Ἄμπροουζ Μπήρς (Ambrose Bierce): Ἐργάτης στὸ πεζοδρόμιο

 

 

 

Ἄμπροουζ Μπήρς (Ambrose Bierce)

  

 Ἐργάτης στὸ πεζοδρόμιο

(T­he P­a­v­i­or)

 

ΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ εἶ­δε ἕ­ναν ἐρ­γά­τη νὰ στρώ­νει μὲ τὸ σφυ­ρί του πλά­κες στὸ πε­ζο­δρό­μιο, τὸν πλη­σί­α­σε καὶ τοῦ εἶ­πε:

       «Φί­λε μου, φαί­νε­σαι κα­τα­βε­βλη­μέ­νος. Ἡ φι­λο­δο­ξί­α εἶ­ναι κα­κὸ ἀ­φεν­τι­κό.»

       «Δου­λεύ­ω γιὰ τὸν κ. Τζό­ουνς, κύ­ρι­ε» ἀ­πάν­τη­σε ὁ ἐρ­γά­της.

        «Ἔ­λα, πά­ρε τὰ πά­νω σου» συ­νέ­χι­σε ὁ συγ­γρα­φέ­ας. «Ἡ δό­ξα ἔρ­χε­ται τὴ στιγ­μὴ ποὺ δὲν τὴν πε­ρι­μέ­νεις. Σή­με­ρα εἶ­σαι φτω­χός, ἄ­ση­μος κι ἀ­πο­γο­η­τευ­μέ­νος· αὔ­ριο ἴ­σως τὰ αὐ­τιὰ ὅ­λων νὰ βου­ί­ζουν μὲ τ’ ὄ­νο­μά σου.»

        «Τί μοῦ τσαμ­που­νᾶς;» εἶ­πε ὁ ἐρ­γά­της. «Δὲν μπο­ρεῖ ἕ­νας τί­μιος ἐρ­γά­της νὰ κά­νει τὴ δου­λειά του μὲ τὴν ἡ­συ­χί­α του, νὰ πά­ρει τὸ μι­σθό του καὶ νὰ τὰ βγά­λει πέ­ρα χω­ρὶς νὰ τοῦ πε­τᾶ­νε οἱ ἄλ­λοι βλα­κεῖ­ες γιὰ φι­λο­δο­ξί­α καὶ φή­μη;»

        «Για­τί μπο­ρεῖ ἕ­νας τί­μιος γρα­φιάς;» εἶ­πε ὁ συγ­γρα­φέ­ας.

 

   

Πηγή: Fantastic Fables, G.P. Putnam’s Sons, New York, 1899.

Project Gutenberg: http://www.gutenberg.org/files/374/374-h/374-h.htm

 

ἌμπροουζΜπήρς (Ambrose Bierce)  (A­m­b­r­o­se B­i­e­r­ce. Ὀ­χά­ι­ο, 1842–Με­ξι­κό, με­τὰ τὸ 1913).  Ποι­η­τὴς καὶ πε­ζο­γρά­φος, ση­μαί­νου­σα μορ­φὴ τῆς ἀ­με­ρι­κα­νι­κῆς λο­γο­τε­χνί­ας τοῦ τέ­λους τοῦ 19ου αἰ­ώ­να καὶ τῶν ἀρ­χῶν τοῦ 20οῦ. Πε­ρισ­σό­τε­ρα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔρ­γο του βλέπε ἐδῶ: Γιάννης Παλαβός, «“Τί­πο­τα δὲν ἔ­χει ση­μα­σί­α”: ὁ Ἄμ­προ­ουζ Μπὴρς καὶ οἱ Φαν­τα­στι­κοὶ μύ­θοι. Μι­κρὴ ἐ­κλο­γή».

 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἀγ­γλι­κά:

Γιά­ννης Πα­λα­βός (Βελ­βεν­τὸ Κο­ζά­νης, 1980). Σπού­δα­σε δη­μο­σι­ο­γρα­φί­α στὸ ΑΠΘ καὶ πο­λι­τι­στι­κὴ δι­α­χεί­ρι­ση στὸ Πάν­τει­ο. Τὸ 2007 κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πὸ τὴν In­tro Books ἡ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των του Ἀ­λη­θι­νὴ ἀ­γά­πη καὶ ἄλ­λες ἱ­στο­ρί­ες. Τὸ 2009 κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πὸ τὶς ἐκ­δό­σεις Τό­πος τὸ βι­βλί­ο Σὰν Ἄν­γκρε / Τὰ δά­κρυ­α τῆς Φὸν Μπρά­ουν, ποὺ ἔ­γρα­ψε μα­ζὶ μὲ τὸν Σω­τή­ρη Μπαμ­πα­τζι­μό­που­λο. Δι­η­γή­μα­τα καὶ με­τα­φρά­σεις του (με­τα­ξὺ ἄλ­λων: Ed­gar Lee Mas­ters, Mi­ro­slav Ho­lub, Mat­thew Ar­nold, Do­nald Justi­ce) ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­θεῖ στὰ πε­ρι­ο­δι­κὰ Τὸ Δέν­τρο, Ἐν­τευ­κτή­ριο, (Δε)κα­τά, Ἡ Πα­ρέμ­βα­ση, e-p­o­e­ma κ.ἄ. Γιὰ τὸ ἱ­στο­λό­γιο Ἱστορίες Μπονζάι τοῦ Πλα­νό­διου ἔ­χει με­τα­φρά­σει τὸ δι­ή­γη­μα τῆς Willa Cather «Πίτερ».