Χουὰν Ἐδουάρδο Θούνιγα (Juan Eduardo Zúñiga): Ὁ ἄγγελος

.

Zúñiga, Juan Eduardo -  O Aggelos  -Eikona

.

Χουὰν Ἐδουάρδο Θούνιγα (Juan Eduardo Zúñiga)

.

ἄγ­γε­λος

(El ángel)

 .

H-Itta-SomataΓΥΝΑΙΚΑ δι­έ­σχι­ζε τὴ με­γά­λη πλα­τεί­α στὸ κέν­τρο τῆς ὁ­ποί­ας ὑ­ψω­νό­ταν ὁ στύ­λος ποὺ εἶ­χε στὴν κο­ρυ­φή του ἕ­να πε­λώ­ριο ἄ­γαλ­μα, ἕ­ναν ἄγ­γε­λο μὲ ἁ­πλω­μέ­να τὰ φτε­ρὰ ποὺ ἔ­μοια­ζε ἕ­τοι­μος νὰ πε­τά­ξει.

       Ἡ μο­να­χι­κὴ γυ­ναί­κα κά­θε πρω­ὶ ἔ­στρε­φε ἐ­πά­νω του τὸ γε­μά­το θαυ­μα­σμὸ βλέμ­μα της, μὲ τὸ φό­βο μή­πως ἐ­ξα­φα­νι­ζό­ταν στοὺς ἀ­έ­ρη­δες τοῦ φθι­νο­πώ­ρου ἢ στὴν ὁ­μί­χλη τῆς πα­γω­νιᾶς καὶ δὲν τὸν ἔ­βλε­πε πιά· καὶ πα­ρό­λο ποὺ ἤ­ξε­ρε ὅ­τι γιὰ τὸν ἄγ­γε­λο ἐ­κεί­νη ἦ­ταν μο­νά­χα μιὰ μαύ­ρη κου­κί­δα στὴν ἀ­πε­ραν­το­σύ­νη τῆς ἔ­ρη­μης πλα­τεί­ας, τὸν πα­ρα­κα­λοῦ­σε νὰ τὴ συν­τρο­φεύ­ει στὴ μα­κρὰ κα­θη­με­ρι­νή της δι­α­δρο­μή.

      Καὶ ἦ­ταν τέ­τοι­α ἡ πα­ρα­φο­ρά της ποὺ ὁ ἄγ­γε­λος τὴν ἄ­κου­σε, ἔ­νι­ω­σε τὸ ἐ­πί­μο­νο κά­λε­σμά της καὶ μιὰ μέ­ρα κα­τέ­βη­κε ἀ­πὸ τὸ στύ­λο καὶ κα­τευ­θύν­θη­κε πρὸς ἐ­κεί­νη μὲ δι­στα­κτι­κὰ βή­μα­τα. Στὴ θέ­α τῆς γι­γάν­τιας μορ­φῆς μὲ τὰ ἀ­νοιγ­μέ­να φτε­ρά, ἡ γυ­ναί­κα αἰ­σθάν­θη­κε νὰ γεν­νι­έ­ται μέ­σα της ἡ ἐλ­πί­δα γιὰ ἀν­τα­πό­κρι­ση, ἀλ­λὰ μὲ τὸ ποὺ πλη­σί­α­σε ὁ ἄγ­γε­λος, εἶ­δε ὅ­τι τὰ μά­τια του ἦ­ταν κε­νά.

      Πα­ρ’ ὅ­λα αὐ­τά, ἐ­κεί­νη τὸν ρώ­τη­σε: «Θὰ ἔρ­θεις μα­ζί μου;» ἀλ­λὰ ὁ ἄγ­γε­λος ἀμ­φι­τα­λαν­τεύ­τη­κε, δὲν ἀ­πάν­τη­σε καὶ με­τὰ ἀ­πὸ λί­γο ἐ­πέ­στρε­ψε στὴ θέ­ση του, ψη­λὰ στὸ στύ­λο.

      Δι­α­λύ­θη­κε ἡ φευ­γα­λέ­α προ­σμο­νὴ τοῦ ἔ­ρω­τα: ἐ­κεί­νη ἔ­νι­ω­σε ὅ­τι ἡ ζω­ή της τε­λεί­ω­νε καὶ θέ­λη­σε νὰ βυ­θι­στεῖ στὴ γῆ μό­λις κα­τά­λα­βε ὅ­τι δὲν τὴν εἶ­χε κὰν κοι­τά­ξει, ὅ­τι ὁ ἄγ­γε­λος δὲν εἶ­δε πο­τὲ τὴν ἔκ­φρα­ση τοῦ ἔ­ρω­τά της. Ἀλ­λὰ σκέ­φτη­κε τὸ ἐρ­γα­σια­κό της κα­θῆ­κον καὶ τὸ δρό­μο ποὺ εἶ­χε νὰ δι­α­νύ­σει, ὅ­πως κά­θε μέ­ρα, καὶ τὸ πῆ­ρε ἀ­πό­φα­ση νὰ προ­χω­ρή­σει. Πο­τὲ πιὰ δὲν θὰ ἀ­να­ζη­τοῦ­σε τὸν ἔ­ρω­τα, οὔ­τε ὁ ἄγ­γε­λος θὰ κα­τέ­βαι­νε στὸ ἔ­δα­φος.

