Φερνάντο Ἰγουασάκι (Fernando Iwasaki): Τίποτα σὰν τὴν τουαλέτα σὲ σπίτι

 

 

Φερνάντο Ἰγουασάκι (Fernando Iwasaki)

 

Τίποτα σὰν τὴν τουαλέτα σὲ σπίτι

(No hay como el baño de casa)

 

ΕΡΠΑΤΟΥΣΑΜΕ ἤ­δη δύο ὧ­ρες στὴν ἐ­ξο­χὴ καὶ τὰ κο­ρί­τσια ἤ­θε­λαν πλέ­ον νὰ ἐ­πι­στρέ­ψουν στὸ χω­ριὸ για­τὶ δὲν τοὺς ἄ­ρε­σε ἡ ἰ­δέ­α νὰ πά­ρουν τὸ δρό­μο τῆς ἐ­πι­στρο­φῆς βρα­δι­ά­τι­κα. Τό­τε κά­ποι­ος εἶ­δε ἕ­να σπί­τι χω­μέ­νο στὰ δέν­τρα καὶ πρό­τει­νε νὰ πᾶ­με ὣς ἐ­κεῖ γιὰ νὰ ἐ­πι­σκε­φτοῦ­με τὴν του­α­λέ­τα. Χτυ­πή­σα­με τὴν πόρ­τα, φω­νά­ξα­με, κοι­τά­ξα­με ἀ­πὸ τὸ πα­ρά­θυ­ρο, κα­νέ­νας δὲν μᾶς ἄ­νοι­ξε. Ὅ­λοι πλέ­ον θέ­λα­με νὰ πᾶ­με στὴν του­α­λέ­τα καὶ ἔ­τσι, μὴν μπο­ρών­τας νὰ κά­νου­με ἀλ­λι­ῶς, πα­ρα­βι­ά­σα­με τὴν πόρ­τα. Τὸ πά­τω­μα καὶ οἱ τοῖ­χοι ἦ­ταν γε­μά­τοι μὲ ἄ­σε­μνες ζω­γρα­φι­ὲς καὶ γε­ω­με­τρι­κὰ σχή­μα­τα· στὴν κου­ζί­να ἔ­και­γε ἕ­να μαῦ­ρο κε­ρὶ ποὺ κά­ποι­ος ἀ­πὸ ἐ­μᾶς τὸ ἔ­σβη­σε γιὰ νὰ μὴν προ­κλη­θεῖ πυρ­κα­γιά. Ἀ­πὸ τό­τε ἔ­χουν πε­ρά­σει ἀρ­κε­τὲς μέ­ρες καὶ ἀ­κό­μα δὲν δι­α­κρί­νε­ται τὸ χω­ριό.  

 

 

 Πηγή: Ajuar funerario (Νεκρικὰ προικιά), Páginas de Espuma, Μαδρίτη, 2004

 

Φερ­νάν­το ­γου­α­σά­κι (F­e­r­n­a­n­do I­w­a­s­a­ki) (Λί­μα, 1961). M­έ­νει μό­νι­μα στὴ Σε­βίλ­λη ἀ­πὸ τὸ 1985. Ἔ­χει γρά­ψει τὰ μυ­θι­στο­ρή­μα­τα Li­bro de mal a­mor (2001) καὶ Negui­jón (2005) καὶ τὶς συλ­λο­γὲς δι­η­γη­μά­των In­qui­si­cio­nes pe­ru­a­nas (1997), Un mi­la­gro in­fo­r­mal (2003), A­ju­ar fu­ne­ra­rio (2004), He­lar­te de a­mar y o­tras hi­­sto­­ri­as de ci­encia-fic­ción (2006), E­spa­ña a­par­ta de mí e­stos pre­mi­os (2009). Στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πὸ τὸ Ἰν­στι­τοῦ­το Θερ­βάν­τες τὸ δι­ή­γη­μά του «Ἡ Ἱ­σπα­νί­δα ὅ­ταν φι­λά­ει».

Ἱστοσελίδα: http://www.fernandoiwasaki.com

 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἱ­σπα­νι­κά:

Κων­σταν­τί­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (Ἀ­θή­να, 1963). Δι­δά­κτο­ρας Ἰ­σπα­νι­κῆς Φι­λο­λο­γί­ας τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου τῆς Γρα­νά­δας. Δι­δά­σκει Ἰ­σπα­νι­κὴ Λο­γο­τε­χνί­α στὸ Ἑλ­λη­νι­κὸ Ἀ­νοι­κτὸ Πα­νε­πι­στή­μιο καὶ Ἱ­σπα­νι­κὴ Γλώσ­σα στὸ Δι­δα­σκα­λεῖ­ο Ξέ­νων Γλωσ­σῶν τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν. Με­τα­φρα­στὴς πολ­λῶν ἔρ­γων ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κά.