Σέρζι Πάμιες (Sergi Pàmies): «Unplugged»

.

Pamies,Sergi-Unplugged-Eikona-01-παιδί που κοιμάται

.

Σέρ­ζι Πά­μι­ες (Sergi Pàmies)

 .

«Unplugged»

 .

12-Omikron-Hymnus_in_Romam_61_2ΓΥΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΔΙΗΓΗΜΑ: μι­λά­ει ἀ­κό­μα καὶ ὅ­ταν κοι­μᾶ­ται. Τοῦ ἀ­κουμ­πά­ω τὸ μέ­τω­πο: ἔ­χει ἱ­δρώ­σει. Ἀ­γνο­ῶ τὸ πὼς θὰ τε­λει­ώ­σει, τὸ μό­νο ποὺ ξέ­ρω εἶ­ναι ὅ­τι μὲ συ­ναρ­πά­ζει. Τό­σο πο­λύ, πού μοῦ προ­κα­λεῖ πα­νι­κὸ νὰ πά­ρω ἀ­πο­φά­σεις ποὺ μπο­ρεῖ νὰ τὸν βλά­ψουν. Ἂν τοῦ μά­θω νὰ πυ­ρο­βο­λεῖ, γιὰ πα­ρά­δειγ­μα, μπο­ρεῖ νὰ αὐ­το­τραυ­μα­τι­στεῖ μὲ τὸ του­φέ­κι, ἀλ­λά, ἀ­πὸ τὴν ἄλ­λη, τὸ ὅ­πλο θὰ μπο­ροῦ­σε νὰ τοῦ σώ­σει τὴ ζω­ή. Κά­νει πράγ­μα­τα ποὺ δὲν εἶ­χα προ­βλέ­ψει: τὴ νύ­χτα, ση­κώ­νει τὸ χέ­ρι του καὶ τὸ ξύ­νει, λὲς καὶ παί­ζει ἕ­να φαν­τα­στι­κὸ βι­ο­λί. Φο­ρά­ει πιτ­ζά­μα φλίς, μὲ κου­νέ­λια, ἀρ­κοῦ­δες, ἐ­λέ­φαν­τες, ἕ­να σχέ­διο τό­σο ἐ­ξω­πραγ­μα­τι­κὸ ὅ­σο καὶ ἡ τα­πε­τσα­ρί­α τοῦ δω­μα­τί­ου. Ὅ­ταν χτυ­πά­ει, τὸν πα­ρη­γο­ρῶ. Ὅ­ταν ἀρ­ρω­σταί­νει, τὸν φρον­τί­ζω. Ὅ­ταν κά­νει λά­θος, τὸν δι­ορ­θώ­νω. Συ­χνὰ τοῦ ζη­τά­ω πε­ρισ­σό­τε­ρα ἀ­πὸ ὅ­σα μπο­ρεῖ νὰ μοῦ δώ­σει καί, σχε­δὸν πάν­τα, ἀ­παι­τεῖ ἀ­πὸ ἐ­μέ­να πε­ρισ­σό­τε­ρα ἀ­πὸ ὅ­σα μπο­ρῶ νὰ τοῦ προ­σφέ­ρω. Μι­λά­ει ὥ­στε ἐ­γὼ νὰ σω­πά­σω καὶ ἀ­να­γνω­ρί­ζω τὸν ἑ­αυ­τό μου μό­νο ὅ­ταν ἐκ­φρά­ζο­μαι μέ­σα ἀ­πὸ ἐ­κεῖ­νον. Γιὰ νὰ με­γα­λώ­σει, πρέ­πει νὰ συρ­ρι­κνω­θῶ ἐ­γώ. Γιὰ νὰ ὡ­ρι­μά­σει, πρέ­πει νὰ μα­ρα­θῶ. Ἐ­ξαρ­τι­ό­μα­στε ὁ ἕ­νας ἀ­πὸ τὸν ἄλ­λο. Ὅ­ταν τσα­κω­νό­μα­στε, ἐ­γὼ ἐ­πι­βάλ­λω τὴν ἄ­πο­ψή μου, ἂν καὶ τὸ δί­κιο εἶ­ναι μὲ τὸ μέ­ρος του. Τὸ τέ­λος θὰ ἐ­πέλ­θει ὅ­ταν οὔ­τε τὸ δι­ή­γη­μα οὔ­τε ὁ γιὸς θὰ μὲ χρει­ά­ζον­ται πλέ­ον καὶ θὰ πρέ­πει νὰ ὑ­πο­κρι­θῶ πὼς δὲν μὲ ἐ­νο­χλεῖ νὰ ζή­σουν τὴ ζω­ή τους. Ἂν ἔ­χουν μνή­μη καὶ τύ­χη, θὰ τοὺς φα­νοῦν ἐ­πω­φε­λῆ τὰ προ­σχέ­δια, οἱ τό­σες δο­κι­μές, οἱ στιγ­μὲς εὐ­φο­ρί­ας καὶ ἀ­πο­γο­ή­τευ­σης, τὰ τσα­λα­κω­μέ­να χαρ­τιὰ μέ­σα καὶ ἔ­ξω ἀ­πὸ τὸ κα­λά­θι ἀ­χρή­στων. Ἂν εἶ­ναι ἀρ­κε­τὰ ξύ­πνιοι, θὰ ξέ­ρουν πῶς νὰ κερ­δί­σουν τὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον ἄλ­λων ἀν­θρώ­πων ποὺ θὰ συ­νε­χί­σουν τὴν ἱ­στο­ρί­α. Τώ­ρα κοι­μοῦν­ται μα­ζί: ὁ γιὸς καὶ τὸ δι­ή­γη­μα. Ἄν, ὅ­ταν ξυ­πνή­σουν, ἐ­γὼ δὲν εἶ­μαι πιὰ ἐ­δῶ, καὶ μὲ τὴν προ­ϋ­πό­θε­ση ὅ­τι δὲν θὰ ὑ­πάρ­χει κα­νεὶς μπρο­στὰ ποὺ νὰ μπο­ρεῖ νὰ τοὺς κά­νει νὰ ντρα­ποῦν ἢ νὰ αἰ­σθαν­θοῦν ἄ­βο­λα, πεῖ­τε τους ὅ­τι τοὺς ἀ­γα­πά­ω.

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 .

Πη­γή: Ἀ­πὸ τὴ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των La bicicleta estàtica (Τὸ στα­τικὸ πο­δή­λα­το) (Ἐκ­δό­σεις Quaderns Crema, Βαρ­κε­λώ­νη, 2010).

SergiPamies-Eikona-04Σέρζι Πάμιες (Sergi Pàmies) (Πα­ρί­σι, 1960). Ἐμ­φα­νί­στη­κε στὰ κα­τα­λα­νι­κὰ γράμ­μα­τα μὲ τὶς συλ­λο­γὲς δι­η­γη­μά­των T’hauria de caure la cara de vergonya τὸ 1986 καὶ Infecció τὸ 1987. Μὲ τὸ La primera pedra (1990) ὁ Πά­μι­ες θὰ ξε­κι­νή­σει τὸ μυ­θι­στο­ρη­μα­τι­κό του ἔρ­γο γιὰ νὰ ἀ­κο­λου­θή­σουν τὰ L’instint τὸ 1992 καὶ τὸ Sentimental τὸ 1995. Ὁ συγ­γρα­φέ­ας θὰ ἐ­πι­στρέ­ψει στὴ σύν­το­μη ἀ­φή­γη­ση μὲ τὶς συλ­λο­γὲς La gran novel·la sobre Barcelona τὸ 1997, L’últim llibre del Sergi Pàmies τὸ 2000, Si menges una llimona sense fer ganyotes τὸ 2006 [Μπο­ρεῖς νὰ φᾶς λε­μό­νι καὶ νὰ μὴν ξι­νί­σεις τὰ μοῦ­τρα σου;, Ἐκ­δό­σεις Πά­πυ­ρος, μφρ. Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, Εὐ­ρυ­βιά­δης Σο­φός], La bicicleta estàtica (Τὸ στα­τι­κὸ πο­δή­λα­το, Ἐκ­δό­σεις Μι­χά­λη Σι­δέ­ρη, μφρ. Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος, ὑ­πὸ ἔκ­δο­ση) καὶ Cancons d’amor i de pluja τὸ 2013. Ἀρ­θρο­γρα­φεῖ στὴν ἐ­φη­με­ρί­δα τῆς Βαρ­κε­λώ­νης La Vanguardia. Ὁ Σέρ­ζι Πά­μι­ες ἔ­χει με­τα­φρά­σει στὰ κα­τα­λα­νι­κὰ ἔρ­γα τῶν Guillaume Apollinaire, Jean-Philippe Toussaint, Agota Kristof, Frédéric Beigbeder κ.ἄ.

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ κα­τα­λα­νι­κὰ:

Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (Ἀ­θή­να 1963). Ἐ­πί­κου­ρος κα­θη­γη­τὴς Με­τα­φρα­σε­ο­λο­γί­ας στὸ Ἀ­ρι­στο­τέ­λει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Δι­δά­σκει, ἐ­πί­σης, ἰ­σπα­νι­κὴ λο­γο­τε­χνί­α στὸ Ἑλ­λη­νι­κὸ Ἀ­νοι­κτὸ Πα­νε­πι­στή­μιο. Ἔ­χει με­τα­φρά­σει ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ἔρ­γα τῶν Ε. Σάμ­πα­το, Μ. Ἀλ­το­λαγ­κί­ρε, Ι. Ἀλ­δε­κό­α, Μ. Βάθ­κεθ Μον­ταλ­μπάν, Χ. Γι­α­μα­θά­ρες, Ρ. Τσίρ­μπες, Χ. Ἀ­γέ­στα, Λ.Μ. Πα­νέ­ρο, Σ. δὲ Τό­ρο, Α. Μπρά­ις Ἐ­τσε­νί­κε, Ἀ. Τρα­πι­έ­γιο, Ἀ. Γκα­μο­νέ­δα, Σ. Πά­μι­ες καὶ Ἀ. Κου­έ­το με­τα­ξὺ ἄλ­λων.

.