Βασίλης Μανουσάκης: Πριζον-ίαση

 

 

Βασίλης Μανουσάκης

 

Πριζον-ίαση

 

ΜΑΡΚ ἔ­σβη­σε τὸν ὑ­πο­λο­γι­στὴ στὶς 7 πα­ρὰ τέ­ταρ­το ἀ­κρι­βῶς. Εἶ­χε σκο­τώ­σει τὸν Τε­τρα­κέ­φα­λο Ὄ­ρυ­γα καὶ εἶ­χε ἀ­να­κτή­σει τὴ Δί­κο­πη Λε­πί­δα τῆς Αὐ­θεν­τί­ας.

       Στὶς 8 καὶ τέ­ταρ­το κάρ­φω­σε τὸν χαρ­το­κό­πτη του στὸν λαι­μὸ τοῦ δι­ευ­θυν­τῆ του καὶ στά­θη­κε πά­νω ἀ­πὸ τὸ πτῶ­μα ψέλ­νον­τας ἀ­κα­τά­λη­πτα μάν­τρα.

       Οἱ ἀ­στυ­νο­μι­κοὶ εἶ­παν πὼς στὸν δρό­μο γιὰ τὸ τμῆ­μα, συ­νέ­χι­σε νὰ μουρ­μου­ρί­ζει κά­τι σχε­τι­κὰ μὲ τὴ Χώ­ρα τῆς Πρι­ζο­νί­ας, ὅ­που βρί­σκε­ται θαμ­μέ­νο τὸ Στα­χτὶ Πε­τρά­δι τῆς Ἐ­πι­φοί­τη­σης.

 

 

Βα­σί­λης Μα­νου­σά­κης (Ἀ­θή­να, 1972). Ποι­η­τής, δι­η­γη­μα­το­γρά­φος, με­τα­φρα­στής. Ἔ­χει δι­δα­κτο­ρι­κὸ στὴν Ἀ­με­ρι­κα­νι­κὴ Ποί­η­ση. Δι­δά­σκει στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο Κύ­πρου. Ἔ­χει δη­μο­σι­εύ­σει τὴν ποι­η­τι­κὴ συλ­λο­γὴ Μιᾶς Στα­γό­νας Χρό­νος (Ἐκ­δό­σεις Πλα­νό­διον, 2009) καὶ τὴ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των Ἀν­θρώ­πων Ὄ­νει­ρα (Ἐκ­δό­σεις Ἀντ. Στα­μού­λη, 2010). Ποι­ή­μα­τα καὶ δο­κί­μιά του ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­τεῖ σὲ πολ­λὰ λο­γο­τε­χνι­κὰ πε­ρι­ο­δι­κὰ τῆς Ἑλ­λά­δας καὶ τοῦ ἐ­ξω­τε­ρι­κοῦ.

 

Διαφημίσεις
%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: