Χρίστος Ρουμελιωτάκης: Σὰν σήμερα

 

 

 

Χρί­στος Ρου­με­λι­ω­τά­κης

 

Σὰν σή­με­ρα

  

ΤΥΠΗΣΕ τὴν πόρ­τα μὲ τὸν πα­λιὸ συν­θη­μα­τι­κὸ τρό­πο. Ἡ πόρ­τα ἄ­νοι­ξε.

— Τί ἦρ­θες ἐ­δῶ, δὲν ξέ­ρεις πὼς ἔ­χω παι­δί, εἶ­πε. Κοί­τα­ξε δε­ξιὰ καὶ ἀ­ρι­στε­ρά, ψυ­χή, κι ἔ­βα­λε τὰ κλά­μα­τα.

        Τὸ ρα­δι­ό­φω­νο μέ­σα με­τέ­δι­δε ἐμ­βα­τή­ρια.

        Τὴ μέ­ρα ἐ­κεί­νη τὸ ἡ­με­ρο­λό­γιο στὸν τοῖ­χο, μὲ τὴν πα­λιὰ ξυ­λο­γρα­φί­α τοῦ Τά­σου, ἔ­γρα­φε: Πα­ρα­σκευ­ή, 21 Ἀ­πρι­λί­ου 1967.

 

 

Πη­γή: Πρώτη δημοσίευση.

 

Χρί­στος Ρου­με­λι­ω­τά­κης (Ἀργυ­ρού­πο­λη Ρε­θύ­μνου, 1938). Ποι­η­τής. Σπού­δα­σε Νο­μικὰ στὴν Ἀθή­να καὶ ἐργά­στη­κε ὡς δι­κη­γό­ρος. Πρῶ­το του βι­βλί­ο: Κλει­στὴ θά­λασ­σα (1979, ποί­η­ση). 

 

 Βλ. ἀκόμη ἐδῶ , Ἡμερολόγιο Καταστρώματος (ἐγγραφὴ 21-04-2010).

 

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: