Ἄνχελ Ὀλγόσο (Ángel Olgoso): Ἀνεβαίνοντας κάτω

.

06-Olgoso,Angel-AnebainontasKato-Eikona-01

.

Ἄν­χελ Ὀλ­γό­σο (Ángel Olgoso)

 .

Ἀνεβαίνοντας κάτω

(Subir abajo)

 .

Στὴν P­a­l­ma A­m­o­r­os

 .

08-Epsilon-603px-Barcley_custom_corsetsE_svgΝΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ μα­θαί­νει σή­με­ρα ν’ ἀ­νε­βαί­νει μό­νο του καὶ κρα­τών­τας τὴν ἰ­σορ­ρο­πί­α του, τὶς σκά­λες ποὺ ὁ­δη­γοῦν στὸν δεύ­τε­ρο ὄ­ρο­φο. Νι­ώ­θει φό­βο, ἀλ­λὰ καὶ μιὰ ἄ­πλη­στη ἐ­πι­θυ­μί­α ν’ ἀρ­χί­σει τὴν ἀ­νά­βα­ση. Ση­κώ­νει τὸ δε­ξί του πο­δα­ρά­κι μέ­χρι τὸ πρῶ­το σκα­λί. Τὸ ἀ­ρι­στε­ρό, ἀμ­φι­τα­λαν­τευ­ό­με­νο, ὑ­πο­βο­η­θᾶ τὴν κί­νη­ση. Τρο­μαγ­μέ­νο ἀ­κό­μα, ρι­ψο­κιν­δυ­νεύ­ει με­ρι­κὰ ἀ­κό­μη βή­μα­τα χω­ρὶς νὰ στη­ρί­ζει τὰ χέ­ρια του στὸν τοῖ­χο. Τὸ φαν­τα­στι­κὸ κον­τά­ρι ἑ­νὸς ἀ­κρο­βά­τη εἶ­ναι ὁ μυ­στι­κός του σύμ­μα­χος. Κα­θυ­στε­ρεῖ στὰ κεν­τρι­κὰ σκα­λο­πά­τια κι ὕ­στε­ρα, λί­γο πιὸ ἀ­νά­λα­φρο, σχη­μα­τί­ζει ζὶγκ-ζὰγκ σὰν τὰ φι­δο­γυ­ρι­στὰ δρο­μά­κια ποὺ δι­α­τρέ­χουν τὶς πλα­γι­ές. Στὸ τέ­λος, ἔ­χον­τας πιὰ ἀ­νέ­βει, πα­ρα­ζα­λι­σμέ­νο ἀ­πὸ τὸν ἴ­λιγ­γο τῆς ἐ­πι­στρο­φῆς, τὸ δι­α­κα­τέ­χει μιὰ σύν­το­μη καὶ ἀ­νε­ξή­γη­τη χα­ρὰ καὶ ξαφ­νι­κὰ κα­τε­βαί­νει, εἶ­ναι πιὰ ἕ­νας γέ­ρος ποὺ μά­χε­ται ἐ­νάν­τια στὸν κίν­δυ­νο τῆς σκά­λας μὲ τα­ρα­χὴ καὶ ἀ­δε­ξι­ό­τη­τα, συν­θέ­τον­τας προ­σε­κτι­κὰ κά­θε βῆ­μα, ὅ­πως ὅ­ταν ἦ­ταν ἕ­να πο­λὺ μι­κρὸ παι­δί.


Δραματοποίηση: Σταῦρος Λαδικός:

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 .

Πηγή: Ἀπὸ τὴ συλλογὴ διηγημάτων Μηχανὴ Φθορᾶς (La má­qui­na de lan­gui­de­cer, ἐκδ. Pá­gi­nas de es­pu­ma, Μαδρίτη, 2009).

Ἄν­χελ Ὀλ­γό­σο (Ángel Olgoso). Γεν­νή­θη­κε στὴν ἐ­παρ­χί­α C­u­l­l­ar V­e­ga τῆς Γρα­νά­δα τὸ 1961. Σπού­δα­σε Ἰ­σπα­νι­κὴ Φι­λο­λο­γί­α στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Γρα­νά­δα. Ἂν καὶ δη­μο­σί­ευ­σε τὴν πρώ­τη του συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των τὸ 1991 (Los días Subterráneos), ἀ­σχο­λεῖ­ται συ­στη­μα­τι­κὰ μὲ τὴ συγ­γρα­φὴ ἀ­πὸ τὸ 1978. Ἔ­χει ἐκ­δό­σει πά­νω ἀ­πὸ δέ­κα συλ­λο­γὲς δι­η­γη­μά­των. Δι­η­γή­μα­τά του ἔ­χουν συμ­πε­ρι­λη­φθεῖ σὲ πά­νω ἀ­πὸ τριά­ντα ἀν­θο­λο­γί­ες γιὰ τὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα καὶ ὁ ἴ­διος ἔ­χει τι­μη­θεῖ μὲ πο­λυ­ά­ριθ­μα λο­γο­τε­χνι­κὰ βρα­βεῖ­α (φι­να­λὶ­στ γιὰ τὸ βρα­βεῖ­ο «Los dí­as Sub­ter­rá­ne­os», βρα­βεῖ­ο «Cla­rín» τῆς Ἕ­νω­σης Ἰ­σπα­νῶν Συγ­γρα­φέ­ων, με­τα­ξὺ ἄλ­λων). Τὸ βι­βλί­ο του La má­qui­na de lan­­gui­­de­cer, στὸ ὁ­ποῖ­ο συμ­πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται ἡ πλει­ο­ψη­φί­α τῶν δι­η­γη­μά­των ποὺ πα­ρου­σι­ά­ζον­ται ἐ­δῶ γιὰ πρώ­τη φο­ρὰ με­τα­φρα­σμέ­να στὰ Ἑλ­λη­νι­κά, τι­μή­θη­κε μὲ τὸ βρα­βεῖ­ο Pre­mio Sin­ta­gma 2009. Ἔρ­γα του ἔ­χουν με­τα­φρα­στεῖ στὰ Ἀγ­γλι­κά, τὰ Γερ­μα­νι­κὰ καὶ τὰ Ἰ­τα­λι­κά. Βλ. πε­ρισ­σό­τε­ρα στὴν εἰ­σα­γω­γὴ τῆς με­τα­φρά­στριάς του Νάν­συς Ἀγ­γε­λῆ ἐ­δῶ.

Μετάφραση ἀπὸ τὰ ἰσπανικά:

Νάνσυ Ἀγγελῆ (Εὔ­βοι­α, 1982). Σπού­δα­σε δη­μο­σι­ο­γρα­φί­α στὸ Ἀ­ρι­στο­τέ­λει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Θεσ­σα­λο­νί­κης καὶ ἀ­πὸ τὸ 2008 ἀ­σχο­λεῖ­ται ἐ­παγ­γελ­μα­τι­κὰ μὲ τὴν με­τά­φρα­ση λο­γο­τε­χνι­κῶν ἔρ­γων ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ καὶ ἀν­τί­στρο­φα. Συ­νερ­γά­στη­κε μὲ τὸ Κέν­τρο Βυ­ζαν­τι­νῶν, Κυ­πρια­κῶν καὶ Νε­ο­ελ­λη­νι­κῶν Σπου­δῶν τῆς Γρα­νά­δα κα­θὼς καὶ μὲ τὸ Δι­ε­θνὲς Ἰν­στι­τοῦ­το Με­τά­φρα­σης, In­sti­tut Vir­tu­al In­ter­na­ci­o­nal de Tra­duc­ció, τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου τοῦ Ἀ­λι­κάν­τε. Ἔ­χει δη­μι­ουρ­γή­σει τὸ μπλὸγκ με­τα­φρα­στι­κῶν δειγ­μά­των ἱ­σπα­νό­φω­νης λο­γο­τε­χνί­ας στὰ ἑλ­λη­νι­κά: http://nancyangeli.blogspot.com.es/ .

 .

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: