Ἄμπροουζ Μπήρς (Ambrose Bierce): Ὁ ἀστυνομικὸς καὶ ὁ πολίτης

 

 

Ἄμπροουζ Μπήρς (Ambrose Bierce)

 

Ὁ ἀ­στυ­νο­μι­κὸς καὶ ὁ πο­λί­της

(T­he P­o­l­i­c­e­m­an a­nd t­he C­i­t­i­z­en)

 

­ΝΑΣ A­ΣΤΥ­ΝΟ­ΜΙ­ΚOΣ συ­νάν­τη­σε ἕ­ναν ἄν­δρα ποὺ βρι­σκό­ταν σὲ πα­ρο­ξυ­σμὸ καὶ εἶ­πε «Αὐ­τὸς ἐ­δῶ εἶ­ναι με­θυ­σμέ­νος» κι ἄρ­χι­σε νὰ τὸν χτυ­πά­ει στὸ κε­φά­λι μὲ τὸ κλόμπ. Ἕ­νας πε­ρα­στι­κὸς πο­λί­της εἶ­πε:

       «Για­τί δο­λο­φο­νεῖ­τε ἕ­ναν ἄν­θρω­πο, ποὺ δὲν μπο­ρεῖ πιὰ νὰ βλά­ψει κα­νέ­ναν;»

       Τό­τε ὁ ἀ­στυ­νο­μι­κὸς πα­ρά­τη­σε τὸν ἄν­δρα ποὺ βρι­σκό­ταν σὲ πα­ρο­ξυ­σμὸ κι ἐ­πι­τέ­θη­κε στὸν πο­λί­τη. Αὐ­τός, ἀ­φοῦ ὑ­πέ­στη κάμ­πο­σους σκλη­ροὺς μω­λω­πι­σμούς, ἔ­τρε­ξε νὰ σω­θεῖ.

       «Ἀ­λί­μο­νο» εἶ­πε ὁ ἀ­στυ­νο­μι­κὸς «για­τί δὲν ἐ­πι­τέ­θη­κα στὸν νη­φά­λιο πρὶν κου­ρα­στῶ δέρ­νον­τας τὸν ἄλ­λον;».

       Ἀ­πὸ τό­τε ἐ­φάρ­μο­ζε τὴν τα­κτι­κὴ αὐ­τή. Μά­λι­στα, ἐ­πι­δει­κνύ­ον­τας φι­λο­πο­νί­α καὶ ζῆ­λο, ἀ­νῆλ­θε στὴ θέ­ση τοῦ Ἀρ­χη­γοῦ τῆς Ἀ­στυ­νο­μί­ας, μὲ ἀ­πο­τέ­λε­σμα κα­νεὶς νὰ μὴν εἶ­ναι νη­φά­λιος στὴν πε­ρι­ο­χὴ τῆς δι­και­ο­δο­σί­ας του.

 

 

 

Πηγή: Fantastic Fables, G.P. Putnam’s Sons, New York, 1899.

Project Gutenberg: http://www.gutenberg.org/files/374/374-h/374-h.htm

 

ἌμπροουζΜπήρς (Ambrose Bierce)  (A­m­b­r­o­se B­i­e­r­ce. Ὀ­χά­ι­ο, 1842–Με­ξι­κό, με­τὰ τὸ 1913).  Ποι­η­τὴς καὶ πε­ζο­γρά­φος, ση­μαί­νου­σα μορ­φὴ τῆς ἀ­με­ρι­κα­νι­κῆς λο­γο­τε­χνί­ας τοῦ τέ­λους τοῦ 19ου αἰ­ώ­να καὶ τῶν ἀρ­χῶν τοῦ 20οῦ. Πε­ρισ­σό­τε­ρα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔρ­γο του βλέπε ἐδῶ: Γιάννης Παλαβός, «“Τί­πο­τα δὲν ἔ­χει ση­μα­σί­α”: ὁ Ἄμ­προ­ουζ Μπὴρς καὶ οἱ Φαν­τα­στι­κοὶ μύ­θοι. Μι­κρὴ ἐ­κλο­γή».

 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἀγ­γλι­κά:

Γιά­ννης Πα­λα­βός (Βελ­βεν­τὸ Κο­ζά­νης, 1980). Σπού­δα­σε δη­μο­σι­ο­γρα­φί­α στὸ ΑΠΘ καὶ πο­λι­τι­στι­κὴ δι­α­χεί­ρι­ση στὸ Πάν­τει­ο. Τὸ 2007 κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πὸ τὴν In­tro Books ἡ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των του Ἀ­λη­θι­νὴ ἀ­γά­πη καὶ ἄλ­λες ἱ­στο­ρί­ες. Τὸ 2009 κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πὸ τὶς ἐκ­δό­σεις Τό­πος τὸ βι­βλί­ο Σὰν Ἄν­γκρε / Τὰ δά­κρυ­α τῆς Φὸν Μπρά­ουν, ποὺ ἔ­γρα­ψε μα­ζὶ μὲ τὸν Σω­τή­ρη Μπαμ­πα­τζι­μό­που­λο. Δι­η­γή­μα­τα καὶ με­τα­φρά­σεις του (με­τα­ξὺ ἄλ­λων: Ed­gar Lee Mas­ters, Mi­ro­slav Ho­lub, Mat­thew Ar­nold, Do­nald Justi­ce) ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­θεῖ στὰ πε­ρι­ο­δι­κὰ Τὸ Δέν­τρο, Ἐν­τευ­κτή­ριο, (Δε)κα­τά, Ἡ Πα­ρέμ­βα­ση, e-p­o­e­ma κ.ἄ. Γιὰ τὸ ἱ­στο­λό­γιο Ἱστορίες Μπονζάι τοῦ Πλα­νό­διου ἔ­χει με­τα­φρά­σει τὸ δι­ή­γη­μα τῆς Willa Cather «Πίτερ».