Ἑλένη Ἀναστασοπούλου: Στὸν ἴδιο κάδο

.

Anastasopoulou,Eleni-StonIdioKado-Eikona-02

.

Ἑ­λέ­νη Ἀ­να­στα­σο­πού­λου

.

Στὸν ἴ­διο κά­δο

.

01-DeltaΕΙ­ΧΝΟΥΝ ὁ ἕ­νας τα δόν­τια στὸν ἄλ­λον γιὰ ἕ­να λου­κά­νι­κο ἀ­πὸ χορ­τά­τους πε­τα­μέ­νο. Κρέ­με­ται μι­σὸ ἔ­ξω μι­σὸ μέ­σα στὸν κά­δο τῶν σκου­πι­δι­ῶν. Κοι­τά­ζον­ται στὰ μά­τια, δι­εκ­δι­κοῦν τὸ δι­καί­ω­μα στὴν ἐ­πι­βί­ω­ση. Ὁ ἕ­νας ἀ­λυ­χτᾶ ἀ­πὸ ἀ­πό­γνω­ση, ὁ ἄλ­λος γρυλ­λί­ζει γιὰ τὰ κε­κτη­μέ­να του. Ὁ κύ­ριος Θε­ό­δου­λος, ἔ­γι­νε ἀ­δέ­σπο­τος, ὁ σκύ­λος βρῆ­κε ἀ­φεν­τι­κό. Ἔ­κτο­τε ζοῦ­νε κά­τω ἀ­π’ τὴν ἴ­δια στέ­γη. Κα­τοι­κί­δια στὸν ἴ­διο κά­δο ἀ­πορ­ριμ­μά­των.

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 .

Πη­γή: Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση.

 .

Ἑ­λέ­νη Ἀ­να­στα­σο­πού­λου (Αργυροπούλι Τυρνάβου, 1963). Σπού­δα­σε παι­δα­γω­γι­κά. Δη­μο­σί­ευ­σε ὀ­χτὼ δι­η­γή­μα­τά της στὴ συλ­λο­γι­κὴ ἔκ­δο­ση Ὁ­δὸς δη­μι­ουρ­γι­κῆς γρα­φῆς (ἐκδ. Ὀ­σε­λό­τος, Ἀ­θή­να, 2012) καὶ τὴν συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των Σκο­τω­μέ­νο νε­ρό (ἐκδ. Γα­βρι­η­λί­δης, Ἀ­θή­να, 2013).

 .

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: