Μανουὲλ Ἐσπάδα (Manuel Espada): Τὸ chat

.

Espada,Manuel-ToChat-Eikona-01

.

Μανουὲλ Ἐσπάδα (Manuel Espada)

 

Τὸ chat 

(El chat)

 .

«ΤΑ ’ΒΓΑΛΕΣ ὅ­λα ἐ­πι­τέ­λους;» ρώ­τη­σε τὴν ἄ­γνω­στη στὸ chat.

       «Ἔ­χω μεί­νει μὲ τὸ καλ­σόν» πλη­κτρο­λό­γη­σε ἐ­κεί­νη, ξα­ναμ­μέ­νη.

       «Βγάλ­το, γρή­γο­ρα» τὴν πρό­στα­ξε, το­νί­ζον­τας τὴν ἀ­παί­τη­σή του μὲ ἕ­να χτύ­πη­μα στὸ τρα­πέ­ζι, λὲς καὶ ἦ­ταν τὸ θαυ­μα­στι­κὸ στὸ τέ­λος μιᾶς φρά­σης.

       «Σό­ρυ, κά­τι ἄ­κου­σα, πρέ­πει νὰ εἶ­ναι ἡ πόρ­τα τοῦ γρα­φεί­ου του, γειά.»

       «Μὴν μ’ ἀ­φή­νεις στὴ μέ­ση» ἱ­κέ­τευ­σε ἐ­κεῖ­νος.

       Ἡ γυ­ναί­κα πα­ρά­τη­σε ἀ­μέ­σως τὸ c­h­at. Ὁ ἄν­τρας ἔ­κλει­σε τὸν ὑ­πο­λο­γι­στή του καὶ βγῆ­κε τσαν­τι­σμέ­νος, ὡ­στό­σο μπῆ­κε στὸ ὑ­πνο­δω­μά­τιο στὶς μύ­τες γιὰ νὰ μὴν ξυ­πνή­σει τὴ γυ­ναί­κα του. Κά­τω ἀ­πὸ τὰ σεν­τό­νια, τὸ ἀ­μυ­δρὸ φῶς μιᾶς ὀ­θό­νης φώ­τι­ζε τοὺς σα­γρὲ τοί­χους.

  Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 .

Πη­γή: Ἀ­πὸ τὴ συλ­λο­γὴ μι­κρο­δι­η­γη­μά­των Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (ἐ­πιμ.) 18+ Minicuentos eroticos. Ἀν­θο­λο­γί­α ἰ­σπα­νι­κοῦ ἐ­ρω­τι­κοῦ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τος, Ἀ­θή­να, 2013. Τὴν συλ­λο­γὴ προ­σφέ­ρει ὁ τα­κτι­κὸς συ­νερ­γά­της μας Κ. Πα­λαι­ο­λό­γος στοὺς ἀ­να­γνῶ­στες τοῦ ἱ­στο­λο­γί­ου μας ποὺ μπο­ροῦν νὰ τὴν δι­α­βά­σουν ὁ­λό­κλη­ρη ἢ καὶ νὰ τὴν ἀ­πο­θη­κεύ­σουν ἀ­πὸ ἐδῶ.

Μα­νου­ὲλ Ἐ­σπά­δα (M­a­n­u­el E­s­p­a­da) (Σα­λα­μάν­κα, 1974). Ἐρ­γά­ζε­ται ὡς δη­μο­σι­ο­γρά­φος καὶ σε­να­ρι­ο­γρά­φος. Ἔ­χει δη­μο­σι­εύ­σει τὰ βι­βλί­α El d­e­s­g­u­a­ce (2007), F­u­e­ra de t­e­m­a­r­io (2010) καὶ Z­o­om (2011). Τὸ ἱστο­λό­γιο ἑτοι­μά­ζει μι­κρὸ ἀφιέ­ρω­μα στὸν Μ. Ἐσπάδα τὸ ὁποῖο ἔχει ἐπι­με­λη­θεῖ ἡ Δα­νά­η Τα­χτα­ρά, ποὺ ἔκα­νε τὶς με­τα­φράσεις καὶ πῆρε συ­νέ­ντευ­ξη ἀπὸ τὸν Ἰσπανὸ συγ­γρα­φέ­α.

 .

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἱ­σπα­νι­κά:

Ἡ με­τά­φρα­ση εἶ­ναι προ­ϊ­ὸν τοῦ ἐρ­γα­στη­ρί­ου με­τά­φρα­σης μι­κρο­δι­η­γη­μά­των ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κὰ στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ ὅπου δί­δα­ξε ὁ Κων­σταν­τῖ­νος Πα­λαι­ο­λό­γος στὸ πλαί­σιο τοῦ Ἐρ­γα­στη­ρί­ου Λο­γο­τε­χνι­κῆς Με­τά­φρα­σης τοῦ Κέν­τρου Ἰ­σπα­νι­κῆς, Πορ­το­γα­λι­κῆς καὶ Κα­τα­λα­νι­κῆς γλώσ­σας ABANICO. Συμ­με­τεῖ­χαν οἱ σπου­δα­στές: Ἑ­λέ­νη Βό­τση, Χρυ­σάν­θη Γιαν­νιά, Βαγ­γέ­λης Καμ­πού­νιας, Eduardo Lucena, Μα­ρί­α Με­λα­δά­κη, Ἑ­λέ­νη Πα­λαι­ο­λό­γου, Ἀγ­γε­λι­κὴ Πα­λα­σο­πού­λου.

.

Διαφημίσεις
%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: