Κάρλος Βιτάλε (Carlos Vitale): Τηλέφωνο

.

Vitale,Carlos -Tilefono-Eikona-02

.

Κάρ­λος Βι­τά­λε (Carlos Vitale)

 .

Τηλέφωνο

(Telefono)

 .

08-Kappa-Fair,_Brown,_and_Trembling_-_Initial_illustrationΑΘΕ ΦΟΡΑ ποὺ ἑ­τοι­μά­ζο­μαι νὰ μπῶ ἢ μό­λις ἔ­χω βγεῖ ἀ­πὸ τὸ σπί­τι, μοῦ φαί­νε­ται ὅ­τι χτυ­πά­ει τὸ τη­λέ­φω­νο. Ὡ­στό­σο, μὲ τὸ ποὺ ἀ­νοί­γω τὴν πόρ­τα, ἀ­μέ­σως στα­μα­τά­ει. Μοῦ τη­λε­φω­νοῦν μό­νο ὅ­ταν λεί­πω.

.

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πη­γή: Mini71cuentos, Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νό­φω­νου δι­η­γή­μα­τος, Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, Ἐ­πι­λο­γὴ – Εἰ­σα­γω­γὴ – Με­τα­φρα­στικὴ ἐ­πι­μέ­λεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη, Ἀ­θή­να 2012.

Κάρ­λος Βι­τά­λε (Carlos Vitale) (Μπου­έ­νος Ἄ­ι­ρες, 1953) Ἀ­πὸ τὸ 1981 ζεῖ στὴ Βαρ­κε­λώ­νη. Στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ κυ­κλο­φο­ρεῖ τὸ βι­βλί­ο μι­κρο­δι­η­γη­μά­των του Ἡ ἀ­γέ­νεια τοῦ αὐ­τό­χει­ρα (μτφ. Ἀ­λε­ξάν­δρα Γκολ­φι­νο­πού­λου). Ἔ­χει γρά­ψει ἐ­πί­σης τὴν ποι­η­τι­κὴ συλ­λο­γὴ Unidad de lugar (2004). Τὸν Σε­πτέμ­βριο τοῦ  2010 ἔ­δω­σε συ­νέ­ντευ­ξη στὸ «Ἱ­στο­λό­γιοἹ­στο­ρί­ες-Μπον­ζάι». Τὸ «Teléfono» ἀ­νή­κει στὴ συλ­λο­γὴ Descortesía del suicida (Τσί­βα, Βα­λέν­θια, Casa de la Cultura de Chiva, 1997).

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ισπανικά:

Ἐρ­γα­στή­ριο Με­τά­φρα­σης Μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰστὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὑ­πὸ τὴν ἐ­πί­βλε­ψη τοῦ Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου. Πε­ρισ­σό­τε­ρα βλ. «Ἡ­με­ρο­λό­γιο Κα­τα­στρώ­μα­τος» (Ἡ­με­ρο­μη­νί­α: 16-07-2013).

.

Advertisements
%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: