Κίμων Θεοδώρου: Ἀγόρι κλαίει γιὰ τὴν Amy

 

 

Κί­μων Θε­ο­δώ­ρου

           

Ἀ­γό­ρι κλαί­ει γιὰ τὴν A­my

 

’ ΑΥ­ΤΟ ΤΟΝ ΚΟ­ΣΜΟ ὑ­πάρ­χουν μο­νά­χα δύ­ο κα­τη­γο­ρί­ες ἀν­θρώ­πων: ἐ­κεῖ­νοι ποὺ ἔ­κλα­ψαν ὅ­ταν ἔ­φυ­γε ἡ A­my W­i­n­e­h­o­u­se κι ἐ­κεῖ­νοι ποὺ δὲν ἔ­κλα­ψαν. Ἡ Ζέ­φη μοῦ ἀ­να­κοί­νω­σε τὸ πό­ρι­σμα: «Εἶ­σαι θε­ο­πά­λα­βος, οὔ­τε γιὰ τὸν πα­τέ­ρα ἔ­κλα­ψες τό­σο.» Καὶ στὴ συ­νέ­χεια εἶ­πε πὼς στὸ κά­τω-κά­τω ἦ­ταν ἕ­να πρε­ζά­κι —ἡ A­my, ὄ­χι ὁ πα­τέ­ρας— καὶ ὅ­λοι γνω­ρί­ζουν πῶς κα­τα­λή­γουν τὰ πρε­ζά­κια. Ξέ­χα­σε τρί­α Κα­λο­καί­ρια πρὶν ποὺ δὲν πή­γα­με δι­α­κο­πὲς —ἐ­ξάλ­λου πο­τὲ δὲν πη­γαί­νου­με για­τὶ δὲν ἔ­χου­με μί­α— καὶ τὴ βγά­λα­με μὲ βόλ­τες στὴν πα­ρα­λια­κή, αὐ­το­κι­νη­τά­δα ἀ­πὸ τὸ Κα­λα­μά­κι μέ­χρι τὴ Σα­ρω­νί­δα. Ἔ­βρα­ζαν οἱ λα­μα­ρί­νες στὸ ὄ­πελ, τριά­ντα χρό­νια πα­ρά­δο­ση τὸ σα­ρα­βα­λά­κι, οἰ­κο­γε­νεια­κὸ κει­μή­λιο, τὰ πα­ρά­θυ­ρα ἀ­νοι­κτὰ τέν­τα, οὔ­τε ὁ ἀ­νε­μι­στή­ρας δού­λευ­ε, τὸ ρά­διο δὲν ἔ­παι­ζε κα­λὰ-κα­λὰ ἀλ­λὰ τὸ πα­λι­ο­κα­σε­τό­φω­νο μπο­ροῦ­σε ἀ­κό­μα νὰ φτύ­νει μου­σι­κή, δι­α­χέ­ον­τας μιὰ αἴ­σθη­ση ρε­τρό, ποι­ός ἄ­κου­γε —καὶ ἀ­κού­ει— μου­σι­κὴ ἀ­πὸ κα­σέ­τες πλέ­ον. Εἶ­χα γε­μί­σει μιὰ κα­σέ­τα μό­νο μὲ τὸ «re­hab» καὶ τὸ «you know I΄m no good» νὰ παί­ζουν ξα­νὰ καὶ ξα­νά. Κα­τὰ κά­ποι­ον τρό­πο ἡ πα­λι­ο­φί­λη ἡ A­my ἔ­σω­σε τὶς χα­μέ­νες μας δι­α­κο­πές. Κι ὅ­μως ἡ Ζέ­φη πα­ρέ­μει­νε στὴν κα­τη­γο­ρί­α ποὺ δὲν ἔ­κλα­ψε καὶ ἀ­να­ρω­τή­θη­κα ἂν εἶ­ναι δυ­να­τὸν νὰ μᾶς ἔ­φε­ραν στὸν κό­σμο οἱ ἴ­διοι γο­νεῖς. Οὔ­τε ὅ­ταν ἔ­χα­σε τὸ παι­δὶ ἔ­κλα­ψε, φά­νη­κε ἡ ἀ­πο­βο­λὴ νὰ μὴν ἀ­φο­ρᾶ κα­θό­λου τὸ σῶ­μα της. Κι ἔ­πει­τα στὸ δι­α­ζύ­γιο, ὅ­ταν ξε­φορ­τώ­θη­κε τὸν ἄν­τρα της, λί­γο ἔ­λει­ψε νὰ δι­ορ­γα­νώ­σει πάρ­τι. Σὲ ἀ­νυ­πο­ψί­α­στο χρό­νο εἶ­χε ξε­στο­μί­σει μιὰ χον­τρά­δα, πὼς δὲν ἔ­χω ἰ­δέ­α πό­σους μπε­λά­δες γλι­τώ­νω κα­θὼς δὲ μὲ κό­βει νὰ παν­τρεύ­ο­μαι σύν­το­μα, του­λά­χι­στον ὄ­χι ἔ­τσι ὅ­πως εἶ­μαι κα­θη­λω­μέ­νος πιὰ στὸ κα­ρο­τσά­κι. Καὶ ποῦ νὰ δεῖς κλά­μα ποὺ εἶ­χα ρί­ξει γιὰ τὸν M­i­c­h­a­el J­a­c­k­s­on. Μὰ γιὰ τὴν A­my πιὸ πο­λύ. 

  

 

Πη­γή: Πρώ­τη δη­μο­σί­ευ­ση.

 

Κί­μων Θε­ο­δώ­ρου (Κα­βά­λα, 1981). Ἔ­χει πα­ρα­κο­λου­θή­σει σπου­δὲς στὴ δη­μο­σι­ο­γρα­φί­α καὶ στὸν εὐ­ρω­πα­ϊ­κὸ πο­λι­τι­σμό. Δι­η­γή­μα­τά του δι­α­κρί­θη­καν στοὺς λο­γο­τε­χνι­κοὺς δι­α­γω­νι­σμοὺς H­o­t­el I­n­t­e­r­n­et (2008) καὶ H­o­t­el Οἰ­δί­πους (2011) τῶν ἐκ­δό­σε­ων Πα­τά­κη. 

 

Βίν­τεο: Ἡ A­my Wi­ne­hou­se τρα­γου­δᾶ τὸ «You Know I’m No Good».