Μὰτ Ρίτενχαους (Mat Rittenhouse): Περίεργα πράγματα ποὺ συμβαίνουν

 

 

Μὰτ Ρίτενχαους (Mat Rittenhouse)

 

Πε­ρί­ερ­γα πράγ­μα­τα ποὺ συμ­βαί­νουν 

(Funny things that happen)

 

ΟΛΛΕΣ ΠΛΟΥΣΙΕΣ κυ­ρί­ες, ἰ­δι­αί­τε­ρα στὴ Νέ­α Ὑ­όρ­κη, εἶ­χαν βρα­χι­ό­λια καὶ κο­λι­ὲ ἀ­πὸ μέ­λισ­σες ποὺ πε­τοῦ­σαν ὁ­λό­γυ­ρα στοὺς καρ­ποὺς καὶ τοὺς λαι­μούς τους. Πί­στευ­αν πὼς αὐ­τὸ τοὺς ἔ­δι­νε μιὰ φυ­σι­κὴ καὶ ἀ­νέ­με­λη ἐμ­φά­νι­ση, ὅ­ταν στὰ πάρ­τι ἔ­βγα­ζαν τὶς μέ­λισ­σες ἀ­πὸ πά­νω τους καὶ τὶς ἔν­τυ­ναν σὲ βά­ζα μὲ λου­λού­δια σὰν νὰ τὰ δι­α­κο­σμοῦ­σαν. Στὴ διά­ρκεια τοῦ πάρ­τι οἱ μέ­λισ­σες ζου­ζού­νι­ζαν γύ­ρω ἀ­πὸ τὰ λου­λού­δια, ξε­χνών­τας τί ἔ­πρε­πε νὰ κά­νουν μὲ τὰ χνου­δω­τὰ πό­δια τους καὶ τὴ γύ­ρη.

       Ὅ­ταν ἔ­φτα­νε ἡ ὥ­ρα νὰ φύ­γουν, οἱ γυ­ναῖ­κες, ἐ­νῶ γε­λοῦ­σαν τε­λει­ώ­νον­τας τὸ πο­τό τους, τέν­τω­ναν τὸ χέ­ρι τους κον­τὰ στὰ λου­λού­δια καὶ οἱ μέ­λισ­σες στα­μα­τοῦ­σαν νὰ πε­τᾶ­νε γύ­ρω ἀ­πὸ τὰ ρό­δα ἢ ὅ­ποι­ο ἄλ­λο λου­λού­δι βρι­σκό­ταν στὸ βά­ζο καὶ ἄρ­χι­ζαν νὰ πε­ρι­κυ­κλώ­νουν τοὺς λε­πτε­πί­λε­πτους τεν­τω­μέ­νους καρ­πούς. Οἱ κυ­ρί­ες μπο­ροῦ­σαν νὰ φύ­γουν τό­τε, γνω­ρί­ζον­τας πὼς εἶ­χαν φέ­ρει μα­ζί τους μιὰ ἰ­δέ­α ἀ­πὸ τὸ πῶς ἦ­ταν κά­πο­τε τὰ πράγ­μα­τα.

 

 

Πηγή: Ἀ­πὸ τὴ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των Bre­vi­ty & E­cho, An An­tho­lo­gy of Short Short Sto­ri­es, Be­ckel, A­bi­gail and Kath­leen Roo­ney, eds. Brook­line, MA: Ro­se Me­tal Press, 2006. Προ­δη­μο­σί­ευ­ση ἀ­πὸ τὸ προ­σε­χὲς τεῦ­χος τοῦ Πλα­νό­διου τὸ ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στὸ ἀ­με­ρι­κα­νι­κὸ μπον­ζά­ι.

 

Μὰτ Ρί­τεν­χα­ους (Mat Rittenhouse). Ἀ­πο­φοί­τη­σε ἀ­πὸ τὸ κο­λέ­γιο Ἔ­μερ­σον τὸ 2003. Δι­η­γή­μα­τά του ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­τεῖ στὰ Q­u­i­ck F­i­c­t­i­on, O­ne T­h­o­u­s­a­nd R­i­d­i­c­u­l­o­us T­r­a­g­e­d­i­es, S­c­i­s­s­o­r­p­r­e­ss. Ζεῖ καὶ γρά­φει κυ­ρί­ως στὸ Νιοὺ Χάμ­πσα­ϊρ.

 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἀγ­γλικά:

Βα­σί­λης Μα­νου­σά­κης (Ἀ­θή­να, 1972). Ποι­η­τής, δι­η­γη­μα­το­γρά­φος, με­τα­φρα­στής. Ἔ­χει δι­δα­κτο­ρι­κὸ στὴν Ἀ­με­ρι­κα­νι­κὴ Ποί­η­ση. Δι­δά­σκει στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο Κύ­πρου. Ἔ­χει δη­μο­σι­εύ­σει τὴν ποι­η­τι­κὴ συλ­λο­γὴ Μιᾶς Στα­γό­νας Χρό­νος (Ἐκ­δό­σεις Πλα­νό­διον, 2009) καὶ τὴ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των Ἀν­θρώ­πων Ὄ­νει­ρα (Ἐκ­δό­σεις Ἀντ. Στα­μού­λη, 2010). Ποι­ή­μα­τα καὶ δο­κί­μιά του ἔ­χουν δη­μο­σι­ευ­τεῖ σὲ πολ­λὰ λο­γο­τε­χνι­κὰ πε­ρι­ο­δι­κὰ τῆς Ἑλ­λά­δας καὶ τοῦ ἐ­ξω­τε­ρι­κοῦ.

 

Εἰκό­να: Ἔργο τοῦ Ἀμε­ρι­κα­νοῦ ζωγρά­φου Le­ster John­son (1919-2010), New York La­di­es, περ. 1980, ι­διω­τι­κή συλ­λο­γή.