Μανουὲλ Ἐσπάδα (Manuel Espada): Γενεαλογικὸ Δέντρο

.

06-Espada,Manuel-GenealogikoDentro-Eikona-03

.

Μανουὲλ Ἐ­σπά­δα (Manuel Espada)

 .

Γε­νε­α­λο­γι­κὸ Δέν­τρο

(Árbol Genealógico)

 .

03-PiΗΡΑ τὸ γε­νε­α­λο­γι­κό μου δέν­τρο, ἐ­κεῖ­νο ποὺ εἶ­χε ἀ­φή­σει ἡ μη­τέ­ρα μου πά­νω στὴν ἐ­τα­ζέ­ρα τοῦ σα­λο­νιοῦ καὶ τὸ με­τα­φύ­τε­ψα στὸν κῆ­πο, δί­πλα ἀ­πὸ τὴ μη­λιά. Τοῦ ἔ­ρι­ξα φυ­σι­κὸ λί­πα­σμα ἀ­πὸ πρό­βα­το καὶ ἀ­γε­λά­δα. Τὴν ἑ­πό­με­νη μέ­ρα, τοῦ εἶ­χε φυ­τρώ­σει μιὰ και­νού­ρια θειά, δύ­ο γιοί, τέσ­σε­ρα ἀ­δέρ­φια καὶ δώ­δε­κα ἀ­νί­ψια. Ἦ­ταν τό­σο φουν­τω­τό, ὥ­στε ἀ­ναγ­κά­στη­κα νὰ κλα­δέ­ψω τὰ μα­κρι­νὰ ξα­δέρ­φια. Ἐ­κεῖ­νο τῆς γει­τό­νισ­σάς μου ἦ­ταν μι­κρό­τε­ρο. Τὸ εἶ­χε μι­σο­κρυμ­μέ­νο δί­πλα στὰ γε­ρά­νια. Ἴ­σα ποὺ εἶ­χε κά­ποι­ους συγ­γε­νεῖς. Μοῦ φαι­νό­ταν κρί­μα ποὺ ἦ­ταν τό­σο μό­νη καὶ ἀ­πο­φά­σι­σα νὰ τῆς μπο­λιά­σω τὸ κλα­δὶ στὸ ὁ­ποῖ­ο βρι­σκό­ταν τὸ ὄ­νο­μά μου. Πή­δη­ξα τὸ φρά­χτη τοῦ πε­ρι­βο­λιοῦ της καὶ κα­τά­φε­ρα νὰ φτά­σω μέ­χρι τὰ γε­ρά­νια χω­ρὶς νὰ μὲ δεῖ κα­νείς. Ἡ γει­τό­νισ­σά μου δὲν πα­ρα­τή­ρη­σε τὸ μπό­λια­σμα, κι ἐ­γὼ τὸ πό­τι­ζα κα­θη­με­ρι­νὰ μὲ τὸ λά­στι­χο, ὅ­πως καὶ τὰ ὑ­πό­λοι­πα λου­λού­δια της. Στὴν ἀρ­χή, τῆς βγῆ­καν ζι­ζά­νια, ἀλ­λὰ πή­δη­ξα καὶ πά­λι τὸ φρά­χτη καὶ ἔ­ρι­ξα ζι­ζα­νι­ο­κτό­νο. Σὲ τέσ­σε­ρις ἑ­βδο­μά­δες, ἡ γει­τό­νισ­σά μου κι ἐ­γὼ ἐμ­φα­νι­ζό­μα­σταν πλέ­ον στὸ δέν­τρο ὡς ἄν­τρας καὶ γυ­ναί­κα. Ἀ­πο­φά­σι­σα νὰ κό­ψω ἀ­πὸ τὴν οἰ­κο­γέ­νειά μου. Ἔ­βγα­λα ἕ­να τσε­κού­ρι καὶ ἔ­κο­ψα τὸ γε­νε­α­λο­γι­κό μου δέν­τρο. Τὸ ἴ­διο βρά­δυ κοι­μη­θή­κα­με κου­λου­ρι­α­σμέ­νοι μπρο­στὰ στὸ τζά­κι, στὴ ζε­στα­σιὰ τῆς φω­τιᾶς. Ἐν­τω­με­τα­ξύ, και­νού­ρια βλα­στά­ρια με­γά­λω­ναν στὸ πε­ρι­βό­λι, μα­ζὶ μὲ τὰ ζι­ζά­νια τῶν γε­ρα­νι­ῶν.

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 .

Πηγή: Manuel Espada, Zoom, Sevilla: Parentesis Editorial, 2011.

Μα­νου­ὲλ ­σπά­δα (Manuel Espada) (Σα­λα­μάν­κα, 1974). Ἔ­χει ἐκ­δώ­σει δύ­ο συλ­λο­γὲς δι­η­γη­μά­των (El desguace, 2007 καὶ Fuera de temario, 2010). Τὸ Zoom (Ἐκ­δό­σεις Parentesis, 2011) εἶ­ναι τὸ πρῶ­το βι­βλί­ο του μὲ μι­κρὰ δι­η­γή­μα­τα, πα­ρό­λο ποὺ εἶ­χε ἀρ­χί­σει νὰ πει­ρα­μα­τί­ζε­ται μὲ τὸ εἶ­δος ἤ­δη δε­κα­τρί­α χρό­νια πρὶν στὸ πρό­γραμ­μα τοῦ Radio 3, «El ojo de ya ve», κι ἔ­χει κερ­δί­σει πά­νω ἀ­πὸ δώ­δε­κα βρα­βεῖ­α γιὰ τὰ δι­η­γή­μα­τά του. Εἶ­ναι δη­μο­σι­ο­γρά­φος, ἐρ­γά­ζε­ται ὡς σε­να­ρι­ο­γρά­φος γιὰ τὴν τη­λε­ό­ρα­ση καὶ γρά­φει τὸ blog La espada oxidada

(www.manuespada.-blogspot.com). Βλ. περισσότερα ἐδῶ.

Μετάφραση ἀπὸ τὰ ἰσπανικά:

Δα­νά­η Τα­χτα­ρᾶ (Ἀ­θή­να, 1987). Με­τα­φρά­στρια καὶ ὑ­πο­ψή­φια δι­δά­κτωρ Με­τά­φρα­σης τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου τῆς Μά­λα­γα. Σπού­δα­σε Με­τά­φρα­ση στὸ Ἰ­ό­νιο Πα­νε­πι­στή­μιο καὶ στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Μά­λα­γα (Με­τα­πτυ­χια­κὸ στὴ Με­τά­φρα­ση γιὰ τὸν Ἐκ­δο­τι­κὸ Κό­σμο). Με­τα­φρά­σεις της Ἰ­σπα­νῶν ποι­η­τῶν ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­τεῖ στὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ e-poema.

.