Διονύσης Μαρίνος: Ἡ καθημερινὴ βόλτα

.

Marinos,Dionysis-IKathimeriniBolta-Eikona-04b

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.

Διο­νύ­σης Μα­ρί­νος

 .

Ἡ κα­θη­με­ρι­νὴ βόλ­τα

 

10-Kappa-Magnus_Blindes_saga-Initial_K-G__MuntheΑΘΕ ΠΡΩΙ ὁ κύ­ριος Ρο­βέρ­τος βγά­ζει τὴν οἰ­κό­σι­τη σαύ­ρα του νὰ ξε­σκά­σει. Ἕ­να λε­πτὸ δερ­μά­τι­νο λου­ρὶ ἑ­νώ­νει ἀ­φέν­τη καὶ ἑρ­πε­τὸ σὲ ἕ­ναν ἀ­ξε­δι­ά­λυ­το κόμ­πο. Ὁ ἕ­νας προ­σέ­χει τὸν ἄλ­λον νὰ κρα­τη­θεῖ ἐν πο­ρεί­ᾳ. Τὰ βή­μα­τά τους ἠ­χοῦν ρυθ­μι­κὰ καὶ πα­ρα­πει­στι­κὰ πά­νω στὸ πλα­κό­στρω­το. Λὲς καὶ ἀρ­νοῦν­ται νὰ πα­τή­σουν στὸ ἔ­δα­φος κι ὅ­μως τὸ κά­νουν. Εἰς μά­την. Ὁ κό­σμος περ­νά­ει ἀ­φα­νὴς ἀ­πὸ δί­πλα τους· σπά­νια τοὺς κοι­τοῦν, ἀ­κό­μα πιὸ σπά­νια τοὺς χαι­ρε­τοῦν. Τὸν κύ­ριο Ρο­βέρ­το καὶ τὴν οἰ­κό­σι­τη σαύ­ρα του. Κι ὅ­μως κά­τι θὰ ἔ­πρε­πε νὰ θυ­μί­ζουν στοὺς πε­ρα­στι­κούς, αὐ­τὸς ὁ πα­ρά­ξε­νος ἄν­θρω­πος καὶ ἡ σερ­νά­με­νη γλώσ­σα τῆς οἰ­κο­γε­νεί­ας τῶν Ἰ­γου­α­νί­δων. Ἂν κοι­τοῦ­σαν πί­σω ἀ­πὸ τὶς πλά­τες τους, ἂν δέ­χον­ταν μὲ εὐ­γνω­μο­σύ­νη τὰ λέ­πια ποὺ πά­νω στὰ κορ­μιά τους εἶ­χαν φυ­τρώ­σει, θὰ κα­τα­λά­βαι­ναν πὼς καὶ τοὺς ἴ­διους, κά­ποι­ος κύ­ριος Ρο­βέρ­τος τοὺς βγά­ζει κά­θε πρω­ὶ στὸ δρό­μο νὰ πά­ρουν ἀ­έ­ρα. Αὐ­τὴ τὴ στιγ­μὴ κά­ποι­ος κου­νά­ει τὸ λου­ρὶ στὸν λαι­μό μου. Τὸ νι­ώ­θω.

 

 Bonsai-03c-GiaIstologio-04

 

Πηγή: Πρώτη δημοσίευση.

 

Διο­νύ­σης Μα­ρί­νος (Ἀ­θή­να, 1971). Ἐρ­γά­ζε­ται ὡς δη­μο­σιο­γρά­φος καὶ ἔ­χει ἐκ­δώ­σει δύ­ο μυ­θι­στο­ρή­μα­τα: Χα­μέ­να Κορ­μιά (ἐκ­δ. Τε­τρά­γω­νο) καὶ Τε­λευ­ταί­α πό­λη (ἐκ­δό­σεις Γα­βρι­η­λί­δης). 

 

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: