Ἀντρέας Ρούσσης: Ὄνειρο στὴν Καταλονία

.

Roussis,Antreas-OneiroStinKatalonia-Eikona-06

.

Ἀν­τρέ­ας Ρούσ­σης

 .

Ὄ­νει­ρο στὴν Κα­τα­λο­νί­α

 .

18-MiΙΑ ΜΕΡΑ Ο ΙΣΑΑΚ ΑΛΜΠΕΝΙΘ ἔ­πε­σε καὶ κοι­μή­θη­κε πά­νω στὰ ἄ­χυ­ρα τοῦ πα­τρι­κοῦ του στά­βλου, ἀ­νά­με­σα σὲ σα­μά­ρια καὶ πέ­τα­λα, μπάγ­κους καὶ κα­βα­λί­νες. Ἡ βρώμα ἦ­ταν ἀ­φό­ρη­τη καὶ ὁ Ἰ­σα­ὰκ Ἀλ­μπέ­νιθ ἔ­τσι ὅ­πως ἦ­ταν κου­ρα­σμέ­νος ὀ­νει­ρεύ­τη­κε πὼς κοι­μό­ταν πά­νω στὰ ἄ­χυ­ρα τοῦ πα­τρι­κοῦ του στά­βλου ἀ­νά­με­σα σὲ σα­μά­ρια καὶ πέ­τα­λα, μπάγ­κους καὶ κα­βα­λί­νες.Ἦ­ταν προ­χω­ρη­μέ­νο κα­λο­καί­ρι κι­ ­ὁ κάμ­πος τῆς Κα­τα­λο­νί­ας ἔ­βρα­ζε ἀ­πὸ τὴ ζέ­στη. Ἔ­ξω ἀ­πὸ τὸ πα­ρά­θυ­ρο ἀρ­μέ­νι­ζε μιὰ χα­ρου­πιά. Τό­τε ὁ Ἰ­σα­ὰκ Ἀλ­μπέ­νιθ ἄ­κου­σε μί­α πρω­τά­κου­στη κι ἐ­ξαί­σια μου­σι­κή. Μὲ καλ­πα­σμοὺς νὰ ἔρ­χε­ται ἀ­πὸ μα­κρι­ά. Μ΄ ἕ­να duende. Μὲ φι­ο­ρι­τοῦ­ρες, staccati ἀλ­λὰ καὶ ἀ­πέ­ραν­τες σι­ω­πές. Ἕ­ναν νο­σταλ­γι­κὸ καὶ ἄ­γνω­στο χο­ρό. (Στὸ βά­θος τὸν ἀ­πο­χαι­ρε­τοῦ­σε ἡ ἀ­γα­πη­μέ­νη του μ’ ἕ­να μαν­τή­λι .) Ἐ­κεί­νη τὴν ὥ­ρα σκέ­φτη­κε πὼς αὐ­τὸ κά­που τὸ εἶ­χε ξα­να­κού­σει. Πὼς τὸ ἤ­ξε­ρε. Ναὶ βέ­βαι­α. Ἦ­ταν τὸ Ἀ­στού­ριας τοῦ Ἰ­σα­ὰκ Ἀλ­μπέ­νιθ. Καὶ τό­τε ξύ­πνη­σε. Μιὰ ἐ­νο­χλη­τι­κὴ καὶ ἄ­θλια ἀ­λο­γό­μυ­γα πε­τοῦ­σε (βοΐ­ζον­τας) πά­νω ἀ­πὸ τὸ κε­φά­λι του. Ἀ­πὸ αὐ­τὲς ποὺ πο­λὺ συ­χνὰ τοῦ ἔ­κλε­βαν τὸν ὕ­πνο του τὰ με­ση­μέ­ρια. Μέ­σα στὸν κάμ­πο τῆς Κα­τα­λο­νί­ας.

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 .

Πηγή: Πρώτη δημοσίευση.

Ἀν­δρέ­ας Ρούσ­σης (Πει­ραι­ᾶς, 1958). Ποί­η­ση, μου­σι­κή. Σπού­δα­σε Οἰ­κο­νο­μι­κὰ στὴ Θεσ­σα­λο­νί­κη καὶ Ἀ­νώ­τε­ρα Θε­ω­ρη­τι­κὰ στὸ Κεν­τρι­κὸ Ὠ­δεῖ­ο Ἀ­θη­νῶν. Δί­δα­ξε μου­σι­κὴ στὴ Μέ­ση Ἐκ­παί­δευ­ση καὶ σὲ Ὠ­δεῖ­α, ἐ­νῶ πα­ράλ­λη­λα ἡ μου­σι­κή του πρά­ξη βρί­σκει κύ­ρια ἔκ­φρα­ση στὸ τρα­γού­δι. Ἔ­χει συ­νερ­γα­στεῖ δι­σκο­γρα­φι­κὰ μὲ τοὺς Μ. Γκα­νᾶ, Ἀρ­γύ­ρη Μπα­κιρ­τζῆ (Ἐγ­κόλ­πιο 1997), Θ. Γκό­νη (1999). Δη­μο­σί­ευ­σε τὸ βι­βλί­ο: Μαρ­τυ­ρί­α καὶ ἄλ­λα ποι­ή­μα­τα (Πλα­νό­διον, 2008).

Εἰκόνα: Isaac van Ostade, Ἐσωτερικὸ  ἀποθήκης (1645)

Ἐδῶ τὸ ἔργο Asturias τοῦ Ἰσαὰκ Ἀλμπένιθ παιγμένο ἀπὸ τὸν κιθαρίστα Τζὼν Οὐίλλιαμς:

.

 .