Φερνάντο Ἰγουασάκι (Fernando Iwasaki): A mail in the life

 

 

Φερνάντο Ἰγουασάκι (Fernando Iwasaki)

 

A mail in the life

 

­ΔΩ ΚΑΙ ΜΕ­ΡΙ­ΚΟΥΣ ΜΗ­ΝΕΣ στέλ­νω ἠ­λε­κτρο­νι­κὰ μη­νύ­μα­τα στὴ γυ­ναί­κα μου, κά­νον­τάς την νὰ πι­στεύ­ει πὼς εἶ­μαι κά­ποι­ος ἄλ­λος. Στὴν ἀρ­χὴ τὸ πῆ­ρε στὴν πλά­κα, ἀλ­λὰ σι­γὰ σι­γὰ ἄρ­χι­σε νὰ τσι­μπά­ει, νὰ ἔ­χει φαν­τα­σι­ώ­σεις μὲ τὰ μη­νύ­μα­τά μου, νὰ μοι­ρά­ζε­ται μὲ τὸ ἄλ­λο μου ἐ­γὼ τὶς πιὸ ἀ­νο­μο­λό­γη­τες ἐ­πι­θυ­μί­ες της.

       Τῆς ἔ­στη­σα πα­γί­δες γιὰ νὰ δῶ ἂν ὑ­πο­ψιά­ζε­ται κάτι, ἀλλὰ τίποτα. Τό ‘χει χά­ψει τε­λείως. Δὲν ἀρ­νοῦ­μαι ὅ­τι δείχ­νει πιὸ εὐ­τυ­χι­σμέ­νη, μέ­χρι ποὺ ἔ­κα­να καὶ τὸν δύ­σκο­λο ὅ­ταν μοῦ ζή­τη­σε νὰ τὴ σο­δο­μί­σω, ἀ­κρι­βῶς ὅ­πως τῆς τὸ εἶ­χα προ­τεί­νει ὑ­πὸ τὴν κρυ­φή μου ταυ­τό­­τη­τα. Ἀλ­λὰ ὣς ἐ­δῶ ἦ­ταν· θὰ τῆς δεί­ξω ἐ­γώ.

      Θὰ αὐ­το­κτο­νή­σω γιὰ νὰ μᾶς χά­σει καὶ τοὺς δυ­ό.

 

 

 Πηγή: Ajuar funerario (Νεκρικὰ προικιά), Páginas de Espuma, Μαδρίτη, 2004

 

Φερ­νάν­το ­γου­α­σά­κι (F­e­r­n­a­n­do I­w­a­s­a­ki) (Λί­μα, 1961). M­έ­νει μό­νι­μα στὴ Σε­βίλ­λη ἀ­πὸ τὸ 1985. Ἔ­χει γρά­ψει τὰ μυ­θι­στο­ρή­μα­τα Li­bro de mal a­mor (2001) καὶ Negui­jón (2005) καὶ τὶς συλ­λο­γὲς δι­η­γη­μά­των In­qui­si­cio­nes pe­ru­a­nas (1997), Un mi­la­gro in­fo­r­mal (2003), A­ju­ar fu­ne­ra­rio (2004), He­lar­te de a­mar y o­tras hi­­sto­­ri­as de ci­encia-fic­ción (2006), E­spa­ña a­par­ta de mí e­stos pre­mi­os (2009). Στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πὸ τὸ Ἰν­στι­τοῦ­το Θερ­βάν­τες τὸ δι­ή­γη­μά του «Ἡ Ἱ­σπα­νί­δα ὅ­ταν φι­λά­ει».

Ἱστοσελίδα: http://www.fernandoiwasaki.com

 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ ἱ­σπα­νι­κά:

Κων­σταν­τί­νος Πα­λαι­ο­λό­γος (Ἀ­θή­να, 1963). Δι­δά­κτο­ρας Ἰ­σπα­νι­κῆς Φι­λο­λο­γί­ας τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου τῆς Γρα­νά­δας. Δι­δά­σκει Ἰ­σπα­νι­κὴ Λο­γο­τε­χνί­α στὸ Ἑλ­λη­νι­κὸ Ἀ­νοι­κτὸ Πα­νε­πι­στή­μιο καὶ Ἱ­σπα­νι­κὴ Γλώσ­σα στὸ Δι­δα­σκα­λεῖ­ο Ξέ­νων Γλωσ­σῶν τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν. Με­τα­φρα­στὴς πολ­λῶν ἔρ­γων ἀ­πὸ τὰ ἰ­σπα­νι­κά.