Ἄνχελ Ὀλγόσο (Ángel Olgoso): Χέρια ποὺ βλέπουν

.

07-Olgoso,Angel-CheriaPouBlepoun--Eikona-01

.

Ἄν­χελ Ὀλ­γό­σο (Ángel Olgoso)

 .

Χέρια ποὺ βλέπουν

(Manos que ven)

 .

11-Epsilon-Magnussonnenes_saga_1_-_G__MuntheΝΑ ΑΙΩΝΙΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ κα­λο­και­ριοῦ. Ἀ­νη­φο­ρί­σα­με τὸ σο­κά­κι ἐ­κεί­νου τοῦ λευ­κοῦ καὶ ἥ­συ­χου χω­ριοῦ τοῦ Νό­του πι­α­σμέ­νοι ἀ­π’ τὸ χέ­ρι. Στὴ γω­νί­α, τρεῖς ἡ­λι­κι­ω­μέ­νες στὴν σκιά, ἀ­πορ­ρο­φη­μέ­νες στὶς μο­δι­στρι­κές τους ἐρ­γα­σί­ες, ἀ­δι­ά­φο­ρες μπρο­στὰ στὴν ἀ­δι­α­φο­ρί­α τῶν του­ρι­στῶν. Με­ρι­κὲς ψά­θι­νες κα­ρέ­κλες , ἕ­να μι­κρὸ τραν­ζί­στορ, κά­ποι­α γε­ρά­νια, ἕ­να μουρ­μου­ρη­τό, λί­γες ἀ­σπι­δί­στρες. Ἐ­κεί­νη δὲν βλέ­πει πα­ρὰ μό­νο τα μαῦ­ρα φο­ρέ­μα­τα καὶ τὶς ἀ­να­ρίθ­μη­τες ρυ­τί­δες τοῦ δέρ­μα­τος. Ἤ­θε­λα νὰ τῆς πῶ ὅ­τι σχη­μα­τί­ζουν ἕ­να ξε­χω­ρι­στὸ ση­μεῖ­ο στὸ χρό­νο, στὸν κό­σμο, ὅ­τι ἡ ἀ­πο­μνη­μο­νεύ­των ἐ­τῶν ἱ­κα­νό­τη­τα τῶν δα­χτύ­λων τους εἶ­ναι μιὰ ἐκ­δή­λω­ση ἱ­ε­ρό­τη­τας, ὅ­τι οἱ κι­νή­σεις αὐ­τὲς ἔ­χουν κά­τι τὸ ἀ­ρά­χνι­νο, τὸ ἀ­ναλ­λοί­ω­το καὶ ὅ­τι δὲν ἁ­πα­λύ­νουν τὸν πό­νο, ὅ­ταν τὸ πε­πρω­μέ­νο ὑ­φαί­νει τὴν πλε­κτά­νη του. Ἤ­θε­λα νὰ τῆς πῶ ὅ­τι ὅ­σο ἡ μιὰ γνέ­θει, ἡ ἄλ­λη τυ­λί­γει καὶ ἡ τρί­τη κό­βει τὸ νῆ­μα τῆς ζω­ῆς τῶν ἀν­θρώ­πων.

 . Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 .

Πηγή: Ἀπὸ τὴ συλλογὴ διηγημάτων Μηχανὴ Φθορᾶς (La má­qui­na de lan­gui­de­cer, ἐκδ. Pá­gi­nas de es­pu­ma, Μαδρίτη, 2009).

Ἄν­χελ Ὀλ­γό­σο (ÁngelOlgoso). Γεν­νή­θη­κε στὴν ἐ­παρ­χί­α C­u­l­l­ar V­e­ga τῆς Γρα­νά­δα τὸ 1961. Σπού­δα­σε Ἰ­σπα­νι­κὴ Φι­λο­λο­γί­α στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Γρα­νά­δα. Ἂν καὶ δη­μο­σί­ευ­σε τὴν πρώ­τη του συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των τὸ 1991 (Los días Subterráneos), ἀ­σχο­λεῖ­ται συ­στη­μα­τι­κὰ μὲ τὴ συγ­γρα­φὴ ἀ­πὸ τὸ 1978. Ἔ­χει ἐκ­δό­σει πά­νω ἀ­πὸ δέ­κα συλ­λο­γὲς δι­η­γη­μά­των. Δι­η­γή­μα­τά του ἔ­χουν συμ­πε­ρι­λη­φθεῖ σὲ πά­νω ἀ­πὸ τριά­ντα ἀν­θο­λο­γί­ες γιὰ τὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα καὶ ὁ ἴ­διος ἔ­χει τι­μη­θεῖ μὲ πο­λυ­ά­ριθ­μα λο­γο­τε­χνι­κὰ βρα­βεῖ­α (φι­να­λὶ­στ γιὰ τὸ βρα­βεῖ­ο «Los dí­as Sub­ter­rá­ne­os», βρα­βεῖ­ο «Cla­rín» τῆς Ἕ­νω­σης Ἰ­σπα­νῶν Συγ­γρα­φέ­ων, με­τα­ξὺ ἄλ­λων). Τὸ βι­βλί­ο του La má­qui­na de lan­­gui­­de­cer, στὸ ὁ­ποῖ­ο συμ­πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται ἡ πλει­ο­ψη­φί­α τῶν δι­η­γη­μά­των ποὺ πα­ρου­σι­ά­ζον­ται ἐ­δῶ γιὰ πρώ­τη φο­ρὰ με­τα­φρα­σμέ­να στὰ Ἑλ­λη­νι­κά, τι­μή­θη­κε μὲ τὸ βρα­βεῖ­ο Pre­mio Sin­ta­gma 2009. Ἔρ­γα του ἔ­χουν με­τα­φρα­στεῖ στὰ Ἀγ­γλι­κά, τὰ Γερ­μα­νι­κὰ καὶ τὰ Ἰ­τα­λι­κά. Βλ. πε­ρισ­σό­τε­ρα στὴν εἰ­σα­γω­γὴ τῆς με­τα­φρά­στριάς του Νάν­συς Ἀγ­γε­λῆ ἐ­δῶ.

Μετάφραση ἀπὸ τὰ ἰσπανικά:

Νάνσυ Ἀγγελῆ (Εὔ­βοι­α, 1982). Σπού­δα­σε δη­μο­σι­ο­γρα­φί­α στὸ Ἀ­ρι­στο­τέ­λει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Θεσ­σα­λο­νί­κης καὶ ἀ­πὸ τὸ 2008 ἀ­σχο­λεῖ­ται ἐ­παγ­γελ­μα­τι­κὰ μὲ τὴν με­τά­φρα­ση λο­γο­τε­χνι­κῶν ἔρ­γων ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ καὶ ἀν­τί­στρο­φα. Συ­νερ­γά­στη­κε μὲ τὸ Κέν­τρο Βυ­ζαν­τι­νῶν, Κυ­πρια­κῶν καὶ Νε­ο­ελ­λη­νι­κῶν Σπου­δῶν τῆς Γρα­νά­δα κα­θὼς καὶ μὲ τὸ Δι­ε­θνὲς Ἰν­στι­τοῦ­το Με­τά­φρα­σης, In­sti­tut Vir­tu­al In­ter­na­ci­o­nal de Tra­duc­ció, τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου τοῦ Ἀ­λι­κάν­τε. Ἔ­χει δη­μι­ουρ­γή­σει τὸ μπλὸγκ με­τα­φρα­στι­κῶν δειγ­μά­των ἱ­σπα­νό­φω­νης λο­γο­τε­χνί­ας στὰ ἑλ­λη­νι­κά: http://nancyangeli.blogspot.com.es/ .

 .

Διαφημίσεις
%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: