Ἄνχελ Ὀλγόσο (Ángel Olgoso): Ἡ ἐργασία

.

02-Olgoso,Angel-IErgasia-Eikona-01

.

Ἄν­χελ Ὀλ­γό­σο (Ángel Olgoso)

.

ἐργασία

(El Proyecto)

 .

04-Taph-489px-Comic_History_of_Rome_p_107_Initial_TΟ ΠΑΙΔΙ ἔ­σκυ­ψε πά­νω ἀ­πὸ τὴν σχο­λι­κὴ ἐρ­γα­σί­α του, μιὰ μι­κρὴ μπά­λα ἀ­πὸ ἄρ­γι­λο τὴν ὁ­ποί­α εἶ­χε δι­α­μορ­φώ­σει μὲ προ­σο­χή. Κλει­σμέ­νο στὸ δω­μά­τιό του γιὰ μέ­ρες, τὴν ἐ­ξέ­θε­σε στὴ ζέ­στη, τὴν πε­ρι­κύ­κλω­σε μὲ κι­νη­τὲς πη­γὲς φω­τός, τὴν ὑ­πέ­βαλ­λε σὲ ἠ­λε­κτρι­κὴ τά­ση , δι­α­χώ­ρι­σε τὴν στέ­ρε­η ὕ­λη ἀ­πὸ τὴν ὑ­γρή, ἔ­κα­νε νὰ βρέ­ξουν πά­νω της γο­νι­μο­ποι­η­μέ­νοι σπό­ροι καὶ τὴν τύ­λι­ξε σ’ ἕ­να ὑ­γρὸ γα­λα­ζο­πρά­σι­νο πα­νί. Τὸ παι­δί, μὲ τὴν πε­ρη­φά­νεια ἑ­νὸς τε­χνί­τη, ἀ­τέ­νι­σε τὴν τε­λει­ό­τη­τα τοῦ συ­νό­λου ταυ­τό­χρο­να μὲ τὴν ἁρ­μο­νί­α κα­θε­νὸς ἀ­πὸ τὰ ἐ­πι­μέ­ρους μέ­ρη, τὰ ἀ­να­ρίθ­μη­τα μπα­χα­ρι­κά, τὰ δι­ά­φο­ρα φροῦ­τα, τὴ φρε­σκά­δα τῶν φυλ­λω­μά­των καὶ τὴ χλι­α­ρό­τη­τα τῶν βαλ­τό­το­πων, τὸν χρυ­σὸ καὶ τὸν ἄ­νε­μο, τὰ κο­ράλ­λια καὶ τὰ ἐ­φή­με­ρα παι­χνί­δια τῆς σκιᾶς μὲ τὸ φῶς, τὴν σύ­ζευ­ξη τῶν ἤ­χων, χρώ­μα­τα καὶ ἀ­ρώ­μα­τα ποὺ φτε­ρού­γι­ζαν πά­νω στὴν ἐ­πι­φά­νεια τοῦ ἀρ­γί­λου. Ἐ­νάν­τια σὲ κά­θε λο­γι­κή, μιὰ σει­ρὰ ἀ­πρό­βλε­πτες ἀν­τι­δρά­σεις πυ­ρο­δο­τή­θη­καν δι­α­σπών­τας στὴν ἀρ­χὴ ἀ­να­πάν­τε­χα ἄ­το­μα καὶ ἡ πνο­ὴ τῆς ζω­ῆς, ἀ­φη­νι­α­σμέ­νη, ἁ­πλώ­θη­κε ὑ­πέρ­με­τρα. Στὴν ἀρ­χὴ ἦ­ταν ἕ­νας ἀ­φύ­σι­κος κνη­σμός, ὕ­στε­ρα μιὰ πλη­γή, καὶ στὴ συ­νέ­χεια μιὰ πυ­κνὴ καὶ ἀ­πο­κρου­στι­κὴ κη­λί­δα πά­νω στοὺς ὕ­πε­ρους τῆς γῆς. Ὁ συ­νω­στι­σμὸς τῶν ζων­τα­νῶν ὄν­των ἔ­βρα­ζε σὰν μιὰ αἱ­μο­ρα­γί­α ἐμ­βρύ­ου, ἔ­ζε­χνε σὰν μιὰ πυ­ώ­δης φλύ­κται­να ποὺ κα­νεὶς δὲν μπο­ρεῖ νὰ κλεί­σει. Ἡ σύγ­χυ­ση καὶ ὁ θό­ρυ­βος πολ­λα­πλα­σι­ά­στη­καν καὶ ἀ­δι­ό­ρα­τες στῆ­λες κα­πνοῦ ἔ­βγαι­ναν ἀ­πὸ τὴν το­μή. Ὅ­λα ἦ­ταν ὑ­περ­βο­λι­κὰ σχοι­νο­τε­νῆ καὶ χω­ρὶς νό­η­μα. Εἶ­χε πά­ρει ἕ­ξι μέ­ρες στὸ παι­δὶ νὰ δη­μι­ουρ­γή­σει ἐ­κεῖ­νο τὸν κό­σμο καὶ τώ­ρα, γιὰ ἀ­κό­μα μιὰ φο­ρὰ στὸ μά­θη­μα αὐ­τό, θὰ ἐ­κτί­θε­το στὴν δυ­σπι­στί­α τοῦ Δα­σκά­λου καὶ τῶν Συμ­μα­θη­τῶν του. Κα­τά­λα­βε ὅ­τι αὐ­τὸ δὲν ἦ­ταν κα­λὸ ση­μά­δι. Ἀ­πο­φά­σι­σε, τό­τε, νὰ τὸν λι­ώ­σει μὲ τὰ χέ­ρια του, κά­νον­τάς τον νὰ ἐ­ξα­φα­νι­στεῖ γιὰ πάν­τα στὸ κε­νὸ τοῦ σύμ­παν­τος μὲ ἔκ­δη­λη πε­ρι­φρό­νη­ση. Θὰ ξε­κου­ρά­ζον­ταν τὴν ἕ­βδο­μη μέ­ρα καὶ θὰ ἄρ­χι­ζε πά­λι ἀ­π’ τὴν ἀρ­χή.

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πηγή: Ἀπὸ τὴ συλλογὴ διηγημάτων Μηχανὴ Φθορᾶς (La má­qui­na de lan­gui­de­cer, ἐκδ. Pá­gi­nas de es­pu­ma, Μαδρίτη, 2009).

Ἄν­χελ Ὀλ­γό­σο (Ángel Olgoso). Γεν­νή­θη­κε στὴν ἐ­παρ­χί­α C­u­l­l­ar V­e­ga τῆς Γρα­νά­δα τὸ 1961. Σπού­δα­σε Ἰ­σπα­νι­κὴ Φι­λο­λο­γί­α στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Γρα­νά­δα. Ἂν καὶ δη­μο­σί­ευ­σε τὴν πρώ­τη του συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των τὸ 1991 (Los días Subterráneos), ἀ­σχο­λεῖ­ται συ­στη­μα­τι­κὰ μὲ τὴ συγ­γρα­φὴ ἀ­πὸ τὸ 1978. Ἔ­χει ἐκ­δό­σει πά­νω ἀ­πὸ δέ­κα συλ­λο­γὲς δι­η­γη­μά­των. Δι­η­γή­μα­τά του ἔ­χουν συμ­πε­ρι­λη­φθεῖ σὲ πά­νω ἀ­πὸ τριά­ντα ἀν­θο­λο­γί­ες γιὰ τὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα καὶ ὁ ἴ­διος ἔ­χει τι­μη­θεῖ μὲ πο­λυ­ά­ριθ­μα λο­γο­τε­χνι­κὰ βρα­βεῖ­α (φι­να­λὶ­στ γιὰ τὸ βρα­βεῖ­ο «Los dí­as Sub­ter­rá­ne­os», βρα­βεῖ­ο «Cla­rín» τῆς Ἕ­νω­σης Ἰ­σπα­νῶν Συγ­γρα­φέ­ων, με­τα­ξὺ ἄλ­λων). Τὸ βι­βλί­ο του La má­qui­na de lan­­gui­­de­cer, στὸ ὁ­ποῖ­ο συμ­πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται ἡ πλει­ο­ψη­φί­α τῶν δι­η­γη­μά­των ποὺ πα­ρου­σι­ά­ζον­ται ἐ­δῶ γιὰ πρώ­τη φο­ρὰ με­τα­φρα­σμέ­να στὰ Ἑλ­λη­νι­κά, τι­μή­θη­κε μὲ τὸ βρα­βεῖ­ο Pre­mio Sin­ta­gma 2009. Ἔρ­γα του ἔ­χουν με­τα­φρα­στεῖ στὰ Ἀγ­γλι­κά, τὰ Γερ­μα­νι­κὰ καὶ τὰ Ἰ­τα­λι­κά. Βλ. πε­ρισ­σό­τε­ρα στὴν εἰ­σα­γω­γὴ τῆς με­τα­φρά­στριάς του Νάν­συς Ἀγ­γε­λῆ ἐ­δῶ.

Μετάφραση ἀπὸ τὰ ἰσπανικά:

Νάνσυ Ἀγγελῆ (Εὔ­βοι­α, 1982). Σπού­δα­σε δη­μο­σι­ο­γρα­φί­α στὸ Ἀ­ρι­στο­τέ­λει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Θεσ­σα­λο­νί­κης καὶ ἀ­πὸ τὸ 2008 ἀ­σχο­λεῖ­ται ἐ­παγ­γελ­μα­τι­κὰ μὲ τὴν με­τά­φρα­ση λο­γο­τε­χνι­κῶν ἔρ­γων ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ καὶ ἀν­τί­στρο­φα. Συ­νερ­γά­στη­κε μὲ τὸ Κέν­τρο Βυ­ζαν­τι­νῶν, Κυ­πρια­κῶν καὶ Νε­ο­ελ­λη­νι­κῶν Σπου­δῶν τῆς Γρα­νά­δα κα­θὼς καὶ μὲ τὸ Δι­ε­θνὲς Ἰν­στι­τοῦ­το Με­τά­φρα­σης, In­sti­tut Vir­tu­al In­ter­na­ci­o­nal de Tra­duc­ció, τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου τοῦ Ἀ­λι­κάν­τε. Ἔ­χει δη­μι­ουρ­γή­σει τὸ μπλὸγκ με­τα­φρα­στι­κῶν δειγ­μά­των ἱ­σπα­νό­φω­νης λο­γο­τε­χνί­ας στὰ ἑλ­λη­νι­κά: http://nancyangeli.blogspot.com.es/ .

Φω­το­γρα­φί­α: Ἡ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των Μη­χα­νὴ Φθο­ρᾶς (La má­qui­na de lan­gui­de­cer, ἐκδ. Pá­gi­nas de es­pu­ma, Μα­δρί­τη, 2009), ἀ­πὸ τὴν ὁ­ποί­α ἀν­θο­λο­γοῦν­ται τὰ πέν­τε ἀ­πὸ τὰ ἕ­ξι δι­η­γή­μα­τα τοῦ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τός μας.

 .