Ἐδουάρδο Γκαλεάνο (Eduardo Galeano): Εἶναι ἀστεῖο

.

Galeano,Eduardo-EinaiAsteio-Eikona-02

.

Ἐ­δουά­ρδο Γκα­λε­ά­νο (Eduardo Galeano)

.

Εἶναι ἀστεῖο

(Es un chiste)

.

03-SigmaΕ ΚΑΠΟΙΑ με­γά­λη λε­ω­φό­ρο κά­ποι­ας με­γά­λης λα­τι­νο­α­με­ρι­κά­νι­κης πό­λης, κά­ποι­ος πε­ρι­μέ­νει νὰ τὴ δι­α­σχί­σει. Κα­θη­λω­μέ­νος στὴν ἄ­κρη τοῦ πε­ζο­δρο­μί­ου, μπρο­στὰ στὴν ἀ­δι­ά­κο­πη ρο­ὴ αὐ­το­κι­νή­των, ὁ πε­ζὸς πε­ρι­μέ­νει δέ­κα λε­πτά, εἴ­κο­σι λε­πτά, μί­α ὥ­ρα. Γυ­ρί­ζει τό­τε τὸ κε­φά­λι του καὶ βλέ­πει ἕ­ναν ἄν­τρα ἀ­κουμ­πι­σμέ­νο στὸν τοῖ­χο νὰ κα­πνί­ζει. Καὶ τὸν ρω­τά­ει:

       «Συγ­γνώ­μη, πῶς μπο­ρῶ νὰ πε­ρά­σω στὴν ἄλ­λη με­ριά;»

       «Δὲν ξέ­ρω. Ἐ­γὼ σ’ αὐ­τὴ γεν­νή­θη­κα».

 Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 .

Πη­γή: Mini71cuentos, Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νό­φω­νου δι­η­γή­μα­τος, Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, Ἐ­πι­λο­γὴ – Εἰ­σα­γω­γὴ – Με­τά­φρα­ση: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη, Ἀ­θή­να 2012.

Ἐ­δουά­ρδο Γκα­λε­ά­νο (Eduardo Galeano) (Μον­τε­βι­δέ­ο τῆς Οὐ­ρου­γουά­ης, 1940). Με­τὰ τὸ πρα­ξι­κό­πη­μα τοῦ 1976 ἀ­ναγ­κά­ζε­ται νὰ ἐγ­κα­τα­λεί­ψει τὴ χώ­ρα καὶ ἐγ­κα­θί­στα­ται στὴν Ἰ­σπα­νί­α. Τὸ 1985, ὕ­στε­ρα ἀ­πὸ τὴν πτώ­ση τῆς δι­κτα­το­ρί­ας, ἐ­πι­στρέ­φει στὸ Μον­τε­βι­δέ­ο. Στὸ ἔρ­γο του συγ­κλί­νουν ἡ λο­γο­τε­χνι­κὴ ἀ­φή­γη­ση καὶ τὸ δο­κί­μιο, ἡ ποί­η­ση καὶ τὸ χρο­νι­κό. Στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ κυ­κλο­φο­ροῦν πά­νω ἀ­πὸ δέ­κα βι­βλί­α του. Πιὸ ση­μαν­τι­κά τὸ δο­κί­μιο Κα­θρέ­φτες καὶ ἡ τρι­λο­γί­α Μνή­μη τῆς φω­τιᾶς (μτφ. Ἰ­σμή­νη Καν­σῆ). Τὸ «Εs un chiste» πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στὸ Patas arriba la escuela del mundo al revés, Μα­δρί­τη, Siglo XXI, 1998.

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κά:

Ἐρ­γα­στή­ριο Με­τά­φρα­σης Μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ  ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὑ­πὸ τὴν ἐ­πί­βλε­ψη τοῦ Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου. Πε­ρισ­σό­τε­ρα βλ. «Ἡ­με­ρο­λό­γιο Κα­τα­στρώ­μα­τος» (Ἡ­με­ρο­μη­νί­α…).

.

Ἄννα Βερροιοπούλου: Ἀγγέλων ἔργα

.

Berroiopoulou,Anna-AggelonErga-Eikona-01

.

Ἄν­να Βερ­ροι­ο­πού­λου

 .

Ἀγ­γέ­λων Ἔρ­γα

 .

04-OmikronΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΙΣΜΑ τοῦ κου­δου­νιοῦ ἀ­νοί­γουν τὰ μά­τια. Ἀ­να­ση­κώ­νον­ται στὸ στρῶ­μα τεν­τώ­νον­τας τὸν ψη­λὸ λαι­μό τους καὶ κά­θον­ται στὴν ἄ­κρη τοῦ κρεβ­βα­τιοῦ μέ­χρις ὅ­του τὸ μού­δια­σμα τοῦ ὕ­πνου γλυ­στρί­σει ἀ­πὸ τὸ γυ­μνό τους σῶ­μα. Κά­θον­ται ἔ­τσι κάμ­πο­ση ὥ­ρα, ἄλ­λοι σκυ­φτοὶ μι­σο­κλεί­νον­τας γιὰ λί­γο τὰ μά­τια, ἄλ­λοι, βυ­θί­ζον­τας τὸν ἀγ­κώ­να στὸ γό­να­το, βα­στά­ζουν τὸ βά­ρυ­πνο πη­γού­νι τους στὴ χού­φτα, ἄλ­λοι κυρ­τώ­νον­τας σὰν τό­ξο τὴ ρα­χο­κοκ­κα­λιὰ στρέ­φουν τὸ πρό­σω­πο πρὸς τὸ ἄυ­λο τα­βά­νι. Ὅ­ταν πιὰ ση­κώ­νον­ται, πά­νε εὐ­θὺς στὴν κα­ρέ­κλα ποὺ ἔ­χουν ἀ­φη­μέ­να τὰ φτε­ρά τους, τὰ βουρ­τσί­ζουν προ­σε­χτι­κὰ καὶ τὰ φο­ροῦν. Ἡ δι­α­δι­κα­σί­α παίρ­νει πο­λὺ χρό­νο καὶ ἀ­παι­τεῖ ἰ­δι­αί­τε­ρη προ­σο­χή. Ὅ­ταν ὅ­λο τὸ φτέ­ρω­μα ἔ­χει δέ­σει σπόν­δυ­λο σπόν­δυ­λο στὴ ρά­χη, ὁ ἄγ­γε­λος γί­νε­ται ὅ­λος, ὁ ἄγ­γε­λος γί­νε­ται ἄγ­γε­λος. Πρῶ­τα κου­νοῦν τὶς φτε­ροῦ­γες ἀρ­γὰ ἀρ­γά, προ­κει­μέ­νου νὰ ἀ­πο­κτή­σουν καὶ πά­λι ζω­ή, μὰ σύν­το­μα ὁ χῶ­ρος γε­μί­ζει ἀ­πὸ δυ­να­τὰ φτε­ρο­κο­πή­μα­τα, προ­μη­νύ­ον­τας τὸ ἐ­πι­τή­δει­ο πέ­ταγ­μα. Ὅ­ταν τὰ φτε­ρὰ τους εἶ­ναι καὶ πά­λι ἄλ­κι­μα, οἱ ἄγ­γε­λοι βά­ζουν τὸ χέ­ρι σὲ μί­α κόγ­χη τοῦ τοί­χου στὸ πλά­ι τοῦ κρεβ­βα­τιοῦ καὶ βγά­ζουν μιὰ πέ­τρι­νη πλά­κα. Ἀ­φοῦ δι­α­βά­σει ὁ κα­θέ­νας τὴν ἀ­πο­στο­λή του, κα­τευ­θύ­νον­ται πρὸς τὶς αἴ­θου­σες ἑ­τοι­μα­σί­ας. Ἐ­δῶ οἱ ἄγ­γε­λοι συ­νο­μι­λοῦν χα­ρω­πὰ γιὰ τὶς ἀ­πο­στο­λές τους μὲ τὴν οὐ­ρά­νια φω­νή τους, στὴν ὁ­ποί­α δὲν ἠ­χοῦν φθόγ­γοι, μὰ σύν­το­μες με­λω­δι­κὲς παύ­σεις. Ὁ κα­θέ­νας ἐ­φο­δι­ά­ζε­ται μὲ τὰ κα­τάλ­λη­λα σύ­νερ­γα γιὰ τὸ ἔρ­γο του. Κά­ποι­οι ἁρ­μα­τώ­νον­ται μὲ πε­ρι­κε­φα­λαῖ­ες, θώ­ρα­κες χρυ­σούς, ξε­γυ­μνω­μέ­να ξί­φη καὶ πύ­ρι­νες ρομ­φαῖ­ες. Ἄλ­λοι κρα­τοῦν λύ­ρες, ἅρ­πες, σάλ­πιγ­γες καὶ φλο­γέ­ρες. Κά­ποι­ος δι­α­λέ­γει ἕ­να σκῆ­πτρο κι ἕ­νας ἄλ­λος ἕ­ναν κρί­νο λευ­κό. Παν­τα­χοῦ τρι­γυρ­νοῦν ἄγ­γε­λοι μὲ φω­τει­νὲς πε­ρι­βο­λές, μὲ πο­λύ­χρω­μες ἐ­σθῆ­τες, λευ­κο­φο­ρε­μέ­νοι, μὲ ὠ­μο­φό­ρια καὶ πε­τρα­χή­λια, μὲ γα­λά­ζιους μαν­δύ­ες, χρυ­σὲς καὶ κόκ­κι­νες ζῶ­νες. Ἄλ­λοι μὲ ἀ­δα­μια­ία πε­ρι­βο­λὴ πε­ρι­μέ­νουν τοὺς ὑ­πό­λοι­πους νὰ ντυ­θοῦν καὶ πε­ρι­παί­ζουν κά­ποι­ους ἀγ­γέ­λους ἐκ­κεν­τρι­κοὺς μὲ βα­ρυ­φορ­τω­μέ­να καὶ πε­ρί­τε­χνα ἐν­δύ­μα­τα τοῦ δέ­κα­του ὄ­γδο­ου αἰ­ώ­να. Αὐ­τοὶ οἱ τε­λευ­ταῖ­οι φο­ροῦν πο­λύ­χρω­μα χρυ­σο­ποί­κιλ­τα ροῦ­χα, φαρ­δειὰ σὰν κρι­νο­λί­να, μὲ μα­νί­κια φου­σκω­τά, ὅ­λο δαν­τέ­λα, κα­πε­λα­δού­ρα μὲ τρί­α φτε­ρά, καλ­σὸν χρω­μα­τι­στὰ καὶ πα­πού­τσια μὲ πε­λώ­ριους φι­όγ­γους. Τέ­λος περ­νοῦν στὸν ὧ­μο ἕ­να ἀρ­κε­βού­ζιο, τὸ ἀρ­χαῖ­ο αὐ­τὸ του­φέ­κι. Ὅ­ταν ὅ­λοι ἑ­τοι­μα­στοῦν, κα­τευ­θύ­νον­ται πρὸς τὴν πύ­λη καὶ ξε­χύ­νον­ται βου­τών­τας στὸν οὐ­ρα­νό· μὲ παι­χνι­δι­ά­ρι­κους στρο­βι­λι­σμοὺς ὁ κα­θέ­νας τους ἀ­να­χω­ρεῖ γιὰ τὸν κα­θο­ρι­σμέ­νο προ­ο­ρι­σμὸ στὸ χῶ­ρο καὶ στὸ χρό­νο. Δου­λειὰ τους εἶ­ναι νὰ πα­ρου­σια­στοὺν στὶς ἐγ­κό­σμι­ες στιγ­μὲς κα­τὰ τὶς ὁ­ποῖ­ες ἡ ἀν­θρώ­πι­νη φαν­τα­σί­α γεν­νᾶ τὴν εἰ­κό­να τῶν ἀγ­γε­λι­κῶν ὄν­των. Ἔ­τσι πάμ­πολ­λοι ἀ­πὸ τοὺς ἀγ­γέ­λους σπεύ­δουν νὰ πο­ζά­ρουν στὸ φαν­τα­σια­κὸ ζω­γρά­φων, γλυ­πτῶν κι ἁ­γι­ο­γρά­φων. Tὸ 1512 δυ­ὸ γυ­μνὰ ἀγ­γε­λά­κια πο­ζά­ρουν στὸν Ρα­φα­ῆ­λο γιὰ νὰ κο­σμή­σουν τὸν πί­να­κά του Μαν­τό­να Σιξ­τί­να, ἄλ­λοι στὸν Μπο­τι­τσέ­λι γιὰ νὰ δη­μι­ουρ­γή­σει τὴ Γέν­νη­ση τῆς Ἀ­φρο­δί­της καὶ στὸν Ἒλ Γκρέ­κο γιὰ τὴν Προ­σευ­χὴ στὸν κῆ­πο τῆς Γεθ­ση­μα­νῆ. Πολ­λοὶ ἀ­πὸ τοὺς ἀγ­γέ­λους, κρα­τών­τας στὸ χέ­ρι τους τὸν κρί­νο, πε­τοῦν πρὸς τὴν Ἰ­τα­λί­α καὶ τὴ Φλάν­δρα τῆς Ἀ­να­γέν­νη­σης καὶ τοῦ Μπα­ρὸκ γιὰ νὰ πο­ζά­ρουν στοὺς Εὐ­αγ­γε­λι­σμοὺς τοῦ Ντὰ Βίν­τσι, τοῦ Κα­ρα­βάτ­ζιο καὶ τοῦ Βὰν Ἄικ. Κά­ποι­ος ἄλ­λος ἀ­πα­θα­να­τί­ζε­ται σὲ λευ­κὸ μάρ­μα­ρο, μὲ βέ­λος χρυ­σὸ κι εὐ­α­ρε­στη­μέ­νο μει­δί­α­μα στὴν Ἔκ­στα­ση τῆς Ἁ­γί­ας Τε­ρέ­ζας. Οἱ ἄγ­γε­λοι μὲ τὰ ἀρ­κε­βού­ζια στὸν ὦ­μο, φθά­νουν στὸ Πε­ροὺ τοῦ δέ­κα­του ὄ­γδο­ου αἰ­ώ­να γιὰ νὰ πο­ζά­ρουν στοὺς ἀ­νώ­νυ­μους μι­γά­δες καὶ ἰν­διά­νους καλ­λι­τέ­χνες, ποὺ ἀ­να­πα­ρι­στοῦν μὲ τὸ δι­κό τους ξε­χω­ρι­στὸ τρό­πο τὴν ἰ­δέ­α τοῦ ἀγ­γέ­λου. Στὴν ἄλ­λη με­ριὰ τοῦ κό­σμου καὶ τοῦ χρό­νου, στὴν ἀρ­χαί­α Με­σο­πο­τα­μί­α καὶ Περ­σί­α, τὰ φτε­ρω­τὰ ὄν­τα ἐμ­φα­νί­ζον­ται γιὰ νὰ δη­μι­ουρ­γη­θοῦν τὰ σύμ­βο­λα τῶν πα­λι­ῶν θε­ῶν.  Καὶ οἱ δου­λει­ές τους δὲν στα­μα­τοῦν, τρέ­χουν δῶθε κεῖ­θε γιὰ νὰ δώ­σουν εἰ­κό­να καὶ μορ­φὴ στὰ πλά­σμα­τα τοῦ ἀν­θρώ­πι­νου νοῦ. Ἀ­κό­μη καὶ σὲ ὅ­σους ἀγ­γε­λο­θω­ροῦν κα­θὼς χα­ρο­πα­λεύ­ουν, κά­ποι­ος ἄγ­γε­λος προ­στρέ­χει. Κι ὅ­ταν πιὰ ὁ ζω­γρά­φος βά­λει στὴν ἄ­κρη τὴν πα­λέ­τα, ὁ γλύ­πτης τὸ κα­λέ­μι καὶ ὁ ἐ­τοι­μα­θά­να­τος σφα­λί­σει τὰ μά­τια, οἱ ἄγ­γε­λοι χά­νον­ται μὲ μιᾶς στὸ βα­θὺ ὕ­πνο τῆς ἀ­νυ­παρ­ξί­ας.

 .

       Κι ἔ­τσι λοι­πόν, ὅ­πως ὁ καλ­λι­τέ­χνης ὁ­ρα­μα­τί­ζε­ται καὶ στή­νει τὸ μον­τέ­λο του, ἡ λα­ϊ­κὴ καὶ καλ­λι­τε­χνι­κὴ φαν­τα­σί­α πλά­θει τοὺς ἀγ­γέ­λους, πλά­σμα­τα τοῦ νοῦ ὅ­σων σκέ­πτο­νται μὲ ἀγ­γε­λι­κὴ συ­νει­δη­τό­τη­τα. Ὁ ἄν­θρω­πος ἔ­χει ἐμ­φυ­σή­σει τὴ ζω­ὴ στὸ θαυ­μα­στὸ καὶ τὸ θαυ­μα­στὸ μὲ δι­κή του πιὰ ὑ­πό­στα­ση, μορ­φώ­νε­ται καὶ προ­στρέ­χει στὶς ἐ­πι­θυ­μί­ες καὶ ἀ­νάγ­κες τοῦ ἀν­θρώ­που. Καὶ κά­θε μέ­ρα, μὲ τὸ καμ­πά­νι­σμα τοῦ κου­δου­νιοῦ οἱ ἄγ­γε­λοι ἀ­νοί­γουν τὰ μά­τια.

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πη­γή: Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση.

Ἄν­να Βερ­ροι­ο­πού­λου (Ἀ­θή­να, 1970. Σπού­δα­σε Ὠ­κε­α­νο­γρα­φί­α καὶ Ἰ­σπα­νι­κὴ Γλώσ­σα καὶ Πο­λι­τι­σμό. Ἔ­χει με­τα­φρά­σει Χου­ὰν Ρα­μὸν Χι­μέ­νεθ κι ἔ­χει γρά­ψει ἄρ­θρα σχε­τι­κὰ μὲ τὸν ἱ­σπα­νό­φω­νο πο­λι­τι­σμὸ καὶ τὴ λο­γο­τε­χνί­α. Τὰ τε­λευ­ταῖ­α χρό­νια δι­δά­σκει ἱ­σπα­νι­κά.

 .

Ἡρὼ Νικοπούλου: Τὰ δῶρα

.

______~1..

.

Ἡρὼ Νικοπούλου

Τὰ δῶρα

.

06-Htta-426px-Halvdan_Svartes_saga-Initial-G__MuntheΠΩΛΙΝ ΦΑΪΦΕΡ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕ μὲ δυ­σκο­λί­α τὸ τε­λευ­ταῖ­ο προ­σώ­ρας δῶ­ρο στὸ μι­κρὸ ἀ­πο­θη­κά­κι κά­τω ἀ­πὸ τὴ σκά­λα. Ἔ­κλει­σε τὴν πόρ­τα μὲ δυ­σκο­λί­α καὶ ξε­φύ­ση­ξε λα­χα­νι­α­σμέ­νη. Δὲν εἶ­χε ἀ­παλ­λα­γεῖ ἀ­κό­μα ἀ­π’ ὅ­λα τὰ πε­ριτ­τὰ κι­λὰ τῆς ἐγ­κυ­μο­σύ­νης. Εἶ­χε ἀρ­χί­σει νὰ στέλ­νει ξα­νὰ τὶς ἀν­τα­πο­κρί­σεις της στὸ Vanity Fair, ἀλ­λὰ δὲν τολ­μοῦ­σε νὰ πε­ρά­σει ἀ­πὸ τὰ γρα­φεῖ­α πρὶν ἀ­πο­κα­τα­στα­θεῖ ἐν­τε­λῶς ἡ σι­λου­έ­τα της. Ἴ­σι­ω­σε τὴ ρα­φὴ στὶς κάλ­τσες της καὶ ἐ­πέ­στρε­ψε χα­μο­γε­λών­τας στὸ σα­λό­νι. Ὁ εὔ­θυ­μος ἦ­χος τοῦ κου­δου­νιοῦ τῆς ἐ­ξώ­πορ­τας ἀ­νάγ­γελ­λε δια­ρκῶς και­νούρ­γιους ἐ­πι­σκέ­πτες. Ἡ οἰ­κια­κὴ βο­η­θὸς ἔ­τρε­χε ν’ ἀ­νοί­ξει, πα­ρα­λάμ­βα­νε κα­πέ­λα, παλ­τὰ καὶ δῶ­ρα γιὰ τὸν φρε­σκο­βα­φτι­σμέ­νο Πά­τρικ καὶ τὰ στοί­βα­ζε στὸ πί­σω μέ­ρος τοῦ λι­βιν­γκρούμ. Τὴν ἑ­πο­μέ­νη, ὅ­ταν ἡ Πω­λὶν ξε­κί­νη­σε ν’ ἀ­νοί­γει τὰ δῶ­ρα, τὴν πε­ρί­με­νε μιὰ πα­ρά­ξε­νη ἔκ­πλη­ξη. Σχε­δὸν ἕ­να πα­ρὰ ἕ­να τὰ πέν­τε πρῶ­τα κου­τιὰ ἀ­πο­κά­λυ­πταν μι­κρο­σκο­πι­κὰ πα­που­τσά­κια σὲ δι­ά­φο­ρα σχέ­δια καὶ χρώ­μα­τα. Ἡ Πω­λὶν ἔ­βα­λε ἕ­να δί­σκο στὸ πι­κάπ, ἕ­να τζὶν τό­νικ μὲ πά­γο καὶ φώ­να­ξε τὸν ἄν­τρα της. Συ­νέ­χι­σαν μα­ζὶ τὸ ἄ­νοιγ­μα καὶ με­τὰ τὸ τέ­ταρ­το ζευ­γά­ρι ἄρ­χι­σαν γε­λών­τας τὰ στοι­χή­μα­τα. Στὸ τέ­λος οἱ κα­τά­πλη­κτοι γο­νεῖς μέ­τρη­σαν συ­νο­λι­κὰ δώ­δε­κα ζευ­γά­ρια πα­που­τσά­κια στὸ ἴ­διο ἀ­κρι­βῶς νού­με­ρο γιὰ τὸ βλα­στά­ρι τους, ποὺ σὰν νὰ κα­τά­λα­βε πε­ρὶ τί­νος ἐ­πρό­κει­το τοὺς πλη­σί­α­σε μπου­σου­λών­τας μὲ τα­χύ­τη­τα. Γιὰ μιὰ στιγ­μὴ κοι­τά­χτη­καν οἱ τρεῖς τους κα­τά­μα­τα. Με­τὰ ἀ­πὸ ἕ­να ἀ­κό­μα ξέ­σπα­σμα γέ­λιου μέ­χρι δα­κρύ­ων, ἡ Πω­λὶν εἶ­πε πὼς ἀ­πο­κλεί­ε­ται νὰ τὰ χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν ὅ­λα, για­τὶ τὰ πο­δα­ρά­κια τῶν παι­δι­ῶν με­γα­λώ­νουν πιὸ γρή­γο­ρα κι ἀ­πὸ τὰ δρο­σε­ρὰ ρα­πα­νά­κια τοῦ κή­που τους.  Τὸ πο­λὺ ποὺ θὰ χρει­α­ζό­ταν ὁ μι­κρὸς σ’ αὐ­τὸ τὸ νού­με­ρο ἦ­ταν δύo-τρί­α ζευ­γά­ρια· «καὶ τὰ ὑ­πό­λοι­πα;…» ἀ­να­ρω­τή­θη­κε ξα­να­βά­ζον­τάς τα μη­χα­νι­κὰ μέ­σα στὰ κου­τιά, «ἂν ἤ­μουν του­λά­χι­στον μέ­λος σὲ φι­λαν­θρω­πι­κὴ ὀρ­γά­νω­ση γιὰ παι­διά, θὰ πι­ά­να­νε τό­πο», μουρ­μού­ρι­σε, «οἱ ἄ­νερ­γοι ὅ­μως τῆς λέ­σχης μας τί νὰ τὰ κά­νουν;». «Πο­λὺ ἁ­πλό» εἶ­πε ὁ ἄν­τρας της παίρ­νον­τας κά­ποι­α κου­τιὰ στὴν ἀγ­κα­λιὰ του κα­θὼς ἔ­βγαι­νε ἀ­πὸ τὸ δω­μά­τιο, «θὰ τὰ που­λή­σου­με καὶ θὰ δώ­σου­με τὰ χρή­μα­τα στὸ σύλ­λο­γο…». Ἡ Πω­λὶν ἀ­φοῦ κρά­τη­σε στὴν ἄ­κρη τρί­α ζευ­γά­ρια ἔ­κλει­σε καὶ τὸ τε­λευ­ταῖ­ο κου­τὶ φω­νά­ζον­τας, «ἐν­τά­ξει, καὶ πῶς θὰ τὸ κά­νου­με;…» «Μὲ μιὰ ἀγ­γε­λί­α στὴν ἐ­φη­με­ρί­δα» ἀ­κού­στη­κε ἡ φω­νὴ του ὑ­πό­κω­φη κά­τω ἀ­π’ τὴ σκά­λα. «Καὶ τί θὰ λέ­με, δη­λα­δή…» ξα­να­φώ­να­ξε, δαγ­κώ­νον­τας ἤ­δη ἕ­να μο­λύ­βι. «Ἁ­πλού­στα­το… Γρά­φεις;…» «Ἀ­κού­ω…:»

       «Γιὰ πού­λη­μα: παι­δι­κὰ πα­πού­τσια, ἐν­τε­λῶς ἀ­φό­ρε­τα.»

.

Bonsai-03c-GiaIstologio-04.

Πηγή: Πρώτη δημοσίευση.

 Ἡρώ Νικοπούλου: ( Ἀθήνα, 1958). Σπούδασε Ζωγραφικὴ καὶ Σκηνογραφία στὴν Ἀνω­τά­τη Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν τῆς Ἀθήνας. Παράλληλα γράφει ποίηση καὶ πε­ζο­γραφία. Πρῶτο της βιβλίο: «Ὁ μύθος τοῦ ὁδοιπόρου» (Ἀθήνα, ποίη­ση, 1986), τελευταῖο της βιβλίο: «Ἑλληνιστί: ὁ γρίφος» (διηγήματα, Γαβριη­λί­δης, 2013).

.

Ἀντρέας Ρούσσης: Ὄνειρο στὴν Καταλονία

.

Roussis,Antreas-OneiroStinKatalonia-Eikona-06

.

Ἀν­τρέ­ας Ρούσ­σης

 .

Ὄ­νει­ρο στὴν Κα­τα­λο­νί­α

 .

18-MiΙΑ ΜΕΡΑ Ο ΙΣΑΑΚ ΑΛΜΠΕΝΙΘ ἔ­πε­σε καὶ κοι­μή­θη­κε πά­νω στὰ ἄ­χυ­ρα τοῦ πα­τρι­κοῦ του στά­βλου, ἀ­νά­με­σα σὲ σα­μά­ρια καὶ πέ­τα­λα, μπάγ­κους καὶ κα­βα­λί­νες. Ἡ βρώμα ἦ­ταν ἀ­φό­ρη­τη καὶ ὁ Ἰ­σα­ὰκ Ἀλ­μπέ­νιθ ἔ­τσι ὅ­πως ἦ­ταν κου­ρα­σμέ­νος ὀ­νει­ρεύ­τη­κε πὼς κοι­μό­ταν πά­νω στὰ ἄ­χυ­ρα τοῦ πα­τρι­κοῦ του στά­βλου ἀ­νά­με­σα σὲ σα­μά­ρια καὶ πέ­τα­λα, μπάγ­κους καὶ κα­βα­λί­νες.Ἦ­ταν προ­χω­ρη­μέ­νο κα­λο­καί­ρι κι­ ­ὁ κάμ­πος τῆς Κα­τα­λο­νί­ας ἔ­βρα­ζε ἀ­πὸ τὴ ζέ­στη. Ἔ­ξω ἀ­πὸ τὸ πα­ρά­θυ­ρο ἀρ­μέ­νι­ζε μιὰ χα­ρου­πιά. Τό­τε ὁ Ἰ­σα­ὰκ Ἀλ­μπέ­νιθ ἄ­κου­σε μί­α πρω­τά­κου­στη κι ἐ­ξαί­σια μου­σι­κή. Μὲ καλ­πα­σμοὺς νὰ ἔρ­χε­ται ἀ­πὸ μα­κρι­ά. Μ΄ ἕ­να duende. Μὲ φι­ο­ρι­τοῦ­ρες, staccati ἀλ­λὰ καὶ ἀ­πέ­ραν­τες σι­ω­πές. Ἕ­ναν νο­σταλ­γι­κὸ καὶ ἄ­γνω­στο χο­ρό. (Στὸ βά­θος τὸν ἀ­πο­χαι­ρε­τοῦ­σε ἡ ἀ­γα­πη­μέ­νη του μ’ ἕ­να μαν­τή­λι .) Ἐ­κεί­νη τὴν ὥ­ρα σκέ­φτη­κε πὼς αὐ­τὸ κά­που τὸ εἶ­χε ξα­να­κού­σει. Πὼς τὸ ἤ­ξε­ρε. Ναὶ βέ­βαι­α. Ἦ­ταν τὸ Ἀ­στού­ριας τοῦ Ἰ­σα­ὰκ Ἀλ­μπέ­νιθ. Καὶ τό­τε ξύ­πνη­σε. Μιὰ ἐ­νο­χλη­τι­κὴ καὶ ἄ­θλια ἀ­λο­γό­μυ­γα πε­τοῦ­σε (βοΐ­ζον­τας) πά­νω ἀ­πὸ τὸ κε­φά­λι του. Ἀ­πὸ αὐ­τὲς ποὺ πο­λὺ συ­χνὰ τοῦ ἔ­κλε­βαν τὸν ὕ­πνο του τὰ με­ση­μέ­ρια. Μέ­σα στὸν κάμ­πο τῆς Κα­τα­λο­νί­ας.

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 .

Πηγή: Πρώτη δημοσίευση.

Ἀν­δρέ­ας Ρούσ­σης (Πει­ραι­ᾶς, 1958). Ποί­η­ση, μου­σι­κή. Σπού­δα­σε Οἰ­κο­νο­μι­κὰ στὴ Θεσ­σα­λο­νί­κη καὶ Ἀ­νώ­τε­ρα Θε­ω­ρη­τι­κὰ στὸ Κεν­τρι­κὸ Ὠ­δεῖ­ο Ἀ­θη­νῶν. Δί­δα­ξε μου­σι­κὴ στὴ Μέ­ση Ἐκ­παί­δευ­ση καὶ σὲ Ὠ­δεῖ­α, ἐ­νῶ πα­ράλ­λη­λα ἡ μου­σι­κή του πρά­ξη βρί­σκει κύ­ρια ἔκ­φρα­ση στὸ τρα­γού­δι. Ἔ­χει συ­νερ­γα­στεῖ δι­σκο­γρα­φι­κὰ μὲ τοὺς Μ. Γκα­νᾶ, Ἀρ­γύ­ρη Μπα­κιρ­τζῆ (Ἐγ­κόλ­πιο 1997), Θ. Γκό­νη (1999). Δη­μο­σί­ευ­σε τὸ βι­βλί­ο: Μαρ­τυ­ρί­α καὶ ἄλ­λα ποι­ή­μα­τα (Πλα­νό­διον, 2008).

Εἰκόνα: Isaac van Ostade, Ἐσωτερικὸ  ἀποθήκης (1645)

Ἐδῶ τὸ ἔργο Asturias τοῦ Ἰσαὰκ Ἀλμπένιθ παιγμένο ἀπὸ τὸν κιθαρίστα Τζὼν Οὐίλλιαμς:

.

 .

Νταβίντ Ρόας (David Roas): Κόψε μου το δεσμό, τον γόρδιο

.

Roas,David-KopseMouTonDesmoTonGordio-Eikona-03

.

Ντα­βὶδ Ρό­ας (David Roas)

.

Κόψε μου τὸ δεσμό, τὸν γόρδιο

(Córtame el nudo, gordiano)

.

12-Omikron-Hymnus_in_Romam_61_2 ΙΣΜΑΕΛ ΓΚΟΝΤΙΝΕΘ, δια­υγὴς ἀ­κό­μα, πα­ρα­τη­ρεῖ πῶς τὸ σῶ­μα του τα­λαν­τεύ­ε­ται, σὰν κού­κλα, κρε­μα­σμέ­νη ἀ­πὸ τὸ τα­βά­νι τοῦ δω­μα­τί­ου καὶ με­τα­νι­ώ­νει ποὺ ὑ­πέ­κυ­ψε σὲ ἐ­κεί­νη τὴν ἀ­νό­η­τη πα­ρόρ­μη­ση. Τὰ χέ­ρια του ἐ­νερ­γοῦν αὐ­τό­νο­μα, προ­σπα­θών­τας νὰ στα­μα­τή­σουν τὸ τρο­με­ρὸ σφί­ξι­μο στὸ λαι­μό, κα­θὼς οἱ πνεύ­μο­νές του πα­λεύ­ουν νὰ ρου­φή­ξουν λί­γο ἀ­έ­ρα ἀ­κό­μα. Ξαφ­νι­κά, μιὰ μι­κρὴ δέ­σμη φω­τὸς γλι­στρά­ει κά­τω ἀ­πὸ τὴν πόρ­τα. Ὁ Ἰ­σμα­ὲλ ξέ­ρει ὅ­τι μπο­ρεῖ νὰ κα­τα­φθά­νει ἡ σω­τη­ρί­α του, ἀλ­λὰ δὲν τολ­μά­ει νὰ κου­νη­θεῖ: αὐ­τὸ θὰ ἐ­πι­τά­χυ­νε τὸ στραγ­γα­λι­σμό του. Γιὰ νὰ τρα­βή­ξει τὴν προ­σο­χή, βγά­ζει πνι­χτὰ βογ­κη­τά. Ἀ­πὸ τὴν ἄλ­λη πλευ­ρὰ τῆς πόρ­τας, οἱ γο­νεῖς του ἀ­κοῦ­νε σι­ω­πη­λοί, εὐ­τυ­χι­σμέ­νοι ποὺ ὁ Ἰ­σμα­έλ, ἐ­πι­τέ­λους, ἔ­φε­ρε στὸ σπί­τι μιὰ φι­λε­να­δί­τσα.

 Bonsai-03c-GiaIstologio-04

Πη­γή: Mini71cuentos, Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νό­φω­νου δι­η­γή­μα­τος, Δί­γλωσ­ση ἔκ­δο­ση, Ἐ­πι­λο­γὴ – Εἰ­σα­γω­γὴ – Με­τα­φρα­στικὴ ἐπιμέλεια: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη, Ἀ­θή­να 2012.

Νταβὶδ Ρόας (David Roas) (Βαρ­κε­λώ­νη, 1965). Δι­δά­σκει Θε­ω­ρί­α τῆς Λο­γο­τε­χνί­ας καὶ Συγ­κρι­τι­κὴ Λο­γο­τε­χνί­α στὸ Αὐ­τό­νο­μο Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Βαρ­κε­λώ­νης. Εἰ­δι­κεύ­ε­ται στὴ φαν­τα­στι­κὴ λο­γο­τε­χνί­α. Με­τα­ξὺ ἄλ­λων βι­βλί­ων ἔ­χει δη­μο­σι­εύ­σει τὴ συλ­λο­γὴ μι­κρο­δι­η­γη­μά­των H­o­r­r­o­r­es c­o­t­i­d­i­a­n­os (2007) καὶ τὴ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των D­i­s­t­o­r­s­i­o­n­es (2010). (Παλένθια, menoscuarto, 2007) ὅπου περιλαμβάνεται καὶ τὸ «Córtame el nudo, gordiano».

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἱ­σπα­νι­κά:

Ἐρ­γα­στή­ριο Με­τά­φρα­σης Μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὑ­πὸ τὴν ἐ­πί­βλε­ψη τοῦ Κων­σταν­τί­νου Πα­λαι­ο­λό­γου. Πε­ρισ­σό­τε­ρα βλ. «Ἡ­με­ρο­λό­γιο Κα­τα­στρώ­μα­τος» (Ἡ­με­ρο­μη­νί­α…).

Ἀλέξανδρος Γραμματικός: Ἀδικαιολογήτως ἀπών

.

Grammatikos,Aleksandros-AdikaiologitosApon-Eikona-01

.

Ἀ­λέ­ξαν­δρος Γραμ­μα­τι­κὸς

 .

Ἀ­δι­και­ο­λο­γή­τως ἀ­πών

 .

08-Epsilon-603px-Barcley_custom_corsetsE_svgΡΙΞΕ ΤΑ ΖΑΡΙΑ στρι­φο­γυ­ρι­στὰ στὸ τά­βλι, μὲ τὰ δά­χτυ­λα νὰ χο­ρεύ­ουν, δεῖγ­μα αὐ­το­πε­ποί­θη­σης καὶ μιᾶς ἀ­συ­νεί­δη­της κί­νη­σης νὰ προ­κα­λέ­σει τὴν τύ­χη. Ἔ­πρε­πε νὰ φα­νεῖ ἄ­νε­τος στὸ φί­λο με­τα­νά­στη ποὺ κα­θό­ταν ἀ­πέ­ναν­τί του, γιὰ νὰ τοῦ δεί­ξει πῶς παί­ζε­ται αὐ­τὸ τὸ βα­θιὰ ἀρ­ρε­νω­πὸ παι­χνί­δι.

      Τὸν τε­λευ­ταῖ­ο χρό­νο δὲν εἶ­χε πα­τή­σει τὸ πό­δι του στὸ Στέ­κι τῶν με­τα­να­στῶν. Δί­δα­σκε, ἐ­θε­λον­τι­κά, στοι­χει­ώ­δη Χη­μεί­α σὲ ὅ­λους τοὺς με­τα­νά­στες ποὺ δή­λω­ναν πα­ρόν­τες. Ἦ­ταν δη­μο­σι­ο­γρά­φος, ὅ­μως δὲν εἶ­χε ση­μα­σί­α, ἀ­ξί­α εἶ­χε ὅ­τι δή­λω­νε κι ἐ­κεῖ­νος πα­ρὼν γιὰ νὰ μπο­ρέ­σουν συ­νάν­θρω­ποι ἄλ­λων χω­ρῶν νὰ ἐγ­κλι­μα­τι­στοῦν στὴ δι­κή του. Ἐ­πι­μορ­φω­τι­κὰ σε­μι­νά­ρια, χρή­σι­μα στὴ γλώσ­σα, στὴν ἐρ­γα­σί­α. Δὲν τοῦ ἦ­ταν δύ­σκο­λο, ἡ συγ­κε­κρι­μέ­νη ὕ­λη ἦ­ταν ἁ­πλή, στὸ σχο­λεῖ­ο ἔ­παιρ­νε ἄ­ρι­στα. Ἐ­ξάλ­λου, ἦ­ταν μέ­ρος τῆς δου­λειᾶς του, νὰ ἀ­πο­κω­δι­κο­ποι­εῖ κι­νή­σεις καὶ προ­θέ­σεις στὴν πο­λι­τι­κὴ σκα­κι­έ­ρα, νὰ τὶς συν­θέ­τει κά­νον­τας πει­ρα­μα­τι­σμοὺς στὴν ἕ­νω­ση γνω­στῶν καὶ ἄ­γνω­στων στοι­χεί­ων, νὰ τὶς σερ­βί­ρει στὴν κοι­νὴ γνώ­μη. Ἦ­ταν. Δι­ό­τι τὸν τε­λευ­ταῖ­ο χρό­νο περ­νοῦ­σε δι­α­δο­χι­κὰ ἀ­πὸ τὶς φά­σεις ἐρ­γα­σί­ας-ἀ­νερ­γί­ας σὲ ρυθ­μὸ ἀ­πρό­βλε­πτο, ὅ­πως τὰ ζά­ρια ποὺ ἔ­ρι­χνε. Αὐ­τὸς ἦ­ταν κι ὁ λό­γος ποὺ εἶ­χε ἐ­ξα­φα­νι­στεῖ ἀ­πὸ τὸ Στέ­κι, ἡ ἀ­νερ­γί­α καὶ τὰ πα­ρελ­κό­με­να. Χω­ρὶς χρή­μα­τα, κρα­ται­ὸς κα­να­πε­δά­τος, πα­ρα­δο­μέ­νος σὲ ἐν­στι­κτώ­δεις κοι­νω­νι­κὲς ἐ­ξάρ­σεις μπρο­στὰ στὴν τη­λε­ό­ρα­ση.

       Ἡ αἴ­θου­σα ψυ­χα­γω­γί­ας θύ­μι­ζε κα­φε­νεῖ­ο —κό­σμος, κα­πνός, φα­σα­ρί­α—, ἴ­σως κρα­τη­τή­ριο, ἴ­σως γρα­φεῖ­ο το­πι­κῆς ὀρ­γά­νω­σης κόμ­μα­τος, ἂν καὶ τὰ λου­κέ­τα αὐ­ξά­νον­ταν. Ἤ­ξε­ρε ὅ­τι ἦ­ταν ἀ­δι­και­ο­λο­γή­τως ἀ­πὼν αὐ­τὸ τὸ χρό­νο, ἀλ­λὰ κοι­τά­ζον­τας τὸν με­τα­νά­στη σκέ­φτη­κε ὅ­τι θὰ ἔ­πρε­πε νὰ πεῖ κά­να ψε­μα­τά­κι γιὰ δι­και­ο­λο­γί­α. Ντρε­πό­ταν. Εἶ­χε πή­ξει στὴ δου­λειά, αὐ­τὸ τοῦ εἶ­πε, ἦ­ταν πε­ρι­ζή­τη­τος, ἀ­φοῦ οἱ πε­ρισ­σό­τε­ροι συ­νά­δελ­φοι εἶ­χαν ἤ­δη φύ­γει στὸ ἐ­ξω­τε­ρι­κό. Τέ­λει­ω­νε κι­ό­λας ἡ πρώ­τη παρ­τί­δα. Καὶ χτυ­ποῦ­σε καὶ τὰ πού­λια. Μό­νο ἔ­τσι θὰ τὸν ἔψη­νε, μόρ­τι­κα.

      Πάν­τως, σὲ κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση δὲ θὰ μπο­ροῦ­σε νὰ τοῦ βρεῖ δου­λειά. Αὐ­τὸ ἔ­ψα­χνε ἀ­πε­γνω­σμέ­να, μί­α δου­λειὰ γιὰ πε­ρισ­σό­τε­ρες μέ­ρες, δὲ τὴν ἔ­βγα­ζε μὲ τὰ με­ρο­κά­μα­τα στὰ φροῦ­τα καὶ σὲ κά­τι κή­πους ποὺ κα­θά­ρι­ζε. Ἀ­πα­γο­ρεύ­ον­ται οἱ παύ­σεις στὴ μέ­ση τῆς παρ­τί­δας. Ἔ­πρε­πε νὰ τοῦ ἐ­ξη­γή­σει ὅ­τι παί­ζεις χω­ρὶς νὰ δι­α­κό­πτεις, χω­ρὶς νὰ κοι­τᾶς τὸν ἄλ­λο στὰ μά­τια. Ρί­χνεις τὰ ζά­ρια, χτυ­πᾶς τὰ πού­λια, μι­λᾶς κο­φτά, δυ­να­τά, ρου­φᾶς φρα­πέ, λε­μο­νά­δα, σχο­λιά­ζεις, ἀ­κοῦς τὰ γύ­ρω τρα­πέ­ζια, τὴν τη­λε­ό­ρα­ση, εἶ­σαι στὴ μέ­ση τῆς δί­νης, ἑ­τοι­μο­πό­λε­μος, χά­νεις-κερ­δί­ζεις. Κι ἂν πα­λι­ώ­σεις, κλεί­νεις καὶ τὸ τά­βλι θυ­μω­μέ­νος στὴ μέ­ση τῆς παρ­τί­δας, μὲ στίλ.

      Ἔ­πρε­πε νὰ τοῦ ἀ­πο­κα­λύ­ψει μι­κρὰ μυ­στι­κὰ ἐν ὥ­ρᾳ παι­χνι­διοῦ, ἀ­κό­μη καὶ μὲ ἄ­σχη­μο ζά­ρι. Νὰ τοῦ μά­θει τε­χνι­κές. Πρω­τί­στως, νὰ ἑ­στιά­ζει τὶς αἰ­σθή­σεις στὸ «τώ­ρα». Νὰ συν­θέ­τει τὰ πάν­τα, τὴν πα­ρα­μι­κρὴ κί­νη­ση καὶ πλη­ρο­φο­ρί­α, χω­ρὶς ἄγ­χος. Μιὰ πνευ­μα­τώ­δη ἀν­τί­λη­ψη γιὰ τὸ ξύ­λι­νο τε­ρέν, μὲ ἐ­πι­τη­δευ­μέ­νες ἀν­τι­δρά­σεις τῶν παι­κτῶν. Ντόρ­τια κι ἀσ­σό­δυ­ο ἡ τύ­χη τους καὶ ἡ τη­λε­ό­ρα­ση στὴ δι­α­πα­σών, μὲ μιὰ φω­νὴ πο­λι­τι­κοῦ νὰ σκού­ζει γιὰ τὴν ἀ­κρο­α­ρι­στε­ρὰ καὶ ἀ­κρο­δε­ξιά, νὰ κα­ταγ­γέλ­λει τὰ ἄ­κρα. Ἰ­σχυ­ρὴ ὁ­μι­λί­α, ποὺ ἐ­κτό­ξευ­ε μό­ρια σά­λιου στὴν κά­με­ρα ἀν­τι­κρι­στά. «Φα­σί­στες τοῦ κε­ρα­τᾶ τὰ ἄ­κρα», ἀ­κου­γό­ταν μὲ αὐ­το­πε­ποί­θη­ση. Κι ἐ­κεῖ­νος ἔ­πρε­πε ταυ­τό­χρο­να νὰ κρα­τᾶ ση­μει­ώ­σεις γιὰ τὸ ἄρ­θρο, νὰ παί­ζει τὸ τρι­ό­δυ­ο καὶ νὰ ἐ­ξη­γεῖ τὴν κά­θε του κί­νη­ση στὸ με­τα­νά­στη. Χω­ρὶς δι­α­κο­πές, ὅ­λα μα­ζί, στὴ μέ­ση μιᾶς μι­κρῆς παρ­τί­δας. Στὴν ἴ­δια μέ­ση ποὺ στέ­κον­ταν οἱ δη­μο­κρά­τες καὶ οἱ ἐ­λεύ­θε­ροι πο­λί­τες, ὅ­πως ἐ­ξη­γοῦ­σε ἡ φω­νὴ τοῦ πο­λι­τι­κοῦ ἀ­πὸ τὸ τη­λε­ο­πτι­κὸ ὑ­περ­πέ­ραν, «καὶ ὅ­λοι ὅ­σοι ἀ­σκοῦν κρι­τι­κὴ καὶ ἐκ­φρά­ζουν τὴν ἄ­πο­ψή τους. Αὐ­τὴ εἶ­ναι ἡ δη­μο­κρα­τία, ἐ­πι­τρέ­πει ἐ­λεύ­θε­ρα στὸν κα­θέ­να νὰ τῆς ἐ­πι­τε­θεῖ». Κι ὁ ἴ­διος αὐ­τὸ σκε­φτό­ταν μὲ τὶς δυά­ρες ποὺ ἔ­ρι­ξε. Δυ­ὸ πορ­τί­τσες ἀ­κό­μη στὸν με­τα­νά­στη, νὰ κα­τα­λά­βει τί ση­μαί­νει τά­βλι, νὰ τοῦ δι­δά­ξει «πόρ­τες» στὴ ζω­ή, «πλα­κω­τό» στὸ κρε­βά­τι, «φεύ­γα» στὴ σκέ­ψη. Μιὰ δι­α­δρα­στι­κὴ σχέ­ση τῶν τρι­ῶν στὴν ἴ­δια παρ­τί­δα.

      «Φεύ­γα στὴ σκέ­ψη», κι ὁ με­τα­νά­στης τὸν κοι­τοῦ­σε ἀ­πο­ρη­μέ­νος, δὲν εἶ­χε ξα­να­κού­σει τὴν ἔκ­φρα­ση. Ἀ­κού­γον­ταν κι­νέ­ζι­κα, ἦ­ταν ἑλ­λη­νι­κά. Ἔ­ρι­ξε τὴν πρώ­τη ζα­ριὰ στὸ «φεύ­γα» μὲ μιὰ «πο­λι­τι­κὴ σκέ­ψη», γιὰ ν’ ἀ­να­δεί­ξει καὶ τὴ δι­α­δρα­στι­κό­τη­τα τοῦ παι­χνι­διοῦ. Καὶ ποι­ὰ ἡ σχέ­ση αὐ­τῆς τῆς σκέ­ψης μὲ τὸ κρε­βά­τι; ἄ­κου­γε νὰ τὸν ρω­τᾶ ὁ με­τα­νά­στης, ποὺ κά­τι εἶ­χε ἀρ­χί­σει νὰ  κα­τα­λα­βαί­νει ἀ­πὸ τὴ σχέ­ση αὐ­τὴ μὲ τὴ ζω­ὴ καὶ τὶς «πόρ­τες» της. Τί νὰ τοῦ ἀ­παν­τοῦ­σε καὶ σὲ ποι­ὰ γλώσ­σα; Πε­ζο­δρό­μιο ἢ πο­λι­τι­κὸς πο­λι­τι­σμός; Τί νὰ τοῦ ἔ­λε­γε στὴ μέ­ση τῆς πιὸ κρί­σι­μης παρ­τί­δας; Φεύ­γα. Στὴ σκέ­ψη. Κι ἕ­να σχό­λιο γιὰ τὴ δη­μο­κρα­τί­α. Ποιά πόρ­νη εἶ­ναι αὐ­τὴ ποὺ στέ­κε­ται στὴ μέ­ση κι ἀ­φή­νει τοὺς ἄλ­λους νὰ τὴν κά­νουν ὅ,τι θέ­λουν; Παν­τὸς τύ­που προ­βο­κά­το­ρες, πλι­α­τσι­κο­λό­γοι καὶ ὑ­πο­κρι­τές, ἑ­νω­θεῖ­τε! Φό­ρα γιὰ τὴ με­σαί­α τρύ­πα τῆς δη­μο­κρα­τί­ας, εἶ­ναι γλυ­κιά.

      Αὐ­τὰ στὰ λέ­ει ἕ­νας αὐ­το­α­πα­σχο­λού­με­νος ἄ­νερ­γος δη­μο­σι­ο­γρά­φος, ἕ­νας ἁ­πλὸς ἄν­θρω­πος, παί­ζον­τας μιὰ παρ­τί­δα τά­βλι μὲ σέ­να, τὸ φί­λο με­τα­νά­στη. Σοῦ ζη­τᾶ συγ­γνώ­μη ποὺ ἔ­λει­ψε ἕ­να ὁ­λό­κλη­ρο χρό­νο ἀ­πὸ τὰ ἐ­θε­λον­τι­κὰ μα­θή­μα­τα στὸ Στέ­κι, ἀλ­λὰ βρί­σκε­ται ἐγ­κλω­βι­σμέ­νος στὴ μέ­ση τῶν «ἄ­κρων» κι ἔ­χει πολ­λὴ δου­λειά.

 . Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 .

 Πηγή: Πρώτη δημοσίευση.

 .

Ἀ­λέ­ξαν­δρος Γραμ­μα­τι­κός (Θεσ­σα­λο­νί­κη, 1969). Σπού­δα­σε Οἰ­κο­νο­μι­κὰ στὸ Ἀ­ρι­στο­τέ­λει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο κι ἔ­κα­νε με­τα­πτυ­χια­κὸ στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τοῦ Πόρ­τσμουθ στὴν Ἀγ­γλί­α. Ἐρ­γά­ζεται στὸ χῶ­ρο τῆς ἐ­πι­κοι­νω­νί­ας-δι­α­φή­μι­σης. Τὸ Λά­θρα Beach καὶ ἄλ­λα δι­η­γή­μα­τα εἶ­ναι τὸ πρῶ­το του βι­βλί­ο (Ἐκ­δό­σεις Νη­σί­δες, 2009).

 .

Μανουὲλ Ἐσπάδα (Manuel Espada): Μιὰ συνέντευξη στὸ ἱστολόγιο «Πλανόδιον Ἱστορίες Μπονζάι»

.

07-Espada,Manuel-SynenteyksiStinDanaiTachtara-Eikona-01

.

Μανουὲλ Ἐσπάδα (ManuelEspada)

 .

Μιὰ συ­νέν­τευ­ξη στὴ Δα­νά­η Τα­χτα­ρᾶ

γιὰ τὸ ἱ­στο­λό­γιο «Πλα­νό­διον-Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι»

 .

Δ.Τ.: Εἶ­χες ἐκ­δώ­σει ἤ­δη δύ­ο βι­βλί­α μὲ δι­η­γή­μα­τα ὅ­ταν ἐμ­φα­νί­στη­κε τὸ Ζούμ, τὸ πρῶ­το σου βι­βλί­ο μὲ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα. Σὲ τί ὀ­φεί­λε­ται αὐ­τὴ ἡ ἀλ­λα­γή, πῶς αὐ­τὸ τὸ εἶ­δος κέρ­δι­σε τὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον σου;

M.O.: Στὴν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, ξε­κί­νη­σα νὰ γρά­φω μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα πρὶν ἀ­πὸ τὰ δι­η­γή­μα­τα, ἀλ­λὰ πρῶ­τα ἐ­ξέ­δω­σα τὰ δεύ­τε­ρα, ἐ­πει­δὴ κέρ­δι­σα σὲ ἕ­να δι­α­γω­νι­σμὸ ποὺ εἶ­χε ὡς ἔ­πα­θλο τὴν ἔκ­δο­ση ἑ­νὸς βι­βλί­ου μὲ δι­η­γή­μα­τα. Ἔ­τσι προ­έ­κυ­ψε τὸ πρῶ­το μου βι­βλί­ο «El desguace». Ξε­κί­νη­σα νὰ γρά­φω μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα ἀρ­κε­τὰ νω­ρί­τε­ρα, πρὶν δε­κα­τέσ­σε­ρα χρό­νια πε­ρί­που, στὸ πλαί­σιο ἑ­νὸς ἐ­ξει­δι­κευ­μέ­νου προ­γράμ­μα­τος τῆς Ἰ­σπα­νι­κῆς Ἐ­θνι­κῆς Ρα­δι­ο­φω­νί­ας [Radio Nacional de Espana], στὸ ὁ­ποῖ­ο ἐρ­γά­στη­κα ὡς σε­να­ρι­ο­γρά­φος. Ὀ­νο­μα­ζό­ταν «El ojo de Yahve» καὶ μὲ τὰ χρό­νια με­τα­τρά­πη­κε σὲ πρό­γραμ­μα ἀ­να­φο­ρᾶς γιὰ τὸ ἀ­νε­ξάρ­τη­το ρα­δι­ό­φω­νο στὴν Ἱ­σπα­νί­α. Τὸ μι­κρο­δι­ή­γη­μα προ­σαρ­μό­ζε­ται τέ­λεια στὸ ρα­δι­ό­φω­νο κα­θὼς ἔ­χει τὸ κα­τάλ­λη­λο μέ­γε­θος γιὰ νὰ μὴν κου­ρά­σει τὸν ἀ­κρο­α­τὴ ποὺ δὲν εἶ­ναι συ­νη­θι­σμέ­νος στὶς μα­κρο­σκε­λεῖς σα­που­νό­πε­ρες ποὺ ἄ­κου­γαν οἱ πρό­γο­νοί μας, ὅ­ταν δὲν ὑ­πῆρ­χε ἡ τη­λε­ό­ρα­ση.

.

Δ.Τ.: Ὁ ὑ­πό­τι­τλος τοῦ βι­βλί­ου εἶ­ναι «Ἑ­κα­τὸν καὶ κά­τι δι­η­γή­μα­τα ὑ­πὸ κλί­μα­κα». Πρό­κει­ται γιὰ δι­η­γή­μα­τα «ὑ­πὸ κλί­μα­κα» ἢ γιὰ ἕ­να και­νού­ριο εἶ­δος; Ποι­ὰ εἶ­ναι τὰ ἰ­δι­αί­τε­ρα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά του;

M.O.: Στὴν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, τὸ μι­κρο­δι­ή­γη­μα ὑ­πάρ­χει ἀ­πὸ τό­τε ποὺ ἐ­φευ­ρέ­θη­κε ἡ γρα­φή. Στὴ Βί­βλο ὑ­πάρ­χουν τό­σα πολ­λὰ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα ποὺ θὰ λέ­γα­με ὅ­τι τὸ βι­βλί­ο ἀ­πο­τε­λεῖ­ται ἀ­πὸ μι­κρὲς ἱ­στο­ρί­ες ποὺ θὰ μπο­ροῦ­σαν νὰ τὶς θε­ω­ρή­σου­με μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα, πέ­ρα ἀ­πὸ τὸ θρη­σκευ­τι­κό τους στοι­χεῖ­ο. Ὁ Δὸν Κι­χώ­της εἶ­ναι γε­μά­τος ἀ­πὸ μι­κρὲς ἱ­στο­ρί­ες ποὺ θὰ μπο­ροῦ­σαν νὰ θε­ω­ρη­θοῦν μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα, ἂν τὶς ἀ­πο­μο­νώ­σου­με ἀ­πὸ τὸ σύ­νο­λο. Ἀλ­λὰ τὸ ὄ­νο­μα τοῦ εἴ­δους, ὡς ἔ­χει, εἶ­ναι πο­λὺ νέ­ο. Πα­λι­ό­τε­ρα ἔ­παιρ­νε δι­ά­φο­ρα ὀ­νό­μα­τα Μί­νι Μυ­θο­πλα­σί­α [Minificcion], Ὑ­περ­σύν­το­μο [Hiperbreve] κλπ., ἀλ­λὰ ἡ ὀ­νο­μα­σί­α Μι­κρο­δι­ή­γη­μα [Microrrelato] ξε­κί­νη­σε νὰ χρη­σι­μο­ποι­εῖ­ται ἐ­δῶ καὶ λι­γό­τε­ρο ἀ­πὸ δέ­κα χρό­νια, στὴν ἀκ­μὴ τῶν blog στὸ δι­α­δί­κτυ­ο. Τὰ χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά του εἶ­ναι τὰ ἴ­δια μὲ τοῦ δι­η­γή­μα­τος, δη­λα­δὴ πρέ­πει νὰ ἔ­χει ἀ­φη­γη­μα­τι­κό­τη­τα, νὰ ἀ­φη­γεῖ­ται μιὰ ἱ­στο­ρί­α μέ­σῳ ἡ­ρώ­ων, δὲν πρέ­πει νὰ εἶ­ναι μιὰ πα­ρά­θε­ση, ἕ­νας ἀ­φο­ρι­σμός, οὔ­τε ἕ­να ἀ­στεῖ­ο, ἂν καὶ δὲν πρέ­πει νὰ λεί­πει τὸ χιοῦ­μορ. Θὰ πρέ­πει νὰ ὑ­πάρ­χει μιὰ σύγ­κρου­ση καὶ μιὰ ἀλ­λα­γὴ στὸ πρό­σω­πο. Τὰ σκη­νι­κὰ εἶ­ναι πε­ρι­ο­ρι­σμέ­να, ἕ­να ἢ δύ­ο, καὶ ἡ δρά­ση ἐ­πί­σης. Οἱ πε­ρι­γρα­φὲς τῶν ἡ­ρώ­ων, ποὺ κι αὐ­τοὶ πρέ­πει νὰ εἶ­ναι λί­γοι, πρέ­πει νὰ εἶ­ναι σύν­το­μες. Δὲν ση­μαί­νει ὅ­τι εἶ­ναι ἕ­να σχη­μα­τι­κὸ εἶ­δος, οὔ­τε κα­τὰ δι­ά­νοι­α, ἀλ­λὰ ἐμ­πι­στεύ­ε­ται πο­λὺ τὸ πο­λι­τι­σμι­κὸ ὑ­πό­βα­θρο τοῦ ἀ­να­γνώ­στη. Ὑ­πάρ­χουν πολ­λὰ κεί­με­να ποὺ δὲν γί­νον­ται κα­τα­νο­η­τά, ἂν τὸ ἄ­το­μο ποὺ τὰ δι­α­βά­ζει δὲν ἔ­χει κά­ποι­ο ἀ­να­γνω­στι­κὸ ὑ­πό­βα­θρο. Γιὰ πα­ρά­δειγ­μα, ἕ­να κεί­με­νο τοῦ Juan Pedro Aparicio μὲ τί­τλο «Luis XIV» [«Λου­δο­βί­κος 14ος»] μὲ μο­να­δι­κὸ πε­ρι­ε­χό­με­νο τὴ λέ­ξη «Yo» [«Ἐ­γὼ»] δὲν γί­νε­ται κα­τα­νο­η­τό, ἂν ὁ ἀ­να­γνώ­στης δὲν γνω­ρί­ζει ὅ­τι ὁ Λου­δο­βί­κος ὁ 14ος ἦ­ταν «Ὁ Βα­σι­λιὰς Ἥ­λιος», ἕ­νας ἀ­πό­λυ­τος μο­νάρ­χης ποὺ ἔ­λε­γε «Τὸ Κρά­τος εἶ­μαι ἐ­γώ». Ἐν κα­τα­κλεί­δι, ἔ­χου­με μπρο­στά μας ἕ­να εἶ­δος στὸ ὁ­ποῖ­ο ὁ ἀ­να­γνώ­στης πρέ­πει νὰ συμ­με­τά­σχει, ἕ­να εἶ­δος δι­α­δρα­στι­κῆς ἀ­νά­γνω­σης.

 .

Δ.Τ.: Γιὰ ποι­ό λό­γο πι­στεύ­εις, τὸν τε­λευ­ταῖ­ο και­ρό, τὸ μι­κρο­δι­ή­γη­μα εἶ­χε τό­ση ἀ­πή­χη­ση στὸ κοι­νό;

M.O.: Πι­στεύ­ω ὅ­τι ἡ ἀ­πή­χη­ση ποὺ ἔ­χει σή­με­ρα τὸ μι­κρο­δι­ή­γη­μα ὀ­φεί­λε­ται, χω­ρὶς ἀμ­φι­βο­λί­α, στὴν ἀκ­μὴ τῶν blog, κα­θὼς ἔ­χουν τὸ τέ­λει­ο μέ­γε­θος γιὰ τὴν ἐ­ξά­σκη­σή του, τό­σο ὡς πρὸς τὴν ἀ­νά­γνω­ση, ὅ­σο καὶ ὡς πρὸς τὴ συγ­γρα­φή. Ἕ­να μα­κρο­σκε­λὲς δι­ή­γη­μα κου­ρά­ζει στὴν ὀ­θό­νη τοῦ ὑ­πο­λο­γι­στῆ, ἀλ­λὰ ἕ­να κεί­με­νο τό­σο σύν­το­μο εἶ­ναι εὐ­χά­ρι­στο στὴ συγ­γρα­φὴ καὶ στὴν ἀ­νά­γνω­ση. Ἐ­πι­πλέ­ον, γιὰ τοὺς συγ­γρα­φεῖς προ­σφέ­ρει ἄ­με­ση ἀν­τα­μοι­βὴ μέ­σῳ τῶν blog τους μὲ τὰ σχό­λια καὶ τὴν δι­α­δρά­ση μὲ τοὺς ἄλ­λους συγ­γρα­φεῖς.

 .

Δ.Τ.: Τὸ βι­βλί­ο σου τι­τλο­φο­ρεῖ­ται Ζούμ, ὅ­πως ἕ­να ἀ­πὸ τὰ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα. Πι­στεύ­εις ὅ­τι ἡ φω­το­γρα­φί­α καὶ τὸ μι­κρο­δι­ή­γη­μα φέ­ρουν ὁ­μοι­ό­τη­τες, ἴ­σως ὡς ἀ­φη­γη­μα­τι­κὲς μο­νά­δες;

M.O.: Πράγ­μα­τι, πι­στεύ­ω ὅ­τι ἡ φω­το­γρα­φί­α εἶ­ναι κα­θα­ρὴ ἀ­φή­γη­ση. Καὶ ἡ φω­το­γρα­φί­α λει­τουρ­γεῖ ἀ­κρι­βῶς μὲ τοὺς ἴ­διους μη­χα­νι­σμοὺς ὅ­πως καὶ τὸ μι­κρο­δι­ή­γη­μα, μὲ τὴν ἔλ­λει­ψη. Ὅ­ταν ἕ­νας φω­το­γρά­φος κα­δρά­ρει σὲ ἕ­να μέ­ρος τῆς πραγ­μα­τι­κό­τη­τας καὶ ὄ­χι σὲ ἄλ­λο ἀ­φη­γεῖ­ται, δι­ό­τι ἂν γυρ­νοῦ­σε με­ρι­κὲς μοῖ­ρες τὸ σκό­πευ­τρό του, θὰ ἀ­γνο­οῦ­σε ἄλ­λο κομ­μά­τι τῆς πραγ­μα­τι­κό­τη­τας καὶ ἡ φω­το­γρα­φί­α θὰ ἦ­ταν ἄλ­λη, τε­λεί­ως δι­α­φο­ρε­τι­κή. Ξε­κί­νη­σα νὰ ἐρ­γά­ζο­μαι πρὶν χρό­νια ὡς φω­το­γρά­φος, καὶ ἤ­ξε­ρα ὅ­τι ἂν τρα­βοῦ­σα τὴ φω­το­γρα­φί­α ἑ­νὸς ἀ­τό­μου καὶ ἐ­πι­κεν­τρω­νό­μουν στὰ χέ­ρια του, ἦ­ταν τε­λεί­ως δι­α­φο­ρε­τι­κὸ ἀ­πὸ τὸ ἂν τρα­βοῦ­σα τὴ φω­το­γρα­φί­α τοῦ ἴ­διου ἀ­τό­μου, ἀλ­λὰ ὁ­λό­κλη­ρο τὸ σῶ­μα. Στὸ μι­κρο­δι­ή­γη­μα συμ­βαί­νει τὸ ἴ­διο, ἐ­σύ, ὡς συγ­γρα­φέ­ας ἀ­πο­φα­σί­ζεις τί θέ­λεις νὰ ἀ­πει­κο­νί­σεις καὶ τί θέ­λεις νὰ ἀ­πο­κρύ­ψεις ἤ, ἔ­στω, νὰ ὑ­πο­νο­ή­σεις, ὅ­πως στὴν ἔλ­λει­ψη, τὸ λο­γο­τε­χνι­κὸ σχῆ­μα, χω­ρὶς τὸ ὁ­ποῖ­ο δὲν θὰ ὑ­πῆρ­χε τὸ εἶ­δος. Τὸ μι­κρο­δι­ή­γη­μα ἀν­τι­στοι­χεῖ στὴ φω­το­γρα­φί­α μά­κρο (macro), καὶ κα­τὰ ἕ­να πα­ρά­δο­ξο τρό­πο, ἡ φω­το­γρα­φί­α μά­κρο εἶ­ναι ἐ­κεί­νη ποὺ τρα­βι­έ­ται ἀ­πὸ πο­λὺ κον­τά, ἀ­κρι­βῶς τὸ ἀν­τί­θε­το ἀ­πὸ τὴ φω­το­γρα­φί­α μὲ εὐ­ρυ­γώ­νιο φα­κό, ὅ­που βγαί­νουν ὅ­λα. Ἡ φω­το­γρα­φί­α μὲ εὐ­ρυ­γώ­νιο φα­κὸ θὰ ἦ­ταν τὸ μυ­θι­στό­ρη­μα, καὶ ἡ μά­κρο τὸ μι­κρο­δι­ή­γη­μα.

 .

Δ.Τ.: Τὸ Ζούμ γεν­νή­θη­κε μέ­σα ἀ­πὸ τὸ blog σου La espada oxidada. Τί ἐ­πί­δρα­ση ἔ­χει στὴ γρα­φή σου ἡ ψη­φια­κὴ λο­γο­τε­χνι­κὴ ἐμ­πει­ρί­α (ἀ­νά­γνω­ση καὶ συγ­γρα­φή); Εἶ­ναι εὔ­κο­λο γιὰ ἕ­να νέ­ο συγ­γρα­φέ­α νὰ πε­ρά­σει στὸ χαρ­τί, νὰ μπεῖ στὸν ἐκ­δο­τι­κὸ κό­σμο;

M.O.: Ἡ ψη­φια­κὴ ἐμ­πει­ρί­α ὑ­πῆρ­ξε θε­με­λι­ώ­δης γιὰ μέ­να. Μπό­ρε­σα νὰ ἔρ­θω σὲ ἐ­πα­φὴ μὲ ἄ­το­μα τῆς γε­νιᾶς μου, μὲ τὰ ὁ­ποῖ­α ἀν­τάλ­λα­ξα ἐν­τυ­πώ­σεις γιὰ ἕ­να νέ­ο εἶ­δος ποὺ ἀ­κό­μη θέ­τει τὶς βά­σεις του. Ἀ­κό­μα, λει­τούρ­γη­σε ὡς πλατ­φόρ­μα δι­ά­δο­σης τῶν κει­μέ­νων μου, ἀ­πὸ τὴ μί­α, καὶ ὡς μέ­σο πει­θαρ­χί­ας, για­τί ἕ­να blog χρει­ά­ζε­ται τρο­φὴ σχε­δὸν κα­θη­με­ρι­νά. Ἰ­σχυ­ρί­ζο­μαι πάν­τα ὅ­τι τὸ blog εἶ­ναι χρο­νο­βό­ρο, ἀλ­λὰ σὲ ἀν­τα­μεί­βει κα­θὼς σοῦ ἐ­πι­βάλ­λει αὐ­τὴ τὴν δη­μι­ουρ­γι­κὴ πει­θαρ­χί­α. Σὲ κα­λεῖ, ἀ­παι­τεῖ ἀ­πὸ σέ­να, σοῦ ζη­τά­ει κεί­με­να γιὰ κα­τα­νά­λω­ση.

 .

Δ.Τ.: Ποιές εἶ­ναι οἱ λο­γο­τε­χνι­κὲς ἀ­να­φο­ρές σου, οἱ ἀ­γα­πη­μέ­νοι σου συγ­γρα­φεῖς;

M.O.: Ἂν ἀ­να­φερ­θοῦ­με στὸ μα­κρο­σκε­λὲς δι­ή­γη­μα, ὁ Κα­τα­λα­νὸς συγ­γρα­φέ­ας Quim Monzo. Χά­ριν τῆς ἀ­νά­γνω­σης τῶν κει­μέ­νων του ξε­κί­νη­σα νὰ γρά­φω καὶ νὰ πα­θι­ά­ζο­μαι μὲ τὴ δι­ή­γη­ση. Ὅ­σον ἀ­φο­ρᾶ τὸ μι­κρο­δι­ή­γη­μα μοῦ ἀ­ρέ­σουν τὰ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα τοῦ Javier Tomeo, σὲ μορ­φὴ θε­α­τρι­κοῦ λιμ­πρέ­του. Ἐ­πί­σης θαυ­μά­ζω τοὺς Raúl Brasca, Ana María Shúa, Borges, Cortázar, Bioy Casares, Horacio Quiroga, Juan José Arreola,  καὶ πολ­λοὺς ἄλ­λους, ἡ λί­στα εἶ­ναι ἀ­τε­λεί­ω­τη.

 .

Δ.Τ.: Ποι­ά ἡ γνώ­μη σου γιὰ τὸ σύγ­χρο­νο λο­γο­τε­χνι­κὸ πα­νό­ρα­μα;

M.O.: Ἂν πε­ρι­ο­ρι­στοῦ­με στὸ μι­κρο­δι­ή­γη­μα, πι­στεύ­ω ὅ­τι ἀ­κό­μη ἔ­χου­με πο­λὺ δρό­μο νὰ δι­α­νύ­σου­με, δι­ό­τι, μιᾶς καὶ εἶ­ναι ἕ­να εἶ­δος τό­σο νέ­ο (ἂν καὶ κα­τὰ βά­θος τό­σο πα­λιό), ἀ­κό­μα ἔ­χει νὰ πε­ρά­σει ἀ­πὸ τὴ φά­ση τῆς ἀ­πε­λευ­θέ­ρω­σης ἀ­πὸ τὰ κόμ­πλεξ, νὰ κερ­δί­σει τὸ σε­βα­σμὸ τῆς κρι­τι­κῆς, νὰ ἀρ­χί­σει νὰ δι­δά­σκε­ται στὰ πα­νε­πι­στή­μια ὡς ἀ­νε­ξάρ­τη­το εἶ­δος, νὰ ἀ­να­ζη­τη­θοῦν νέ­οι ἀ­φη­γη­μα­τι­κοὶ τρό­ποι, νὰ πει­ρα­μα­τι­στοῦ­με μὲ αὐ­τό, νὰ τὸ ἀν­τι­με­τω­πί­σου­με σο­βα­ρά, ἐν κα­τα­κλεί­δι, νὰ τὸ ἀν­τι­με­τω­πί­σου­με ὡς ἕ­να ρεῦ­μα καὶ ὄ­χι σὰν μί­α μό­δα.

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 .

Πηγή: Πρώτη δημοσίευση.

Μα­νου­ὲλ Ἐ­σπά­δα (ManuelEspada) (Σα­λα­μάν­κα, 1974). Ἔ­χει ἐκ­δώ­σει δύ­ο συλ­λο­γὲς δι­η­γη­μά­των (El desguace, 2007 καὶ Fuera de temario, 2010). Τὸ Zoom (Ἐκ­δό­σεις Parentesis, 2011) εἶ­ναι τὸ πρῶ­το βι­βλί­ο του μὲ μι­κρὰ δι­η­γή­μα­τα, πα­ρό­λο ποὺ εἶ­χε ἀρ­χί­σει νὰ πει­ρα­μα­τί­ζε­ται μὲ τὸ εἶ­δος ἤ­δη δε­κα­τρί­α χρό­νια πρὶν στὸ πρό­γραμ­μα τοῦ Radio 3, «El ojo de ya ve», κι ἔ­χει κερ­δί­σει πά­νω ἀ­πὸ δώ­δε­κα βρα­βεῖ­α γιὰ τὰ δι­η­γή­μα­τά του. Εἶ­ναι δη­μο­σι­ο­γρά­φος, ἐρ­γά­ζε­ται ὡς σε­να­ρι­ο­γρά­φος γιὰ τὴν τη­λε­ό­ρα­ση καὶ γρά­φει τὸ blog La espada oxidada

(www.manuespada.-blogspot.com). Βλ. περισσότερα ἐδῶ.

Ἐρωτήσεις καὶ μετάφραση ἀπὸ τὰ ἰσπανικά:

Δα­νά­η Τα­χτα­ρᾶ (Ἀ­θή­να, 1987). Με­τα­φρά­στρια καὶ ὑ­πο­ψή­φια δι­δά­κτωρ Με­τά­φρα­σης τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου τῆς Μά­λα­γα. Σπού­δα­σε Με­τά­φρα­ση στὸ Ἰ­ό­νιο Πα­νε­πι­στή­μιο καὶ στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Μά­λα­γα (Με­τα­πτυ­χια­κὸ στὴ Με­τά­φρα­ση γιὰ τὸν Ἐκ­δο­τι­κὸ Κό­σμο). Με­τα­φρά­σεις της Ἰ­σπα­νῶν ποι­η­τῶν ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­τεῖ στὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ e-poema.

.

 * * *

.

07-Espada,Manuel-SynenteyksiStinDanaiTachtara-Eikona-02

.

MANUEL ESPADA – DANAI TACHTARA * ENTREVISTA

.

Danai Tachtara: Habías publicado ya dos libros de relatos cuando apareció Zoom, tu primer libro de microrrelatos. ¿A qué se debe ese giro, qué te llevó a interesarte por ese género?

Manuel Espada: En realidad empecé a escribir microrrelatos antes que relatos, pero primero publiqué los cuentos largos porque gané un concurso cuya publicación era un libro de relatos, y de esta manera vio la luz mi primer libro, titulado “El desguace”. Comencé a escribir microrrelatos bastante antes, hace unos catorce años, en un programa especializado en el que trabajé de guionista, en Radio Nacional de España, un espacio llamado “El ojo de Yahvé” que con los años se convertiría en toda una referencia de la radio independiente en España. El microrrelato es un formato que se adapta a la perfección a la radio porque tiene la distancia justa para no cansar a un oyente que no está acostumbrado a los largos culebrones que escuchaban nuestros antepasados, cuando no existía la televisión.

Danai Tachtara: El subtítulo del libro es «Ciento y pico novelas a escala». ¿Es una cuestión de «escala» o se trata de un nuevo género? ¿Cuáles son sus características específicas?

Manuel Espada: En realidad el microrrelato existe desde que se inventó la escritura. En la Biblia hay tal cantidad de microrrelatos que podríamos decir que el libro se compone de pequeñas historias que podríamos considerar como tales más allá del componente religioso. El Quijote está lleno de historias mínimas que pueden considerarse microrrelatos si los aislamos del conjunto. Pero el nombre del género, como tal, en realidad sí es muy joven. Antes recibía muchos nombres, como Minificción, Hiperbreve, etc., pero el bautismo como Microrrelato comenzó a utilizarse hace menos de diez años, con el auge de los blogs en Internet. Sus características son las mismas que las de un relato, es decir, debe tener narratividad, contar una historia a través de personajes, no debe ser una cita, ni un aforismo, ni un chiste, aunque no debe prescindir del humor. Debe haber un conflicto y un cambio en el personaje. Los escenarios son limitados, uno o dos, y las acciones también son escasas. Las descripciones de los personajes, que también tienen que ser poco numerosos, tienen que ser muy sucintas. No quiere decir que se trata de un género esquemático, ni mucho menos, sino que confía mucho en el bagaje cultural del lector. Hay muchos textos que no se entenderían si la persona que los lee no tiene muchas lecturas a sus espaldas. Por ejemplo, hay un texto de Juan Pedro Aparicio titulado Luis XIV cuyo único texto es “Yo” que no se entendería si el lector no sabe que Luis XIV fue “El Rey Sol”, un monarca absoluto que decía “El Estado soy yo”. En definitiva, estamos ante un género en el que el lector debe poner de su parte, una especie de lectura interactiva.

Danai Tachtara:¿Por qué crees que, de un tiempo a esta parte, el microrrelato ha tenido tanto impacto en el público lector?

Manuel Espada: Creo que el impacto del microrrelato en la actualidad se debe, sin duda, al auge de los blogs, ya que es el formato perfecto para su práctica, tanto para la lectura como para la escritura. Un relato largo en la pantalla de un ordenador cansa, pero un texto tan corto es gratificante tanto de leer como de escribir. Además, para los escritores tiene una recompensa inmediata en sus blogs a través de los comentarios y la interactividad con el resto de autores.

Danai Tachtara: Tu libro se titula Zoom, como uno de los microrrelatos. ¿Crees que la fotografía y el microrrelato guardan alguna semejanza, quizás como unidades narrativas?

Manuel Espada: En efecto, creo que la fotografía es pura narrativa. Y la fotografía funciona exactamente con los mismos mecanismos que un microrrelato, con la elipsis. Cuando un fotógrafo encuadra una parte de la realidad y no otra está narrando, porque si girase tan solo unos grados su visor, ignoraría otra parte de la realidad y la fotografía sería otra absolutamente diferente. Yo comencé a trabajar hace años como fotógrafo, y sabía que si hacía la foto de una persona y me centraba en sus manos, no tenía mana que ver si hacía la foto de la misma persona pero de cuerpo entero. En el microrrelato pasa lo mismo, tú como autor decides qué decides encuadrar y mostrar y qué quieres ocultar o al menos insinuar, como la elipsis, una figura literaria sin la que se entendería el género. El microrrelato es el equivalente al macro en fotografía, y paradójicamente, el macro es la foto que se hace muy de cerca, todo lo contrario al gran angular, donde sale todo. El gran angular sería novela, y el macro, el microrrelato.

Danai Tachtara: Zoom nació por tu blog La espada oxidada. ¿De qué manera influye en tu escritura la experiencia literaria digital (lectura y escritura)? ¿Es fácil para un joven escritor pasar al papel, acceder al mundo editorial?

Manuel Espada: La experiencia digital ha sido fundamental para mí. He podido entrar en contacto con gente de mi generación con la que he intercambiado impresiones sobre un género joven que aún está sentando las bases y además me ha servido como plataforma de difusión, por un lado, y como disciplina, porque un blog te pide de comer prácticamente a diario. Siempre digo que el blog es cronófago, se come tu tiempo, pero compensa porque te impone esa disciplina creativa. Te llama, te exige, te pide textos que llevarse a la boca.

Danai Tachtara:¿Cuáles son tus referentes literarios, tus autores preferidos?

Manuel Espada: Si hablamos de relato largo, me quedo con el autor catalán Quim Monzó. Gracias a la lectura de sus textos comencé a escribir y a apasionarme por los cuentos. En cuanto a microrrelato me gusta el microteatro de Javier Tomeo, microrrelatos con formato de libreto teatral. También admiro a Raúl Brasca, Ana María Shúa, Borges, Cortázar, Bioy Casares, Horacio Quiroga, Juan José Arreola, y muchos otros, la lista sería interminable.

Danai Tachtara:¿Cómo ves el panorama literario actual?

Manuel Espada: Si nos ceñimos al microrrelato, creo que aún queda mucho por hacer, porque al ser un género tan joven (aunque en el fondo sea tan antiguo) todavía tiene que pasar por las fases de la liberación de los complejos, afianzar el género entre la crítica, que comience a estudiarse en las universidades como un género independiente, que se busquen nuevas fórmulas narrativas, que se experimente, que se tome en serio el género, en definitiva, como una corriente y no como una moda.

.