νει» ὅ­ταν ρω­τᾶ­νε «πῶς πά­ει ὁ πο­τα­μός». Ἔ­κα­με καὶ τὸ λά­θος νὰ μι­λᾶ γιὰ χί­λι­ες σε­λί­δες. Εἶ­ναι λί­γες οἱ πεν­τα­κό­σι­ες; Ἄλ­λω­στε ἕ­νας πο­τα­μός, ὡς ἔν­νοι­α, εἶ­ναι κά­τι πο­λὺ σχε­τι­κό.

      Ἐ­μεῖς δὲν ἔ­χου­με Δού­να­βη, Ρῆ­νο, Βόλ­γα! Ἔ­χου­με Ἀ­χε­λῶ­ο, Πη­νει­ό, Σπερ­χει­ό.­..

      Τη­ρου­μέ­νων τῶν ἀ­να­λο­γι­ῶν, σχο­λα­στι­κὰ καὶ μὲ δι­α­κό­σες σε­λί­δες «πο­τα­μὸ» ἔ­χεις γρά­ψει. Καὶ μὲ ἑ­κα­τὸ ἀ­κό­μη λὲς πά­ρα πολ­λά. Πα­ρά­δειγ­μα ὁ πο­τα­μὸς Μόρ­νος, ὑ­δρεύ­ει τὴ μι­σὴ Ἑλ­λά­δα. Ἐ­ξάλ­λου δι­α­νύ­ου­με πε­ρί­ο­δο λι­τό­τη­τας. Για­τί ὄ­χι καὶ λο­γο­λι­τό­της; Καὶ πά­τα­ξη τῆς λο­γο­δι­α­φυ­γῆς καὶ τοῦ λο­γο­πλη­θω­ρι­σμοῦ;

      Ἤ­ξε­ρε πὼς ἅ­μα δι­ο­λι­σθαί­νει στὰ τρε­λά του ἀ­να­ζη­τᾶ δι­και­ο­λο­γί­ες καὶ με­λαγ­χό­λη­σε. Ἔ­βα­λε στὸ κα­σε­τό­φω­νο Κάλ­λας στὴ Νόρ­μα, ἄ­να­ψε τσι­γά­ρο, πῆ­γε στὸ πα­ρά­θυ­ρο.

      «Ἔ­πρε­πε νὰ εἶ­μαι ποι­η­τής, μοῦ πά­ει πε­ρισ­σό­τε­ρο. Μὲ 264 λέ­ξεις ὁ Κα­βά­φης ἐ­ποί­η­σε τὸ “Πε­ρι­μέ­νον­τας τοὺς βαρ­βά­ρους”­.»

      Νὰ δο­κι­μά­σει νὰ γρά­ψει ἕ­να δι­ή­γη­μα μὲ τό­σες πά­νω-κά­τω λέ­ξεις; Για­τί ό­χι, τί ἔ­χει νὰ χά­σει; Ἄλ­λω­στε μὲ τό­σο λί­γες λέ­ξεις πε­τυ­χαί­νεις τὸ μέ­γι­στον τῆς ἀ­φαί­ρε­σης. Σχε­δὸν τὴν τε­λει­ό­τη­τα!

      Ἀλ­λὰ για­τί νὰ ἐ­πι­δι­ώ­ξει τὴν «σχε­δὸν» καὶ ὄ­χι τὴν ἀ­πό­λυ­τη; Ποι­ό εἶ­ναι τὸ ἐμ­πό­διο; Οἱ λέ­ξεις!

      Ἐ­ὰν δὲ με­τα­χει­ρι­στεῖ κα­μί­α.­.. Ποῦ φθά­νει; Θε­έ μου, στὴ σι­ω­πή, στὴν ἀ­πό­λυ­τη σι­ω­πή, στὴ «σι­ω­πὴ πο­τα­μός»­.­.­.!

      Μή­πως ξα­νάρ­χι­σε τὰ τρε­λά του; Με­λαγ­χό­λη­σε πά­λι, ξά­πλω­σε, κοί­τα­ζε τὸ ἡ­λι­ο­βα­σί­λε­μα.

      «Ἔ­πρε­πε νὰ εἶ­μαι.­.. λάθος! Πιὸ καλὰ νὰ μὴν εἶμαι τίποτα…»

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04.

Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση: ἐφ. Τὰ Νέ­α, Σάβ­βα­το 6 Αὐ­γού­στου 1994, «Δι­η­γή­μα­τα μὲ 300 λέ­ξεις», ἐ­πι­μέ­λεια: Μι­κέ­λα Χαρ­του­λά­ρη. Γιὰ τὸ πα­ρὸν ἀ­φι­έ­ρω­μα «1994: Δι­η­γή­μα­τα μὲ 300 λέ­ξεις!» βλ. ἐ­δῶ τὴν εἰ­σα­γω­γή: Γιάν­νης Πα­τί­λης: «1994: Δι­η­γή­μα­τα μὲ 300 λέ­ξεις! Ἕ­να πρό­δρο­μο ἐγ­χεί­ρη­μα στὸν χῶ­ρο τοῦ μι­κροῦ δι­η­γή­μα­τος».

Ἰ­ά­κω­βος Καμ­πα­νέλ­λης (Νά­ξος, 1921 – Ἀ­θή­να, 2011). Θε­α­τρι­κὸς συγ­γρα­φέ­ας, σε­να­ρι­ο­γρά­φος, δη­μο­σι­ο­γρά­φος καὶ ἀ­κα­δη­μα­ϊ­κός. Γνω­στό­τε­ρα ἔρ­γα του τὰ θε­α­τρι­κὰ Ἡ αὐ­λὴ τῶν θαυ­μά­των (1957), Πα­ρα­μύ­θι χω­ρὶς ὄ­νο­μα (1959), Γει­το­νιὰ τῶν ἀγ­γέ­λων (1963) καὶ τὸ αὐ­το­βι­ο­γρα­φι­κὸ πε­ζο­γρά­φη­μα Μα­ουτ­χά­ου­ζεν (1963).

.

Γιάννης Πατίλης: 1994: Διηγήματα μὲ 300 λέξεις! Ἕνα πρόδρομο ἐγχείρημα στὸν χῶρο τοῦ μικροῦ διηγήματος

.

00-DiigimataMe300Lekseis-GiannisPatilis-EnaProdromoEgcheirima-00

.

Γιά­ννης Πα­τί­λης

 .

1994: Δι­η­γή­μα­τα μὲ 300 λέ­ξεις!

Ἕ­να πρό­δρο­μο ἐγ­χεί­ρη­μα

στὸν χῶ­ρο τοῦ μι­κροῦ δι­η­γή­μα­τος

.

I.

 .

09-Htta-The_Author_of_'A_Visit_from_St__Nicholas'_-_Illuminated_HΙΣΤΟΡΙΑ τοῦ μι­κροῦ δι­η­γή­μα­τος στὴν Ἑλ­λά­δα πα­ρα­κο­λου­θεῖ τὴν ἐ­ξέ­λι­ξη τοῦ δι­η­γή­μα­τος ὡς εἴ­δους ἀ­πὸ τὴν πρώ­τη ἀν­θο­φο­ρί­α του κα­τὰ τὶς δύ­ο τε­λευ­ταῖ­ες δε­κα­ε­τί­ες τοῦ 19ου αἰ­ώ­να – μιὰ ἄν­θι­ση ποὺ βρί­σκε­ται σὲ ἄ­με­ση σύν­δε­ση μὲ τὴν ἐ­πο­χὴ τῆς λα­ο­γρα­φί­ας ἀλ­λὰ καὶ μὲ τὸ πρῶ­το νε­ο­ελ­λη­νι­κὸ ἀ­να­γνω­στι­κὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον γιὰ τὰ σχε­τι­κῶς πρό­σφα­τα δυ­τι­κὰ λο­γο­τε­χνι­κὰ ρεύ­μα­τα τοῦ ρε­α­λι­σμοῦ καὶ τοῦ να­του­ρα­λι­σμοῦ στὴν πε­ζο­γρα­φί­α.

       Πλά­ι στὰ ἐ­κτε­νῆ δι­η­γή­μα­τα ποὺ δη­μο­σι­εύ­ον­ταν σὲ συ­νέ­χει­ες στὰ ἑ­βδο­μα­διαῖα φι­λο­λο­γι­κὰ φύλ­λα, ὅ­πως ἦ­ταν ὁ Λου­κῆς Λά­ρας τοῦ Βι­κέ­λα στὴν Ἑ­στί­α τοῦ 1879, ἄρ­χι­σε καὶ ἡ δη­μο­σί­ευ­ση σύν­το­μων αὐ­το­τε­λῶν ἱ­στο­ρι­ῶν στὶς ἐ­φη­με­ρί­δες καὶ τὰ πε­ρι­ο­δι­κὰ τῆς ἐ­πο­χῆς. Ἡ χρο­νι­κῶς βρα­χεί­α ἀ­νὰ τεῦ­χος πε­ρι­ο­δι­κό­τη­τα τῶν ἐν­τύ­πων αὐ­τῶν (ἑ­βδο­μα­δια­ία ἢ δε­κα­πεν­θή­με­ρη, συ­νή­θως) ὅ­σο καὶ ὁ λι­γο­στὸς ἀ­ριθ­μὸς τῶν σε­λί­δων τους, εὐ­νο­οῦ­σε ὄ­χι μό­νο τὸ ἐ­κτε­τα­μέ­νο ἀ­φή­γη­μα σὲ συ­νέ­χει­ες ἀλ­λὰ καὶ τὸ ἐ­φά­παξ μι­κρό. Ἡ πλα­τειὰ κυ­κλο­φο­ρί­α στὸ ἐγ­γράμ­μα­το κοι­νό ἐν­τύ­πων τὰ ὁ­ποῖ­α μπο­ροῦ­σαν κά­πο­τε νὰ πλη­ρώ­νουν καὶ μιὰ μι­κρὴ ἀ­μοι­βὴ στοὺς συ­νερ­γά­τες τους, μα­ζὶ μὲ τὸ ἐ­ξαι­ρε­τι­κὸ τα­λέν­το ἀρ­κε­τῶν συγ­γρα­φέ­ων τῆς ἐ­πο­χῆς, βο­ή­θη­σε στὴν ἀ­νά­δει­ξη, τὸ γό­η­τρο καί, τε­λι­κῶς, τὴν αὐ­το­νο­μί­α τοῦ νέ­ου εἴ­δους, ὥ­στε ἀρ­κε­τοὶ ἀ­πὸ τοὺς συγ­γρα­φεῖς τοῦ και­ροῦ —ὅ­πως ὁ Καρ­κα­βί­τσας, ὁ Κον­δυ­λά­κης, ὁ Πα­πα­δι­α­μάν­της, ὁ Μω­ρα­ϊ­τί­δης, ὁ Μη­τσά­κης κ.ἄ.— νὰ ἐ­κτι­μῶν­ται ἤ­δη ἀ­πὸ τοὺς συγ­χρό­νους τους πρω­τί­στως ὡς δι­η­γη­μα­το­γρά­φοι.

       Δὲν ἔ­λει­ψε, λοι­πόν, ἀ­πὸ τὴν νε­ώ­τε­ρη ἑλ­λη­νι­κὴ λο­γο­τε­χνί­α τὸ μι­κρὸ σὲ ἔ­κτα­ση δι­ή­γη­μα, ἀ­φή­νον­τας ἀ­πὸ τὴν δε­κα­ε­τί­α τοῦ 1880 καὶ με­τὰ πλού­σια πα­ρα­κα­τα­θή­κη καὶ σὲ πο­σό­τη­τα καὶ σὲ ποι­ό­τη­τα. Μι­κρὰ δι­η­γή­μα­τα ὅ­πως τὸ «Πί­στο­μα!» (647 λέ­ξεις, περ. Τέ­χνη 1898) τοῦ Κων­σταν­τί­νου Θε­ο­τό­κη, «Ὁ φυ­γό­δι­κος» (655 λέ­ξεις, 1929) τῆς Γα­λά­τειας Κα­ζαν­τζά­κη ἢ τὸ «Οἰ­δί­πο­δας» (662 λέ­ξεις, 1930) τοῦ Ἀ­θα­νά­σιου Θ. Γκρά­βα­λη πα­ρα­μέ­νουν κο­ρυ­φαῖα δείγ­μα­τα τῆς μι­κρῆς πε­ζο­γρα­φι­κῆς φόρ­μας ἀλ­λὰ καὶ μι­κρὰ γλωσ­σι­κὰ ἀ­ρι­στουρ­γή­μα­τα, τεκ­μή­ριο τῶν σπου­δαί­ων συγ­γρα­φι­κῶν ἀ­ρε­τῶν τῶν λο­γο­τε­χνῶν τοῦ πα­ρελ­θόν­τος…

       Τὸ κρί­σι­μο ὡ­στό­σο ἐ­ρώ­τη­μα εἶ­ναι κα­τὰ πό­σο αὐ­τὸ τὸ δι­ή­γη­μα θὰ μπο­ρού­σα­με —καὶ σὲ ποι­ό βαθ­μό— νὰ τὸ συ­νυ­πο­λο­γί­σου­με συ­σχε­τί­ζο­ντάς το μὲ τὸ νέ­ο πρω­τε­ϊ­κὸ δι­ε­θνὲς εἶ­δος μι­κρο­δι­η­γή­μα­τος τοῦ ὁ­ποί­ου τὴν ἐ­κρη­κτι­κή, παγ­κο­σμί­ων δι­α­στά­σε­ων, ἐ­πέ­κτα­ση δι­α­πι­στώ­νου­με τὴν τε­λευ­ταί­α τρι­α­κον­τα­ε­τί­α…

       Ἡ με­γα­λύ­τε­ρη δυ­σκο­λί­α μας νὰ συν­δέ­σου­με τὸ πα­ρα­δο­σια­κὸ ἑλ­λη­νι­κὸ δι­ή­γη­μα μὲ τὶς ἐ­ξε­λί­ξεις αὐ­τὲς εἶ­ναι ἡ ἐν­τυ­πω­σια­κὴ γε­νε­τι­κή του, θὰ λέ­γα­με, ἐμ­μέ­νεια στὸν ρε­α­λι­σμὸ καὶ ἐν μέ­ρει τὴν ἐ­ξο­μο­λο­γη­τι­κὴ αὐ­το­βι­ο­γρα­φί­α – μιὰ τά­ση ποὺ ἐ­νι­σχύ­θη­κε με­τὰ τὸν πό­λε­μο, μὲ τὴν ἐ­πι­δί­ω­ξη μιᾶς ἀ­κό­μη λι­τό­τε­ρης φόρ­μας, στὴν λο­γο­τε­χνί­α τῶν Γι­ώρ­γου Ἰ­ω­άν­νου, Ντί­νου Χρι­στι­α­νό­που­λου, Ἠ.Χ. Πα­πα­δη­μη­τρα­κό­που­λου, Τό­λη Κα­ζαν­τζῆ καὶ ἄλ­λων, ποὺ στὴν κυ­ρι­ο­λε­ξί­α ὁ­δή­γη­σε στὴν δη­μι­ουρ­γί­α ὁ­λό­κλη­ρης πο­λυ­πλη­θοῦς σχο­λῆς…

       Ὡ­στό­σο, ἤ­δη ἀ­πὸ τὶς ἀρ­χὲς τοῦ προ­η­γού­με­νου αἰ­ώ­να, ἄλ­λα λο­γο­τε­χνι­κὰ ρεύ­μα­τα, ὅ­πως ὁ συμ­βο­λι­σμὸς καὶ ὁ αἰ­σθη­τι­σμὸς, σὲ πε­ρι­πτώ­σεις ὅ­πως αὐ­τὲς τοῦ Νι­κό­λα­ου Ἐ­πι­σκο­πό­που­λου ἢ τοῦ Κων­σταν­τί­νου Χα­τζό­που­λου, ἡ ἀ­στι­κὴ ψυ­χο­γρα­φι­κὴ ἠ­θο­γρα­φί­α τῆς Ἀ­λε­ξάν­δρας Πα­πα­δο­πού­λου, δη­μι­ουρ­γοῦ­σαν τὶς προ­ϋ­πο­θέ­σεις γιὰ μιὰ δι­α­φο­ρε­τι­κοῦ τύ­που μυ­θο­πλα­σί­α, ὅ­πως ἦ­ταν ἀρ­γό­τε­ρα ὁ ἐ­σω­τε­ρι­κὸς μο­νό­λο­γος. Ἐ­ξί­σου ἀ­πο­μα­κρύ­νο­ν­ταν ἀ­πὸ τὸν κύ­ριο ρε­α­λι­στι­κὸ κορ­μὸ τῆς νε­ο­ελ­λη­νι­κῆς δι­η­γη­μα­το­γρα­φί­ας ὁ ἀ­πο­σπα­σμα­τι­κός, σαρ­κα­στι­κὸς καὶ κοι­νω­νι­κὰ κρι­τι­κὸς τό­νος τῶν μι­κρῶν πε­ζῶν τοῦ Κώστα Κα­ρυ­ω­τά­κη, ὅ­σο καὶ ἡ γλωσ­σι­κὰ καὶ ἀ­φη­γη­μα­το­λο­γι­κὰ ἐ­ξό­χως ἰ­δι­όρ­ρυθ­μη καὶ προ­σω­πο­πα­γὴς πε­ζο­γρα­φί­α τοῦ Γιά­ννη Σκα­ρίμ­πα καὶ τοῦ Νί­κου-Γα­βρι­ὴλ Πεν­τζί­κη.

.

       Ἡ συ­στη­μα­τι­κὴ ἀ­να­δρο­μι­κὴ ἀ­να­ζή­τη­ση στὴν λο­γο­τε­χνί­α μας ἀ­πὸ τὴν ἀ­κα­δη­μα­ϊ­κὴ κοι­νό­τη­τα προ­δρο­μι­κῶν μορ­φῶν τῆς σύγ­χρο­νης μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­ας δὲν ἔ­χει ἀ­κό­μη ἀρ­χί­σει, καὶ τὸ ἐ­πι­στη­μο­νι­κὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον, ἐξ ὅ­σων γνω­ρί­ζω, γιὰ τὸ συγ­κε­κρι­μέ­νο λο­γο­τε­χνι­κὸ ὑ­πο­εῖ­δος, μὲ ἐ­λά­χι­στες ἐ­ξαι­ρέ­σεις(1), εἶ­ναι ἀ­κό­μη πο­λὺ πε­ρι­ο­ρι­ο­ρι­σμέ­νο. Δὲν θὰ μὲ ἐν­τυ­πω­σί­α­ζε, ὡ­στό­σο, ἐ­ὰν μιὰ τέ­τοι­α ἀ­να­δί­φη­ση ἰ­χνη­λα­τοῦ­σε πε­ρι­πτώ­σεις σὰν αὐ­τὴ τοῦ Φαί­δρου Μπαρ­λᾶ, τοῦ ὁ­ποί­ου τὸ μι­κρὸ πε­ζὸ «Ἡ σκού­να» ποὺ δη­μο­σι­εύ­τη­κε στὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ Στά­χυς τοῦ 1951, ὄ­χι μό­νο δι­α­στελ­λό­ταν ἐν­τό­νως ἀ­πὸ τὴν τρέ­χου­σα μυ­θο­πλα­σία, ἀλ­λὰ στὶς 76 λέ­ξεις του μὲ τὴν φαν­τα­στι­κὴ ὅ­σο καὶ ὑ­παι­νι­κτι­κὴ σκη­νο­θε­σί­α του, τὴν εἰ­ρω­νι­κή του μα­τιὰ καὶ τὸ ἀ­προσ­δό­κη­το τέ­λος του ἔ­μοια­ζε νὰ προ­οι­ω­νί­ζε­ται τὶς κα­λύ­τε­ρες στιγ­μὲς τῆς σύγ­χρο­νης μι­κρο­δι­η­γη­μα­το­γρα­φί­ας!

   .

II.

.

Μιὰ ἄλ­λη ἐν­δι­α­φέ­ρου­σα προ­δρο­μι­κὴ στιγ­μὴ τῆς σύγ­χρο­νης μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­ας, τὴν ἐ­πι­σή­μαν­ση τῆς ὁ­ποί­ας ὀ­φεί­λου­με στὸν φί­λο ποι­η­τὴ Ἀν­τώ­νη Ψάλ­τη, εἶ­ναι ἡ λο­γο­τε­χνι­κὴ καμ­πά­νια με­γά­λης κα­θη­με­ρι­νῆς ἐ­φη­με­ρί­δας, εἴ­κο­σι χρό­νια πρίν, τὸν Αὔ­γου­στο τοῦ 1994. Ὅ­σο καὶ νὰ φαί­νε­ται ἀ­πί­θα­νο, πρὶν ἀ­πὸ τὴν δι­ά­δο­ση τοῦ Δι­α­δι­κτύ­ου καὶ σὲ μιὰ ἐ­πο­χὴ κα­τὰ τὴν ὁ­ποί­α ἡ ἔν­νοι­α τοῦ πο­λὺ μι­κροῦ δι­η­γή­μα­τος ὡς ἑ­νὸς πε­ρί­που ξε­χω­ρι­στοῦ λο­γο­τε­χνι­κοῦ εἴ­δους δὲν εἶ­χε ἀ­κό­μη ἐμ­πε­δω­θεῖ δι­ε­θνῶς —ση­μει­ω­τέ­ον ὅ­τι ἡ πρω­το­πο­ρια­κὴ ἀν­θο­λο­γί­α τῶν Τό­μας καὶ Χα­ζού­κα Flash Fiction κυ­κλο­φό­ρη­σε μό­λις τὸ 1992—, ἡ δη­μο­σι­ο­γρά­φος Μι­κέ­λα Χαρ­του­λά­ρη ἐγ­και­νιά­ζει στὴν ἐ­φη­με­ρί­δα της Τὰ Νέ­α μιὰ σε­λί­δα σὲ συ­νέ­χει­ες μὲ τὸν τί­τλο «Δι­η­γή­μα­τα μὲ 300 λέ­ξεις». T­ό ’­χει φαί­νε­ται ὁ μή­νας Αὔ­γου­στος (ποὺ —ὑ­πο­τί­θε­ται— μέ­νει δί­χως εἰ­δή­σεις [καὶ φυ­σι­κὰ ὁ τύ­πος χω­ρὶς ἀ­να­γνῶ­στες]) νὰ ἀ­νοί­γουν οἱ με­γά­λες ἐ­φη­με­ρί­δες τὶς στῆ­λες τους στὴν λο­γο­τε­χνί­α!… Ἡ συγ­κε­κρι­μέ­νη, ὡ­στό­σο, ἐ­πι­λο­γὴ προ­σέ­δω­σε στὸ ἐγ­χεί­ρη­μα ἕ­να ἰ­δι­αί­τε­ρο —ἔ­στω καὶ ἀ­να­δρο­μι­κῶς, ἐ­ὰν τὸ ἐ­ξε­τά­σει κα­νείς— ἐν­δι­α­φέ­ρον… Ἡ σει­ρὰ κρά­τη­σε ἕ­ξι Σάβ­βα­τα, ἀ­πὸ τὶς 6 Αὐ­γού­στου ἕ­ως τὶς 24 Σε­πτεμ­βρί­ου 1994, καὶ φι­λο­ξε­νή­θη­καν σ’ αὐ­τὴ εἴ­κο­σι τέσ­σε­ρις συγ­γρα­φεῖς —ὄ­χι μό­νον δι­η­γη­μα­το­γρά­φοι, ἀλ­λὰ καὶ μυ­θι­στο­ρι­ο­γρά­φοι, συγ­γρα­φεῖς παι­δι­κῶν βι­βλί­ων ὅ­σο καὶ ποι­η­τές—, οἱ ἑ­ξῆς, κα­τὰ τὴν σει­ρὰ τῆς πα­ρου­σι­ά­σε­ώς τους: Θα­νά­σης Βαλ­τι­νός, Ἰ­ά­κω­βος Καμ­πα­νέλ­λης, Τζέ­νη Μα­στο­ρά­κη, Γι­ῶρ­γος Σκαμ­παρ­δώ­νης, Γι­ώρ­γης Γι­α­τρο­μα­νω­λά­κης, Φί­λιπ­πος Δρα­κον­τα­ει­δῆς, Πέ­τρος Τα­τσό­που­λος, Μά­νος Ἐ­λευ­θε­ρί­ου, Βα­σί­λης Βα­σι­λι­κός, Εὐ­γέ­νιος Τρι­βι­ζᾶς, Θό­δω­ρος Γρη­γο­ριά­δης, Μι­χά­λης Φα­κί­νος, Τά­κης Θε­ο­δω­ρό­που­λος, Ἠ­λί­ας Κου­τσοῦ­κος, Παυ­λί­να Παμ­πού­δη, Ἀν­τώ­νης Σου­ρού­νης, Ἄλ­κη Ζέ­η, Χρι­στό­φο­ρος Μη­λι­ώ­νης, Μα­νό­λης Ξε­ξά­κης, Τά­σος Ροῦσ­σος, Φαί­δων Θε­ο­φί­λου, Πά­νος Κου­τρουμ­πού­σης, Πρό­δρο­μος Μάρ­κο­γλου, Μῆ­τσος Κα­σό­λας.

       Ἡ συν­τά­κτρια, Μι­κέ­λα Χαρ­του­λά­ρη, δὲν μοιά­ζει νὰ συν­δέ­ει τὸ ἐγ­χεί­ρη­μά της μὲ ἀ­νά­λο­γα ἐν­δι­α­φέ­ρον­τα ἢ λο­γο­τε­χνι­κὲς ἐ­ξε­λί­ξεις γιὰ τὸ συγ­κε­κρι­μέ­νο εἶ­δος τοῦ δι­η­γή­μα­τος στὸν δι­ε­θνῆ χῶ­ρο. Συλ­λαμ­βά­νει, ὡ­στό­σο, σω­στά, στὸ εἰ­σα­γω­γι­κό της κεί­με­νο, ἰ­δι­αι­τε­ρό­τη­τες καὶ δυ­να­τό­τη­τες αὐ­τῆς τῆς μι­κρῆς πε­ζο­γρα­φι­κῆς φόρ­μας:

«Μπο­ρεῖ νὰ χω­ρέ­σει μιὰ ὁ­λό­κλη­ρη ἱ­στο­ρί­α σὲ ἕ­να μό­νο δα­κτυ­λό­γρα­φο;(2) Αὐ­τὸ ἦ­ταν τὸ στοί­χη­μα ποὺ ἔ­βα­λαν τὰ “Νέ­α” μὲ 24 συγ­γρα­φεῖς. […] Ἀ­κό­μα καὶ γιὰ τοὺς τε­χνί­τες τοῦ λό­γου, τὸ σύν­το­μο κεί­με­νο εἶ­ναι πιὸ δύ­σκο­λο ἀ­πὸ τὸ μα­κρο­σκε­λές. Καὶ ἀρ­κε­τοὶ ἦ­σαν ἐ­κεῖ­νοι ποὺ ξε­κι­νών­τας αὐ­τὴν τὴν προ­σπά­θεια, κα­τέ­λη­ξαν νὰ γρά­ψουν με­ρι­κὰ δι­η­γή­μα­τα πρὶν φτά­σουν στὸ ζη­τού­με­νο. Στὴ μι­νι­α­τού­ρα. Στὴ νύ­ξη ποὺ γεν­νᾶ εἰ­κό­νες, ἐ­ξά­πτει τὴ φαν­τα­σί­α καὶ ὑ­παι­νίσ­σε­ται κό­σμους ὁ­λό­κλη­ρους, χα­ρα­κτῆ­ρες σύν­θε­τους, κα­τα­στά­σεις πε­ρί­πλο­κες.Ἴ­σως κά­ποι­οι νὰ τὰ κα­τά­φε­ραν πιὸ κα­λά. Ὅ­μως ὅ­λοι, μὲ τὰ “δι­η­γή­μα­τα τῶν 300 λέ­ξε­ων” ἀ­πο­δει­κνύ­ουν ἂν μὴ τὶ ἄλ­λο ὅ­τι ἡ λο­γο­τε­χνί­α μπο­ρεῖ, ἂν τὸ θε­λή­σει, νὰ δη­μι­ουρ­γή­σει “σπο­τά­κια” – κα­τὰ τὴν προ­σφι­λῆ γλώσ­σα καὶ τὴ λο­γι­κὴ τῆς κυ­ρί­αρ­χης εἰ­κό­νας. Μπο­ρεῖ νὰ συν­το­νι­στεῖ μὲ τὸν ρυθ­μό, τὴν τα­χύ­τη­τα καὶ τὴν ἀ­πο­σπα­σμα­τι­κό­τη­τα τῆς ἐ­πο­χῆς […]»

     Ἀ­πο­τι­μών­τας τὸ ἐγ­χεί­ρη­μα στὸ φύλ­λο τῶν Νέ­ων στὶς 24-09-1994, ἡ ὑ­πεύ­θυ­νη τῆς σε­λί­δας ση­μει­ώ­νει ὡς πρὸς τὴν ἐ­πι­τυ­χη­μέ­νη ἀ­πή­χη­σή του: «Τὸ ἀ­πο­δει­κνύ­ουν τό­σο οἱ ἐν­θαρ­ρυν­τι­κὲς ἐ­πι­στο­λές, τὰ τη­λε­φω­νή­μα­τα καὶ οἱ προ­τά­σεις δι­η­γη­μά­των ποὺ λά­βα­με ὅ­σο καὶ τὰ ἴ­δια τὰ δείγ­μα­τα γρα­φῆς ποὺ δη­μο­σι­εύ­τη­καν […].»

      Γιὰ τοὺς πε­ρισ­σό­τε­ρους ἀ­πὸ τοὺς εἴ­κο­σι τέσ­σε­ρις λο­γο­τέ­χνες ποὺ λά­βα­νε μέ­ρος στὸ πρόγραμμα «Δι­η­γή­μα­τα μὲ 300 λέ­ξεις» τὸ πεί­ρα­μα δὲν εἶ­χε συ­νέ­χεια. Ὅ­μως γιὰ τέσ­σε­ρις του­λά­χι­στον, τρεῖς ἐκ τῶν ὁ­ποί­ων καὶ ποι­η­τές, τοὺς Θό­δω­ρο Γρη­γο­ριά­δη, Ἠ­λί­α Κου­τσοῦ­κο, Πρό­δρο­μο Μάρ­κο­γλου καὶ Μα­νό­λη Ξε­ξά­κη, ἡ μι­κρὴ φόρ­μα ὑ­πῆρ­ξε γνώ­ρι­μη καὶ ἀ­γα­πη­τὴ καὶ ἐ­κτὸς τῆς πρω­το­βου­λί­ας τῆς ἐ­φη­με­ρί­δας…

      Ἀ­πὸ αὐ­τὰ τὰ εἰ­κο­σι­τέσ­σε­ρα μι­κρὰ δι­η­γή­μα­τα τοῦ 1994, δι­α­λέ­ξα­με σή­με­ρα —εἴ­κο­σι χρό­νια με­τά— νὰ ἀ­να­δη­μο­σι­εύ­σου­με μὲ ἀν­θο­λο­γι­κὰ κριτήρια τὰ πέν­τε παρακάτω στὸ ἱ­στο­λό­γιό μας: «Σχε­δὸν τέ­λει­ο» τοῦ Ἰ­ά­κω­βου Καμ­πα­νέλ­λη, «Τὸ πεῖ­σμα» τοῦ Πέ­τρου Τα­τσό­που­λου, «Τὸ χα­μο­μή­λι τῶν Ἀ­βδή­ρων» τοῦ Θό­δω­ρου Γρη­γο­ριά­δη, «Ὑ­πὲρ πα­τρί­δος» τοῦ Ἠ­λί­α Κου­τσού­κου καὶ «Λό­λα» τοῦ Ἀν­τώ­νη Σου­ρού­νη.

 .

       Παρόλη τὴν προ­σο­χή μας στὶς πλέ­ον σύγ­χρο­νες ἐ­ξε­λί­ξεις στὸν χῶ­ρο τῆς μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­ας, τὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον μας γιὰ τὸ πα­ρελ­θὸν πα­ρα­μέ­νει ἀ­μεί­ω­το. Ἡ σύν­δε­ση τῆς μι­κρῆς ἀ­φη­γη­μα­τι­κῆς φόρ­μας μὲ προ­ϋ­πάρ­χου­σες συ­να­φεῖς ἱ­στο­ρι­κὲς μορ­φὲς καὶ ἡ συ­νε­ξέ­τα­σή της μὲ τὶς τε­χνο­λο­γι­κὲς ἐ­ξε­λί­ξεις στὸ εὐ­ρύ­τα­το πλαί­σιο τῶν πο­λι­τι­σμῶν, μᾶς βο­η­θά­ει σὲ μιὰ βα­θύ­τε­ρη κα­θὸ ἱ­στο­ρι­κό­τε­ρη κα­τα­νό­η­ση τοῦ πα­ρόν­τος.

 .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

       (1) Πα­ρ’ ὅ­λα αὐ­τὰ μιὰ ση­μαν­τι­κὴ δι­πλω­μα­τι­κὴ ἐρ­γα­σί­α ἔ­φτα­σε φέ­τος στὰ χέ­ρια μας: Ἡ μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α (microfiction, flash fiction, minificción) ὡς πο­λι­τι­σμι­κὸ φαι­νό­με­νο: με­λέ­τη γιὰ ἕ­να νέ­ο δι­ε­θνὲς καὶ ἐ­θνι­κὸ εἶ­δος λό­γου τῆς Δή­μη­τρας Ἰ. Χρι­στο­δού­λου (πα­λιᾶς γνω­ρί­μου τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας), ποὺ ὑ­πο­βλή­θη­κε τὸν Σε­πτέμ­βριο τοῦ 2013 στὸ Τμῆ­μα Ἐ­πι­κοι­νω­νί­ας, Μέ­σων καὶ Πο­λι­τι­σμοῦ στὸ Πάν­τει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο.

       (2) Ὁ Με­ξι­κα­νὸς θε­ω­ρη­τι­κὸς Λά­ου­ρο Ζα­βά­λα τὴν Ἄ­νοι­ξη τοῦ 2000, στὸ πρῶ­το τεῦ­χος τοῦ El cuento en red, τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ ἔ­ρευ­νας καὶ θε­ω­ρί­ας τῆς λο­γο­τε­χνί­ας ποὺ ἐ­πι­με­λεῖ­ται, ση­μει­ώ­νει πὼς τὸ μι­κρο­δι­ή­γη­μα (minificción) εἶ­ναι ἡ «narrativa que cabe en el espacio de una página» («ἡ ἀ­φή­γη­ση ποὺ χω­ρά­ει σὲ μί­α σε­λί­δα»), βλ. Δή­μη­τρα Ἰ. Χρι­στο­δού­λου, Ἡ μι­κρο­μυ­θο­πλα­σί­α…, ὅπ.π., σελ. 13.

.  Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πη­γή: Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση.

 

Γιά­ννης Πα­τί­λης (Ἀ­θή­να, 1947). Σπού­δα­σε Νο­μι­κὰ καὶ Φι­λο­λο­γί­α στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Ἀ­θή­νας καὶ ἐρ­γά­στη­κε ὡς φι­λό­λο­γος στὴ Μέ­ση Ἐκ­παί­δευ­ση (1980-2010). Συμ­με­τεῖ­χε στὴν ἵ­δρυ­ση καὶ ἔκ­δο­ση τῶν λο­γο­τε­χνι­κῶν πε­ρι­ο­δι­κῶν Τὸ Δέν­τρο (1978), Νῆ­σος – Μου­σι­κὴ καὶ Ποί­η­ση (1983) καὶ Κρι­τι­κὴ καὶ Κεί­με­να (1984). Ἀ­πὸ τὸ 1986 ὣς τὸ 2012 ἐ­ξέ­δι­δε καὶ δι­ηύ­θυ­νε τὸ λο­γο­τε­χνι­κὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ Πλα­νό­διον, ἐ­νῶ τὸν Ἀ­πρί­λιο τοῦ 2010 ἵ­δρυ­σε καὶ δι­ευ­θύ­νει μέ­χρι σή­με­ρα τὸν πε­ζο­γρα­φι­κὸ ἱ­στο­χῶ­ρο Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι. Δη­μο­σί­ευ­σε ὀ­κτὼ ποι­η­τι­κὲς συλ­λο­γὲς καὶ δύ­ο συγ­κεν­τρω­τι­κές. Πρῶ­το του ποι­η­τι­κὸ βι­βλί­ο Ὁ μι­κρὸς καὶ τὸ Θη­ρί­ο (Ἀ­θή­να, 1970), τε­λευ­ταῖ­ο Ἀ­πο­δρο­μὴ τοῦ ἀλ­κο­ὸλ καὶ ἄλ­λα ποι­ή­μα­τα (ἐκδ. Ὕ­ψι­λον, Ἀ­θή­να, 2012). Συγ­κεν­τρω­τι­κὴ ἔκ­δο­ση: Τα­ξί­δια στὴν ἴ­δια πό­λη. Ποι­ή­μα­τα 1970-1990 (β’ ἐκδ. Ὕ­ψι­λον, Ἀ­θή­να, 2000). Τὸν Ἰ­ού­λιο τοῦ 2014 ἀ­πὸ τὴν σει­ρὰ «Σύρ­τις» τῶν ἐκ­δό­σε­ων τοῦ Πλα­νό­διου κυ­κλο­φό­ρη­σε τὸ δο­κί­μιό του Ἑλ­λη­νι­κὰ καὶ Ἱ­στο­ρι­κὴ Ὀρ­θο­γρα­φί­α στὴν Πλα­νη­τι­κὴ Ἐ­πο­χή μὲ ἐ­πι­μέ­λεια τοῦ Ἀ.Κ. Χρι­στο­δού­λου.

 .

Εὐγενία Μακαριάδη: Τὰ δερμάτινα

.

Makariadi,Eygenia-TaDermatina-Eikona-03

.

Εὐ­γε­νί­α Μα­κα­ριά­δη

 

Τὰ δερ­μά­τι­να

 

04-MiΕΓΑΛΩΣΑ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΛΗ καὶ φτω­χὴ οἰ­κο­γέ­νεια, για­γιά, παπ­πούς, γο­νεῖς καὶ πέν­τε παι­διά· ὅ­λα ἀ­γό­ρια. Ἐ­γὼ τε­λευ­ταῖ­ος.

            Και­νούρ­γιο ροῦ­χο δὲ φό­ρε­σε σχε­δὸν κα­νέ­νας μας. Οἱ με­γά­λοι ἀ­δελ­φοὶ φο­ροῦ­σαν τὰ ἀ­πο­φό­ρια τοῦ πα­τέ­ρα καὶ οἱ μι­κρό­τε­ροι τῶν με­γα­λυ­τέ­ρων· ἔ­τσι πή­γαι­νε ἡ ἱ­στο­ρί­α καὶ στὰ πα­πού­τσια, ἄλ­λες φο­ρὲς με­γά­λα, ἄλ­λες φο­ρὲς στε­νά, βο­λευ­ό­μα­σταν. Ἀ­πὸ τὰ πα­λιὰ καὶ πα­ρά­ται­ρα ροῦ­χα δὲν εἶ­χα πα­ρά­πο­νο, για­τί ἀ­σου­λού­πω­τα ἦ­ταν ὅ­λα τὰ παι­διὰ τοῦ χω­ριοῦ. Ἀ­πὸ πα­πού­τσια ὅ­μως προ­τι­μοῦ­σα νὰ περ­πα­τά­ω ξυ­πό­λη­τος, πα­ρὰ νὰ φο­ρά­ω τὰ στρα­βο­πα­τη­μέ­να πα­πού­τσια τῶν με­γά­λων. Μέ­χρι ποὺ πῆ­γα σχο­λεῖ­ο. Ἐ­κεῖ ἦ­ταν ὑ­πο­χρε­ω­τι­κὸ νὰ φο­ρᾶ­νε οἱ μα­θη­τὲς πα­πού­τσια.

            Τὰ χρό­νια περ­νοῦ­σαν κι ἐ­γὼ περ­νοῦ­σα ὅ­λους στὸ μπό­ι· κα­νέ­να ροῦ­χο δὲν μοῦ ἔ­κα­νε κι αὐ­τὸ δὲ μὲ πεί­ρα­ζε. Τὸ πρό­βλη­μά μου ἦ­ταν ὅ­τι δὲν εὕ­ρι­σκα πα­πού­τσια στὸ νού­με­ρό μου. Κα­νεὶς στὸ χω­ριὸ δὲ φο­ροῦ­σε πα­πού­τσι πά­νω ἀ­πὸ σα­ράν­τα νού­με­ρο καὶ τὸ δι­κό μου ἦ­ταν σα­ράν­τα τρί­α.

            Ἕ­να χρό­νο πε­ρί­με­να τὸ πα­νη­γύ­ρι, ὅ­που θὰ μοῦ ἀ­γό­ρα­ζαν πα­πού­τσια. Κόν­τευ­ε νὰ τε­λει­ώ­σει τὸ πα­νη­γύ­ρι, ἕ­ως ὅ­του βρεῖ ὁ πα­τέ­ρας πα­πού­τσι νὰ ται­ριά­ζει ὄ­χι στὸ πό­δι μου, ἀλ­λὰ στὴν τσέ­πη του. Πα­κε­τα­ρι­σμέ­να σὲ ἐ­φη­με­ρί­δα ἔ­φε­ρε στὸ σπί­τι «τὰ δερ­μά­τι­να» ὁ πα­τέ­ρας καὶ δὲν κα­τα­δέ­χτη­κε νὰ τὰ πεῖ πο­τέ, πα­πού­τσια.

            Μπρο­στὰ σ’ ὅ­λους τῆς οἰ­κο­γέ­νειας, ποὺ μὲ κοι­τοῦ­σαν κα­τά­πλη­κτοι —βλέ­πε­τε ἐ­κτὸς ἀ­πὸ γου­ρου­νο­τσά­ρου­χα, ἄλ­λα πα­πού­τσια δὲν εἶ­χαν μα­τα­δεῖ—, ἅ­πλω­σα τὰ κα­νιά μου κι ὁ πα­τέ­ρας προ­σπα­θοῦ­σε μὲ τὸ «κό­κα­λο» νὰ χώ­σει τὸ πό­δι μου στὸ πα­πού­τσι. Ση­κώ­θη­κα ὄρ­θιος κι ἔ­κα­να φι­λό­τι­μες προ­σπά­θει­ες νὰ τὸ φο­ρέ­σω, ὅ­μως μὲ τί­πο­τα δὲν ἔμ­παι­νε· ἀ­πελ­πι­σμέ­νοι στυ­λώ­σα­με τὰ μά­τια στὰ δερ­μά­τι­να ποὺ ἀρ­νοῦν­ταν νὰ μὲ χω­ρέ­σουν.

            Τὰ βά­λα­με γιὰ μῆ­νες στὸ κα­λα­πό­δι, ὅ­μως αὐ­τὰ πα­ρέ­μει­ναν στὶς δι­α­στά­σεις τους. Ἕ­ως ὅ­του ὁ πα­τέ­ρας πῆ­ρε τὴ φαλ­τσέ­τα, ἔ­κο­ψε τὶς μύ­τες τῶν πα­που­τσι­ῶν καμ­πυ­λω­τὰ καὶ μοῦ τὰ φό­ρε­σε. Με­τὰ δυ­σκο­λί­ας τὰ δά­χτυ­λά μου πε­ρά­σα­νε τὴν τρύ­πα καὶ πε­σμέ­να σὰ μα­ρα­μέ­να μα­ρού­λια, ἄγ­γι­ξαν τὸ πά­τω­μα.

            Τὰ πα­πού­τσια αὐ­τὰ τὰ φο­ροῦ­σα χρό­νια, για­τί ὅ­πως ἔ­λε­γε ὁ μα­κα­ρί­της πα­τέ­ρας μου, «Εἶ­ναι δερ­μά­τι­να. Πε­τι­οῦν­ται βρὲ τὰ δερ­μά­τι­να;»

            Τώ­ρα κοι­τά­ζω τὰ πό­δια μου καὶ χα­μο­γε­λῶ στὰ στρα­βὰ καὶ γε­μά­τα κά­λους δά­χτυ­λά μου.

 .

 Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πη­γή: Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση.

Εὐ­γε­νί­α Μα­κα­ριά­δη. Πα­ρα­κο­λού­θη­σε σε­μι­νά­ρια λο­γο­τε­χνί­ας μὲ τοὺς συγ­γρα­φεῖς Βαγ­γέ­λη Ρα­πτό­που­λο καὶ Ἀ­μάν­τα Μι­χα­λο­πού­λου. Τε­λευ­ταί­α πα­ρα­κο­λου­θεῖ σε­μι­νά­ριο δη­μι­ουρ­γι­κῆς γρα­φῆς μὲ τὸν Μι­σὲλ Φά­ις. Ἔχει ἐκ­δο­θεῖ ἕνα βι­βλί­ο της «Μύ­ριαμ καὶ Χάν­να» (μυθιστόρημα, ἐκδ. Λι­βά­νη). Δι­η­γή­μα­τά της ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­τεῖ σὲ λο­γο­τε­χνι­κὰ πε­ρι­ο­δι­κὰ καὶ σὲ λο­γο­τε­χνι­κὲς σε­λί­δες το­πι­κῶν ἐ­φη­με­ρί­δων.

 .

Εἰκόνα κειμένου: «Τὰ παπούτσια», ἔργο τοῦ Βὰν Γκόγκ.

.

Argiris Eftaliotis: The Dumb

.

EftaliotisArgyris-OBoubos-Eikona-01

.

Argiris Eftaliotis

 

The Dumb

 

09-Iota-Century_Mag_I REMEMBER the poor guy. Tall, lean and handsome lad. He was born dumb. Which means, he was also deaf. And as if these flaws were not enough, he was also an orphan ever since he was five. A neighbour took him and raised him, that is she taught him how to carry water, to buy things and to rock the baby, if he had no other chore to do.

         The Dumb grew with it; but when the baby grew up, it was wearing short dresses. For the baby the Dumb was rocking was a girl.

         They became siblings. And as siblings they were growing up. The little girl was the only one who did not tease him. Even his mother was mocking him, despite her kind heart. In the villages, there is no way for the mocking to stop. They would burst if they did not mock a dumb man. And sometimes, he may not even need to be dumb.

         I remember him until the age of fifteen and the little girl until she was ten. I remember them going to the fountain together. Somebody would throw a small stone or a melon skin to the dumb man. I do not forget his face, all bitter and sad, turning to the girl, as if he was saying: “See what it means to be dumb?” The little girl would look around then, with eyes flaring. Woe to the mocker, who threw the stone or the skin to her companion, if she set her eyes upon him.

         I also remember the poor Dumb in the fair. He was older then. A true lad. He was again with the daughter and her old mother. A true woman the daughter as well. Not very beautiful, but pretty, pretty and plump like an apple in May. I remember her dancing with the other women in the neighbourhood. The Dumb – his whole hearing and voice concentrated in his bright eyes and his cheery lips – would watch her to his heart’s content and encourage her with his kind nods. And the girl kept dancing, and the open-hearted Dumb was hopping lightly.

         Ah, I remember him the last time I saw him! I was walking alone one night down at the seaside. I went to the cape, stood on a rock, and started looking at the calm and deep waters. On my side there was another rock, a little bit further in the sea. And next to the rock, closer to me, something was floating, and it did not take me long to understand what it was. It was floating serenely and heavily and every little while a wave would dash it against the rocks. I reached closer and I was not mistaken. It was a man, it was the poor Dumb!

         Just after the little girl got married!

.

 Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Source: Argiris Eftaliotis, I mazoxtra and other stories * Vourkolakas, Special Edition for the newspaper “Vima”, [1st edition 1900].

Argiris, Eftaliotis (Molivos, Lesvos, 1849-Aix La Pain, France, 1923). Poet and prose writer. His first book: Nisiotikes istories (1894, short stories).

Translated from the greek by

Vassilis Manoussakis (Athens, 1972). Poet, short-story writer, translator. He studied English Language and Literature. He currently teaches at the University of Peloponnese in Kalamata.

 

Ἀρμάντο Κιντέρο (Armando Quintero): Τὸ κοριτσάκι τοῦ δάσους

.

Quintero,Armando-ToKoritsakiTouDasous-Eikona-01

.

Ἀρ­μάν­το Κιν­τέ­ρο (Armando Quintero)

 .

Τὸ κοριτσάκι τοῦ δάσους

(Muchachita del bosque)

 .

A-Alpha-SomataΚΟΥ —εἶ­πε ὁ Με­γά­λος Λύ­κος στὸ Μι­κρὸ Λύ­κο— καὶ δῶ­σε με­γά­λη προ­σο­χή. Ἂν ἀ­πὸ αὐ­τὸ τὸ μο­νο­πά­τι πε­ρά­σει μιὰ μι­κρὴ μ’ ἕ­να κα­λά­θι κι ἕ­να σκοῦ­φο σ’ αὐ­τὸ τὸ χρῶ­μα —τοῦ ἔ­δει­ξε κά­τι ἀ­γρι­ο­κέ­ρα­σα— μὴν τυ­χὸν καὶ τῆς μι­λή­σεις. Εἶ­ναι ἐ­πι­κίν­δυ­νο πλά­σμα! Αὐ­τὸ τὸ κο­ρι­τσά­κι ἔ­χει με­γά­λη σχέ­ση μὲ τὸ θλι­βε­ρὸ τέ­λος τοῦ προ­προ­πάπ­που σου.»

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πη­γή: Mini71cuentos, Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νό­φω­νου δι­η­γή­μα­τος, Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, Ἐ­πι­λο­γὴ – Εἰ­σα­γω­γὴ – Με­τα­φρα­στικὴ ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη, Ἀ­θή­να 2012.

Ἀρ­μάν­το Κιν­τέ­ρο (Armando Quintero) (Οὐ­ρου­γουά­η, 1944). Δι­α­μέ­νει στὴ Βε­νε­ζου­έ­λα ἀ­πὸ τὸ 1978. Εἶ­ναι ἀ­φη­γη­τὴς πα­ρα­μυ­θι­ῶν καὶ συγ­γρα­φέ­ας. Ση­μαν­τι­κό­τε­ρο ἔρ­γο του ἡ συλ­λο­γὴ μι­κρο­πα­ρα­μυ­θι­ῶν Un lugar en el bosque (Σε­βίλ­λη, Kalandraka, 2004) στὴν ὁ­ποί­α πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται τὸ «Mu­cha­chi­ta del bosque».

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κά:

Ἐρ­γα­στή­ριο Με­τά­φρα­σης Μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὑ­πὸ τὴν ἐ­πί­βλε­ψη τοῦ Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου.Τὸ ἱστο­λό­γιό μας τοῦ ἔκα­νε ἀφιέ­ρω­μα, μὲ τὴν συ­νερ­γα­σί­α τῆς με­τα­φρά­στριάς του Νάν­συς Ἀγγελῆ, καὶ τοῦ πῆρε σχετικὴ συ­νέ­ντευ­ξη. Βλ. πε­ρισ­σό­τε­ρα ἐδῶ.

.

Ἀδαμαντινὴ Καβαλλιεράτου: Ἑστία Μοτέλ

.

KaballieratouAdamantini-EstiaMotel-Eikona-01

.

Ἀ­δα­μαν­τι­νὴ Κα­βαλ­λι­ε­ρά­του

 

Ἑ­στί­α Μο­τέλ

 .

05-Alpha-01ΠΟ ΤΟΤΕ ποὺ θυμᾶμαι τὸν ἑαυτό μου, θυ­μᾶ­μαι καὶ κά­ποι­ο ξε­νο­δο­χεῖ­ο. Οἱ παν­σιόν, οἱ ξε­νῶ­νες, τὰ φθη­νὰ μο­τέλ, εἶ­ναι τὸ σπί­τι μου. Με­γά­λω­σα μό­νο μὲ τὴ μη­τέ­ρα μου. Γιὰ τὸν πα­τέ­ρα μου δὲν ξέ­ρω πολ­λά. Μοῦ ἔ­λε­γαν ὅ­τι πέ­θα­νε, ὅ­ταν ἤ­μουν μι­κρός, μὰ ἡ ἀ­λή­θεια εἶ­ναι ὅ­τι μᾶς ἐγ­κα­τέ­λει­ψε μό­λις γεν­νή­θη­κα. Ἡ μη­τέ­ρα ἦ­ταν κα­θα­ρί­στρια σὲ ξε­νο­δο­χεῖ­ο. Συ­χνὰ μὲ ἔ­παιρ­νε μα­ζί της στὴ δου­λειά. Κά­θε φο­ρὰ ποὺ ἀ­νοί­γα­με καὶ κλεί­να­με πί­σω μας τὴν πόρ­τα ἑ­νὸς δω­μα­τί­ου, ἔ­νι­ω­θα πα­ρά­ξε­να, σὰν νὰ εἰ­σέ­βαλ­λα στὴ ζω­ὴ ἑνὸς ἀ­γνώ­στου, σὰν νὰ εἶ­χα γιὰ λί­γο στὴ δι­ά­θε­σή μου ἕ­να κομ­μά­τι ἀ­πὸ τὴ δι­κή του πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Αὐ­τὸ ὅ­μως ποὺ μοῦ ἄ­ρε­σε πάν­τα πε­ρισ­σό­τε­ρο ἦ­ταν, ὅ­ταν ὁ πε­λά­της εἶ­χε ἀ­να­χω­ρή­σει, νὰ ἐ­πι­στρέ­φω στὴ γα­λή­νη ποὺ προ­σφέ­ρουν τὰ ἄ­δεια δω­μά­τια.

            Ὅ­ταν με­γά­λω­σα ἔ­πια­σα κι ἐ­γὼ δου­λειὰ σὲ ἕ­να μο­τὲλ στὴν ἔ­ξο­δο τῆς πό­λης. Οἱ πε­λά­τες ποὺ τὸ ἐ­πι­σκέ­πτον­ταν ἦ­ταν αὐ­τοὶ ποὺ ἀ­να­ζη­τοῦ­σαν τὸ πιὸ φθη­νὸ κα­τά­λυ­μα ἢ ἕ­να δω­μά­τιο γιὰ νὰ πε­ρά­σουν λί­γες ὧ­ρες μὲ συν­τρο­φιά. Ἐ­κεῖ γνώ­ρι­σα κι ἐ­ρω­τεύ­τη­κα μιὰ κο­πέ­λα· ἦ­ταν κα­μα­ρι­έ­ρα. Ἤ­μα­σταν μα­ζὶ κά­να-δυ­ὸ χρό­νια, ὅ­ταν ὁ ἰ­δι­ο­κτή­της μᾶς ἀ­να­κοί­νω­σε ὅ­τι δὲν ἤ­θε­λε τὸ μο­τὲλ πιά. Πού­λη­σα τὸ σπί­τι τῆς μη­τέ­ρας μου ποὺ εἶ­χε πε­θά­νει, ἔ­βα­λα καὶ κά­ποι­α χρή­μα­τα ποὺ εἶ­χα μα­ζέ­ψει καὶ τὸ πῆ­ρα. Ἡ κο­πέ­λα μου τό­τε μοῦ εἶ­πε: «θὰ ἦ­ταν ὡ­ραῖ­ο νὰ γί­νου­με οἰ­κο­γέ­νεια τώ­ρα» κι ἐ­γὼ συμ­φώ­νη­σα. Παν­τρευ­τή­κα­με, δι­α­μορ­φώ­σα­με δυ­ὸ ὑ­πό­γεια δω­μά­τια σὲ ἕ­να μι­κρὸ σπι­τά­κι, κι ἀρ­χί­σα­με νὰ δου­λεύ­ου­με τὸ μο­τέλ μας.

            Λί­γο και­ρὸ με­τὰ φτι­ά­χτη­κε ὁ και­νούρ­γιος αὐ­το­κι­νη­τό­δρο­μος καὶ πολ­λοὶ τα­ξι­δι­ῶ­τες στα­μα­τοῦ­σαν γιὰ νὰ πε­ρά­σουν τὴ νύ­χτα. Ἡ γυ­ναί­κα μου ἔ­κλει­σε συμ­φω­νί­ες μὲ πρα­κτο­ρεῖ­α καὶ ἀ­νὰ πε­ρι­ό­δους ἔ­φτα­ναν ποῦλ­μαν μὲ του­ρί­στες ποὺ γέ­μι­ζαν τὰ δω­μά­τια. Κά­ποι­α στιγ­μή μοῦ εἶ­πε: «θὰ ἦ­ταν ὡ­ραῖ­ο νὰ εἴ­χα­με ἕ­να παι­δὶ τώ­ρα» κι ἐ­γὼ συμ­φώ­νη­σα. Καὶ τὸ παι­δὶ ἦρ­θε μιὰ μέ­ρα ποὺ ἔ­φτα­σαν στὸ μο­τὲλ ταυ­τό­χρο­να δυ­ὸ ποῦλ­μαν. Κι ἐ­κεί­νη γεν­νοῦ­σε ἐ­νῶ ἐ­γὼ βρι­σκό­μουν στὴ ρε­σε­ψιόν, κα­λω­σό­ρι­ζα τοὺς πε­λά­τες καὶ τοὺς ὁ­δη­γοῦ­σα στὰ δω­μά­τια. Ὅ­μως τὸ παι­δὶ δὲν ἔ­μει­νε και­ρὸ κον­τά μας, ξε­ψύ­χη­σε στὸν ὕ­πνο του λί­γες μέ­ρες με­τά. Γιὰ ἑ­βδο­μά­δες ἡ μη­τέ­ρα του ἔ­μει­νε κλει­δω­μέ­νη στὸ δω­μά­τιό της. Ἄ­κου­γα τὸ κλά­μα της τὶς νύ­χτες, ὅ­σο ἐ­ξυ­πη­ρε­τοῦ­σα τοὺς πε­λά­τες στὸ μπάρ.

            Ὁ και­ρὸς πέ­ρα­σε καὶ μιὰ μέ­ρα βγῆ­κε ἀ­πὸ τὸ δω­μά­τιο καὶ μοῦ εἶ­πε: «ἂς πᾶ­με πα­ρα­κά­τω τώ­ρα» κι ἐ­γὼ συμ­φώ­νη­σα. Γιὰ ὅ­,τι εἶ­χε συμ­βεῖ δὲν συ­ζη­τή­σα­με ξα­νὰ κι οὔ­τε σκε­φτή­κα­με νὰ κά­νου­με ἄλ­λα παι­διά. Συ­νε­χί­σα­με νὰ δου­λεύ­ου­με, μὰ τὰ πράγ­μα­τα σι­γὰ-σι­γὰ ἄλ­λα­ξαν. Και­νούρ­για ξε­νο­δο­χεῖ­α φτι­ά­χτη­καν πά­νω στὸν αὐ­το­κι­νη­τό­δρο­μο, ἡ πε­λα­τεί­α λι­γό­στε­ψε, οἱ στα­θε­ροὶ πε­λά­τες ἔρ­χον­ταν ὅ­λο καὶ πιὸ σπά­νια. Ἕ­να πρω­ὶ ἐ­κεί­νη μά­ζε­ψε τὰ πράγ­μα­τά της, κα­τέ­βη­κε στὴ ρε­σε­ψιὸν καὶ μοῦ εἶ­πε: «θὰ ἦ­ταν κα­λύ­τε­ρα, ἂν ἔ­φευ­γα τώ­ρα» κι ἐ­γὼ δὲν μί­λη­σα καὶ ἔ­τσι ἔ­φυ­γε καὶ δὲν τὴν εἶ­δα ξα­νά.

            Ἀ­πὸ τό­τε κρά­τη­σα μό­νος μου τὸ μο­τέλ. Δὲν μοῦ ἔ­με­νε χρό­νος νὰ σκέ­φτο­μαι πολ­λά. Περ­νοῦ­σα ὅ­λη τὴ μέ­ρα πί­σω ἀ­πὸ τὴ ρε­σε­ψιὸν πε­ρι­μέ­νον­τας ἢ ἀ­πο­χαι­ρε­τών­τας τοὺς λι­γο­στοὺς πιὰ πε­λά­τες ποὺ ἔ­φευ­γαν μὲ μοῦ­τρα. Σι­γὰ-σι­γὰ τὸ μέ­ρος ἄρ­χι­σε νὰ ἐ­ρη­μώ­νει. Ὁ κῆ­πος γέ­μι­σε ἀ­γρι­ό­χορ­τα καὶ οἱ τοῖ­χοι μού­χλα καὶ ὑ­γρα­σί­α. Τὸ κά­πο­τε κόκ­κι­νο χα­λὶ τῆς εἰ­σό­δου εἶ­χε γί­νει κα­φὲ καὶ μύ­ρι­ζε ἄ­σχη­μα καὶ οἱ κουρ­τί­νες εἶ­χαν κι­τρι­νί­σει καὶ κρέ­μον­ταν.

            Λί­γο και­ρὸ ἀ­φοῦ ἔ­φυ­γε ἡ γυ­ναί­κα μου, κλεί­δω­σα τὰ δυ­ὸ δω­μά­τια ποὺ εἴ­χα­με προ­σαρ­μό­σει σὲ σπί­τι καὶ δὲν ξα­να­πά­τη­σα ἐ­κεῖ μέ­σα. Ἀ­κό­μα καὶ σή­με­ρα ποὺ τὸ μο­τὲλ δὲν λει­τουρ­γεῖ πιά, κά­θο­μαι ὅ­λη μέ­ρα πί­σω ἀ­πὸ τὴ ρε­σε­ψιόν. Μό­νο ὅ­ταν βρα­διά­ζει μπαί­νω σὲ ἕ­να ἀ­πὸ τὰ ἄ­δεια δω­μά­τια —δι­α­φο­ρε­τι­κὸ κά­θε φο­ρά— καὶ περ­νά­ω τὴ νύ­χτα. Πρὶν ξα­πλώ­σω, ἐ­λέγ­χω ἂν ὅ­λα εἶ­ναι στὴ θέ­ση τους: τὰ μπου­κα­λά­κια μὲ τὸ σα­πού­νι καὶ τὸ σαμ­που­άν, οἱ πε­τσέ­τες δι­πλω­μέ­νες στὸ κρε­βά­τι, ἡ Βί­βλος στὸ συρ­τά­ρι τοῦ κο­μο­δί­νου· ἔ­πει­τα ξα­πλώ­νω στὰ σκο­τει­νά. Εἶ­ναι φο­ρὲς ποὺ νο­μί­ζω ὅ­τι ἀ­κούω τὰ βή­μα­τά της στὸ δι­ά­δρο­μο ποὺ ὁ­δη­γεῖ στὰ δω­μά­τια, μὰ ἀ­φοῦ συγ­κεν­τρώ­νο­μαι, οἱ μό­νοι ἦ­χοι ποὺ φτά­νουν στὰ αὐ­τιά μου τε­λι­κὰ εἶ­ναι ὁ ἄ­νε­μος ποὺ περ­νά­ει μέ­σα ἀ­πὸ τὰ χα­λα­σμέ­να πα­ρά­θυ­ρα, τὸ ξε­χαρ­βα­λω­μέ­νο ψυ­γεῖ­ο τοῦ μπὰρ καὶ τὰ ὀ­χή­μα­τα ποὺ δι­α­σχί­ζουν τὸν αὐ­το­κι­νη­τό­δρο­μο μπρο­στά. Ποὺ καὶ ποὺ ἀ­κού­γε­ται καὶ τὸ κου­δού­νι τῆς εἰ­σό­δου ποὺ χτυ­πά­ει κά­ποι­ος πε­ρα­στι­κός. Τό­τε ση­κώ­νο­μαι, κα­τε­βαί­νω στὴ ρε­σε­ψιόν, ἀ­νά­βω τὰ φῶ­τα κι ἀ­νοί­γω τὴν πόρ­τα· ἡ ἐ­πι­γρα­φὴ ΕΣΤΙΑ ΜΟΤΕΛ κρέ­με­ται ἀ­κό­μα στὴν πρό­σο­ψη τοῦ κτι­ρί­ου, ἂν καὶ σβη­σμέ­νη ἐ­δῶ καὶ χρό­νια.

.

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

Πη­γή: Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση.

Ἀ­δα­μαν­τι­νὴ Κα­βαλ­λι­ε­ρά­του (Ἀ­θή­να, 1979). Ἔ­χει πα­ρα­κο­λου­θή­σει μα­θή­μα­τα δη­μι­ουρ­γι­κῆς γρα­φῆς. Δι­ή­γη­μά της ἔ­χει δη­μο­σι­ευ­τεῖ στὴν ἑ­νό­τη­τα τῆς Book Press ποὺ ἀ­φο­ρᾶ σὲ νέ­ους δη­μι­ουρ­γούς.

.

Εἰκόνα κειμένου: «Μοτέλ» τοῦ Ἔντουαρντ Χόπερ.