Γιάννης Γιαννουλέας: Σὲ 45 τετραγωνικά

 

 

Γιάννης Γιαννουλέας

 

Σὲ 45 τε­τρα­γω­νι­κά

 

­ΝΑ ΠΡΩ­Ϊ, ὁ ἐ­ξαν­τλη­μέ­νος ναυα­γὸς ση­κώ­θη­κε μὲ τρε­λὸ καρ­δι­ο­χτύ­πι. Ἀ­πο­φά­σι­σε ὅ­τι ἔ­πρε­πε νὰ ἀν­τι­δρά­σει. «Δὲν πά­ει ἄλ­λο.» Ξά­πλω­σε στὴ σκιὰ τοῦ φοί­νι­κα καὶ ἔ­γρα­ψε ἕ­να σύν­το­μο μή­νυ­μα, ποὺ τὸ τύ­λι­ξε καὶ τὸ πα­ρά­χω­σε σ’ ἕ­να μπου­κά­λι. Τὸ ἔ­κλει­σε βι­α­στι­κά, τὸ κοί­τα­ξε γιὰ μιὰ στιγ­μή, γύ­ρι­σε πρὸς τὸ πέ­λα­γος καὶ τὸ πέ­τα­ξε ὅ­σο πιὸ μα­κριὰ εἶ­χε τὴ δύ­να­μη.

       Ἔ­πει­τα πῆ­γε στὴν κου­ζί­να. Τη­γά­νι­σε ἕ­να αὐ­γὸ καὶ πε­ρί­με­νε τρώ­γον­τάς το. Τὸ τη­λέ­φω­νο δὲν χτύ­πη­σε μέ­χρι ἀρ­γὰ τὸ βρά­δυ.

 

 

Πη­γή: Ἀπὸ τὴν συλ­λογὴ μι­κρο­δι­η­γη­μά­των Σὲ 45 τε­τρα­γω­νι­κά (Tα­χυ­δρά­μα­τα, ἐκδ. Ἀπό­πει­ρα, 1997).           

 

Γιάν­νης Γιαν­νου­λέ­ας (1962). Ἔκα­νε σπουδὲς σκη­νο­θε­σί­ας κι­νη­μα­το­γρά­φου καὶ γύ­ρι­σε τὶς ται­νί­ες: Ἡ ἄλλη πλευ­ρά (1985), ἡ μο­να­δι­κή ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη κι­νη­μα­το­γρα­φικὴ συ­νέ­ντευ­ξη τοῦ πα­λαί­μα­χου ἐπα­να­στά­τη Ἄγι Στί­να (διάρ­κεια 25΄) καὶ Κα­λη­μέ­ρα Μα­νά­γκουα (1987), ἕνα τα­ξι­διω­τικὸ ντο­κι­μα­ντὲρ στὴ Νι­κα­ρά­γουα τῶν Σα­ντι­νί­στας (διάρ­κεια 10΄). Δη­μο­σί­ευ­σε τὰ βι­βλί­α Σὲ 45 τε­τρα­γω­νι­κά (Tα­χυ­δρά­μα­τα, ἐκδ. Ἀπό­πει­ρα, 1997) καὶ Ἀπροσ­δό­κη­τος κῆπος (Ποι­ή­μα­τα, ἐκδ. Ἀ­πό­πειρα, 2006).  Ἔχει δη­μο­σιεύ­σει πολ­λὰ κεί­μενα κι­νη­μα­το­γρα­φικῆς καὶ θε­α­τρικῆς κρι­τικῆς σὲ ἐφη­με­ρί­δες καὶ πε­ριο­δι­κά. Διατηρεῖ τὸ ἱστολόγιο Lathrometanastis: Τέ­χ­νη – Ἀ­να­τρο­πή – Δη­μι­ουρ­γία.