Μανουὲλ Ἐσπάδα (Manuel Espada): Zoom

.

02-Espada,Manuel-Zoom-Eikona-02

.

Μα­νου­ὲλ Ἐ­σπά­δα (Manuel Espada)

 .

Ζούμ

(Zoom)

.

18mm. Ἑ­στί­α­ση: κτί­ριο χι­ο­νι­σμέ­νο μὲ τὸ πα­ρά­θυ­ρο τοῦ πέμ­πτου ὀ­ρό­φου ἀ­νοι­χτό.

.

24mm. Ἑ­στί­α­ση: ὑ­πνο­δω­μά­τιο μὲ σπα­σμέ­να ἔ­πι­πλα μέ­σα ἀ­πὸ τὸ πα­ρά­θυ­ρο.

 .

35mm. Ἑ­στί­α­ση: δι­πλὸ κρε­βά­τι ξέ­στρω­το στὴ μέ­ση του ὑ­πνο­δω­μα­τί­ου.

 .

50mm. Ἑ­στί­α­ση: ἄν­τρας κα­θι­σμέ­νος στὸ κρε­βά­τι.

 .

70mm. Ἑ­στί­α­ση: χαρ­τά­κι στὸ χέ­ρι τοῦ ἄν­τρα.

 .

100mm. Ἑ­στί­α­ση: δά­χτυ­λο κα­λύ­πτει σχε­δὸν ὅ­λο το κεί­με­νο στὸ χαρ­τί.

 .

150mm. Ἑ­στί­α­ση: «Ἀν­τί­ο» κά­τω ἀ­πὸ τὸ με­γά­λο δά­χτυ­λο.

 .

200mm. Ἑ­στί­α­ση: στα­γό­να δι­ά­φα­νη πέ­φτει πά­νω στὸ γράμ­μα «ο».

 .

250mm. Ἑ­στί­α­ση: λε­κὲς κόκ­κι­νος πα­ρα­σύ­ρει τὴ δι­ά­φα­νη στα­γό­να πρὸς τὸ «Α».

 . Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 .

Πηγή: Manuel Espada, Zoom, Sevilla: Parentesis Editorial, 2011.

Μα­νου­ὲλ  ­σπά­δα (Manuel Espada) (Σα­λα­μάν­κα, 1974). Ἔ­χει ἐκ­δώ­σει δύ­ο συλ­λο­γὲς δι­η­γη­μά­των (El desguace, 2007 καὶ Fuera de temario, 2010). Τὸ Zoom (Ἐκ­δό­σεις Parentesis, 2011) εἶ­ναι τὸ πρῶ­το βι­βλί­ο του μὲ μι­κρὰ δι­η­γή­μα­τα, πα­ρό­λο ποὺ εἶ­χε ἀρ­χί­σει νὰ πει­ρα­μα­τί­ζε­ται μὲ τὸ εἶ­δος ἤ­δη δε­κα­τρί­α χρό­νια πρὶν στὸ πρό­γραμ­μα τοῦ Radio 3, «El ojo de ya ve», κι ἔ­χει κερ­δί­σει πά­νω ἀ­πὸ δώ­δε­κα βρα­βεῖ­α γιὰ τὰ δι­η­γή­μα­τά του. Εἶ­ναι δη­μο­σι­ο­γρά­φος, ἐρ­γά­ζε­ται ὡς σε­να­ρι­ο­γρά­φος γιὰ τὴν τη­λε­ό­ρα­ση καὶ γρά­φει τὸ blog La espada oxidada

(www.manuespada.-blogspot.com). Βλ. περισσότερα ἐδῶ.

Μετάφραση ἀπὸ τὰ ἰσπανικά:

Δα­νά­η Τα­χτα­ρᾶ (Ἀ­θή­να, 1987). Με­τα­φρά­στρια καὶ ὑ­πο­ψή­φια δι­δά­κτωρ Με­τά­φρα­σης τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου τῆς Μά­λα­γα. Σπού­δα­σε Με­τά­φρα­ση στὸ Ἰ­ό­νιο Πα­νε­πι­στή­μιο καὶ στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Μά­λα­γα (Με­τα­πτυ­χια­κὸ στὴ Με­τά­φρα­ση γιὰ τὸν Ἐκ­δο­τι­κὸ Κό­σμο). Με­τα­φρά­σεις της Ἰ­σπα­νῶν ποι­η­τῶν ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­τεῖ στὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ e-poema

.

Advertisements
%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: