Ἄμπροουζ Μπήρς (Ambrose Bierce): Ὁ φιλεύ­σπλα­χνος γιατρός

 

 

Ἄμπροουζ Μπήρς (Ambrose Bierce)

 

φι­λεύ­σπλα­χνος για­τρός

(T­he C­o­m­p­a­s­s­i­o­n­a­te P­h­y­s­i­c­i­an)

 

­ΝΑΣ ΚΑ­ΛΟ­ΚΑΡ­ΔΟΣ ΓΙΑ­ΤΡΟΣ, κα­θι­σμέ­νος πλά­ι στὸ κρε­βά­τι ἑ­νὸς ἀ­σθε­νοῦς ποὺ ὑ­πέ­φε­ρε ἀ­πὸ ἀ­νί­α­τη καὶ ἐ­πώ­δυ­νη ἀ­σθέ­νεια, ἄ­κου­σε πί­σω του ἕ­ναν θό­ρυ­βο. Στρέ­φον­τας τὸ βλέμ­μα εἶ­δε μιὰ γά­τα ποὺ γε­λοῦ­σε μὲ τὴ μά­ται­α προ­σπά­θεια ἑ­νὸς πλη­γω­μέ­νου πον­τι­κιοῦ, ποὺ πά­σχι­ζε νὰ σύ­ρει τὸ κορ­μὶ του ἔ­ξω ἀ­π’ τὸ δω­μά­τιο.

       «Ἄ­τεγ­κτο κτῆ­νος!» φώ­να­ξε. «Για­τί δὲν τὸ σκο­τώ­νεις ἀ­κα­ρια­ία, σὰν κυ­ρί­α;»

       Ση­κώ­θη­κε, ἔ­δι­ω­ξε μὲ κλω­τσι­ὲς τὴ γά­τα κι ὕ­στε­ρα ἔ­πι­α­σε σπλα­χνι­κά το πον­τί­κι καὶ ἔ­δω­σε τέ­λος στὴ δυ­στυ­χί­α του στρί­βον­τας τὸ κε­φά­λι του. Τὰ βογ­κη­τὰ τοῦ ἀ­σθε­νοῦς του τὸν ἐ­πα­νέ­φε­ραν στὸ κρε­βά­τι· ὁ φι­λεύ­σπλα­χνος για­τρὸς συν­τα­γο­γρά­φη­σε κά­τι δι­ε­γερ­τι­κό, κά­τι δυ­να­μω­τι­κὸ καὶ κά­τι θρε­πτι­κό, κι ἔ­φυ­γε.

  

 

Πηγή: Fantastic Fables, G.P. Putnam’s Sons, New York, 1899.

Project Gutenberg: http://www.gutenberg.org/files/374/374-h/374-h.htm

 

Ἄμπροουζ Μπήρς (Ambrose Bierce)  (A­m­b­r­o­se B­i­e­r­ce. Ὀ­χά­ι­ο, 1842–Με­ξι­κό, με­τὰ τὸ 1913).  Ποι­η­τὴς καὶ πε­ζο­γρά­φος, ση­μαί­νου­σα μορ­φὴ τῆς ἀ­με­ρι­κα­νι­κῆς λο­γο­τε­χνί­ας τοῦ τέ­λους τοῦ 19ου αἰ­ώ­να καὶ τῶν ἀρ­χῶν τοῦ 20οῦ. Πε­ρισ­σό­τε­ρα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔρ­γο του βλέπε ἐδῶ: Γιάννης Παλαβός, «“Τί­πο­τα δὲν ἔ­χει ση­μα­σί­α”: ὁ Ἄμ­προ­ουζ Μπὴρς καὶ οἱ Φαν­τα­στι­κοὶ μύ­θοι. Μι­κρὴ ἐ­κλο­γή».

 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἀγ­γλι­κά:

Γιά­ννης Πα­λα­βός (Βελ­βεν­τὸ Κο­ζά­νης, 1980). Σπού­δα­σε δη­μο­σι­ο­γρα­φί­α στὸ ΑΠΘ καὶ πο­λι­τι­στι­κὴ δι­α­χεί­ρι­ση στὸ Πάν­τει­ο. Τὸ 2007 κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πὸ τὴν In­tro Books ἡ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των του Ἀ­λη­θι­νὴ ἀ­γά­πη καὶ ἄλ­λες ἱ­στο­ρί­ες. Τὸ 2009 κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πὸ τὶς ἐκ­δό­σεις Τό­πος τὸ βι­βλί­ο Σὰν Ἄν­γκρε / Τὰ δά­κρυ­α τῆς Φὸν Μπρά­ουν, ποὺ ἔ­γρα­ψε μα­ζὶ μὲ τὸν Σω­τή­ρη Μπαμ­πα­τζι­μό­που­λο. Δι­η­γή­μα­τα καὶ με­τα­φρά­σεις του (με­τα­ξὺ ἄλ­λων: Ed­gar Lee Mas­ters, Mi­ro­slav Ho­lub, Mat­thew Ar­nold, Do­nald Justi­ce) ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­θεῖ στὰ πε­ρι­ο­δι­κὰ Τὸ Δέν­τρο, Ἐν­τευ­κτή­ριο, (Δε)κα­τά, Ἡ Πα­ρέμ­βα­ση, e-p­o­e­ma κ.ἄ. Γιὰ τὸ ἱ­στο­λό­γιο Ἱστορίες Μπονζάι τοῦ Πλα­νό­διου ἔ­χει με­τα­φρά­σει τὸ δι­ή­γη­μα τῆς Willa Cather «Πίτερ».