      Οἱ μο­να­χι­κοὶ ἄν­θρω­ποι δι­α­σχί­ζουν τὴν ἀ­πέ­ραν­τη πλα­τεί­α ἀλ­λὰ κα­νεὶς πρὸς ἐ­κεῖ­νον δὲν ὑ­ψώ­νει τὸ βλέμ­μα του· γνω­ρί­ζουν ὅ­τι ὁ ἄγ­γε­λος ποὺ στέ­κει ἐ­κεῖ εἶ­ναι τυ­φλός, ἕ­νας ἄγ­γε­λος μο­να­χι­κὸς ὅ­πως ἐ­κεῖ­νοι.

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 .

Πη­γή: Ἀ­πὸ τὴ συλ­λο­γὴ μι­κρο­δι­η­γη­μά­των Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (ἐ­πιμ.) 18+ Minicuentos eroticos. Ἀν­θο­λο­γί­α ­σπα­νι­κοῦ ­ρω­τι­κοῦ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τος, Ἀ­θή­να, 2013. Τὴν συλ­λο­γὴ προ­σφέ­ρει ὁ τα­κτι­κὸς συ­νερ­γά­της μας Κ. Πα­λαι­ο­λό­γος στοὺς ἀ­να­γνῶ­στες τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας ποὺ μπο­ροῦν νὰ τὴν δι­α­βά­σουν ὁ­λό­κλη­ρη ἢ καὶ νὰ τὴν ἀ­πο­θη­κεύ­σουν ἀ­πὸ ἐδῶ.

Juan Eduardo Zúñiga (Μα­δρί­τη, 1929). Σπού­δα­σε Κα­λὲς Τέ­χνες καὶ Φι­λο­λο­γί­α. Ση­μαν­τι­κό­τε­ρο ἔρ­γο του ἡ τρι­λο­γί­α δι­η­γη­μά­των L­a­r­go n­o­v­i­e­m­b­re en M­a­d­r­id (1980), La t­i­er­ra s­e­ra un p­a­r­a­i­so (1989) καὶ C­a­p­i­t­al de la g­l­o­r­ia (2003) μὲ θέ­μα τῆς τὸν ἱ­σπα­νι­κὸ ἐμ­φύ­λιο. Εἶ­ναι ἐ­πί­σης με­τα­φρα­στῆς ἀ­πὸ τὰ πορ­το­γα­λι­κά, ρω­σι­κὰ καὶ βουλ­γα­ρι­κά. Στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ κυ­κλο­φο­ρεῖ τὸ μυ­θι­στό­ρη­μα Τὰ ­βέ­βαι­α πά­θη τοῦ ­βὰν Τουρ­γκέ­νι­εφ (μτφ. Δη­μή­τρης Δη­μου­λᾶς). Βλ. ἐδῶ καὶ τὸ ἀ­φι­έ­ρω­μα τοῦ ἱ­στολο­γί­ου μας στὸν συγ­γρα­φέα ποὺ ἐ­πι­με­λή­θη­κε ὁ Τά­σος Ψάρ­ρης. ­

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἱ­σπα­νι­κά:

Ἡ με­τά­φρα­ση εἶ­ναι προ­ϊ­ὸν τοῦ ἐρ­γα­στη­ρί­ου με­τά­φρα­σης μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὅπου δί­δα­ξε ὁ Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος στὸ πλαί­σιο τοῦ Ἐρ­γα­στη­ρί­ου Λο­γο­τε­χνι­κῆς Με­τά­φρα­σης τοῦ Κέν­τρου Ἰ­σπα­νι­κῆς, Πορ­το­γα­λι­κῆς καὶ Κα­τα­λα­νι­κῆς γλώσ­σας ABANICO. Συμ­με­τεῖ­χαν οἱ σπου­δα­στές: Ἑ­λέ­νη Βό­τση, Χρυ­σάν­θη Για­ννιά, Βαγ­γέ­λης Καμ­πού­νιας, Eduardo Lucena, Μα­ρί­α Με­λα­δά­κη, Ἑ­λέ­νη Πα­λαι­ο­λό­γου, Ἀγ­γε­λι­κὴ Πα­λα­σο­πού­λου.

 .