Ἄμπροουζ Μπήρς (Ambrose Bierce): Ἐσφαλμένες θρησκεῖες

 

 

Ἄμπροουζ Μπήρς (Ambrose Bierce)

 

Ἐ­σφαλ­μέ­νες θρη­σκεῖ­ες

(R­e­l­i­g­i­o­ns of E­r­r­or)

 

ΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ποὺ βρι­σκό­ταν στὴν Ἀ­να­το­λὴ ἄ­κου­σε τὸ θό­ρυ­βο ἑ­νὸς καυ­γᾶ. Γύ­ρι­σε στὸ δι­ερ­μη­νέ­α του καὶ τὸν ρώ­τη­σε τί τὸν προ­κά­λε­σε.

       «Οἱ βου­δι­στὲς κό­βουν τὰ κε­φά­λια τῶν μου­σουλ­μά­νων» ἀ­πάν­τη­σε ὁ δι­ερ­μη­νέ­ας μὲ ἀ­να­το­λί­τι­κη ψυ­χραι­μί­α.

       «Δὲν ἤ­ξε­ρα» πα­ρα­τή­ρη­σε ὁ χρι­στια­νὸς μὲ ἐ­πι­στη­μο­νι­κὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον «ὅ­τι αὐ­τὸ θὰ ἦ­ταν τό­σο θο­ρυ­βῶ­δες».

       «Οἱ μου­σουλ­μά­νοι, ἐ­πί­σης, κό­βουν τὰ κε­φά­λια τῶν βου­δι­στῶν» πρό­σθε­σε ὁ δι­ερ­μη­νέ­ας.

       «Εἶ­ναι ἐκ­πλη­κτι­κό», συλ­λο­γί­στη­κε ὁ χρι­στια­νός, «πό­σο βί­αι­ες ἀλ­λὰ καὶ δι­α­δε­δο­μέ­νες εἶ­ναι οἱ θρη­σκευ­τι­κὲς ἐ­χθρο­πρα­ξί­ες. Σ’ ὅ­λο τὸν κό­σμο οἱ πι­στοὶ τῆς κά­θε το­πι­κῆς λα­τρεί­ας ἀ­πε­χθά­νον­ται τοὺς πι­στοὺς ὁ­ποι­ασ­δή­πο­τε ἄλ­λης λα­τρεί­ας, καὶ ὁ μό­νος λό­γος ποὺ δὲν γί­νον­ται δο­λο­φό­νοι εἶ­ναι για­τί δὲν τολ­μοῦν νὰ σκο­τώ­σουν. Καὶ τὸ πιὸ πε­ρί­ερ­γο εἶ­ναι ὅ­τι ὅ­λες οἱ θρη­σκεῖ­ες εἶ­ναι ἐ­σφαλ­μέ­νες καὶ ἀ­νή­θι­κες ἐ­κτὸς ἀ­π’ τὴ δι­κή μου. Ἡ δι­κή μου, δό­ξα τῷ Θε­ῶ, εἶ­ναι σω­στὴ καὶ ἠ­θι­κή».

       Καὶ μό­λις τέ­λει­ω­σε τὸ λό­γο του πῆ­γε φα­νε­ρὰ ἱ­κα­νο­ποι­η­μέ­νος νὰ τη­λε­γρα­φή­σει, αἰ­τού­με­νος ἕ­να τάγ­μα μα­χαι­ρο­βγάλ­τες πρὸς προ­στα­σί­αν τοῦ χρι­στι­α­νι­κοῦ συμ­φέ­ρον­τος.

  

 

Πηγή: Fantastic Fables, G.P. Putnam’s Sons, New York, 1899.

Project Gutenberg: http://www.gutenberg.org/files/374/374-h/374-h.htm

 

Ἄμπροουζ Μπήρς (Ambrose Bierce)  (A­m­b­r­o­se B­i­e­r­ce. Ὀ­χά­ι­ο, 1842–Με­ξι­κό, με­τὰ τὸ 1913).  Ποι­η­τὴς καὶ πε­ζο­γρά­φος, ση­μαί­νου­σα μορ­φὴ τῆς ἀ­με­ρι­κα­νι­κῆς λο­γο­τε­χνί­ας τοῦ τέ­λους τοῦ 19ου αἰ­ώ­να καὶ τῶν ἀρ­χῶν τοῦ 20οῦ. Πε­ρισ­σό­τε­ρα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔρ­γο του βλέπε ἐδῶ: Γιάννης Παλαβός, «“Τί­πο­τα δὲν ἔ­χει ση­μα­σί­α”: ὁ Ἄμ­προ­ουζ Μπὴρς καὶ οἱ Φαν­τα­στι­κοὶ μύ­θοι. Μι­κρὴ ἐ­κλο­γή».

 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἀγ­γλι­κά:

Γιά­ννης Πα­λα­βός (Βελ­βεν­τὸ Κο­ζά­νης, 1980). Σπού­δα­σε δη­μο­σι­ο­γρα­φί­α στὸ ΑΠΘ καὶ πο­λι­τι­στι­κὴ δι­α­χεί­ρι­ση στὸ Πάν­τει­ο. Τὸ 2007 κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πὸ τὴν In­tro Books ἡ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των του Ἀ­λη­θι­νὴ ἀ­γά­πη καὶ ἄλ­λες ἱ­στο­ρί­ες. Τὸ 2009 κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πὸ τὶς ἐκ­δό­σεις Τό­πος τὸ βι­βλί­ο Σὰν Ἄν­γκρε / Τὰ δά­κρυ­α τῆς Φὸν Μπρά­ουν, ποὺ ἔ­γρα­ψε μα­ζὶ μὲ τὸν Σω­τή­ρη Μπαμ­πα­τζι­μό­που­λο. Δι­η­γή­μα­τα καὶ με­τα­φρά­σεις του (με­τα­ξὺ ἄλ­λων: Ed­gar Lee Mas­ters, Mi­ro­slav Ho­lub, Mat­thew Ar­nold, Do­nald Justi­ce) ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­θεῖ στὰ πε­ρι­ο­δι­κὰ Τὸ Δέν­τρο, Ἐν­τευ­κτή­ριο, (Δε)κα­τά, Ἡ Πα­ρέμ­βα­ση, e-p­o­e­ma κ.ἄ. Γιὰ τὸ ἱ­στο­λό­γιο Ἱστορίες Μπονζάι τοῦ Πλα­νό­διου ἔ­χει με­τα­φρά­σει τὸ δι­ή­γη­μα τῆς Willa Cather «Πίτερ».