Ἀ­λε­χάν­τρο Μπεν­τι­βό­λιο (Alejandro Bentivoglio): Ξα­να­γρά­φον­τας αὐ­τὸ ποὺ χάθηκε

.

Bentivoglio,Alejandro-KsanagrafontasAytoPouChathike-Eikona-01

.

Ἀ­λε­χάν­τρο Μπεν­τι­βό­λιο (Alejandro Bentivoglio)

.

Ξαναγράφοντας αὐτὸ ποὺ χάθηκε

(Reescribir lo perdido)

.

A-Alpha-SomataΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ νὰ ἐ­ρω­τευ­θοῦν καὶ τὸ κά­νουν. Ἀ­πο­φα­σί­ζουν νὰ πα­ρα­μεί­νουν μα­ζὶ σὰν μιὰ ἱ­στο­ρί­α δί­χως τέ­λος καὶ τὸ κά­νουν. Μιὰ μέ­ρα ὅ­μως ἐ­κεῖ­νος ἐ­πι­στρέ­φει ἀρ­γὰ καὶ ἐ­κεί­νη εἶ­ναι κα­θι­σμέ­νη στὸ κρε­βά­τι μὲ τὰ πό­δια γυ­μνὰ καὶ μιὰ ἔκ­φρα­ση ποὺ ἴ­σως πο­τὲ νὰ μὴν ἦ­ταν δι­κή της καὶ ἐ­κεῖ­νος τὴν πα­ρα­τη­ρεῖ καὶ βλέ­πει ὅ­λες ἐ­κεῖ­νες τὶς λευ­κὲς σε­λί­δες ποὺ κρύ­βει τὸ στῆ­θος της κα­θὼς καὶ τὴ μου­τζού­ρα ἀ­πὸ τὸ με­λά­νι ποὺ κυ­λά­ει κά­τω ἀ­πὸ τὰ μά­τια της.

.

Bonsai-03c-GiaIstologio-04 .

Πη­γή: Mini71cuentos, Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νό­φω­νου δι­η­γή­μα­τος, Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, Ἐ­πι­λο­γὴ – Εἰ­σα­γω­γὴ – Με­τά­φρα­ση: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη, Ἀ­θή­να 2012.

Ἀ­λε­χάν­τρο Μπεν­τι­βό­λιο (Alejandro Bentivoglio) (Ἀ­βε­γι­α­νέ­δα τῆς Ἀρ­γεν­τι­νῆς, 1979). Σπού­δα­σε Φι­λο­λο­γί­α. Τὸ 2007 ἐ­ξέ­δω­σε τὴ συλ­λο­γὴ μι­κρο­δι­η­γη­μά­των Revólver y Otras Historias del Lado Suave (Μπου­έ­νος Ἄ­ι­ρες, Letras del Sur) ὅ­που πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται τὸ «Reescribir lo perdido» καὶ τὸ 2008 τὴ συλ­λο­γὴ Dakota/Memorias de una Muñeca Inflable (ἠ­λε­κτρο­νι­κὴ ἔκ­δο­ση τοῦ συγ­γρα­φέ­α στὸ libreroonline.com) ὅ­που πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται τὸ «Memento mori».

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κά:

Ἐρ­γα­στή­ριο Με­τά­φρα­σης Μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰστὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὑ­πὸ τὴν ἐ­πί­βλε­ψη τοῦ Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου. Πε­ρισ­σό­τε­ρα βλ. «Ἡ­με­ρο­λό­γιο Κα­τα­στρώ­μα­τος» (Ἡ­με­ρο­μη­νί­α: 16-07-2013).

 .