Ἄνχελ Ὀλγόσο (Ángel Olgoso): Ἡ προσμονή

.

Olgoso,Ángel-IProsmoni-Eikona-03

.

Ἄν­χελ Ὀλ­γό­σο (Ángel Olgoso)

.

προσμονή

(La expectativa)

 .

02-OmikronΜΠΟΡΑΝ κα­τα­δι­κά­στη­κε σὲ ἰ­σό­βια κά­θειρ­ξη. Πέ­ρα­σαν τὰ χρό­νια. Πέ­θα­ναν οἱ δε­σμο­φύ­λα­κες καὶ οἱ ἀν­τι­κα­τα­στά­τες τῶν δε­σμο­φυ­λά­κων. Ἐ­ξα­φα­νί­στη­κε τὸ ἀν­θρώ­πι­νο εἶ­δος. Τὰ ἀ­τσα­λέ­νια κάγ­κε­λα δι­α­λύ­θη­καν ἀ­πὸ τὴ συ­νε­χῆ καὶ ἀ­δυ­σώ­πη­τη δι­ά­βρω­ση τοῦ ἀ­έ­ρα. Τό­τε ὁ Μπο­ράν ἀ­πέ­δρα­σε. «Ἦ­ταν ἁ­πλῶς θέ­μα χρό­νου» μο­νο­λό­γη­σε.

 .

 Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πη­γή: Mini71cuentos, Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νό­φω­νου δι­η­γή­μα­τος, Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, Ἐ­πι­λο­γὴ – Εἰ­σα­γω­γὴ – Με­τα­φρα­στικὴ ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη, Ἀ­θή­να 2012.

Ἄν­χελ Ὀλ­γό­σο (Ángel Olgoso): (Γρα­νά­δα, 1961). Τὸ 1991 δη­μο­σί­ευ­σε τὸ πρῶ­το του βι­βλί­ο μὲ δι­η­γή­μα­τα μὲ τί­τλο Los dias subterraneos. Θε­ω­ρεῖ­ται ἀ­ρι­στο­τέ­χνης τοῦ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τος. Tὸ «La expectativa» πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στὴ συλ­λο­γὴ Cuentos de otro mundo, Βα­γι­α­δο­λίδ, Caja España, 1999. Τὸ ἱστο­λό­γιό μας τοῦ ἔκα­νε ἀφιέ­ρω­μα, μὲ τὴν συ­νερ­γα­σί­α τῆς με­τα­φρά­στριάς του Νάν­συς Ἀγγελῆ, καὶ τοῦ πῆρε σχετικὴ συ­νέ­ντευ­ξη. Βλ. πε­ρισ­σό­τε­ρα ἐδῶ.

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κά:

Ἐρ­γα­στή­ριο Με­τά­φρα­σης Μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὑ­πὸ τὴν ἐ­πί­βλε­ψη τοῦ Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου.

Πε­ρισ­σό­τε­ρα βλ. «Ἡ­με­ρο­λό­γιο Κα­τα­στρώ­μα­τος» (Ἡ­με­ρο­μη­νί­α: 16-07-2013).

.

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: