Μανουὲλ Ἐσπάδα (Manuel Espada): Τὸ μυστικό

.

05-Espada,Manuel-ToMystiko-Eikona-02

.

Μα­νου­ὲλ Ἐ­σπά­δα (Manuel Espada)

 .

Τὸ μυ­στι­κό

(El secreto)

 .

H-Itta-SomataΜΑΡΙΣΑ ἔ­φτα­σε στὸν ξε­νώ­να, χτύ­πη­σε τὸ κου­δού­νι καὶ μὲ κοί­τα­ξε μέ­σα ἀ­πὸ τὸ ρί­μελ της.

— Θέ­λω ἕ­να δω­μά­τιο, ἀ­γό­ρι μου, εἶ­πε μὲ στι­βα­ρὴ φω­νή.

      Πα­ρα­τή­ρη­σα τὰ ἀ­τε­λεί­ω­τα πό­δια της, τὰ πε­τα­χτὰ κα­πού­λια της καὶ τὰ γεν­ναι­ό­δω­ρα στή­θια της. Τῆς ἔ­δω­σα ἕ­να μὲ πα­λιὰ κλει­δα­ριά, ἀ­πὸ κεῖ­νες ποὺ μπο­ρεῖς νὰ κοι­τά­ξεις μέ­σα. Δὲν ἤ­μουν ἀ­κό­μα οὔ­τε δε­κα­πέν­τε χρο­νῶν, ἀλ­λὰ οἱ ὁρ­μό­νες μου εἶ­χαν ἐ­πα­να­στα­τή­σει. Ἡ Μα­ρί­σα τό ‘ξε­ρε. Ὅ­ταν ἔ­βα­λα τὸ μά­τι στὴν κλει­δα­ρό­τρυ­πα, ἔ­βγα­λε τὸ σου­τι­έν της. Ἄ­νοι­ξε τὴν πόρ­τα, μοῦ ἔ­κα­νε νό­η­μα καὶ ξά­πλω­σα. Ὅ­ταν ἡ Μα­ρί­σα τε­λεί­ω­σε, μοῦ ψι­θύ­ρι­σε στὸ αὐ­τί:

      — Ἐ­σύ μπο­ρεῖς νὰ μὲ φω­νά­ζεις Λου­ίς, μω­ρό μου, ὑ­πάρ­χει οἰ­κει­ό­τη­τα.

 . Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 .

Πηγή: Manuel Espada, Zoom, Sevilla: Parentesis Editorial, 2011.

Μα­νου­ὲλ ­σπά­δα (Manuel Espada) (Σα­λα­μάν­κα, 1974). Ἔ­χει ἐκ­δώ­σει δύ­ο συλ­λο­γὲς δι­η­γη­μά­των (El desguace, 2007 καὶ Fuera de temario, 2010). Τὸ Zoom (Ἐκ­δό­σεις Parentesis, 2011) εἶ­ναι τὸ πρῶ­το βι­βλί­ο του μὲ μι­κρὰ δι­η­γή­μα­τα, πα­ρό­λο ποὺ εἶ­χε ἀρ­χί­σει νὰ πει­ρα­μα­τί­ζε­ται μὲ τὸ εἶ­δος ἤ­δη δε­κα­τρί­α χρό­νια πρὶν στὸ πρό­γραμ­μα τοῦ Radio 3, «El ojo de ya ve», κι ἔ­χει κερ­δί­σει πά­νω ἀ­πὸ δώ­δε­κα βρα­βεῖ­α γιὰ τὰ δι­η­γή­μα­τά του. Εἶ­ναι δη­μο­σι­ο­γρά­φος, ἐρ­γά­ζε­ται ὡς σε­να­ρι­ο­γρά­φος γιὰ τὴν τη­λε­ό­ρα­ση καὶ γρά­φει τὸ blog La espada oxidada

(www.manuespada.-blogspot.com). Βλ. περισσότερα ἐδῶ.

Μετάφραση ἀπὸ τὰ ἰσπανικά:

Δα­νά­η Τα­χτα­ρᾶ (Ἀ­θή­να, 1987). Με­τα­φρά­στρια καὶ ὑ­πο­ψή­φια δι­δά­κτωρ Με­τά­φρα­σης τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου τῆς Μά­λα­γα. Σπού­δα­σε Με­τά­φρα­ση στὸ Ἰ­ό­νιο Πα­νε­πι­στή­μιο καὶ στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Μά­λα­γα (Με­τα­πτυ­χια­κὸ στὴ Με­τά­φρα­ση γιὰ τὸν Ἐκ­δο­τι­κὸ Κό­σμο). Με­τα­φρά­σεις της Ἰ­σπα­νῶν ποι­η­τῶν ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­τεῖ στὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ e-poema.

.