Ἄνχελ Ὀλγόσο (Ángel Olgoso): Πύλη στὴν αὐλὴ τῶν θαυ­μά­των

.

04-Olgoso,Angel-PyliStinAyliTonThaymaton-Eikona-02

.

Ἄν­χελ Ὀλ­γό­σο (Ángel Olgoso)

 .

Πύλη στὴν αὐλὴ τῶν θαυ­μά­των

(Puerta en le jardin de las maravillas)

 .

02-EpsilonΦΤΑ τὸ πρω­ί. Χτυ­πά­ω κάρ­τα φτά­νον­τας στὴ δου­λειά. Κά­θο­μαι στὸ γρα­φεῖ­ο, ὅ­πως ἐ­πι­βάλ­λει ἡ ρου­τί­να. Ἡ μο­νό­το­νη ἐρ­γα­σια­κὴ μέ­ρα ξε­κι­νᾶ σή­με­ρα μὲ τὴν κα­τά­ρα ἑ­νὸς γη­τευ­τῆ. Τὸ κο­ρί­τσι μὲ τὰ χρυ­σὰ μαλ­λιὰ ποὺ με­τα­τρά­πη­κε σὲ βά­τρα­χο κρύ­βε­ται μέ­σα στὴν τρύ­πια κου­φά­λα ἑ­νὸς δέν­τρου τοῦ Δί­α. Ἔ­χει τὸν Λί­θο τῆς Κα­λῆς Τύ­χης φυ­λαγ­μέ­νο μέ­σα στὸ κε­φά­λι της. Μό­νο ἕ­να δόν­τι Ἀν­θρω­πό­μορ­φης Νυ­φί­τσας πι­α­σμέ­νη κα­τὰ τὴ διά­ρκεια τῆς ἔ­κλει­ψης τῆς Σε­λή­νης μπο­ρεῖ νὰ τὴ σώ­σει, ἀλ­λὰ ἡ Ἀν­θρω­πό­μορ­φη Νυ­φί­τσα ζεῖ στὸ δά­σος ποὺ ρο­βο­λοῦν οἱ Κέν­ταυ­ροι, πέ­ρα ἀ­π’ τὴν Ἀ­ση­μέ­νια Πο­λι­τεί­α. (Μι­σὴ ὥ­ρα δι­ά­λειμ­μα, σάν­του­ιτς λα­χα­νι­κῶν, μιὰ μπύ­ρα, δυ­ὸ τσι­γά­ρα.) Ξε­κι­νῶ, λοι­πόν, ὄ­χι χω­ρὶς νὰ ἔ­χω πρὶν κρύ­ψει κάμ­πο­σα κλα­διὰ ἐ­στραγ­κὸν μέ­σα στὰ σαν­δά­λια μου γιὰ νὰ δώ­σουν δύ­να­μη καὶ ἐ­λα­φρό­τη­τα στὰ βή­μα­τά μου. Σὰν ἕ­νας σπό­ρος ποὺ με­τα­φέ­ρει ὁ ἄ­νε­μος, δι­α­σχί­ζω τὰ Τρο­μαγ­μέ­να Βου­νά, μά­χο­μαι ἐ­νάν­τια σὲ γι­γάν­τια λου­λα­κὶ μυρ­μήγ­κια, γι­α­τρεύ­ω τὶς πλη­γές μου μὲ σκό­νη ἀ­πὸ ρί­ζα καμ­πα­νού­λας, δι­εισ­δύ­ω στὴν Ἀ­ση­μέ­νια Πο­λι­τεί­α μέ­σῳ μιᾶς ἀ­ό­ρα­της χα­ρα­μά­δας ποὺ ὑ­πάρ­χει στὰ τεί­χη μὲ τὴ βο­ή­θεια τοῦ μα­γι­κοῦ μου σκού­φου ἀ­πὸ σκιὰ ποὺ κα­λύ­πτει πάν­τα το κε­φά­λι μου, πί­νω τὸ νε­ρὸ στὸ ὁ­ποῖ­ο οἱ σι­δη­ρουρ­γοὶ κρυ­ώ­νουν τὰ ἐρ­γα­λεῖ­α τους γιὰ νὰ μὴν ξε­χά­σω τὴν ἀ­πο­στο­λή μου, στὶς πλά­τες ἑ­νὸς σκα­ρα­βαί­ου, τοῦ ὁ­ποί­ου τὶς ὑ­πη­ρε­σί­ες ἔ­χω νοι­κιά­σει, πε­τά­ω μέ­χρι τὰ σύ­νο­ρα τοῦ Δά­σους τῶν Κεν­ταύ­ρων καὶ ὅ­ταν ὁ σκα­ρα­βαῖ­ος μὲ προ­ει­δο­ποι­εῖ ὅ­τι ὅ­ποι­ος ἐ­πι­χεί­ρει νὰ μπεῖ σ’ ἐ­κεῖ­να τὰ ἕ­λη χά­νει τὴν κρί­ση του, εἶ­ναι πιὰ τρεῖς το με­ση­μέ­ρι. Χτυ­πά­ω πά­λι κάρ­τα, ἀ­φή­νω πί­σω μου τὸ γρα­φεῖ­ο, ἀ­νε­βαί­νω στὸ λε­ω­φο­ρεῖ­ο καὶ ἐ­πι­στρέ­φω σπί­τι μὲς στὴν ρου­τί­να.

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 .

Πηγή: Ἀπὸ τὴ συλλογὴ διηγημάτων Μηχανὴ Φθορᾶς (La má­qui­na de lan­gui­de­cer, ἐκδ. Pá­gi­nas de es­pu­ma, Μαδρίτη, 2009).

Ἄν­χελ Ὀλ­γό­σο (Ángel Olgoso). Γεν­νή­θη­κε στὴν ἐ­παρ­χί­α C­u­l­l­ar V­e­ga τῆς Γρα­νά­δα τὸ 1961. Σπού­δα­σε Ἰ­σπα­νι­κὴ Φι­λο­λο­γί­α στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Γρα­νά­δα. Ἂν καὶ δη­μο­σί­ευ­σε τὴν πρώ­τη του συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των τὸ 1991 (Los días Subterráneos), ἀ­σχο­λεῖ­ται συ­στη­μα­τι­κὰ μὲ τὴ συγ­γρα­φὴ ἀ­πὸ τὸ 1978. Ἔ­χει ἐκ­δό­σει πά­νω ἀ­πὸ δέ­κα συλ­λο­γὲς δι­η­γη­μά­των. Δι­η­γή­μα­τά του ἔ­χουν συμ­πε­ρι­λη­φθεῖ σὲ πά­νω ἀ­πὸ τριά­ντα ἀν­θο­λο­γί­ες γιὰ τὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα καὶ ὁ ἴ­διος ἔ­χει τι­μη­θεῖ μὲ πο­λυ­ά­ριθ­μα λο­γο­τε­χνι­κὰ βρα­βεῖ­α (φι­να­λὶ­στ γιὰ τὸ βρα­βεῖ­ο «Los dí­as Sub­ter­rá­ne­os», βρα­βεῖ­ο «Cla­rín» τῆς Ἕ­νω­σης Ἰ­σπα­νῶν Συγ­γρα­φέ­ων, με­τα­ξὺ ἄλ­λων). Τὸ βι­βλί­ο του La má­qui­na de lan­­gui­­de­cer, στὸ ὁ­ποῖ­ο συμ­πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται ἡ πλει­ο­ψη­φί­α τῶν δι­η­γη­μά­των ποὺ πα­ρου­σι­ά­ζον­ται ἐ­δῶ γιὰ πρώ­τη φο­ρὰ με­τα­φρα­σμέ­να στὰ Ἑλ­λη­νι­κά, τι­μή­θη­κε μὲ τὸ βρα­βεῖ­ο Pre­mio Sin­ta­gma 2009». Ἔρ­γα του ἔ­χουν με­τα­φρα­στεῖ στὰ Ἀγ­γλι­κά, τὰ Γερ­μα­νι­κὰ καὶ τὰ Ἰ­τα­λι­κά. Βλ. πε­ρισ­σό­τε­ρα στὴν εἰ­σα­γω­γὴ τῆς με­τα­φρά­στριάς του Νάν­συς Ἀγ­γε­λῆ ἐ­δῶ.

Μετάφραση ἀπὸ τὰ ἰσπανικά:

Νάνσυ Ἀγγελῆ (Εὔ­βοι­α, 1982). Σπού­δα­σε δη­μο­σι­ο­γρα­φί­α στὸ Ἀ­ρι­στο­τέ­λει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Θεσ­σα­λο­νί­κης καὶ ἀ­πὸ τὸ 2008 ἀ­σχο­λεῖ­ται ἐ­παγ­γελ­μα­τι­κὰ μὲ τὴν με­τά­φρα­ση λο­γο­τε­χνι­κῶν ἔρ­γων ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ καὶ ἀν­τί­στρο­φα. Συ­νερ­γά­στη­κε μὲ τὸ Κέν­τρο Βυ­ζαν­τι­νῶν, Κυ­πρια­κῶν καὶ Νε­ο­ελ­λη­νι­κῶν Σπου­δῶν τῆς Γρα­νά­δα κα­θὼς καὶ μὲ τὸ Δι­ε­θνὲς Ἰν­στι­τοῦ­το Με­τά­φρα­σης, In­sti­tut Vir­tu­al In­ter­na­ci­o­nal de Tra­duc­ció, τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου τοῦ Ἀ­λι­κάν­τε. Ἔ­χει δη­μι­ουρ­γή­σει τὸ μπλὸγκ με­τα­φρα­στι­κῶν δειγ­μά­των ἱ­σπα­νό­φω­νης λο­γο­τε­χνί­ας στὰ ἑλ­λη­νι­κά: http://nancyangeli.blogspot.com.es/ .

 .