Φλόριαν Μάιμπεργκ (Florian Meimberg): 31 Ἐλάχιστες ἱστορίες

 

 

Φλόριαν Μάιμπεργκ (F­l­o­r­i­an M­e­i­m­b­e­rg)

 

31 Ἐ­λά­χι­στες ἱ­στο­ρί­ες

(Ἐ­πι­λο­γή)

 

Ὁ Νῶ­ε χα­μο­γέ­λα­σε. Εἶ­χαν ἔρ­θει ὅ­λα τὰ ζῶ­α. Ἡ τε­ρά­στια κι­βω­τὸς πῆ­ρε τρί­ζον­τας νὰ κι­νεῖ­ται. Λί­γο πρὶν τὶς 10 ἐγ­κα­τέ­λει­ψε τὴν τρο­χιὰ τῆς γῆς.

 

*­ * *

 

Ἐ­νερ­γο­ποί­η­σε προ­σε­κτι­κὰ τὸν ὡ­ρο­λο­για­κὸ μη­χα­νι­σμὸ καὶ το­πο­θέ­τη­σε τὸ τρό­παι­ο πί­σω στὸ χρη­μα­το­κι­βώ­τιο. Ἀ­πὸ μα­κριὰ ἀν­τη­χοῦ­σαν οἱ βου­βου­ζέ­λες.

 

*­ * *

 

«…καὶ σοῦ προ­κα­λεῖ με­γά­λη πεί­να. Τὰ λέ­με!» Ἡ Γιά­ννα κα­τέ­βα­σε τὸ ἀ­κου­στι­κὸ κι ἀ­φο­σι­ώ­θη­κε στὸ τη­γά­νι. Τὸ χέ­ρι της εἶ­χε γί­νει σχε­δόν.

 

* ­* *

 

Ὁ Τὶλλ δί­στα­σε. Ἔ­πει­τα, πί­ε­σε δι­στα­κτι­κὰ τὸ πα­ρά­ξε­νο κουμ­πί. Ἀ­κο­λού­θη­σε ὅ,τι 13,7 ἑκ. χρό­νια ἀρ­γό­τε­ρα θὰ ὀ­νο­μα­ζό­ταν «τὸ με­γά­λο μπάμ».

 

* ­* *

 

Μὲ μι­σὴ καρ­διὰ τῆς ἔ­δω­σε τὰ χρή­μα­τα. «200 γι’ αὐ­τό; Κα­λύ­τε­ρη ἡ γυ­ναί­κα μου!» Ἐ­κεί­νη χα­μο­γέ­λα­σε ψυ­χρά. «Ἄ­πο­ψή σου; μὰ πλη­ρώ­νει κα­λύ­τε­ρα.»

 

* ­* *

 

 «Κα­λὲ Θε­ού­λη, τὰ χά­πια μὲ τὸ κρα­σὶ ἦ­ταν μιὰ φάρ­σα μό­νο. Κά­νε, σὲ πα­ρα­κα­λῶ, νὰ ξυ­πνή­σουν πά­λι ἡ μα­μὰ κι ὁ μπαμ­πάς. Ἀ­μήν.»

 

*­ * *

 

Ὁ Ἄ­λεξ ὑ­πο­λο­γί­ζει. Τὸ κύ­μα εἶ­ναι τώ­ρα 10 χλμ ἀ­π’ τὴν ἀ­κτή. Ἀ­κό­μα προ­λα­βαί­νουν νὰ γλι­τώ­σουν οἱ ἀ­νυ­πο­ψί­α­στοι κά­τοι­κοι. Γα­βγί­ζει πιὸ πο­λύ.

 

* ­* *

 

Κοί­τα­ζε τὸν Μπό­α­τεγκ* βα­θιὰ στὰ μά­τια. «Σύμ­φω­νοι. Ἀλ­λὰ μό­νο τὸν ἀ­στρά­γα­λο!» Ὁ Μπάλ­λακ* ἀ­να­στέ­να­ξε. Ἀ­να­θε­μα­τι­σμέ­νη φο­βί­α μὲ τὶς πτή­σεις!

 

[* Δι­ε­θνεῖς ἄσ­σοι τοῦ πο­δο­σφαί­ρου. Εἶ­ναι γνω­στὸ στοὺς πο­δο­σφαι­ρό­φι­λους ὅ­τι ὁ Μί­κα­ελ Μπά­λλακ φο­βᾶ­ται τὶς πτή­σεις μὲ ἀ­ε­ρο­πλά­νο.]

 

*­ * *

 

Τὰ ἀ­το­μι­κὰ μα­νι­τά­ρια, μι­κρὰ φω­τει­νὰ ση­μεῖ­α, κά­λυ­πταν τὴν ὑ­δρό­γει­ο. Ὁ Στέ­φαν κοι­τοῦ­σε ἔκ­θαμ­βος στὸ τζά­μι. Τὸ ὑ­πό­λοι­πο πλή­ρω­μα κοι­μό­ταν.

 

*­ * *

 

Τὸ δω­μά­τιό του κα­θό­λου δὲν εἶ­χε ἀλ­λά­ξει. Κα­θό­ταν στὸ κρε­βά­τι σὰν ἄ­νοι­ξε ἡ πόρ­τα. Ἡ μη­τέ­ρα του κοί­τα­ξε στὸν ἄ­δει­ο χῶ­ρο. Ἔ­κλαι­γε.

 

* ­* *

 

Ὁ ἀρ­χη­γὸς θὰ τὴν ἔ­κα­νε ἀ­στέ­ρι τοῦ F­BI: Ἐ­ξάρ­θρω­ση τῆς σπεί­ρας Μπα­ρό­νι. Ἀ­πὸ τὰ μέ­σα! Ἡ πρά­κτωρ Στὴλ κοί­τα­ξε τὸν ἱ­ε­ρέα: «Δέ­χο­μαι.»

 

*­ * *

 

Τὸ ἀ­πο­τύ­πω­μα τῆς μπό­τας γυ­ά­λι­ζε στὴ γκρί­ζα σκό­νη τῆς σε­λή­νης. Στὴν προ­σγεί­ω­ση τοῦ σκά­φους τοῦ Ἄρ­μστρονγκ τὸ ἀ­πο­λί­θω­μα δο­νή­θη­κε ἐ­λα­φρῶς.

 

*­ * *

 

«Τί εἶ­ναι αὐ­τό;» Ἡ μι­κρὴ Λὺνν ἔ­δει­ξε τὸ σκου­ρι­α­σμέ­νο μον­τέ­λο 747. Ὁ πα­τέ­ρας της χα­μο­γέ­λα­σε. «Πα­λι­ό­τε­ρα οἱ ἄν­θρω­ποι πε­τοῦ­σαν στὸν οὐ­ρα­νό.»

 

*­ * *

 

Τὸ πλῆ­θος σώ­πα­σε, κα­θὼς ὁ φύ­λαρ­χος στρά­φη­κε πρὸς τὸ μαν­τεῖ­ο. Πί­σω ἀ­π’ τὸ σκο­νι­σμέ­νο τζά­μι ἀ­χνο­φαί­νον­ταν θαμ­πὰ τὰ γράμ­μα­τα: «G­o­o­g­le».

 

*­ * *

 

Τρέ­μον­τας εἰ­σή­γα­γε ὁ Ὀμ­πά­μα τὸν κω­δι­κὸ καὶ γύ­ρι­σε τὸ δι­α­κό­πτη. Ἡ πόρ­τα τι­νά­χτη­κε δι­ά­πλα­τα. «Πρω­τα­πρι­λιά!» χα­χά­νι­ζε ὁ ἀρ­χη­γὸς τοῦ Πεν­τα­γώ­νου.

 

* ­* *

 

Ἀλ­λι­ῶς τὰ εἶ­χε φαν­τα­στεῖ τὰ πε­ρὶ τῆς ἀ­να­στά­σε­ως ἡ Κέ­ιτ. Κά­πως πιὸ βι­βλι­κά. Ἀρ­γὰ κυ­λοῦ­σαν τώ­ρα οἱ στα­γό­νες στὰ τοι­χώ­μα­τα τῆς γυά­λας.

 

*­ * *

 

Ὁ πα­τὴρ Ὄ­λις τοῦ ψι­θύ­ρι­σε πε­θαί­νον­τας τὴ στερ­νὴ φρά­ση τῆς ζω­ῆς του: «Τὰ χρή­μα­τα εἶ­ναι στὸ.­.» «Πρω­ι­νό­ο­ο!» ἀν­τή­χη­σε ἡ φω­νὴ τῆς ἡ­γου­μέ­νης.

 

*­ * *

 

 «Γι’ αὐ­τὸ ἀ­παι­τῶ…» Οἱ ἐκ­πρό­σω­ποι τοῦ Ο­Η­Ε κοί­τα­ξαν πα­γω­μέ­νοι τὸν ὁ­μι­λη­τή. «Πό­λε­μο!» Ξέ­σπα­σε θύ­ελ­λα ἀν­τι­δρά­σε­ων. Ὁ δι­ερ­μη­νέ­ας χα­μο­γε­λοῦ­σε.

 

* ­* *

 

Ἡ Λὶζ μι­σοῦ­σε τὸ F­a­c­e­b­o­ok. Φά­τσα φό­ρα φαι­νό­ταν στὶς φω­το­γρα­φί­ες τὸ τί συ­νέ­βη πά­νω στὸ με­θύ­σι της· στὸ ὑ­πνο­δω­μά­τιό της, στὸ Μπά­κιν­γκχαμ.

 

*­ * *

 

Ἡ Κλά­ρα πε­ρι­ερ­γά­στη­κε τὸν πα­ρά­ξε­νο ἄν­δρα. «Ποι­ός Ἀ­δόλ­φος; Δὲν ἔ­χω κὰν γιό!» Ὁ ξέ­νος χα­μο­γέ­λα­σε. «Ὄ­χι ἀ­κό­μα.» εἶ­πε καὶ πυ­ρο­βό­λη­σε.

 

*­ * *

 

Μὲ τὸ πά­σο τους βά­δι­ζαν οἱ κου­κου­λο­φό­ροι μὲ τὴ λεί­α ἀ­πὸ τὸ χρυ­σο­χο­εῖ­ο. Ἔ­ξω στὴν ἀ­λέ­α κα­λὰ κρα­τοῦ­σε τὸ καρ­να­βά­λι.

 

*­ * *

 

Τὸ μπου­κά­λι ἔ­σπα­σε στὸ βρεγ­μέ­νο βρά­χο. Στὸ ἁλ­μυ­ρὸ νε­ρὸ κύ­λη­σε ἡ πα­λιὰ με­λά­νη: «­S.O.S. Ναυα­γὸς στὸ Βε­ρο­λί­νο. Νη­σὶ γε­μά­το κα­νι­βά­λους.»

 

*­ * *

 

Ὁ δρ. Κέ­ι ἵ­δρω­νε. Εἶ­χε δύο λε­πτὰ γιὰ ν’ ἀ­φαι­ρέ­σει τὸν ὄγ­κο. Προ­σε­κτι­κὰ ἔ­κο­ψε τὸ κοι­λια­κὸ τοί­χω­μα. Ὁ πό­νος τὸν ἔ­κα­νε νὰ βογ­κή­ξει.

 

*­ * *

 

500 ἑκ. ἄν­θρω­ποι πα­ρα­κο­λου­θοῦ­σαν ἀ­π’ εὐ­θεί­ας τὸν ἀ­γώ­να, ὅ­ταν ὁ ξέ­νος ἐμ­φα­νί­στη­κε στὶς ὀ­θό­νες. Πα­νι­κὸς ἔ­πια­σε πρῶ­τα τὶς μη­τρο­πό­λεις.

 

*­ * *

 

Τὰ δι­α­στη­μό­πλοι­α αἰ­ω­ροῦν­ταν πά­νω ἀ­π’ τὴ ζούγ­κλα. Ὁ γε­ρο-βα­σι­λιὰς τῶν Μά­για χτύ­πη­σε στὸν ὦ­μο τὸν ἀρ­χη­γὸ τῶν ἐ­ξω­γή­ι­νων. «Ἀ­παρ­τί­α. Φύ­γα­με.»

 

*­ * *

 

Α­ΝΑ­ΚΑ­ΛΥ­ΨΗ ΝΕ­ΟΥ ΠΛΑ­ΝΗ­ΤΗ! Ἡ συ­νέν­τευ­ξη τύ­που τῆς N­A­SA ἀ­να­με­τα­δι­δό­ταν ἀ­πευ­θεί­ας παν­τοῦ. Ἡ κα­θα­ρί­στρια σκού­πι­ζε τὴ σκό­νη ἀ­π’ τὸ τη­λε­σκό­πιο.

 

*­ * *

 

Ἄ­νοι­γε δρό­μο πρὸς τὸ φῶς. Ἀ­λή­θεια ἦ­ταν: τὸ τοῦ­νελ. Τὸ δυ­να­τὸ φῶς. Αὐ­τὸ ἦ­ταν λοι­πόν. Μιὰ φω­νὴ ἀ­κού­στη­κε: «Εἶ­ναι ἀ­γό­ρι!»

 

*­ * *

 

Ὁ καθ. Λὶ ἐ­ξέ­τα­σε τὴ σά­ρω­ση. Τὸ ἀν­τι­κεί­με­νο ἦ­ταν με­γά­λο ὅ­σο τὸ Λὸς Ἄν­τζε­λες. Μό­νο ἡ κο­ρυ­φὴ ἐ­ξεῖ­χε ἀ­π’ τὴν ἄμ­μο. Οἱ πυ­ρα­μί­δες τῆς Γκί­ζας.

 

*­ * *

 

Ὁ Ἂλ εἶ­χε 72 ὦ­ρες νὰ κοι­μη­θεῖ. Ἐ­ξου­θε­νω­μέ­νος παρέπαιε στὴν ἄγονη ἐρημιά. Κοίταξε ψηλὰ στὸν οὐρανό. Ἐκεῖ πάνω ἀνέτειλε μόλις ἡ Γῆ.

 

* * *

 

5 χρόνια μόνος στὸ ἀτομικὸ καταφύγιο. Τὴ θλιβερὴ ἐπέτειο γιόρταζε ὁ Μπὲν μὲ κρέας κονσέρβας. Κανεὶς δὲν τοῦ δίδαξε τὸ λάθος συναγερμό.

 

* * *

 

Μὲ ἕναν Macintosh ὑπομάλης ἀποβιβάστηκε ἀπ’ τὴ χρονομηχανή. «Ὥρα γιὰ κάτι ἐπαναστατικό!» σκέφτηκε ὁ νεαρὸς Στὴβ Τζόμπς. Ἦταν στὰ 1983.

 

 

 

Πη­γή: http://twitter.com/tiny_tales

 

Φλόριαν Μάιμπεργκ (Florian Meimberg). Γεν­νή­θη­κε στὴ Γερ­μα­νί­α τὸ 1975. Ἐρ­γά­ζε­ται ἐ­δῶ καὶ 15 χρό­νια στὸ χῶ­ρο τῆς δι­α­φή­μι­σης κι ἀ­να­λαμ­βά­νει πλέ­ον με­γά­λες δι­α­φη­μι­στι­κὲς καμ­πά­νι­ες ὡς καλ­λι­τε­χνι­κὸς δι­ευ­θυν­τὴς σὲ δι­ά­φο­ρες ἑ­ται­ρεῖ­ες. Γνω­στὲς ἑ­ται­ρεῖ­ες κι ὀρ­γα­νι­σμοὶ ἔ­χουν ὑ­πάρ­ξει πε­λά­τες του καὶ τοῦ ἔ­χει ἀ­πο­νε­μη­θεῖ πλῆ­θος δι­ε­θνῶν βρα­βεί­ων. Πρό­σφα­τα τι­μή­θη­κε μὲ τὸ βρα­βεῖο Grimme Online Award 2010 γιὰ τὴ συγ­γρα­φὴ μι­κρῶν ἱ­στο­ρι­ῶν ποὺ δη­μο­σι­εύ­ει σὲ συγ­κε­κρι­μέ­νη πλατ­φόρ­μα στὸ δι­α­δί­κτυ­ο. Σύν­το­μα μά­λι­στα ἀ­να­μέ­νε­ται νὰ κυ­κλο­φο­ρή­σουν οἱ ἱ­στο­ρί­ες αὐ­τὲς σὲ αὐ­το­τε­λῆ τό­μο. Ὁ Μά­ιμ­περγκ ζεῖ μὲ τὴ σύ­ζυ­γο καὶ τὸ γιὸ του στὸ Ντύσ­σελ­ντορφ τῆς Γερ­μα­νί­ας. (Ἱ­στο­σε­λί­δα Μά­ιμ­περγκ: www.florian-meimberg.com )

 

Με­τά­φρα­ση ἀ­πὸ τὰ γερ­μα­νι­κά:

Ἕ­λε­να Σταγ­κου­ρά­κη (Χα­νιά, 1984): Σπού­δα­σε με­τά­φρα­ση στὸ Ἰ­ό­νιο Πα­νε­πι­στή­μιο καὶ ὁ­λο­κλή­ρω­σε με­τα­πτυ­χια­κὲς σπου­δὲς μὲ ὑ­πο­τρο­φί­α τοῦ γερ­μα­νι­κοῦ κρά­τους στὴ Χα­ϊλ­δελ­βέρ­γη τῆς Γερ­μα­νί­ας. Με­τα­φρά­ζει ἀ­πὸ τὰ ἀγ­γλι­κά, τὰ γερ­μα­νι­κὰ καὶ τὰ ἱ­σπα­νι­κά.  

 

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: