Günter Kunert: Συνέντευξη στὸ Πλανόδιον – Ιστορίες Μπονζάι

 

 

Günter Kunert: Συνέντευξη στὸ Πλανόδιον

– Ἱστορίες Μπονζάι

 

ΕΡ.: Μο­λο­νό­τι ἡ μι­κρὴ πε­ζο­γρα­φι­κὴ φόρ­μα, μυ­θο­πλα­στι­κὴ καὶ δι­δα­κτι­κὴ συ­νή­θως, μᾶς εἶ­ναι γνω­στὴ ἀ­πὸ τὸν Αἴ­σω­πο ἀ­κό­μη, τοὺς ἀρ­χαί­ους πα­ρα­δο­ξο­γρά­φους καὶ τὰ με­σαι­ω­νι­κὰ ἀ­σκη­τι­κὰ καὶ ἁ­γι­ο­λο­γι­κὰ κεί­με­να, καὶ θὰ συ­ναν­τή­σου­με σ’ ὅ­λες σχε­δὸν τὶς φι­λο­λο­γι­κὲς πα­ρα­δό­σεις ἀρ­κε­τὰ ἀν­τί­στοι­χα πα­ρα­δείγ­μα­τα τό­σο τὸν 19ο ὅ­σο καὶ τὸν 20ὸ αἰ­ώ­να, τὴν τε­λευ­ταί­α δε­κα­πεν­τα­ε­τί­α πα­ρα­τη­ροῦ­με μιὰ ἐκ­πλη­κτι­κὴ ἄν­θι­σή της σὲ ὁ­λό­κλη­ρο τὸν κό­σμο. Ποῦ κα­τὰ τὴν γνώ­μη σας ὀ­φεί­λε­ται τὸ φαι­νό­με­νο αὐ­τό;

 

G.K.: Οἱ πλη­ρο­φο­ρί­ες μου στὸν χῶ­ρο τῆς λο­γο­τε­χνί­ας ­σως εἶ­ναι ἐλ­λι­πεῖς, ἀλ­λὰ δὲν γνω­ρί­ζω νὰ ­πάρ­χει ἄν­θι­ση τοῦ μι­κροῦ πε­ζο­γρα­φή­μα­τος. ­σεῖς ­χε­τε πι­θα­νὸν κα­λύ­τε­ρη ­νη­μέ­ρω­ση. Τὸ ­ρώ­τη­μα πρέ­πει νὰ τε­θεῖ δι­α­φο­ρε­τι­κά: ­πο­τε­λεῖ τὸ μι­κρὸ πε­ζο­γρά­φη­μα ξε­χω­ρι­στὸ εἶ­δος; Τὸ μο­να­δι­κὸ κοι­νὸ στοι­χεῖ­ο αὐ­τῶν τῶν κει­μέ­νων βρί­σκε­ται ἁ­πλῶς στὴν ἔ­κτα­σή τους, δηλ. τὴν συν­το­μί­α τους. Πέ­ραν τού­του δι­α­φέ­ρουν με­τα­ξύ τους ρι­ζι­κὰ ὡς πρὸς τὴν με­θο­δο­λο­γί­α, τὴν στό­χευ­ση. Τὰ κεί­με­να ἁ­πλώ­νον­ται ἀ­πὸ τὴν ποί­η­ση μέ­χρι τὸ ἀ­νέκ­δο­το, καὶ εἶ­ναι δύ­σκο­λο νὰ τε­θοῦν κά­τω ἀ­π’ τὴν ἴ­δια στέ­γη. Ἂν πράγ­μα­τι ἔ­χει αὐ­ξη­θεῖ ἡ πα­ρα­γω­γή τους, συ­νει­σφέ­ρουν μᾶλ­λον σ’ αὐ­τὸ ἐ­ξω­τε­ρι­κοὶ πα­ρά­γον­τες. Ποι­ός ρι­ψο­κιν­δυ­νεύ­ει σή­με­ρα νὰ θυ­σιά­σει χρό­νια γιὰ ἕ­να μυ­θι­στό­ρη­μα ποὺ κα­νεὶς με­τὰ δὲν τυ­πώ­νει; Λο­γο­τε­χνι­κὰ πε­ρι­ο­δι­κὰ ποὺ ἐ­πι­ζη­τοῦν δια­ρκῶς σύν­το­μα κεί­με­να, προ­σφέ­ρον­ται γιὰ ἄ­σκη­ση ἢ ἐ­κλέ­πτυν­ση τῶν προ­σω­πι­κῶν λο­γο­τε­χνι­κῶν μέ­σων. Ἐξ ἄλ­λου, στὴν Γερ­μα­νί­α ὑ­πάρ­χουν ἀ­να­ρίθ­μη­τοι μι­κροὶ ἐκ­δο­τι­κοὶ οἶ­κοι ποὺ προ­τι­μοῦν (καὶ εἶ­ναι σὲ θέ­ση) νὰ τυ­πώ­νουν μι­κρὰ πα­ρὰ ὀγ­κώ­δη βι­βλί­α. Οὕ­τως ἢ ἄλ­λως, πα­ρα­τη­ρεῖ κα­νεὶς στὴν κα­θη­με­ρι­νὴ χρή­ση τῆς γλώσ­σας μιὰ ρο­πὴ στὴν συν­το­μί­α. Τὸ S­MS θρι­αμ­βεύ­ει καὶ κα­νεὶς σχε­δὸν δὲν γρά­φει πλέ­ον τὴν κλα­σι­κὴ ἐ­πι­στο­λή.

 

ΕΡ.: Τί κα­τὰ τὴ γνώ­μη σας συ­νι­στᾶ τὸ “μι­κρὸ” ἢ “ὑ­περ­μι­κρὸ” δι­ή­γη­μα; Ἐ­κτὸς ἀ­πὸ ἕ­να πε­ρι­ο­ρι­σμέ­νο ἀ­ριθ­μὸ λέ­ξε­ων (καὶ ποιός μπο­ρεῖ ἢ θὰ πρέ­πει νὰ εἶ­ναι αὐ­τός) ὑ­πάρ­χουν κά­ποι­α ἄλ­λα ἐ­σω­τε­ρι­κὰ δε­σμευ­τι­κὰ στοι­χεῖ­α ποὺ τὸ χα­ρα­κτη­ρί­ζουν, ὅ­πως πλο­κή, χα­ρα­κτή­ρας ἢ χα­ρα­κτῆ­ρες, λύ­ση, ἢ ἄλ­λα;

 

G.K.: Δὲν νο­μί­ζω ὅ­τι ὁ ἀ­ριθ­μὸς τῶν λέ­ξε­ων ἀ­πο­τε­λεῖ κρι­τή­ριο. Τὰ κομ­μά­τια τοῦ K­a­f­ka, τοῦ K­l­e­i­st, τοῦ B­a­u­d­e­l­a­i­re δὲν δι­α­φέ­ρουν μό­νον ὡς πρὸς τὴν “δα­πά­νη” σὲ λέ­ξεις ἀλ­λὰ κυ­ρί­ως στὴν ὁρ­μή, τὴν στό­χευ­ση. Τὸ «Μι­κρὰ ποι­ή­μα­τα σὲ πρό­ζα» τοῦ B­a­u­d­e­l­a­i­re βρί­σκε­ται πράγ­μα­τι πο­λὺ κον­τὰ στὴν ποί­η­ση, ὁ δι­η­γη­μα­τι­κὸς χα­ρα­κτή­ρας ὡς πρὸς τὴν δι­ά­θε­ση καὶ τὴν ὀ­πτι­κὴ γω­νί­α δύ­σκο­λα θὰ τοὺς ταί­ρια­ζε. Ἐ­πί­σης, τὰ κεί­με­να τοῦ K­a­f­ka εἶ­ναι πε­ρισ­σό­τε­ρο πα­ρα­τη­ρή­σεις, ἐ­νῶ τοῦ K­l­e­i­st πα­ρου­σιά­ζουν μί­νι ἱ­στο­ρί­ες. Τὸ τό­ξο, λοι­πόν, ἀ­νοί­γει πο­λύ. Ἄλ­λο­τε βι­ώ­νου­με κά­τι σὰν μει­λί­χια ποί­η­ση, μιὰ γλώσ­σα ποι­η­τι­κή, μιὰν ἑ­στί­α­ση στα­τι­κή, ὕ­στε­ρα πά­λι, ρυθ­μὸ δι­η­γη­τι­κό, λα­χά­νια­σμα, δυ­να­μι­κό­τη­τα, τὴν πρὸς δι­ή­γη­ση ἱ­στο­ρί­α νὰ πα­ρου­σι­ά­ζε­ται σὲ συν­τε­τμη­μέ­νη, συμ­πι­ε­σμέ­νη μορ­φή. Τὰ ὅ­ρια εἶ­ναι, ὅ­πως εἶ­πα, ρευ­στά.

 

ΕΡ.: Ἐ­σεῖς ὡς συγ­γρα­φέ­ας ὑ­περ­μι­κρῶν δι­η­γη­μά­των τί δε­σμεύ­σεις ἀ­να­λαμ­βά­νε­τε στὸ γρά­ψι­μό τους; 

 

G.K.: Τὸ μο­να­δι­κὸ κα­θῆ­κον ποὺ ἀ­να­λαμ­βά­νει ἕ­νας συγ­γρα­φέ­ας, εἶ­ναι νὰ ἀ­να­κα­λύ­πτει τὴν μέ­γι­στη ἔκ­φρα­ση καὶ τὴν κα­τάλ­λη­λη στὸν μῦ­θο του μορ­φή. Ἀλ­λὰ αὐ­τὸ ἰ­σχύ­ει γιὰ κά­θε εἶ­δος.

 

ΕΡ.: Θε­ω­ρεῖ­τε τὴν ποι­η­τι­κὴ πρό­ζα (p­o­è­me en p­r­o­se) συγ­γε­νι­κὴ ἢ συμ­βα­τὴ μὲ τὰ ὑ­περ­μι­κρὰ δι­η­γή­μα­τα;

 

G.K.: (βλ. ἀ­πάν­τη­ση στὸ δεύ­τε­ρο ἐ­ρώ­τη­μα)

 

ΕΡ.: Τὸ πιὸ μα­κρι­νὸ ση­μεῖ­ο ποὺ μπο­ρεῖ νὰ φτά­σει ἕ­νας ποι­η­τὴς ποὺ θέ­λει νὰ δι­α­φο­ρο­ποι­η­θεῖ ἀ­πὸ τὴν ποί­η­ση πρὸς τὴ με­ριὰ τῆς πε­ζο­γρα­φί­ας, εἶ­ναι, συ­νή­θως, τέ­τοι­ες μι­κρὲς ἱ­στο­ρί­ες. Ἐ­πι­βε­βαι­ώ­νε­τε ἐ­σεῖς μιὰ τέ­τοι­α ἀν­τί­λη­ψη; Πι­στεύ­τε πὼς αὐ­τὲς οἱ μι­κρο­ϊ­στο­ρί­ες θὰ μπο­ροῦ­σαν νὰ θε­ω­ρη­θοῦν ἕ­νας τό­πος συ­νάν­τη­σης ποί­η­σης καὶ πε­ζο­γρα­φί­ας;

 

G.K.: Νὰ ἀ­πο­μα­κρυν­θῶ ἀ­πὸ τὴν ποί­η­ση πρὸς χά­ριν τῆς πε­ζο­γρα­φί­ας; Δὲν θὰ τὸ δε­χθῶ. Σκε­φτεῖ­τε, γιὰ πα­ρά­δειγ­μα, τὸ ἀ­φη­γη­μα­τι­κὸ ποί­η­μα (E­r­z­ä­h­l­g­e­d­i­c­ht), τὴν μπα­λάν­τα, τὴν εἰ­κο­νι­στι­κὴ ποί­η­ση τῶν κλα­σι­κῶν μας, τῶν ὁ­ποί­ων οἱ φόρ­μες καλ­λι­ερ­γή­θη­καν μέ­χρι τὸν ὕ­στε­ρο 19ο αἰ­ώ­να: ἦ­ταν συν­θέ­σεις ἀ­νά­με­σα στὴν ποί­η­ση καὶ τὴν ἱ­στο­ρί­α, τὸ ποι­η­τι­κῶς δι­η­γεῖ­σθαι· ἀ­πὸ τὸ «Z­a­u­b­er­lehr­ling» («Μα­θη­τευ­ό­με­νος μά­γος»­)* μέ­σῳ τοῦ «B­e­l­s­a­z­ar» («Μπελ­ζά­τσαρ»­)­** ὣς τὸ «J­o­h­a­n­n­es A­l­f­e­n­b­ö­ck» («Γι­ο­χά­νες Ἄλ­φεν­μπεκ»­)­*­*­*, ἀ­πὸ τὸν G­o­e­t­he μέ­χρι τὸν B­r­e­c­ht βρί­σκου­με ὑ­λι­κὰ δι­ή­γη­σης γραμ­μέ­να ὡς ποι­ή­μα­τα, καὶ μά­λι­στα ὡς ποι­ή­μα­τα, στὰ ὁ­ποῖ­α —πλά­ι στὴν πο­ρεί­α τῆς ἀ­φή­γη­σης— ὑ­πάρ­χουν καὶ δι­α­τη­ροῦν­ται τὰ τε­χνι­κὰ μέ­σα καὶ ἡ ποι­η­τι­κὴ ἄ­πο­ψη.

 

ΕΡ.: Τὸ σύν­το­μο δι­ή­γη­μα ἀ­πέ­ναν­τι στὸ ὀγ­κῶ­δες μυ­θι­στό­ρη­μα, τὴν τρι­λο­γί­α, τὴν τε­τρα­λο­γί­α κ.λπ. Αὐ­τὴ ἡ ἐ­πα­νά­καμ­ψη ἑ­νὸς πα­νάρ­χαι­ου «εἴ­δους» ση­μαί­νει ἴ­σως τὸν θά­να­το τοῦ μυ­θι­στο­ρή­μα­τος με­τὰ τὸ «Ὀ­δυσ­σέ­ας» καὶ τὸ «Ἀ­να­ζη­τών­τας τὸν χα­μέ­νο χρό­νο»;

 

G.K.: Θά­να­τος τοῦ μυ­θι­στο­ρή­μα­τος; Πο­τὲ δὲν ἐμ­φα­νί­στη­καν τό­σο πολ­λὰ χον­τρὰ μυ­θι­στο­ρή­μα­τα ὅ­σο στὸ πα­ρόν, γιὰ τὰ ὁ­ποῖ­α δὲν θέ­τω κα­νέ­να ζή­τη­μα ποι­ό­τη­τας. Ὄ­χι, τὸ μυ­θι­στό­ρη­μα δὲν θὰ πε­θά­νει. Κά­θε εἶ­δος, κά­θε μορ­φὴ ἀ­να­ζη­τεῖ τὸν συγ­γρα­φέ­α της. Αὐ­τό, ὅ­μως, ποὺ πραγ­μα­τι­κὰ δι­ογ­κώ­νε­ται ὁ­λο­έ­να, <εἶ­ναι> τὸ εἰ­δι­κὸ ἢ ἐ­ξει­δι­κευ­μέ­νο βι­βλί­ο, ἡ μο­νο­γρα­φί­α, ἡ βι­ο­γρα­φί­α, ἡ ἀ­να­λυ­τι­κὴ πε­ρι­γρα­φὴ ἱ­στο­ρι­κῶν ἢ ἰ­δι­ω­τι­κῶν συμ­βάν­των: ἀ­π’ αὐ­τὴν τὴν ἄ­πο­ψη βρι­σκό­μα­στε μπρο­στὰ σὲ μιὰν ἀ­νυ­πο­λό­γι­στη πλη­θώ­ρα δη­μο­σι­ευ­μά­των. Σὲ συ­νάρ­τη­ση μὲ τὶς φυ­σι­κὲς ἐ­πι­στῆ­μες, στὸν 20ὸν αἰ­ώ­να, ἡ λο­γο­τε­χνί­α ἔ­χει ἀρ­χί­σει νὰ δι­α­σπᾶ­ται σὲ ἰ­δι­αί­τε­ρες πε­ρι­ο­χές. Σή­με­ρα ἔ­χου­με τὶς εἰ­δι­κὲς κα­τη­γο­ρί­ες: ἀ­στυ­νο­μι­κὸ μυ­θι­στό­ρη­μα, μυ­θι­στό­ρη­μα ἐ­πι­στη­μο­νι­κῆς φαν­τα­σί­ας, μυ­θι­στο­ρη­μα­τι­κὲς ἀ­πει­κο­νί­σεις τοῦ πο­λέ­μου, τῶν κοι­νω­νι­κῶν κρί­σε­ων, μυ­θο­πλα­στι­κὲς βι­ο­γρα­φί­ες καὶ μυ­θο­πλα­στι­κὲς αὐ­το­βι­ο­γρα­φί­ες, μυ­θι­στο­ρή­μα­τα ἀ­γά­πης, πε­ρι­πέ­τειας, ἤ­γουν ἕ­ναν κό­σμο-μυ­θι­στό­ρη­μα ποὺ ἁ­πλώ­νε­ται κά­θε χρό­νο, σὰν νὰ θέ­λει πραγ­μα­τι­κὰ ν’ ἀν­τα­γω­νι­στεῖ στὸ χαρ­τὶ τὴν ἐ­πέ­κτα­ση τοῦ σύμ­παν­τος.

 

ΕΡ.: Θὰ ἀλ­λά­ζα­τε ἐκ τῶν ὑ­στέ­ρων κά­τι στὸ δο­κί­μιό σας «Σύν­το­μη ἐ­ξέ­τα­ση τοῦ μι­κροῦ δι­η­γή­μα­τος» (γραμ­μέ­νο καὶ δη­μο­σι­ευ­μέ­νο τὴν δε­κα­ε­τί­α τοῦ ‘70) στὶς νέ­ες συν­θῆ­κες τῶν ἀρ­χῶν τοῦ 21ου  αἰ­ώ­να;

 

G.K.: Δὲν θὰ ἄλ­λα­ζα, οὕ­τως ἢ ἄλ­λως, τί­πο­τε σὲ κεί­με­να δη­μο­σι­ευ­μέ­να κι οὔ­τε τὸ ἔ­χω κά­νει πο­τέ.

 

*******  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

 

(1) Μπα­λάν­τα ποὺ ἔ­γρα­ψε ὁ G­o­e­t­he τὸ 1827, ὅ­ταν δι­α­μόρ­φω­νε, μα­ζὶ μὲ τὸν S­c­h­i­l­l­l­er τὴν «μπαλ­λάν­τα τοῦ κλα­σι­κι­σμοῦ».

(2) «Μπελ­σά­ζαρ» καὶ «Βαλ­τά­σαρ». Μπα­λάν­τα τοῦ H­e­i­ne (1824;­). Τὸ 1840 με­λο­ποι­ή­θη­κε ἀ­πὸ τὸν R­o­b­e­rt S­c­h­u­m­a­nn.

(3) Πρό­κει­ται μᾶλ­λον γιὰ τὴν μπα­λάν­τα τοῦ B­r­e­c­ht «J­o­s­e­ph A­p­f­e­l­b­ö­c­ke o­d­er d­ie L­i­l­ie a­uf d­em Felde» (1927).

 

Kaisborstel, 12.6.10 (ἐπι­στο­λικὴ συ­νέντευ­ξη). Τὸ ἐρω­τη­μα­το­λό­γιο συν­δια­μορφώ­θη­κε ἀπὸ τὸν Γιάν­νη Πα­τί­λη καὶ τὸν Συ­μεὼν Στα­μπου­λοῦ στὶς ἀρχὲς Ἰου­νί­ου 2010.

 

  

Πηγή: Πρώτη δημοσίευση.

 

G­ü­n­t­er K­u­n­e­rt (Βε­ρο­λῖ­νο, 1929). Πο­λυ­γρα­φό­τα­τος γερ­μα­νὸς συγ­γρα­φέ­ας, ποι­η­τής, δο­κι­μι­ο­γρά­φος καὶ ζω­γρά­φος. Ἡ ἑ­βρα­ϊ­κὴ κα­τα­γω­γή του καὶ ὁ πό­λε­μος δὲν τοῦ ἐ­πέ­τρε­ψαν νὰ ὁ­λο­κλη­ρώ­σει τὶς σπου­δές του στὶς Γρα­φι­κὲς Τέ­χνες. T­ὸ 1948 προ­σχώ­ρη­σε στὸ Κομ­μου­νι­στι­κὸ κόμ­μα (S­ED), ὅ­που γνω­ρί­στη­κε μὲ τὸν B­r­e­c­ht, ἀ­π’ τὸν ὁ­ποῖ­ο ἐ­πη­ρε­ά­στη­κε βα­θιά. Τὸ 1976 ὑ­πέ­γρα­ψε με­τα­ξὺ τῶν πρώ­των τὴν γνω­στὴ δι­α­μαρ­τυ­ρί­α γιὰ τὴν δί­ω­ξη τοῦ Wo­lf Bier­mann. Τὸ 1979 κα­τέ­φυ­γε μὲ τὴν σύ­ζυ­γό του στὴν Ὁ­μο­σπον­δια­κὴ Δη­μο­κρα­τί­α τῆς Γερ­μα­νί­ας. Ἐκ­δί­δει βι­βλί­α ἀ­δι­α­λεί­πτως καὶ μὲ τα­χύ­τα­τους ρυθ­μοὺς ἀ­πὸ τὸ 1950 (οἱ τίτ­λοι ὑ­περ­βαί­νουν τοὺς ἑ­κα­τό). Ἡ γρα­φή του εἶ­ναι μιὰ πο­λυ­σχι­δὴς πε­ρι­πλά­νη­ση, κα­τα­βύ­θι­ση ὅ­σο καὶ ἀ­νά­λα­φρη ἐ­πί­σκε­ψη στὴν με­τα­πο­λε­μι­κὴ πό­λη, ἐν προ­κει­μέ­νῳ τὸ Βε­ρο­λῖ­νο. Καλ­λι­ερ­γεῖ μὲ ἐ­πι­μο­νὴ τὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα (klei­ne Pro­sa) ἐ­κλε­πτύ­νον­τάς το μέ­χρι τὸν ἀ­φο­ρι­σμό. Ἐν­δει­κτι­κοὶ τίτ­λοι: Kur­ze Besch­reibung ei­nes Mo­men­tes d­er E­wig­keit (Σύν­το­μη πε­ρι­γρα­φὴ μιᾶς στιγ­μῆς τῆς αἰ­ω­νι­ό­τη­τας), Ca­me­ra οb­scu­ra, Vers­pä­te­te Mo­no­lo­ge (Κα­θυ­στε­ρη­μέ­νοι μο­νό­λο­γοι), Tag­traü­me in Ber­lin u­nd ander­norts (Ὀ­νει­ρο­πο­λή­μα­τα στὸ Βε­ρο­λῖ­νο καὶ κά­που ἀλ­λοῦ).

 

Μετάφραση ἀπὸ τὰ γερμανικά:

Συ­με­ὼν Γρ. Σταμ­που­λοῦ. Δι­δά­σκει τὴν ἑλ­λη­νι­κὴ γλώσ­σα καὶ λο­γο­τε­χνί­α στὸ Πα­νε­πι­στή­μιο τῆς Λει­ψί­ας. Δη­μο­σί­ευ­σε τὶς με­λέ­τες Πη­γὲς τῆς πε­ζο­γρα­φί­ας τοῦ Γιά­ννη Σκα­ρίμ­πα. Ὁ λό­γος τῆς σι­ω­πῆς στὴ σκη­νὴ τοῦ με­σο­πο­λέ­μου (Ἐκδ. Σύλ­λο­γος πρὸς Δι­ά­δο­σιν Ὠ­φε­λί­μων Βι­βλί­ων, Ἀ­θῆ­ναι, 2006) καὶ Ὁ ἴ­σκιος τῆς γρα­φῆς. Με­λέ­τες καὶ ση­μει­ώ­μα­τα γιὰ τὸν Γιά­ννη Σκα­ρίμ­πα (Ἄγ­κυ­ρα, Ἀ­θή­να, 2009).

 

Βλ. κόμη δ, μερολόγιο Καταστρώματος (γγραφ 21-06-2010, ­βδο­μά­δα Gün­ter Ku­nert).

  

********

 

[Ἀκολουθεῖ ἡ συνέντευξη στὸ γερμανικὸ πρωτότυπο:
 
Planodion-BonsaiStories: Obwohl die kleine Prosaform uns schon sowohl von Aeschop und den Paradoxographen der Antike als auch von den mittelalterlichen asketischen und Heiligen Schriften bis zur Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts bekannt ist, bemerken wir die letzten fünfzehn Jahren eine erstaunliche Blüte der Gattung in der ganzen Welt. Wie erklären Sie dieses Phänomen? In welchem Grad betrifft diese Blüte die deutsche Literatur heute?
Günter Kunert: Wahrscheinlich sind meine Informationen über literarische Entwicklungen zu dürftig, denn von einem Aufblühen der Kleinen Prosa ist mir nichts bekannt. Da wissen Sie wahrscheinlich besser Bescheid. Die Frage ist nur: Ist die Kurzprosa eigentlich eine eigene Gattung? Die einzige Gemeinsamkeit der Texte besteht doch bloß in ihrer Kürze. Ansonsten sie in ihrer Methodik, in ihrer Intention grundverschieden. Die Texte changieren zwischen Lyrik und Anekdote, sind also schwer unter einen Hut zu bringen. Sollte es stimmen, daß vermehrt Kurzprosa entsteht, mögen wohl auch äussere Umstände dazu beitragen. Wer riskiert es heute, lange Jahre für einen Roman zu opfern, den dann keiner druckt? Literaturzeitschriften, die immer Bedarf an kurzen Texten haben, bieten sich darum an, die eigenen schriftstellerischen Mittel auszuprobieren oder zu verfeinern. Ausserdem existieren in Deutschland zahllose Kleinverlage, die eher Kurzes drucken wollen (und können) als dickleibige Bücher. Ohnehin bemerkt man auch im allgemeinen Sprachgebrauch einen Hang zur Kürze. Die SMS triumphiert, den klassischen Brief schreibt kaum noch jemand.        
 
Planodion-BonsaiStories: Welche Bedingungen (Voraussetzungen?) bilden die Kurzerzählung? Neben der beschränkten Anzahl von Wörtern (ist sie eigentlich zu bestimmen?) gibt es noch andere verbindliche Elemente (Aspekte?) die sie charakterisieren, so wie die Handlung, die Charaktere, die Lösung u.a.?    
Günter Kunert:  Ich glaube nicht, daß die Anzahl der Wörter ein Kriterium darstellt. Die Stücke von Kafka, Kleist, Baudelaire unterscheiden sich nicht allein durch den Wörteraufwand, sondern vor allem durch den Impetus, durch die Intention. Baudelaires „Kleine Gedichte in Prosa“ stehen tatsächlich der Lyrik sehr nahe, in Stimmung und Sichtweise, Erzählerisches eignet ihnen kaum. Auch Kafkas Texte sind eher Betrachtungen, während die Kleistschen Minigeschichten darstellen. Der Bogen ist also weitgespannt. Mal erleben wir soetwas wie aufgelockerte Poesie, eine poetische sprache, einen statischen Blickwinkel, dann wiederum erzählerisches Tempo, Atemlosigkeit, Dynamik, die zu erzählende Geschichte in komprimierter Form zu präsentieren. Die Grenzen sind, wie gesagt, fließend. 
 
Planodion-BonsaiStories: Welche Verflichtungen übernehmen Sie, wenn sie überhaupt übernehmen, als Schriftsteller solcher Kurzerzählungen?
Günter Kunert:  Die einzige Verpflichtung, die ein Autor unternimmt, ist die, den maximalen Ausdruck und die adäquate Form für das zu Sagende zu finden. Aber das gilt für jede Gattung.
 
Planodion-BonsaiStories: Halten Sie die poetische Prosa (poème en prose) für verwandt oder zugänglich zu den Kurzerzählungen?
Günter Kunert:  Siehe unter 2.
 
Planodion-BonsaiStories: Solche Kurzerzählungen bestimmen den entferntesten Ort, wo ein Dichter erreichen kann, wenn er sich von der Dichtung zugunsten der Prosa distanzieren will. Könnten Sie einer solchen Meinung zustimmen? Oder sind diese Kurzerzählungen als Treffpunkt der Dichtung und der Prosa zu betrachten?
Günter Kunert:  Von der Dichtung sich zugunsten der Prosa distanzieren? Nicht anzunehmen. Denken Sie doch zum Beispiel an das Erzählgedicht, an die Ballade, an die darstellende Dichtung unserer Klassiker, deren Formen noch bis weit ins späte 19. Jahrhundert gepflegt wurden: das waren Synthesen zwischen Lyrik und Geschichte, poetisches Erzählen, vom „Zauberlehrling“ über „Belsazar“ bis zu „Johannes Apfelböck“, von Goethe bis zu Brecht finden wir Erzählstoffe als Gedichte geschrieben, und zwar als Gedichte, in denen neben dem Erzählverlauf, die formalen Mittel und der Lyrik-Aspekt vorhanden und erhalten sind.  
 
Planodion-BonsaiStories: Die Kurzerzählung gegenüber dem großen Roman, der Trilogie, der Tetralogie u.s.w. Bedeutet diese erneute uralte „Gattung“ den Tod  des Romans nach dem Ulysses  und dem Suche nach der verlorenen Zeit?
Günter Kunert:  Tod des Romans? Es sind noch nie derart viele dicke Romane erschien wie gegenwärtig, wobei ich keine Qualitätsfragen stelle. Nein, der Roman wird nicht aussterben. Jede Gattung, jede Form sucht sich ihren Autor. Was aber tatsächlich zugenommen hat und weiter zunimmt, das Sach- oder Fachbuch, die Monographie, die Biographie, die analytische Beschreibung historischer oder politischer oder privater Vorgänge: in dieser Hinsicht stehen wir vor einer unübersehbaren Fülle von Publikationen. In Koinzidenz mit den Naturwissenschaften hat im 20. Jahrhundert begonnen, die Literatur sich in einzelne Bereiche aufzuspalten. Heute haben wir die Fächer Kriminalroman, Science-Fiction Roman, romanhafte Darstellungen des Krieges, von gesellschaftlichen Krisen, fiktiven Biographien und fiktiven Autobiographien, nicht zuletzt als solche empfohlenen Liebesromane, Abenteuerromane, ergo einen Romankosmos, der sich jedes Jahr erweitert, als wolle er tatsächlich der Expansion des Universums papierne Konkurrenz machen.
 
Planodion-BonsaiStories: Hätten Sie etwas aus Ihrem Essay Kurze Betrachtung der Kurzgeschichte nachträglich unter den heutigen Umständen geändert?
Günter Kunert:  Ich würde sowieso an einmal veröffentlichten Texten nichts ändern und habe es nie getan.  ] 

 

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: