Μάνος Καλπαδάκης: Μαραθώνιος

 

 

Μά­νος Καλ­πα­δά­κης

 

Μα­ρα­θώ­νιος

 

ΟΙ­ΜΗ­ΣΟΥ. Στὸ σκο­τά­δι ὅ­λα φω­τί­ζον­ται. Ὅ­ταν σκαρ­φα­λώ­σεις στὸ ἄ­σπρο σύν­νε­φο, οἱ τραυ­μα­τι­ο­φο­ρεῖς θὰ ἔ­χουν μα­ζέ­ψει τοὺς πε­σόν­τες ἀ­πὸ τὸ πε­δί­ο τῆς μά­χης. Τὸ πλῆ­θος θὰ συρ­ρέ­ει στὰ κα­τα­στή­μα­τα γιὰ τὶς ἐ­τή­σι­ες ἐκ­πτώ­σεις καὶ τὸ Μα­ρά­κι μας θὰ ἔ­χει τὴν πρώ­τη ἐ­ρω­τι­κὴ ἐμ­πει­ρί­α του. Πι­στεύ­ω σὲ μί­α, ἁ­γί­α καὶ κα­θο­λι­κὴ ἀλ­λα­γὴ ποὺ θὰ ἀλ­λά­ξει τὴ θε­ω­ρί­α τοῦ κό­σμου. Ἦρ­θε ὁ και­ρὸς τῶν φαν­τα­σμά­των. Στά­σου μπρο­στὰ στὸν κα­θρέ­φτη καὶ πυ­ρο­βό­λη­σε. Ὁ κα­θρέ­φτης θὰ σοῦ ἀ­παν­τή­σει μὲ χί­λιους πυ­ρο­βο­λι­σμοὺς τῶν δι­κῶν σου ἀν­θρώ­πων.

         Για­τί οἱ δί­και­οι πρέ­πει νὰ σβή­νουν σι­ω­πη­λά; Οἱ πο­λι­τι­κοὶ προ­βάλ­λουν τὶς ἀ­θλη­τι­κὲς ἐ­πι­δό­σεις τους καὶ οἱ ἀ­θλη­τὲς τὶς πο­λι­τι­κὲς φι­λο­δο­ξί­ες τους. Σὰν φτά­σεις ἐ­κεῖ ψη­λά, ξέ­ρω πὼς θὰ φω­νά­ξεις γε­μά­τος πε­ρη­φά­νια: «Εἶ­μαι πά­νω ἀ­π’ ὅ­λα αὐ­τά!» Ἀλ­λὰ τό­τε γυ­ρί­ζον­τας πί­σω σου θὰ δεῖς νὰ σέρ­νεις σει­ρὰ τὰ κο­ρο­ϊ­δευ­τι­κὰ κον­σερ­βο­κού­τια.

        Πό­σο ἀ­χόρ­τα­γα κα­τα­βρο­χθί­ζουν τὰ παι­διὰ τοῦ Ἀ­δὰμ τὶς σάρ­κες τους γιὰ νὰ νι­ώ­σουν τὸν ὑ­πέρ­τα­το θρί­αμ­βο τοῦ ἐ­γώ τους!

        Θά ‘­θε­λα νὰ τρέ­ξω τὸ νέ­ο ἀ­τέ­λει­ω­το Μα­ρα­θώ­νιο καὶ φτά­νον­τας στὸ τέρ­μα νὰ φω­νά­ξω γε­μά­τος γνώ­ση: «Νι­κη­θή­κα­με!»

        Κι ἐ­κεῖ ξα­πλώ­νον­τας στὸ ἔ­δα­φος ν’ ἀ­φουγ­κρά­ζου­μαι τὸ νι­κη­φό­ρο πο­δο­βο­λη­τὸ Ἐ­κεί­νου ποὺ ἔρ­χε­ται.

        Ξυ­πνά­ω μὲ τὴν πα­ρά­ξε­νη γεύ­ση τῆς σι­τε­μέ­νης ἐλ­πί­δας.

  

 

Πη­γή: Δα­νει­κὰ το­πί­α, Ἐκδ. Ὀ­δυσ­σέ­ας, Ἀ­θή­να, 1988.

 

Μά­νος Καλ­πα­δά­κης (Ἀ­θή­να, 1936). Σπού­δα­σε Νο­μι­κὰ στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο Ἀ­θη­νῶν. Ἀ­πὸ τὸ 1963 ἕ­ως τὸ 1998 ὑ­πη­ρέ­τη­σε ὡς δι­πλω­μα­τι­κὸς στὸ Ὑ­πουρ­γεῖ­ο Ἐ­ξω­τε­ρι­κῶν. Ἐ­ξέ­δω­σε τὰ βι­βλί­α πε­ζο­γρα­φη­μά­των: Δα­νει­κὰ το­πί­α, Ἐκδ. Ὀ­δυσ­σέ­ας, Ἀ­θή­να, 1988, Στὶς ἴ­δι­ες ρά­γες, Ἐκδ. Ὀ­δυσ­σέ­ας, Ἀ­θή­να, 1993.

 

Φω­το­γρα­φί­α: Γιάν­νης Πα­τί­λης: Ἡ ἐπι­στροφὴ τοῦ Μα­ρα­θω­νο­δρό­μου. 28ος Κλα­σι­κός Μα­ρα­θώ­νιος Ἀθηνῶν. 2500 χρό­νια ἀπὸ τὴν Μά­χη τοῦ Μα­ρα­θώ­να.

 

Βλ. ἐ­δῶ «Ἡ­με­ρο­λό­γιο Κα­τα­στρώ­μα­τος», ἐγ­γρα­φή 10-11-2010.

 

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: