Ἄμπροουζ Μπήρς (Ambrose Bierce): Τὸ ἀγαθὸ πολίτευμα

 

 

Ἄμπροουζ Μπήρς (AmbroseBierce)

 

Τὸ ἀ­γα­θὸ πο­λί­τευ­μα

(T­he G­o­od G­o­v­e­r­n­m­e­nt)

 

Ι ΕΥΤΥΧΗΣ χώ­ρα ποὺ εἶ­σαι!» εἶ­πε μιὰ Δη­μο­κρα­τι­κὴ Μορ­φὴ Δι­α­κυ­βέρ­νη­σης σ’ ἕ­να Ἀ­νε­ξάρ­τη­το Κρά­τος. «Κά­νε μου τὴ χά­ρη νὰ κεῖ­σαι ἀ­κί­νη­τη ὅ­σο δι­α­βαί­νω πά­νω σου, ἄ­δον­τας ὕ­μνους στὸ δι­καί­ω­μα οἰ­κου­με­νι­κῆς ψή­φου καὶ αἰ­νών­τας τὶς εὐ­λο­γί­ες τῆς πο­λι­τι­κῆς καὶ θρη­σκευ­τι­κῆς ἐ­λευ­θε­ρί­ας. Στὸ με­τα­ξὺ μπο­ρεῖς νὰ ἐ­κτο­νώ­νεις τὰ αἰ­σθή­μα­τά σου ἀ­να­θε­μα­τί­ζον­τας τὸν αὐ­ταρ­χι­σμὸ καὶ τὶς πα­ρω­χη­μέ­νες μο­ναρ­χί­ες τῆς Εὐ­ρώ­πης.»

       «Ἀ­πὸ τὴ μέ­ρα ποὺ ἀ­νέ­λα­βες τὴν ἐ­ξου­σί­α» ἀ­πάν­τη­σε τὸ Κρά­τος «οἱ δη­μό­σιοι λει­τουρ­γοί μου εἶ­ναι βλά­κες καὶ ἀ­γύρ­τες. Τὰ νο­μο­θε­τι­κά μου σώ­μα­τα —ἐ­θνι­κὰ καὶ το­πι­κά— δὲν εἶ­ναι πα­ρὰ συμ­μο­ρί­ες· οἱ φό­ροι μου εἶ­ναι ἀ­σή­κω­τοι· τὰ δι­κα­στή­ριά μου δι­ε­φθαρ­μέ­να· οἱ πό­λεις μου μιὰ ντρο­πὴ γιὰ τὸν πο­λι­τι­σμό· οἱ ἐ­πι­χει­ρή­σεις μου σφίγ­γουν τὰ χέ­ρια τους γύ­ρω ἀ­π’ τὸ λαι­μὸ κά­θε ἀ­το­μι­κοῦ συμ­φέ­ρον­τος – σ’ ὅ­λες μου τὶς ὑ­πο­θέ­σεις ἐ­πι­κρα­τεῖ ἀ­να­στά­τω­ση καὶ ἐγ­κλη­μα­τι­κὴ σύγ­χυ­ση.»

       «Ὅ­λ’ αὐ­τὰ εἶ­ναι ἀ­πο­λύ­τως ἀ­λη­θή» εἶ­πε ἡ Δη­μο­κρα­τι­κὴ Μορ­φὴ Δι­α­κυ­βέρ­νη­σης καὶ φό­ρε­σε τὰ χον­τρά της πα­πού­τσια· «σκέ­ψου ὅ­μως τί κα­λὰ περ­νᾶ­με κά­θε 4η Ἰ­ου­λί­ου».

  

 

Πηγή: Fantastic Fables, G.P. Putnam’s Sons, New York, 1899.

Project Gutenberg: http://www.gutenberg.org/files/374/374-h/374-h.htm

 

ἌμπροουζΜπήρς (Ambrose Bierce)  (A­m­b­r­o­se B­i­e­r­ce. Ὀ­χά­ι­ο, 1842–Με­ξι­κό, με­τὰ τὸ 1913).  Ποι­η­τὴς καὶ πε­ζο­γρά­φος, ση­μαί­νου­σα μορ­φὴ τῆς ἀ­με­ρι­κα­νι­κῆς λο­γο­τε­χνί­ας τοῦ τέ­λους τοῦ 19ου αἰ­ώ­να καὶ τῶν ἀρ­χῶν τοῦ 20οῦ. Πε­ρισ­σό­τε­ρα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔρ­γο του βλέπε ἐδῶ: Γιάννης Παλαβός, «“Τί­πο­τα δὲν ἔ­χει ση­μα­σί­α”: ὁ Ἄμ­προ­ουζ Μπὴρς καὶ οἱ Φαν­τα­στι­κοὶ μύ­θοι. Μι­κρὴ ἐ­κλο­γή».

 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἀγ­γλι­κά:

Γιά­ννης Πα­λα­βός (Βελ­βεν­τὸ Κο­ζά­νης, 1980). Σπού­δα­σε δη­μο­σι­ο­γρα­φί­α στὸ ΑΠΘ καὶ πο­λι­τι­στι­κὴ δι­α­χεί­ρι­ση στὸ Πάν­τει­ο. Τὸ 2007 κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πὸ τὴν In­tro Books ἡ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των του Ἀ­λη­θι­νὴ ἀ­γά­πη καὶ ἄλ­λες ἱ­στο­ρί­ες. Τὸ 2009 κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πὸ τὶς ἐκ­δό­σεις Τό­πος τὸ βι­βλί­ο Σὰν Ἄν­γκρε / Τὰ δά­κρυ­α τῆς Φὸν Μπρά­ουν, ποὺ ἔ­γρα­ψε μα­ζὶ μὲ τὸν Σω­τή­ρη Μπαμ­πα­τζι­μό­που­λο. Δι­η­γή­μα­τα καὶ με­τα­φρά­σεις του (με­τα­ξὺ ἄλ­λων: Ed­gar Lee Mas­ters, Mi­ro­slav Ho­lub, Mat­thew Ar­nold, Do­nald Justi­ce) ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­θεῖ στὰ πε­ρι­ο­δι­κὰ Τὸ Δέν­τρο, Ἐν­τευ­κτή­ριο, (Δε)κα­τά, Ἡ Πα­ρέμ­βα­ση, e-p­o­e­ma κ.ἄ. Γιὰ τὸ ἱ­στο­λό­γιο Ἱστορίες Μπονζάι τοῦ Πλα­νό­διου ἔ­χει με­τα­φρά­σει τὸ δι­ή­γη­μα τῆς Willa Cather «Πίτερ».

 

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: