Λία Μεγάλου-Σεφεριάδη: Ἡ ἐξέλιξη τῆς γραφομηχανῆς

  

 

  

Λία Μεγάλου-Σεφεριάδη 

 

Ἡ ἐ­ξέ­λι­ξη τῆς γρα­φο­μη­χα­νῆς

  

Ν ΑΡΧΗΙ ἦν ἡ γρα­φο­μη­χα­νή, μὲ τὴ βο­ή­θεια τῆς ὁ­ποί­ας γρά­φεις. Ἐν συ­νε­χεί­ᾳ, ὅ­σα γρά­φεις μὲ τὴ βο­ή­θεια τῆς γρα­φο­μη­χα­νῆς, τὰ ἐκ­δί­δεις μὲ τὴ βο­ή­θεια τοῦ ἐκ­δό­τη. Κα­τό­πιν, ὅ­σα ἔ­γρα­ψες μὲ τὴ βο­ή­θεια τῆς γρα­φο­μη­χα­νῆς καὶ ἐ­ξέ­δωσες μὲ τὴ βο­ή­θεια τοῦ ἐκ­δό­τη, προ­ω­θοῦν­ται μὲ τὴ βο­ή­θεια τῶν με­τα­πρα­τῶν πρὸς τὸ κα­τα­να­λω­τι­κὸν κοι­νόν. Τέ­λος, ὅ­σα ἔ­γρα­ψες μὲ τὴ βο­ή­θεια τῆς γρα­φο­μη­χα­νῆς, ἐ­ξέ­δω­σες μὲ τὴ βο­ή­θεια τοῦ ἐκ­δό­τη, προ­ω­θή­θη­καν μὲ τὴ βο­ή­θεια τῶν με­τα­πρα­τῶν πρὸς τὸ κα­τα­να­λω­τι­κὸν κοι­νόν, κα­τα­να­λώ­νον­ται μὲ τὴ βο­ή­θεια τοῦ κα­τα­να­λω­τι­κοῦ κοι­νοῦ. Ὅ­ταν, ὅ­σα ἔ­γρα­ψες μὲ τὴ βο­ή­θεια τῆς γρα­φο­μη­χα­νῆς, ἐ­ξέ­δω­σες μὲ τὴ βο­ή­θεια τοῦ ἐκ­δό­τη, προ­ω­θή­θη­καν μὲ τὴ βο­ή­θεια τῶν με­τα­πρα­τῶν πρὸς τὸ κα­τα­να­λω­τι­κὸν κοι­νόν, κα­τα­να­λω­θοῦν μὲ τὴ βο­ή­θεια τοῦ κα­τα­να­λω­τι­κοῦ κοι­νοῦ, τό­τε, μὲ τὴ βο­ή­θεια τῶν δη­μο­σι­ο­γρά­φων, δί­νεις συ­νεν­τεύ­ξεις, κά­νεις δη­λώ­σεις, μοι­ρά­ζεις αὐ­τό­γρα­φα. Μὲ τὴ βο­ή­θεια ὅ­λων τῶν πα­ρα­πά­νω, δη­μι­ουρ­γεῖς τὴν αὐ­λή σου. Μὲ τὴ βο­ή­θεια τῆς αὐ­λῆς σου δη­μι­ουρ­γεῖς τὸ μύ­θο σου. Δὲν εἶ­σαι ἕ­νας ὁ­ποι­οσ­δή­πο­τε. Δὲν εἶ­σαι ἕ­νας τυ­χαῖ­ος. Εἶ­σαι συγ­γρα­φέ­ας. Ἔ­χον­τας ἐ­πι­τύ­χει τὸ στό­χο σου, ποὺ εἶ­ναι ἡ ἐ­πι­τυ­χί­α, εἶ­σαι πλέ­ον ἐ­πι­τυ­χη­μέ­νος. Μὲ τὴ βο­ή­θεια τῆς ἐ­πι­τυ­χί­ας εἶ­σαι ἕ­νας ἐ­πι­τυ­χη­μέ­νος συγ­γρα­φέ­ας. Τώ­ρα γρά­φεις ἀ­κό­μη κα­λύ­τε­ρα – μὲ τέ­λεια συμ­με­τρί­α χά­ρη στὸ «μα­γι­κὸ μπα­λά­κι», μὲ τέ­λεια ὁ­μοι­ο­μορ­φί­α χά­ρη στὴν καρ­μπο­νο­ται­νί­α. Τώ­ρα γρά­φεις ἀ­θό­ρυ­βα, γρά­φεις ἀ­νά­λα­φρα. Γρά­φον­τας ἀ­θό­ρυ­βα κι ἀ­νά­λα­φρα, κο­πιά­ζεις λι­γό­τε­ρο. Κο­πι­ά­ζον­τας λι­γό­τε­ρο, ἀ­πο­δί­δεις σα­φῶς πε­ρισ­σό­τε­ρο. Συ­νε­πῶς, νέ­α πε­ρί­ο­δο δη­μι­ουρ­γι­κοῦ ὀρ­γα­σμοῦ ἐγ­και­νιά­ζει ἡ ἠ­λε­κτρι­κὴ γρα­φο­μη­χα­νή, μὲ τὴ βο­ή­θεια τῆς ὁ­ποί­ας αὐ­ξά­νει, ὡς συ­νά­γε­ται, ἡ συγ­γρα­φι­κὴ πα­ρα­γω­γι­κό­της, αὐ­ξά­νει ἡ δη­μο­τι­κό­της, αὐ­ξά­νει ἡ αὔ­ξη­σις. 

 

  

  

Πηγή: Λία Μεγάλου-Σεφεριάδη, Οἱ κατακόμβες, Πεζογραφήματα, Ἐκδ. Ἑρμῆς, Ἀθήνα, 1975, σελ. 161-162. 

  

Λί­α Με­γά­λουΣε­φε­ριά­δη (Θεσ­σα­λο­νί­κη, 1945). Ποι­ή­τρια, δι­η­γη­μα­το­γρά­φος, μυ­θι­στο­ριο­γρά­φος. Πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε μὲ διή­γη­μά της στὸ πε­ριο­δικὸ Ἐπο­χές τὸ 1966. Πρῶτο της βιβλί­ο Ὁ δρα­πέ­της στὸ δέ­ντρο (ποί­η­ση, Ἑρμῆς, 1972).   

 

  Βλ. ἀκόμη ἐδῶ , Ἡμερολόγιο Καταστρώματος (ἐγγραφὴ 24-05-2010).

 

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: