Κάρλος Βιτάλε (Carlos Vitale): John & John Ltd

 

 

Κάρλος Βιτάλε (Carlos Vitale) 

 

J­o­hn & J­o­hn L­td

 

Ι ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΟΥΕΙΝ καὶ Φὸρντ Τζὸν ὑ­πῆρ­ξαν πάν­το­τε πο­λὺ δε­μέ­νοι ὁ ἕ­νας μὲ τὸν ἄλ­λο. Μο­νο­ζυ­γω­τι­κοὶ δί­δυ­μοι, δὲν εἶ­χαν χω­ρί­σει πο­τέ. Φοί­τη­σαν στὴν ἴ­δια βι­ο­μη­χα­νι­κὴ σχο­λὴ καὶ με­τὰ συ­νέ­χι­σαν στὴν οἰ­κο­γε­νεια­κὴ ἐ­πι­χεί­ρη­ση, μιὰ μι­κρὴ ἑ­ται­ρεί­α ἐ­πι­σκευ­ῆς καὶ πώ­λη­σης ἠ­λε­κτρι­κῶν συ­σκευ­ῶν, τῆς ὁ­ποί­ας τὸ ὄ­νο­μα εἶ­χαν ἀλ­λά­ξει ἀ­πὸ J­o­hn & S­o­ns σὲ J­o­hn & J­o­hn L­td. Κα­νέ­νας ἀ­πὸ τοὺς δύο δὲν παν­τρεύ­τη­κε, ὄ­χι για­τὶ δὲν τοὺς πα­ρου­σι­ά­στη­καν εὐ­και­ρί­ες, ἀλ­λὰ για­τὶ δὲν μπο­ροῦ­σαν νὰ δι­α­νο­η­θοῦν τὴν πι­θα­νό­τη­τα νὰ πρέ­πει νὰ μοι­ρα­στοῦν τὴν ἀ­γά­πη ποὺ ἔ­τρε­φε ὁ ἕ­νας γιὰ τὸν ἄλ­λο. Γι’ αὐ­τὸν τὸ λό­γο, ὅ­ταν πέ­θα­νε ὁ Γου­έ­ιν, ὁ Φὸρντ φρόν­τι­σε νὰ τὸν βαλ­σα­μώ­σει καὶ νὰ τὸν βά­λει νὰ κα­θί­σει ἄ­νε­τα στὴν ἀ­γα­πη­μέ­νη του πο­λυ­θρό­να μπρο­στὰ στὴν τη­λε­ό­ρα­ση ποὺ ἦ­ταν συ­νε­χῶς ἀ­νοι­χτή. Σὲ κά­θε πε­ρί­πτω­ση, στὸν Γου­έ­ιν πο­τὲ δὲν ἄ­ρε­σαν τὰ πολ­λὰ λό­για.

 

Πη­γή: Ἀ­πὸ τὴ συλ­λο­γὴ δι­η­γη­μά­των D­e­s­c­o­r­t­e­s­ía d­el s­u­i­c­i­da [Ἡ ἀ­γέ­νεια τοῦ αὐ­τό­χει­ρα] (ἐκδ. C­a­n­d­a­ya, Βαρ­κε­λώ­νη, 2008).

 

Carlos Vitale (Μπουένος Ἄιρες, 1953). Πο­ιη­τής, δι­η­γη­μα­το­γρά­­φος καὶ με­τα­φρα­στὴς ποί­η­σης ἀ­πὸ τὰ ἰ­τα­λι­κὰ καὶ κα­τα­λα­νι­κά . Σπού­δα­σε Ἱ­σπα­νι­κὴ καὶ Ἰ­τα­λι­κὴ Φι­λο­λο­γί­α. Ζεῖ στὴ Βαρ­κε­λώ­νη ἀ­πὸ τὸ 1981. Δημοσίευσε μεταξὺ ἄλλων: Unidad de lugar (2004), Fuera de casa (2004).

Ἱστολόγιο: http://carlosvitale.blogspot.com/

 

Μετάφραση ἀπὸ τὰ Ἰσπανικά:

Ἀ­λε­ξάν­δρα Γκολ­φι­νο­πού­λου (Πά­τρα, 1967). Ζεῖ καὶ ἐρ­γά­ζε­ται στὴ Μα­δρί­τη.  Ἡ ἀ­πό­δο­ση τῆς συλ­λο­γῆς δι­η­γη­μά­των Ἡ ἀ­γέ­νεια τοῦ αὐ­τό­χει­ρα στὰ ἑλ­λη­νι­κὰ εἶ­ναι ἡ πρώ­τη της λο­γο­τε­χνι­κὴ με­τά­φρα­ση.