Νταβὶδ Ρόας (David Roas): Ἕνας ἄντρας μὲ ἀρχές

.

Roas,David-EnasAntrasMeArches-Eikona-01

.

Νταβὶδ Ρόας (David Roas)

.

Ἕνας ἄντρας μὲ ἀρχές

(Un hombre de principios)

.

Y-[Ypsilon]-SomataΠΕΡΜΑΧΟΣ τῆς φυ­σι­κῆς ζω­ῆς, χορ­το­φά­γος, φα­να­τι­κὸς τῆς ἀ­να­κύ­κλω­σης, ἀ­πέ­χων ἀ­πὸ τὸ ἀλ­κο­ὸλ καὶ ἀ­κτι­βι­στὴς τοῦ ἀν­τι­κα­πνι­στι­κοῦ, ὁ Ἀμ­πού­λιο Σο­τέ­λες δὲν ἄρ­γη­σε πο­λὺ νὰ ἀ­παρ­νη­θεῖ ἀ­κό­μα καὶ τὸ σὲξ γιὰ νὰ ἀ­πο­φύ­γει ὁ­ποι­α­δή­πο­τε μο­λυ­σμα­τι­κὴ ἐ­πα­φὴ μὲ ἄλ­λους ἀν­θρώ­πους (μό­νο σὲ στιγ­μὲς με­γά­λης ἀ­πελ­πι­σί­ας πα­ρα­δι­νό­ταν σὲ αὐ­να­νι­στι­κὲς πρα­κτι­κές, πάν­τα σύν­το­μες καὶ σπα­νί­ως ἡ­δο­νι­κές).

       Ἀ­νι­κα­νο­ποί­η­τος δια­ρκῶς ἀ­πὸ μιὰ ζω­ὴ γε­μά­τη ἀ­παρ­νή­σεις, ὁ Ἀμ­πού­λιο χά­ρι­σε τε­λι­κὰ τὰ λι­γο­στὰ ὑ­πάρ­χον­τά του καὶ κα­τέ­φυ­γε σὲ μιὰ μι­κρὴ σπη­λιά, ὅ­που ἀ­φι­ε­ρώ­θη­κε στὸ δι­α­λο­γι­σμό.

       Πέ­θα­νε κα­τα­σπα­ραγ­μέ­νος ἀ­πὸ τὰ δόγ­μα­τά του.

.

Bonsai-03c-GiaIstologio-04

.

Πη­γή: Ἀ­πὸ τὴ συλ­λο­γὴ μι­κρο­δι­η­γη­μά­των Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (ἐ­πιμ.) 18+ Minicuentos eroticos. Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νι­κοῦ ἐ­ρω­τι­κοῦ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τος, Ἀ­θή­να, 2013. Τὴν συλ­λο­γὴ προ­σφέ­ρει ὁ τα­κτι­κὸς συ­νερ­γά­της μας Κ. Πα­λαι­ο­λό­γος στοὺς ἀ­να­γνῶ­στες τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας ποὺ μπο­ροῦν νὰ τὴν δι­α­βά­σουν ὁ­λό­κλη­ρη ἢ καὶ νὰ τὴν ἀ­πο­θη­κεύ­σουν ἀ­πὸ ἐδῶ.

.

Νταβὶδ Ρόας (David Roas) (Βαρ­κε­λώ­νη, 1965). Δι­δά­σκει Θε­ω­ρί­α τῆς Λο­γο­τε­χνί­ας καὶ Συγ­κρι­τι­κὴ Λο­γο­τε­χνί­α στὸ Αὐ­τό­νο­μο Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Βαρ­κε­λώ­νης. Εἰ­δι­κεύ­ε­ται στὴ φαν­τα­στι­κὴ λο­γο­τε­χνί­α. Με­τα­ξὺ ἄλ­λων βι­βλί­ων ἔ­χει δη­μο­σι­εύ­σει τὴ συλ­λο­γὴ μι­κρο­δι­η­γη­μά­των H­o­r­r­o­r­es c­o­t­i­d­i­a­n­os (2007) καὶ τὴ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των D­i­s­t­o­r­s­i­o­n­es (2010).

.

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἱ­σπα­νι­κά:

Ἡ με­τά­φρα­ση εἶ­ναι προ­ϊ­ὸν τοῦ ἐρ­γα­στη­ρί­ου με­τά­φρα­σης μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὅπου δί­δα­ξε ὁ Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος στὸ πλαί­σιο τοῦ Ἐρ­γα­στη­ρί­ου Λο­γο­τε­χνι­κῆς Με­τά­φρα­σης τοῦ Κέν­τρου Ἰ­σπα­νι­κῆς, Πορ­το­γα­λι­κῆς καὶ Κα­τα­λα­νι­κῆς γλώσ­σας ABANICO. Συμ­με­τεῖ­χαν οἱ σπου­δα­στές: Ἑ­λέ­νη Βό­τση, Χρυ­σάν­θη Για­ννιά, Βαγ­γέ­λης Καμ­πού­νιας, Eduardo Lucena, Μα­ρί­α Με­λα­δά­κη, Ἑ­λέ­νη Πα­λαι­ο­λό­γου, Ἀγ­γε­λι­κὴ Πα­λα­σο­πού­λου.

.

Διαφημίσεις
%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: