Ἀλμπέρτος Νάρ: Κατὰ συνθήκην

.

Nar,Almpertos-KataSynthikin-Eikona-02b

.

Ἀλ­μπέρ­τος Νάρ

Κα­τὰ συν­θή­κην

 .

09-Taph-Century_Mag_Illuminated_T_TerburgΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟY 1930, ὁ κύ­ριος Δα­βὶδ Με­να­σέ, ἡ­λι­κί­ας ἐ­τῶν 39, συμ­με­τεῖ­χε σὲ συγ­κέν­τρω­ση δι­α­μαρ­τυ­ρί­ας μπρο­στὰ στὸν κι­νη­μα­το­γρά­φο «Δι­ο­νύ­σια», μὲ αἴ­τη­μα τὴν δι­α­κο­πὴ τῆς προ­βο­λῆς τῆς ται­νί­ας «Ὁ Βα­σι­λεὺς τῶν βα­σι­λέ­ων».

       Τὸν Ἀ­πρί­λιο τοῦ 1954, ἡ κυ­ρί­α Πέρ­λα Με­να­σὲ Μπουρ­λά, ἡ­λι­κί­ας ἐ­τῶν 35, θυ­γα­τέ­ρα τοῦ προ­η­γού­με­νου, ἡ ὁ­ποί­α ἐ­κτο­πί­στη­κε στὸ στρα­τό­πε­δο συγ­κεν­τρώ­σε­ως Ἄ­ου­σβιτς-Μπίρ­κενα­ου τὸ 1943, κα­τα­χω­ρή­θη­κε μὲ τὸν ἀ­ριθ­μὸ 39998 καὶ ὡς ἐκ θαύ­μα­τος ἐ­πι­βί­ω­σε, πα­ρα­κο­λού­θη­σε στὸν κι­νη­μα­το­γρά­φο «Ἀλ­κα­ζὰρ» τὴν προ­βο­λὴ τῆς ται­νί­ας «Ἡ Μα­ρί­α Μα­γδα­λη­νὴ καὶ ὁ θε­άν­θρω­πος», πα­ρέ­α μὲ τὴ γει­τό­νισ­σα καὶ φί­λη της κυ­ρί­α Μα­ρί­κα Πα­πα­δή­μα, ἐκ Φαρ­κα­δῶ­νος Τρι­κά­λων Θεσ­σα­λί­ας καὶ συγ­κι­νή­θη­κε μέ­χρι δα­κρύ­ων.

       Τὸν Ἀ­πρί­λιο τοῦ 1966, ὁ Ἰ­σα­ὰκ Μπουρ­λά, γιὸς τῆς προ­η­γού­με­νης, ἡ­λι­κί­ας ἐ­τῶν 18, φοι­τη­τὴς τῆς Πο­λυ­τε­χνι­κῆς Σχο­λῆς τοῦ Α.Π.Θ., τμῆ­μα Πο­λι­τι­κῶν Μη­χα­νι­κῶν, πα­ρα­κο­λού­θη­σε στὸν κι­νη­μα­το­γρά­φο «Ὀ­λύμ­πιον» τὴν προ­βο­λὴ τῆς ται­νί­ας «Τὸ κα­τὰ Ματ­θαῖ­ον Εὐα­γγέ­λιον». Τὴν ἑ­πο­μέ­νη ἔ­λα­βε ἐ­νερ­γὸ μέ­ρος σὲ συ­ζή­τη­ση ποὺ δι­ορ­γά­νω­σε ἡ κι­νη­μα­το­γρα­φι­κὴ λέ­σχη τῆς ὁ­ποί­ας εἶ­ναι τα­κτι­κὸ μέ­λος μὲ θέ­μα: «Ἀ­πὸ τὸν Σέ­σιλ ντὲ Μὶλ στὸν Πι­ὲρ Πά­ο­λο Πα­ζο­λί­νι. Τὸ θρη­σκευ­τι­κὸ στοι­χεῖ­ο στὴ με­γά­λη ὀ­θό­νη.»

       Τὸν Ἀ­πρί­λιο τοῦ 1994, ἡ Τζου­λιά­να, ἡ­λι­κί­ας ἐ­τῶν 16, μα­θή­τρια Λυ­κεί­ου, θυ­γα­τέ­ρα τοῦ προ­η­γού­με­νου καὶ τῆς Να­τα­λί­ας Χρυ­σο­χο­ΐ­δου, προ­σπά­θη­σε νὰ δι­α­σκε­δά­σει τὴν πλή­ξη της ἐ­πι­δι­δό­με­νη σὲ δια­ρκὲς ζά­πινγκ καὶ ἀ­γα­νά­κτη­σε μὲ τὶς ἀλ­λε­πάλ­λη­λες προ­βο­λὲς τῶν ἐ­πι­κῶν ὑ­περ­πα­ρα­γω­γῶν τοῦ Χό­λυ­γουντ καὶ τῆς Τσι­νε­τσι­τά, ποὺ συ­νή­θως κα­τα­κλύ­ζουν τὰ κα­νά­λια στὴ διάρ­κεια τῆς Με­γά­λης Ἑ­βδο­μά­δας. Στὸ τέ­λος ἔ­κλει­σε τὴν τη­λε­ό­ρα­ση καὶ ὅ­δευ­σε στὸ πα­ρα­κεί­με­νο μπα­ρά­κι.

 .

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 .

Πη­γή: Ἀ­πὸ τὴν συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των Σα­λο­νι­κά­ι, δη­λα­δὴ Σα­λο­νι­κιός, Ἐκδ. Νε­φέ­λη, Ἀ­θή­να, 1999.

 .

Ἀλ­μπέρ­τος Νάρ (Θεσ­σα­λο­νί­κη 1947-2005). Γιὸς σε­φα­ρα­δι­τῶν Ἑ­βραί­ων, ἐ­πι­ζών­των τοῦ Ὁ­λο­καυ­τώ­μα­τος. Ἐρ­γά­στη­κε ὡς Γραμ­μα­τέ­ας τῆς Ἱσ­ρα­η­λι­τι­κῆς Κοι­νό­τη­τας Θεσ­σα­λο­νί­κης. Δι­ευ­θυν­τὴς τοῦ Κέν­τρου Ἱ­στο­ρι­κῶν Με­λε­τῶν Ἑ­βρα­ϊ­σμοῦ Θεσ­σα­λο­νί­κης, μέ­λος τῆς συμ­βου­λευ­τι­κῆς ἐ­πι­τρο­πὴς τοῦ Κέν­τρου Ἱ­στο­ρί­ας τοῦ Δή­μου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Πρῶ­το του βι­βλί­ο: Οἱ συ­να­γω­γὲς τῆς Θεσ­σα­λο­νί­κης. Τὰ τρα­γού­δια μας (Θεσ­σα­λο­νί­κη, 1985· μὲ πρό­λο­γο τοῦ Γι­ώρ­γου Ἰ­ω­άν­νου). Δη­μο­σί­ευ­σε τὶς συλ­λο­γὲς δι­η­γη­μά­των Σὲ ἀ­να­ζή­τη­ση ὕ­φους (ἐκδ. Τὰ τρα­μά­κια, Θεσ­σα­λο­νί­κη, 1991) καὶ Σα­λο­νι­κά­ι, δη­λα­δὴ Σα­λο­νι­κιός (ἐκδ. Νε­φέ­λη, Ἀ­θή­να, 1999).

 .