Ἄμπροουζ Μπήρς (Ambrose Bierce): Ἕνας πολιτικός

 

 

Ἄμπροουζ Μπήρς (AmbroseBierce)

 

Ἕνας πολιτι­κός

(A S­t­a­t­e­s­m­an)

 

ΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ποὺ πα­ρευ­ρι­σκό­ταν σὲ μιὰ συ­νάν­τη­ση ἑ­νὸς ἐμ­πο­ρι­κοῦ ἐ­πι­με­λη­τη­ρί­ου θέ­λη­σε νὰ μι­λή­σει, ἀλ­λὰ τοῦ ἀρ­νή­θη­καν τὸ δι­καί­ω­μα λό­γου μὲ τὸ ἐ­πι­χεί­ρη­μα ὅ­τι ἦ­ταν ἀ­πο­λύ­τως ἄ­σχε­τος μὲ τὸ ἐμ­πό­ριο.

       Ἕ­να μέ­λος προ­χω­ρη­μέ­νης ἡ­λι­κί­ας ση­κώ­θη­κε καὶ εἶ­πε:

       «Κύ­ρι­ε Πρό­ε­δρε, φρο­νῶ ὅ­τι ἡ ἄρ­νη­ση δὲν εἶ­ναι σω­στή· ἡ σχέ­ση τοῦ κυ­ρί­ου μὲ τὸ ἐμ­πό­ριο εἶ­ναι στε­νὴ καὶ οὐ­σι­α­στι­κή: εἶ­ναι ἕ­να ἐμ­πό­ρευ­μα.»

 

  

Πηγή: Fantastic Fables, G.P. Putnam’s Sons, New York, 1899.

Project Gutenberg: http://www.gutenberg.org/files/374/374-h/374-h.htm

 

Ἄμπροουζ Μπήρς (Ambrose Bierce)  (A­m­b­r­o­se B­i­e­r­ce. Ὀ­χά­ι­ο, 1842–Με­ξι­κό, με­τὰ τὸ 1913).  Ποι­η­τὴς καὶ πε­ζο­γρά­φος, ση­μαί­νου­σα μορ­φὴ τῆς ἀ­με­ρι­κα­νι­κῆς λο­γο­τε­χνί­ας τοῦ τέ­λους τοῦ 19ου αἰ­ώ­να καὶ τῶν ἀρ­χῶν τοῦ 20οῦ. Πε­ρισ­σό­τε­ρα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔρ­γο του βλέπε ἐδῶ: Γιάννης Παλαβός, «“Τί­πο­τα δὲν ἔ­χει ση­μα­σί­α”: ὁ Ἄμ­προ­ουζ Μπὴρς καὶ οἱ Φαν­τα­στι­κοὶ μύ­θοι. Μι­κρὴ ἐ­κλο­γή».

 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἀγ­γλι­κά:

Γιά­ννης Πα­λα­βός (Βελ­βεν­τὸ Κο­ζά­νης, 1980). Σπού­δα­σε δη­μο­σι­ο­γρα­φί­α στὸ ΑΠΘ καὶ πο­λι­τι­στι­κὴ δι­α­χεί­ρι­ση στὸ Πάν­τει­ο. Τὸ 2007 κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πὸ τὴν In­tro Books ἡ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των του Ἀ­λη­θι­νὴ ἀ­γά­πη καὶ ἄλ­λες ἱ­στο­ρί­ες. Τὸ 2009 κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πὸ τὶς ἐκ­δό­σεις Τό­πος τὸ βι­βλί­ο Σὰν Ἄν­γκρε / Τὰ δά­κρυ­α τῆς Φὸν Μπρά­ουν, ποὺ ἔ­γρα­ψε μα­ζὶ μὲ τὸν Σω­τή­ρη Μπαμ­πα­τζι­μό­που­λο. Δι­η­γή­μα­τα καὶ με­τα­φρά­σεις του (με­τα­ξὺ ἄλ­λων: Ed­gar Lee Mas­ters, Mi­ro­slav Ho­lub, Mat­thew Ar­nold, Do­nald Justi­ce) ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­θεῖ στὰ πε­ρι­ο­δι­κὰ Τὸ Δέν­τρο, Ἐν­τευ­κτή­ριο, (Δε)κα­τά, Ἡ Πα­ρέμ­βα­ση, e-p­o­e­ma κ.ἄ. Γιὰ τὸ ἱ­στο­λό­γιο Ἱστορίες Μπονζάι τοῦ Πλα­νό­διου ἔ­χει με­τα­φρά­σει τὸ δι­ή­γη­μα τῆς Willa Cather «Πίτερ».